Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2019    /     KOLEJNE DEKLARACJE KOALICJI EUROPEJSKIEJ     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

KOLEJNE DEKLARACJE KOALICJI EUROPEJSKIEJ

 

  K O L E J N E   D E K L A R A C J E   K O A L I C J I    E U R O P E J S K I E J

 

  N A   S P O T K A N I U   W   C Z Ę S T O C H O W I E   W  D N I U   0 6. 0 5. 2 0 1 9 r.

 

   Ś R O D O W I S K A   E M E R Y T Ó W, R E N C I S T Ó W  I   I C H  R O D Z I N

 

                 S Ł U Ż B   M U N D U R O W Y C H   W O J.  Ś L Ą S K I E G O

                                                                             

 

Koło  Miejskie  nr 12  Stowarzyszenia  Emerytów  i  Rencistów  Policyjnych  w  Katowicach  w współpracy z Zarządem Wojewódzkim  SEiRP  w  Katowicach,a także  z  b.Posłem na Sejm RP,W-ce  Przewodniczącym SLD : - Markiem Baltem( kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej)zorganizowali  06.05.2019 r.  w  Częstochowie w  Hali Widowisko- wej ul. Żużlowa 4 spotkanie  z  Pełnomocnikiem KIU FSSM RP – b.Posłem na Sejm RP- red. ANDRZEJEM  ROZENKIEM ,b.W-ce Premierem i Ministem Obrony Narodowej,W-ce Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej -TOMASZEM  SIEMONIAKIEM  i  Prezydentem FSSM RP -  ZDZISŁAWEM  CZARNECKIM  pt. „Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.w kontekście wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej raz Sejmu i Senatu RP „.

 

W   spotkaniu, poza  wym. osobami uczestniczyli inni  zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP  z  Platformy  Obywatelskiej -  Ewa  Kołodziej, Posłanka na Sejm RP z PO -Izabela Leszczyna,Poseł na Sejm RP - Wice Przewodniczący Nowoczesnej- Jerzy Meysztowicz, Poseł na Sejm RP - W-ce Przewodniczący Klubu z Nowoczesnej-  Mirosław Suchoń, kandydat z listy Koalicji Europejskiej- do Parlamentu Europejskiego -Marek Balt,kandydat z listy KE do PO-Paweł Wojtunik(reprezentant środowiska mundurowego),Wice Prezydent FSSM RP, Przewodniczący ZG KZ EiR Służby Więziennej- Janusz Kwiecień,Członek GKR ZG KZ EiR -Służby Więziennej-Bogdan Mentlewiak,płk Wojska Polskiego - Adam Mazguła, Prezes ZW SEiRP  w  Katowicach- Ryszard Mędrzyk,a także  W-ce  Prezes  Zarządu Wojewódzkiego i Koła Miejskiego SEiRP  w  Katowicach  -  Ewa  Macek,bardzo liczne grono członków Koła nr 30 SEiRP w Częstochowie z Prezesem -Konradem Ptakiem,koordynatorzy ds. ustawy represyjnej,środowisko emerytów,rencistów,wdów Policji służb mundurowych,przedstawiciele KOD z Częstochowy,sympatycy i mieszkańcy Częstochowy i okolic.Ogółem było ok.200 osób.

Spotkanie prowadziła – Ewa  Macek - Śląski  Koordynator Emerytów  i  Rencistów  Policyj-

nych ds. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r..Spotkanie trwało ok. 3 godziny.

 

Uczestnicy spotkania  uczcili 1  minutą ciszy pamięć  56 zmarłych koleżanek i kolegów  w  związku z  bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich  i rent rodzinnych

służb  mundurowych,w tym 3 osoby z woj.śląskiego.

 

Wym. Posłowie wraz z zaproszonymi gośćmi jednomyślnie  stwierdzili, iż nie może być odpowiedzialności zbiorowej, ustawa  jest  represyjna, niezgodna  z Konstytucją RP,odbiera bezprawnie emerytury  i  renty  jako prawa nabyte.

Posłowie partii opozycyjnych ,a  także  osoby  uczestniczące  w dyskusji uznali,że w  pierwszej kolejności  należy  przygotować się do wyborów  do Parlamentu Europejskiego,a następnie do wyborów parlamentarnych w kraju w  taki sposób,aby pokonać partie PIS (uświadamianie ludziom,aby nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucją RP, prawem polskim i  unijnym).Trzeci krok-to wybory prezydenckie na wiosnę 2020 roku.

Członkowie Koalicji Europejskiej,a szczególnie b.W-ce Premier,Minister Obrony Narodowej,W-ce Przewodniczący PO- Tomasz Siemoniak zapewnił,że porozumienie 5 partii:PO,Nowoczesnej,SLD, PSL i Zielonych ma wspólny cel: zwycięstwo do PE i w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Jednoznacznie stwierdził,że żadna władza nie powinna odbierać uprawnień mundurowym i nie może być odpowiedzialności zbiorowej.Podkreślił bardzo dobrą współpracę z FSSM RP,jej koordynatorami,czego wynikiem jest wytypowanie kandydata z listy KE do PE ze środowiska mundurowego-Pawła Wojtunika.Ponownie zapewnił,że po wyborach  parlamentarnych w pierwszej kolejności przywrócone zostaną świadczenia emerytalno-rentowe osobom objętym wym.ustawą,

a także  GODNOŚĆ  i HONOR.Członkowie PIS zostaną rozliczeni i ukarani.

Posłanki na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej:Ewa Kołodziej i Izabela Leszczyna podkreśliły jednoznacznie,że posłowie KE solidaryzują się z represjonowanymi mundurowymi.Stwierdziły,że ustawa jest haniebna,partia PIS zastosowała wobec mundurowych”wendetę”i zadeklarowały w imieniu KE przywrócenie represjonowanym skradzionych niezgodnie z Konstytucją i prawem unijnym praw nabytych.

Duża frekwencja i zagłosowanie na KE zagwarantuje nam przywrócenie normalnego życia i dużego rozwoju kraju.

Kandydat do PE z SLD_Marek Balt zaznaczył,że SLD podjęło uchwałę,iż każdy rekomendowany kandydat na Posła zobowiązany jest podpisać oświadczenie,że po wygranych wyborach i uzyskaniu mandatu będzie głosował za anulowaniem ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.i przywróceniem skradzionych przez PIS świadczeń emerytalno-rentowych.Zaapelował o pójście do urn wyborczych i głosowanie na kandydatów Koalicji Europejskiej,gdyż tylko oni są gwarantem pozyskania dużych środków unijnych na rozwój naszego kraju i zapobiegną wyjścia z Unii Europejskiej i likwidacji strefy Schengen,które to działania są w planach partii rządzącej.

Z kolei Posłowie Nowoczesnej: Jerzy Meysztowicz i Mirosław Suchoń zaznaczyli,że koniecznie musi nastąpić naprawa państwa polskiego,trzeba wygrać wojnę z partią rządzącą PIS,nie można dalej tolerować jej kłamstw,matactwa i po wygranych wyborach należy ją rozliczyć i ukarać.

Prawa nabyte należy emerytowanym mundurowym przywrócić i przeprosić ich.

Andrzej Rozenek z SLD,który bardzo wspiera środowisko represjonowanych mundurowych,w swo-

im wystąpieniu powiedział,że „pieniądze,które ukradł wam PIS,zostaną zwrócone,a państwo będzie musiało was przeprosić.Wszystkie przestepstwa popełnione przez PIS zostaną rozliczone,a sprawcy boleśnie ukarani.Mam nadzieję,że system więziennictwa temu podoła”.

Z kolei Wice Prezydent FSSM RP -Janusz Kwiecień agitował do koniecznego pójścia do wyborów

zarówno do PE jak i Sejmu i Senatu RP i zapewnił,że po wygraniu wyborów do PE Federacja „dopilnuje rozliczenie partii PIS i konsekwentne realizowanie kar pozbawienia wolności”.

Paweł Wojtunik jako kandydat z KE do PE z ramienia środowiska mundurowego jednoznacznie stwierdził,że „jest obrońcą esbeków”,poniżająca jest ocena według art.8a.Będzie bronił represjonowanych i na dowód tego napisał do nich otwarty list .

Płk Wojska Polskiego-Adam Mazguła,który utożsamia się z esbekami, zaapelował,żeby represjonowani walczyli o swoją godność i honor,”podnosili głowy do góry,gdyż nie mają się czego wstydzić”.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk podkreślił,że wzajemnie musimy sobie pomagać i zapewnił,że środowisko emerytowanych górników będzie głosowało za KE i z przeprowadzonych z nimi rozmów wynika,że wspierają nasze środowisko.

W dyskusji bardzo ważny był głos emerytowanego funkcjonariusza -Pawła Gromniaka,który przedstawiając swoja historię pokazał łamanie Konstytucji,prawa i znęcanie psychiczne przez IPN i władzę rządzącą.Zaznaczył,że po odwołaniu IPN Oddział w Kielcach przywrócił mu w 2018 r. zabrane świadczenie emerytalne i zaznaczył,że”nie jest funkcjonariuszem totalitarnego państwa”(ukończył WSO w Legionowie),a po 8 miesiącach  IPN w Warszawie odebrał mu kolejną decyzją przyznane świadczenie emerytalne,uznając,że jest funkcjonariuszem państwa totalitarnego”.

Istotny był też głos przedstawiciela KOD w Częstochowie,który stwierdził,że tylko wspólnie  z innymi grupami społecznymi jesteśmy w stanie wygrać wybory do parlamentu krajowego,należy wzajemnie wspołpracować.

W dyskusji jeden z koordynatorów poinformował,że otrzymał odmowę z art.8a,gdzie Minister

MSWiA stwierdził,że” nie narażał zdrowia i życia pełniąc służbę w policji”.Tymczasem w ciągu miesiąca otrzymał orzeczenie lekarskie przyznające III grupe inwalidzką „w związku z narażaniem

życia i zdrowia w wyniku pełnienia służby w policji”.Można to skwitować dwoma słowami:”schi-

zofremia władzy”.

Były też głosy,że żadna grupa społeczna nie może czuć się bezpiecznie,po uchwaleniu przez PIS ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

Przedstawiciele środowiska mundurowych:Policji Służby Więziennej i Wojska zapewniali,iż pójdą

na wybory wiosenne i jesienne i będą głosować na Koalicję Europejską,bo tylko w niej widzą nadzieję w przywrócenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Na zakończenie Koordynator woj.śląskiego ds. emerytów i rencistów policyjnych-Ewa Macek podziękowała gościom i wszystkim zebranym za aktywne uczestnictwo w spotkaniu i zaapelowała do emerytów,rencistów,wdów,sierot środowiska wszystkich mundurowych  i ich rodzin o aktywny udział w wyborach do PE i Sejmu i Senatu RP i oddanie głosów na Koalicję Europejską, której członkowie deklarują po wygranych wyborach przywrócenie nam świadczeń emerytalno-rentowych,a także godności i honoru.Musimy przywrócić praworządność w kraju.Zaapelowała

o wsparcie i współpracę z innymi pokrzywdzonymi grupami społecznymi. Jesteśmy za silną Polską w Unii Europejskiej.Nic bez nas o nas.

 

 

Zapraszam do obejrzenia  ciekawej transmisji z  wym.  spotkania,a także do wywiadów

Posłów na Sejm RP:Tomasza Siemoniaka,Mirosława Suchonia i kandydata z KE do PE-Marka Balta przeprowadzonych przez telewizję kablową „Orion” w Częstochowie.

 

                      

 

                                                                    ŚLĄSKI  KOORDYNATOR

                                                                    EMERYTÓW  I  RENCISTÓW  POLICYJNYCH

 

                                                                            EWA   MACEK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET