Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     SPOTKANIE W BIELSKU BIAŁEJ W DNIU 08. 05. 2019 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

SPOTKANIE W BIELSKU BIAŁEJ W DNIU 08. 05. 2019 r.

K O L E J N E   D E K L A R A C J E   K O A L I C J I E U R O P E J S K I E J  N A   S P O T K A N I U   W   B I E L S K U  B I A Ł E J   W   D N I U   0 8. 0 5. 2 0 1 9 r.

ZE ŚRODOWISKIEM   EMERYTÓW, RENCISTÓW I ICHRODZIN  SŁUŻB MUNDUROWYCH  WOJ. ŚLĄSKIEGO

Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach w współpracy z Zarządem Wojewódzkim SEiRP w Katowicach zorganizowali spotkanie 08.05.2019 r. w Bielsku Białej w sali Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, ul.Stojałowskiego 48 z Prezydentem FSSM RP - ZDZISŁAWEM CZARNECKIM i b.W-ce Premierem,b.Ministrem Obrony Narodowej,W-ce Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej,posłem -Tomaszem Siemoniakiem pt. „Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.w kontekście wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej raz Sejmu i Senatu RP „.

W spotkaniu, poza wym. osobami uczestniczyli inni zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, Posłanka na Sejm RP z PO,kandydatka z listy Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego – Mirosława Nykiel,Poseł na Sejm RP z PO-Marek Wójcik, Poseł na Sejm RP - W-ce Przewodniczący Klubu z Nowoczesnej- Mirosław Suchoń, przedstawiciel SLD z Bielska Białej - Przemysław Koperski,Sekretarz FSSM RP- Bogusława Łukaszewicz,gen. Tadeusz Frydrych z Straży Granicznej,gen.Michał Otrębski b.Komendant KGP w Warszawie,Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk,I Wice Prezes ZW i Prezes Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach – Ryszard Purzyński,W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Henryk Mikosz,a także W-ce Prezes ZW i Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ewa Macek, prezesi,członkowie SEiRP woj.śląs- kiego,koordynatorzy ds. ustawy represyjnej,środowisko emerytów,rencistów,wdów Policji służb mundurowych,przedstawiciele SG,SW i Wojska,sympatycy środowiska emerytów mundurowych i mieszkańcy Bielska Białej i okolic.Ogółem było obecnych ok.100 osób.

Spotkanie prowadziła – Ewa Macek - Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyj-

nych ds. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r..Spotkanie trwało ok. 3 godziny.

       Posłowie wraz z zaproszonymi gośćmi jednomyślnie stwierdzili, iż nie może być odpowiedzialności zbiorowej, ustawa jest represyjna, niezgodna z Konstytucją RP,odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte.

Posłowie partii opozycyjnych ,a także osoby uczestniczące w dyskusji uznali,że w pierwszej kolejności należy przygotować się do wyborów do Parlamentu Europejskiego,a następnie do wyborów parlamentarnych w kraju w taki sposób,aby pokonać partie PIS (uświadamianie ludziom,aby nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucją RP, prawem polskim i unijnym).Trzeci krok-to wybory prezydenckie na wiosnę 2020 roku.

Ze względu na nieobecność b.Pełnomocnika KIU-red.Andrzeja Rozenka,wielkiego obrońcy

represjonowanego środowiska emerytów,rencistów służb mundurowych i ich rodzin spotkanie rozpoczął Prezydent FSSM RP- ZDZISŁAW CZARNECKI, który podziękował Panu Posłowi z PO- Markowi Wójcikowi za 10-cio letnią współpracę na rzecz środowiska mundurowych. Zaznaczył,że partia rządząca PIS gdyby się dalej utrzymała przy władzy po wyborach drastycznie może obniżyć świadczenia emerytalno-rentowe innym grupom społecznym,tj.wojsko,MO.

Podał przykłady zakazu pełnienia funkcji kierowniczych np. w:PZł,urzędach skarbowych,celnych, związkach sportowych osób,które choćby 1 dzień pracowały w organach SB. Podkreślił,że należy walczyć o swoją godność,honor i przywrócenie skradzionych przez PIS praw nabytych.

Członkowie Koalicji Europejskiej,a szczególnie b.W-ce Premier,Minister Obrony Narodowej,W-ce Przewodniczący PO- TOMASZ SIEMONIAK zapewnił,że porozumienie 5 partii: PO, PSL, Nowoczesnej,SLD i Zielonych ma wspólny cel: zwycięstwo do PE i w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Jednoznacznie stwierdził,że żadna władza nie powinna odbierać uprawnień mundurowym i nie może być odpowiedzialności zbiorowej.Podkreślił bardzo dobrą współpracę z FSSM RP,jej koordynatorami,czego wynikiem jest wytypowanie kandydata z listy KE do PE ze środowiska mundurowego-Pawła Wojtunika.Ponownie zapewnił,że po wyborach parlamentarnych w pierwszej kolejności przywrócone zostaną świadczenia emerytalno-rentowe osobom objętym wym.ustawą, a także GODNOŚĆ i HONOR a członkowie PIS zostaną rozliczeni i ukarani.Zaznaczył,że wyrządzono nam krzywdę finansową i moralną.Podkreślił również,że 30 lat po transformacji nie można rozliczać,posłowie KE są z nami.Po wygranych wyborach trzeba będzie Policję odbudowywać.

FSSM RP wraz z współpracującymi koordynatorami mogą liczyć na wsparcie Posłów,wchodzących w skład KE.

Posłanka-kandydatka z listy KE do PE z Bielska Białej- MIROSŁAWA NYKIEL pochwaliła odwagę mundurowych i zaznaczyła,że poprze każdego,kto chce odsunąć PIS od władzy. Zaznaczyła,że „PIS atakuje tych,którzy wiedzą,co chcą zrobić”.Podkreśliła,że kiedy była 6 lat w Radzie Europy dawano wówczas Polskę za przykład,a przy obecnej władzy Posłowie z Europy nas omijają.W 1980 r. walczyła o demokrację,strajkowała i udało się i teraz też wierzy,że się uda. Nawiązała również do wizyty przedstawicielek represjonowanych mundurowych u byŁego PrezydentaRP-Bronisława Komorowskiego,który zapewnił,że na spotkaniach w różnych środowiskach społecznych będzie poruszał temat naszej ustawy represyjnej.

W wyborach do PE liczy się frekwencja i zaapelowała,aby głosować na kandydatów z KE.

Zapewniła zebranych,że będzie dalej współpracować z naszym środowiskiem służb mundurowych.

Z kolei Posłankana Sejm RP z Platformy Obywatelskiej- EWA KOŁODZIEJ stwierdziła,że środowisko emerytowanych mundurowych powinno się cenić za pracę,służbę,a nie karać.

Zaznaczyła,ż „obecna władza jest brutalna,że podniosła na nas rękę,a nawet na wdowy,sieroty,niepełnosprawnych-osoby postronne,gdyż objęła renty rodzinne”.

Wg Posłanki Ewy Kołodziej „krzywdy muszą być naprawione,a my politycy musimy być odpowiedzialni”.Przywrócona nam powinna być godność,honor i świadczenia emerytalno-rentowe. Agitowała do pójścia na wybory i głosować na kandydatów z KE.

Poseł na Sejm RP z PO- MAREK WÓJCIK zaznaczył,że pracując w Komisji Administracji

i Spraw Wewnętrznych,próbował zapobiec uchwaleniu prze PIS naszej haniebnej ustawy.

Przypomniał,że ponad 1,5 roku temu był na zorganizowanym spotkaniu przez nasze SEiRP, imponujace było zebranie podpisów pod projektem zmiany ustawy,który był procedowany w Sejmie, niestety partia rządząca PIS go odrzuciła.Przez 2 lata wykonana została ogromna praca,nie można jej zaprzepaścić.Stąd wybory do PE są bardzo ważne,zwłaszcza frekwencja i oddanie głosów na kandydatów z KE,gdyż przegrana oznaczać może zabranie świadczeń emerytalno-rentowych innym grupom społecznym.Art.8a Ustawy z 16 grudnia 2016 r. zgłoszony do NIK przez Posła,a także współpracującego w wym.Komisji Posła na Sejm RP z Nowoczesnej -Mirosława Suchonia wykazał niezgodność z prawem i Konstytucją RP,a ustawę uznano za nieludzką.

Następnie Poseł na Sejm RP z Nowoczesnej – MIROSŁAW SUCHOŃ nawiązał również do

współpracy z Posłem Wójcikiem Markiem w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

i zaznaczył,że na posiedzeniach zawsze nas bronią i poruszają odebranie nam świadczeń emerytalno-rentowych i przypominają o złożonym w Sejmie projekcie zmiany ustawy z 16.12.2016 r.

Ustawa jest sprzeczna z Konstytucja,prawem unijnym,prawa nabyte nie mogą być odbierane. Skandalem jest to,że przestępca ma wskażnik 0,7 %,a nam mundurowym obniżono do 0 %. Koniecznie musi nastąpić naprawa państwa polskiego,trzeba wygrać wojnę z partią rządzącą PIS,nie można dalej tolerować jej kłamstw,matactwa i po wygranych wyborach należy ją rozliczyć i ukarać.

Prawa nabyte należy emerytowanym mundurowym przywrócić i przeprosić ich.Agitował również do pójścia na wybory i głosowanie na kandydatów z KE.Wybory musimy wygrać.

Następnie Poseł w imieniu posłów KE prosił o uczczenie 1 minutą ciszy 56 ofiar,które zmarły w wyniku tej zbrodniczej ustawy.

Przedstawiciel SLD-PRZEMYSŁAW KOPERSKI zaapelował o konieczne pójście do urn wyborczych i zagłosowanie na kandydatów z listy KE,w tym także z SLD do PE.

Istotny był głos w dyskusji gen.TADEUSZA FRYDRYCHA z Straży Granicznej,który zaznaczył,że bardzo ważna jest współpraca z innymi Stowarzyszeniami,a przede wszystkim

z Wojskiem,aby powstrzymać uchwalenie represyjnej ustawy wobec nich.

Gen.MICHAŁ OTRĘBSKI z Stowarzyszenia Generałów w pełni poparł wspólne działania Koalicji Europejskiej i zaznaczył,że aparat represji nie powinien być w ogóle stosowany wobec mundurowych.

Istotne też było przesłanie koordynatorki SEiRP z Sosnowca-BEATY WÓJCIK,która zaapelowała do środowiska mundurowych,aby na czas wyborów do PE,a także do parlamentu krajowego wychodzili do ludzi,rozmawiali z nimi ,pełnili rolę poselską i uświadamiali,jaką represyjną politykę prowadzi partia rządząca wobec mundurowych,a może to objąć inne grupy społeczne. Zaznaczyła,że „polityka weszła do mundurowych i pilnujmy,aby polityka nas nigdy nie skrzywdziła,ani też innych Polaków”.

Z kolei koordynator z Przemyśla -JACEK MYKITA zaapelował o poparcie środowiska sędziowskiego,wobec których PIS łamie Konstytucję i prawo.Zaapelował o zagłosowanie na kandydatów z listy KE do PE i dużą fekwencję przy urnach wyborczych.

Był także ważny głos innego koordynatora-KRZYSZTOFA KWIATKOWSKIEGO,który zaznaczył,że otrzymał odmowę z art.8a z uzasadnieniem Ministra SWiA,stwierdzającą,że nie doszukano się spełnienia jednej z przesłanek,że pełnił służbę z narażeniem zdrowia i życia. Z kolei w niespełna kilka dni otrzymał orzeczenie Komisji Lekarskiej ZER MSWiA,która orzekła grupę inwalidzką w wyniku pełnienia służby z narażeniem zdrowia i życia,tzw.”schizofremia władzy”.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach- RYSZAR MĘDRZYK podkreślił,że wzajemnie musimy sobie pomagać.Zbliżające wybory do PE są dla nas bardzo istotne i zaapelował o konieczne pójście do urn wyborczych i oddanie głósów na kandydatów z KE.

Na zakończenie Koordynator woj.śląskiego ds. emerytów i rencistów policyjnych-EWA MACEK podziękowała gościom i wszystkim zebranym za aktywne uczestnictwo w spotkaniu i zaapelowała do emerytów,rencistów,wdów,sierot środowiska wszystkich mundurowych i ich rodzin o aktywny udział w wyborach do PE i oddanie głosów na Koalicję Europejską, której członkowie deklarują po wygranych wyborach przywrócenie nam świadczeń emerytalno-rentowych,a także godności i honoru.Musimy przywrócić praworządność w kraju.Zaapelowała o wsparcie i współpracę z innymi pokrzywdzonymi grupami społecznymi. Jesteśmy za silną Polską w Unii Europejskiej.Nic bez nas o nas.

Zapraszam do obejrzenia ciekawej transmisji z wym.spotkania: link:

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/755568241506144/UzpfSTMONic3NzA0OTAxOTgyMjo4NTY1NTU3MDgwNDE5NTE/

 

ŚLĄSKI KOORDYNATOR

EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

 

EWA MACEK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET