ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     5 września 2017 r. posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

5 września 2017 r. posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach.

    PROTOKÓŁ

     Z POSIEDZENIAPREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO  

 STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

                                   W KATOWICACH W DNIU 05.09.2017 r.

 

Na posiedzeniu obecnych było 10 członków Prezydium – lista obecności – /załącznik nr 1/

Posiedzenie otworzył Kol. Piotr Stypa – Prezes ZW SEiRP w Katowicach, który przywitał obecnych członków Prezydium a następnie zapoznał obecnych z porządkiem obrad /zał. Nr 2/. Porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2. Prezes Stypa przekazał informacje na temat posiedzenia wyjazdowego ZW jakie odbędzie się w dniach 15 – 17 września w Ustroniu. Zakończono przygotowania organizacyjne , udział weźmie 120 osób. Pokoje zostały imiennie rozdysponowane.

Ad. 3. W kolejnym punkcie zapoznano obecnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 20 kwietnia 2017 w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego . Nie odnotowano zmian w stosunku do zasad obowiązujących w roku ubiegłym tzn. nadal 2 x w roku w wysokości 37 % ulgi.

Ad. 4. Prezes Stypa omówił sprawę Pani Haliny Bałaga, która w czasie gdy ZW w Katowicach prowadził działalność gospodarczą – pełniła funkcje głównej księgowej a obecnie zwróciła się o wydanie zaświadczenia o okresie swojej pracy. Nie było to możliwe z uwagi na zniszczenie dokumentów z tamtego okresu i w zw. Z tym Prezes Stypa osobiście wyjaśniał sprawę w ZUS gdzie uzyskał zapewnienie że sprawa zostanie załatwiona pozytywnie po osobistym zgłoszeniu się zainteresowanej.

Ad.5. Prezes Stypa przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium ZW za okres czerwiec – wrzesień 2017 r. ( załącznik nr 3 do protokołu)

w sprawozdaniu znalazła się m. in. informacja z utworzenia nowego koła SEIRP w Częstochowie.

Ad. 6. Prezes Stypa zasygnalizował pojawiający się problem właściwej „obsługi sztandaru” ZW. Mimo przeprowadzonych szkoleń pocztów sztandarowych , poszczególne koła mają czasem trudności ze skompletowaniem osób mających dostateczną praktykę w tym względzie. W dyskusji pojawił się wniosek aby utworzyć w ZW tzw. „awaryjny „ poczet który mógłby być uruchomiony do obsługi uroczystości pod warunkiem że dane koło zapewni pokrycie kosztów dojazdu. Wiceprezes M. Skowron zreferuje ten temat na ZW w Ustroniu aby to rozwiązanie zaakceptowali wszyscy prezesi kól.

Ad. 7. Prezydium jednogłośnie poparło wniosek o przyznanie Ewie Macek z Koła Katowice nagrody pieniężnej w kwocie 300 zł – za bardzo duże zaangażowanie w wykonywanie funkcji koordynatora wojewódzkiego w sprawach działań pomocowych dla dotkniętych ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r.

Ad. 8. Prezydium jednogłośnie poparło wniosek Koła Katowice o wystąpienie do ZG o przyznanie Andrzejowi Rozenek – Pełnomocnikowi Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - odznaki „ Za Zasługi dla SE i RP”

Ad. 9. W wolnych wnioskach zabrał głos wiceprezes ZW Edward Lesiewicz podnosząc kwestię obchodów Dnia Seniora Policyjnego ustanowionego na dzień 16 lipca. Praktycznie jedynie Koło Mysłowice organizuje w pełnym wymiarze takie obchody które pomyślane zostały jako wyraz podkreślenia podmiotowości emerytów policyjnych zwykle stojących gdzieś w cieniu obchodów święta Policji. Należało by rozważyć aby Zarząd Wojewódzki przywrócił rangę temu świętu chociażby w formie uroczystego posiedzenia na którym wręczane byłyby wszelkie wyróżnienia za zasługi dla Stowarzyszenia.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokółował :

Edward Lesiewicz


Projekt i wykonanie: InforpolNET