ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     16 stycznia 2018 r.posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

16 stycznia 2018 r.posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach

                                               PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIAPREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

W KATOWICACH

W DNIU 16.01.2018 r.

 
Na posiedzeniu obecnych było 12 członków Prezydium – lista obecności – /załącznik nr 1/
Posiedzenie otworzył Kol. Piotr Stypa – Prezes ZW SEiRP w Katowicach, który przywitał obecnych członków Prezydium oraz zaproszonych gości w osobach : Ewa Macek, Wilhelm Grudzień. Następnie zapoznał obecnych z porządkiem obrad /zał. Nr 2/. Porządek przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2. P. Stypa podziękował członkom Prezydium : Z. Skrzyńskiej, J. Kubiak, S. Romaniuk, K. Kowalik, Komisji Uchwał i Wniosków za przygotowanie, sali, nagłośnienia, zabezpieczenie parkingu na posiedzenie ZW w dniu 14.12.2017r.
Ad. 3. Ewa Macek złożyła sprawozdanie ze spotkania z Pełnomocnikiem KOIU Andrzejem Rozenkiem, które odbyło się 05.01.2018r. w Katowicach. Koło Miejskie nr 12 w Katowicach przy akceptacji Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach wraz z W-ce Przewodniczącym SLD - Markiem Balt zorganizowało 05.01.2018 r. w Katowicach spotkanie z Pełnomocnikiem KOIU FSSM RP – Panem Andrzejem Rozenek pod hasłem „Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza, a Ustawa Represyjna z 16.12.2016r. dotycząca funkcjonariuszy mundurowych i ich rodzin”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, Mirosława Nykiel, Marek WójcikPosłanka z Nowoczesnej – Monika RosaW-ce Przewodniczący SLD - Zbigniew Zaborowskiczłonkowie Zarządu Komitetu Obrony Demokracji w Katowicach - Magdalena Nurzyńska i mec. Bartłomiej Piotrowski, W-ce Prezesi ZW SEiRP w Katowicach - Mieczysław Skowron, Edward Krzysztofik i Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ryszard Purzyński, przedstawiciele Służby Więziennej i Straży Granicznej. Ogółem było ponad 120 osób, wśród nich emeryci, renciści, rodziny i osoby wspierające. Spotkanie prowadziła – Ewa Macek /Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych/, która oficjalnie przekazała Pełnomocnikowi KOIU - Andrzejowi Rozenek ok. 10 tysięcy podpisów. Poinformowała, że wg jej wiedzy z woj. śląskiego przekazano ponad 20 tys. podpisów do FSSM RP, zaznaczyła jednak, że z  pewnością podpisów będzie więcej, gdyż do 10 stycznia trwa ich sukcesywna wysyłka. Łącznie zostało wydanych 56.450 decyzji o zmniejszeniu rent i emerytur – odwołań było natomiast tylko 28.000. Na dzień 28.12.2017 r. – 4.800 odwołań przekazano do Sądu /pozostała część nadal jest w ZER-ach.
Pełne dane ze spotkania można przeczytać na stronie internetowej ZW SEiRP w Katowicach.
Głos zabrał M. Skowron – brał udział w przedmiotowej konferencji. Ocenił iż była przygotowana na wysokim poziomie. Należą się podziękowania dla Ewy Macek jej zorganizowanie. Można by w przyszłości puścić puszkę i pozbierać datki na dalsze przedsięwzięcia. Martwi jednak to, że nie brali udziału sami zainteresowani.
Ewa Macek przedstawiła również informacje z pikiety, która miała miejsce w dniu 11.01.2018. przed Sejmem. Podpisy poparcia obywatelskiego projektu zmiany ustawy represyjnej zostały złożone w Kancelarii Sejmu. Z ramienia ZG w pikiecie uczestniczył Zdzisław Bartula. Uczestniczyli także emeryci i renciści z ramienia ZW SEiRP w Katowicach w ilości 40 osób. Być może liczba uczestniczących byłaby większa, ale brakuje środków na finansowanie wyjazdów i delegacji.  Apelowano aby w przyszłości w manifestacji wzięło udział jeszcze więcej osób, ponieważ tylko w jedności siła. Kolejne manifestacje będą pod sądami w czasie pierwszych rozpraw. Pełne dane można przeczytać na stronie internetowej FSSM RP.
Głos zabrał H. Mikosz – osobiście uczestniczył w manifestacji- wystąpił na niej gen. Rapacki i powiedział, że podpisów powinno być milion.
W Sejmie odbyło się spotkanie- głos zabrali m.in. : gen. Rapacki, gen. Dukaczewski, posłowie : Schetyna, Stefaniak, Mejsztowicz, Niesiołowski, Kamiński. Ewa Macek jako jedyna zabrała głos w sejmie w imieniu koordynatorów z całego kraju – w imieniu represjonowanych.
Głos zabrał E. Lesiewicz – nie zabranie głosu przez przedstawiciela Stowarzyszenia jest karygodne.
Głos zabrał Piotr Stypa – nie wyrażam zgody na dalsze dofinansowanie wyjazdów, ponieważ brakuje środków. Otrzymał telefon od Przewodniczącego Komisji Socjalnej K. Szali aby nie wyzerować konta. Prezesi Kół mają składać wnioski do Komisji Socjalnej o dofinansowanie koordynatorów.
Głos zabrał Przewodniczący WKR i Wiceprzewodniczący GKR - W. Grudzień - FSSM jest refundowana przez ZG i proszę korzystać z delegacji w ten sposób.
Dnia 26.02.2018r. jest organizowany wyjazd do Brukseli. W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniu 28.02.2018 r. odbędzie się konferencja "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", zorganizowana przez FSSM, KOIU, SLD oraz troje europosłów S&D - Bogusława Liberadzkiego, Krystynę Łybacką i Janusza Zemke.
Z ZW SEiRP w Katowicach w Konferencji weźmie udział 50 osób, w tym na koszt eurodeputowanych. Odbędzie się również konferencja prasowa. Ewa Macek do udziału wytypowała Bogdana Sałaga.
Głos zabrał P. Stypa – proszę aby nie nadużywać na delegacje funduszu socjalnego. Korzystać również z funduszy FSSM.
Głos zabrał M. Skowron – ja proponuję Krzysztofa Debudaj - Ustawa dotknęła jego i jego małżonkę.
Ad. 4. P. Stypa odczytał „Plan pracy na rok 2018”.
Głos zabrał W. Grudzień – zaproponować aby dodać pkt 30 – przeprowadzenie szkolenia skarbników Kół i przewodniczących komisji rewizyjnych.
Propozycję poddano pod głosowanie – przegłosowano jednogłośnie.
Ad. 5. Józef Kubiak zapoznał obecnych z „Umową użyczenia” IR-P-220-114/1443/17/AJ z dnia 14.12.2017r. /ldz.62/17/ - teczka „Sprzęt”.
Ad. 6. P. Stypa zaproponował osoby do Komisji Zjazdowej i Przewodniczącego prowadzenia Zjazdu, a mianowicie :
Komisja Zjazdowa :
  • Edward Krzysztofik – przewodniczący
  • Edward Lesiewicz
  • Sylwia Romaniuk
  • Krystyna Kowalik - sekretarz
Poddano pod głosowanie - przegłosowano jednogłośnie.
Wydano Decyzję Nr 1/2018 – decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący prowadzenia Zjazdu :
  • Wilhelm Grudzień
Poddano pod głosowanie - przegłosowano jednogłośnie.
Wydano Decyzję Nr 2/2018 – decyzja wchodzi w życie w dniem podjęcia.
Ad. 7 . P. Stypa omówił sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Socjalnej. Sprawozdanie powielono i rozesłano do Kół.
Ad. 8. K. Kowalik zapoznała wszystkich z „Ordynacją Wyborczą” z 2014 r, , ponieważ będzie ona nadal obowiązywała.
art. 8 § 3 – zmiany - Zarząd Wojewódzki wybiera …….
§ 5 – wykreślamy w całości
E. Lesiewicz – Zjazd ustala liczbę „Prezydium”
P. Stypa – wybiera Zarząd Wojewódzki w tym „Prezydium „ w składzie Prezesi + Prezydium
E. Krzysztofik – Zespół Zjazdowy przygotuje „ordynację wyborczą”
Nie wysyłać ordynacji wyborczej na Koła. – głosowanie „
Za – 10 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 2 głosy
P. Stypa przedstawił „Porządek Zjazdu” – odbędzie się część robocza bez części oficjalnej. Proponuję nie zapraszać gości, ponieważ Zjazd i wybory dot. tylko nas. Zaproszony zostanie tylko Prezes ZG – Antoni Duda.
Ogólna liczba członków - podstawą do naliczenia delegatów.
Liczba Prezydium – 12 osób.
Ad. 9. Wolne wnioski „
H. Mikosz -proponuję wyjazd na posiedzenie wyjazdowe w terminie 14-16.09.2018r. do DW „Dafne” w Zakopanem .
Ostateczne kwoty składki i dofinansowania oraz program zostaną przedstawione na posiedzeniu Prezydium w lutym.
  
S. Romaniuk zapoznała obecnych z następującymi pismami :
  • Nowe Rozporządzenie MSWiA w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów policji od 01.01.2019r. /zał. Nr 3/
  • email Wł. Kosiniak-Kamysz dot. emerytury bez podatku /Zał.Nr4/
  • email M. Pietraszewski - „Śląscy policjanci nie chcą jeździć na miesięcznice” – „czuliśmy się tam jak zomowcy /Zał. Nr 5/
  • M. Błaszczak ogłosił koniec komunizmu. Odpowiedziała mu Joanna Szczepkowska. /Zał. Nr 6/
  • Email : gigantyczne koszty politycznych wieców Kaczyńskiego. Tysiące policjantów strzegą miesięcznic smoleńskich w Warszawie. /Zał. Nr 7/.
Wszystkie przekazane informacje można przeczytać na stronach Internetowych.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokółowała :
Sylwia Romaniuk

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET