Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 02.07.2019     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 02.07.2019

Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach w dn. 02.07.2019

W posiedzeniu Prezydium uczestniczyło jego dziewięciu członków, jedna osoba z Komisji Rewizyjnej i dwie osoby zaproszone. ( zał.nr 1 – lista obecności)

Posiedzenie otworzył Prezes ZW SEiRP Ryszard Mędzrzyk, który przywitał zebranych i zapoznał wszystkich w porządkiem zebrania. Porządek został przyjęty jednogłośnie. ( Zał.nr 2) Następnie odczytał protokół z posiedzenia Prezydium z dnia 04.06.b r.

Kol. Tadeusz Szkarłat (Koło w Tychach) przedstawił etap działań związanych z załatwieniem 50 sztuk odznaczeń dla potrzeb SEiRP. Przybyły na posiedzenie Naczelnik Komisji Socjalnej Krzysztof Szala przedstawił istotne zmiany w przydziałach zapomóg pieniężnych i paczek po ostatniej kontroli NIK-u. Dofinansowania dla Kół mają być przeznaczane na działalność kulturalno-oświatową. Każde spotkanie musi się wiązać ze zdarzeniem kulturalno-oświatowym. Wzrosła wartość paczki z 60,00 na 100,00 – paczka będzie traktowana jako zapomoga. Następnie Krzysztof Szala omówił rozdział funduszy socjalnych na II połowę roku dla poszczególnych Kół. Jednocześnie przypomniał o przestrzeganiu przepisów RODO przy załatwianiu formalności zapomóg socjalnych.

Następnie kol. Ewa Macek przedstawiła informacje z posiedzenia ZG w Warszawie, które odbyło się w dniu 25.06.2019. Przedstawiła porządek spotkania. Nadmieniła ,że nadal jest problem z zatwierdzeniem nowego Statutu i wymagane jest jego dalsze uzupełnienie. Poinformowała, że z tego powodu między innymi odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZG w dniach 19-20 września w Płońsku. Zostaną tam również omówione proponowane zmiany dotyczące wymogu notarialnego zatwierdzenia wyboru Prezesów Zarządów Wojewódzkich, jak i osobnego notarialnego potwierdzenia powołania Głównej Komisji Rewizyjnej. (taki jest wymóg sądu). Ponadto Organizacja Pożytku Publicznego ma posiadać odrębny KRS zgodnie z RODO – trzeba to dopracować.

Poruszyła również temat składania wniosków o wyróżnienia i odznaczenia . W naszym Stowarzyszeniu termin składania tych wniosków jest do 13 sierpnia , a do Warszawy muszą być przesłane do 31 sierpnia.

Poinformowała, że nasz kolega Mieczysław Skowron Prezes Koła w Mysłowicach otrzymał jako były członek ZG w Warszawie nadanie tytułu „Honorowy Członek Zarządu Głównego” .

Następnie Ewa Macek wraz z kol. Henrykiem Mikoszem przekazała zebranym ustalenia, które zapadły podczas spotkania z Naczelnikiem Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego -insp. Garielą Sochą w sprawie obchodów 100 lecia powstania Policji.

Na ten moment na posiedzenie przybyła Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp Gabriela Socha wraz ze swoim zastępcą kom. Jarosławem Gorzawskim. Poinformowała obecnych, że w dniu 11 lipca o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotra Kucia. Omówiono przebieg uroczystości z okazji Święta Policji oraz 100 lecie jej powstania , które odbędą się na terenie Komendy Wojewódzkiej w dniu 21 lipca br. Uzgodniono ilość osób zaproszonych na uroczystość z ramienia naszego Stowarzyszenia , w tym osoby wyróżnione.

Ponadto poruszono sprawy bieżących potrzeb stowarzyszenia ( klimatyzatory, żaluzje) w pomieszczeniu siedziby Zarządu. Naczelnik Socha poprosiła o zwrócenie się oficjalnymi pismami w związku z tymi potrzebami.

Podczas dalszych obrad Prezydium - Prezes Ryszard Mędzrzyk zaproponował wręczenie Komendantowi Wojewódzkiemu - Listu gratulacyjnego z okazji 100-lecia powstania Policji Polskiej. W tej sprawie podjęto głosowanie. Decyzja została podjęta jednomyślnie. (Uchwała na Zarządzie)

Prezes Ryszard Mędrzyk poruszył temat istniejącego problemu z założeniem kont bankowych przez Koła terenowe.

Kol. Ewa Macek odniosła się do trwających utrudnień związanych z ubezpieczeniem naszych członków w PZU. Na posiedzeniu ZG w Warszawie powołano Komisję w składzie : Izabela Jaros, Viceprezes ZW w Krakowie oraz Ewa Macek do negocjacji z PZU. W przyszłym tygodniu Komisja ta ma spotkanie w Krakowie z p. Tomczyk i jej przełożonym celem omówienia tej sytuacji i negocjowania warunków ubezpieczenia.

Kol.Ewa Macek również wspomniała o trzykrotnym kierowaniu wniosku o wszczęcie postępowania przeciwko przewodniczącemu ZERU w sprawie bałaganu w dokumentach, ale wniosek ponownie został odrzucony.

Ponadto kol. Ewa Macek poinformowała zebranych o kolejnych pracach zespołu ds. Ustawy represyjnej. Oświadczyła ,że wybrany do PE Marek Balt przejmie od posła Zemke sprawy ustawy represyjnej mundurowych wraz z całą dokumentacją.

Oświadczyła, że podczas posiedzenia w Warszawie ustalono, że telefony komórkowe wydane poprzedniemu zarządowi SEiRP winne być zwrócone do Zarządu Głównego przez ich tymczasowych użytkowników.

Poinformowała również ,że GKR w Warszawie pozytywnie oceniła kontrolę w Zarządzie SEiRP w Katowicach.

Prezes Zarządu Ryszard Mędrzyk poruszył temat ustalenia kwoty pogotowia kasowego w naszym Stowarzyszeniu. Zaproponował kwotę 5 tys. zł. propozycję poddano pod głosowanie. Przyjęto jednomyślnie. (Uchwała w tej sprawie na posiedzeniu Zarządu).

Kol. Sylwia Romaniuk odczytała pismo kol.Rafała Latosa , w którym złożył on rezygnację z funkcji rzecznika prasowego Stowarzyszenia oraz z członka Prezydium . Decyzję kolegi poddano pod głosowanie i została jednomyślnie przyjęta jego rezygnacja. (Uchwała na posiedzeniu Zarządu).

W związku z tą rezygnacją kol.Ewa Macek poleciła wszystkim rozejrzenie się za nowym kandydatem na rzecznika, osoby, która dobrze obsługuje komputer i będzie w stanie prowadzić naszą stronę Internetową. W dalszej kolejności kol. Ewa Macek zwróciła się do członków Prezydium z prośbą o zapłatę za wynajem Sali ze spotkań w sprawie Ustawy Represyjnej w Częstochowie i Bielsku Białej. Za spotkanie w Katowicach całościowo koszty pokryło Koło Nr 12.

Prezes R. Mędrzyk postanowił, że sprawą zajmiemy się na najbliższym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego, gdyż musi być w tej kwestii podjęta uchwała.

Kol. Ewa Macek wskazała osoby kandydujące do przyznania : Honorowej Odznaki ZW SEiRP w Katowicach:

- insp. Gabriela Socha - Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,

- Grażyna Waryszak – członek Prezydium SEiRP w Katowicach (Koło nr 7 w Gliwicach),

- Marek Balt - Europoseł

- Andrzej Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka ,

- Roman Siemiątkowski - v-ce Prezydent Miasta Płocka,

- Radosław Malinowski - Dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

- Rafał Latos – Członek Zarządu Kola Nr 21 w Sosnowcu

- Dominik Łączyk – K-dt Miejski Policji w Sosnowcu

 

Kandydat do przyznania odznaki za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP:

- nadinsp. Krzysztof Justyński – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Kandydat do Dyplomu Uznania ZG SEiRP w Warszawie:

- podinsp. Krzysztof Szala Naczelnik Komisji Socjalnej KWP w Katowicach

Kol. Sylwia Romaniuk przedstawiła wykaz spraw zaplanowanych do realizacji w pierwszym półroczu 2019 przez Prezydium SEiRP. Omówiono kwestie zrealizowanych spraw jak i problemy niezrealizowane w wyznaczonym terminie. (Zał.nr 4)

Na tym protokół zakończono

Protokółowała: Grażyna Waryszak

 

 Protokół z posiedzenia jest do wglądu w siedzibie ZW w KATOWICACH


Projekt i wykonanie: InforpolNET