ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     VII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW - KATOWICE 22 maja 2018 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

VII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW - KATOWICE 22 maja 2018 r.

 

Katowice dn. 22.05.2018 r.

 

1.PROTOKÓŁ

VII WOJEWÓDZKIEGO ZJAZDU DELEGATÓW

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KATOWICACH W DNIU

22 MAJA 2018 ROKU

 

 

W dniu 22 maja 2018 roku w KWP w Katowicach odbył się VII Wojewódzki Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

 

Prezes Piotr Stypa zanim przystąpił do otwarcia VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów poprosił wszystkich zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłych w okresie ostatnich 4 lat koleżanek i kolegów emerytów i rencistów policyjnych.

 

Następnie Prezes Piotr Stypa otworzył VII Wojewódki Zjazd Delegatów w Katowicach.

Zaproponował wybór protokolantów Zjazdu w osobach

 • Sylwia Romaniuk

 • Renata Kłóskiewicz

Wybór przyjęto jednogłośnie.

Zgodnie z listą obecności na sali obecnych było 87 delegatów /Zał. Nr 1/.

Prezes Piotr Stypa zapoznał zebranych z Porządkiem Obrad /zał. nr 2/.

Głos zabrał Adam Zioło – Żory – złożył wniosek formalny dot.§ 5 pkt 2 i 3 o zmianę ilości kandydatów do Prezydium ZW zgodnie ze Statutem na 15 osób i o wybór Prezesa ZW na sali. Wniosek nie został rozpatrzony ponieważ, nie został złożony przed odczytaniem „Regulaminu Zjazdu”

W tym miejscu Prezes Piotr Stypa zapoznał obecnych z Regulaminem Obrad Zjazdu. /Zał.Nr3/.

Adam Zioło ponownie złożył wniosek formalny j.w.

Rafał Latos – wniosek formalny w kwestii wyboru Prezesa

Radłowski Dariusz – zgodnie ze Statutem Prezesa wybiera Prezydium ZW

Edward Krzysztofik – Prezes ZW może być wybrany przez Prezydium lub przez delegatów na sali.

Kowalik Krystyna – wniosek przeciwny – proszę o wybór Prezesa zgodnie z Regulaminem Obrad.

Skowron Mieczysław – prezes może być wybierany zarówno przez Prezydium jak i delegatów na sali zgodnie ze Statutem. Obie formy mają swoje zalety i mankamenty. Zaletą bezpośredniego wyboru jest mocniejszy mandat prezesa a mankamentem konieczność zwołania zjazdu ( a więc koszty) w przypadku konieczności dokonania zmiany na funkcji prezesa.

 

Głosowanie nad wnioskami :

Wniosek A. Zioło – skład Prezydium – 15 osób

 • Za - 49 głosów

 • Przeciw - 33 głosy

 • Wstrzymujących - 5 głosów

Wniosek przeszedł.

 

Wniosek R. Latos – o wybór Prezesa na Sali :

 • Za - 55 głosów

 • Przeciw - 29głosy

 • Wstrzymujących - 3


Wniosek przeszedł.

 

Rafał Latos – Sosnowiec – wniosek formalny aby skład Prezydium ZW dobrał sobie nowo wybrany Prezes ZW – wniosku nie przyjęto.

 

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów SEiRP w Katowicach zmienił § 5 pkt 2i3 i dodał § 5 pkt 4 do Regulaminu Obrad Zjazdu, które brzmią :

§ 5 pkt 2 Delegaci wybierają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów : - członków ZW (nazwanych dalej Prezydium) w ilości 15 osób

- członków Komisji Rewizyjnej w ilości 5 osób

- delegatów na VII Krajowy Zjazd Delegatów w ilości 6 osób

§ 5 pkt 3 – Delegaci wybierają w glosowaniu jawnym, w wyborach bezpośrednich, zwykłą większością głosów – Prezesa ZW

§ 5 pkt 4 Zarząd Wojewódzki na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród członków Prezydium 3 Wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

Następnie Prezes Piotr Stypa zaproponował głosowanie nad przyjęciem Uchwały dot. Porządku Obrad VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i Regulaminu Obrad tegoż Zjazdu.


 

 • Za - 84 głosy

 • Przeciw - 0

 • Wstrzymujących - 3 głosy


 

Uchwała została przyjęta : Uchwała Nr 1 /2018r.

Na Przewodniczącego Zjazdu kol. Piotr Stypa zaproponował Wilhelma Grudnia.

Głosowanie :

 • Za - 82 glosy

 • Przeciw - 2 głosy

 • Wstrzymujących - 3 glosy

Kandydatura została przyjęta.


 

Uchwała Nr 2 /2018 . Wobec takiego wyniku głosowania dalsze prowadzenie obrad przejął kol. W. Grudzień.


 

Przewodniczący Zjazdu zarządził wybory Komisji :


 

Dokonano wyboru :

 

1.Komisji Mandatowej z kompetencjami Komisji Wyborczej :

 • Mieczysław Skowron , Krzysztof Debudaj, Jerzy Brudnicki

Komisja stwierdziła prawomocność Zjazdu /zał. nr 4/


 

2.Komisji Skrutacyjnej :

 • Krystyna Kałuża, Ciszczoń Dariusz, Bronisław Wilman, Kotnis Stefan, Kozub Zdzisław, Kubas Zbigniew,


 

4. Komisji Uchwał i Wniosków:

 • Ryszard Purzyński, Ewa Macek, Edward Krzysztofik


 

Wybory w/w Komisji przegłosowano w głosowaniu jawnym –

 • Za - 85 głosów

 • Przeciw - 1 glos

 • Wstrzymujących - 1

Uchwała nr 3/2018 r.


 

Komisje się ukonstytuowały :

Przewodniczący Komisji Mandatowej - Mieczysław Skowron

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Krystyna Kałuża

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków – Ryszard Purzyński .

Członkowie Komisji zajęli miejsca.

Przewodniczący Komisji Mandatowej Mieczysław Skowron odczytał Uchwałę


Prowadzący W. Grudzień poprosił o złożenie sprawozdania z :

 • działalności Zarządu Wojewódzkiego SEiRP za lata 2014-2018 r. Prezesa Piotra Stypę /zał. Nr 5/.

 • sprawozdania finansowego za lata 2014 – 2018 – Jacek Jędryszek /zał. Nr 6/.

 • Sprawozdanie z działalności Woj. Komisji Rewizyjnej za lata 2014-2017 r. Marka Głowanię / zał. nr 7./ wraz z przedstawieniem regulaminu WKR na nadchodzącą kadencję /Zał. Nr 8/oraz wniosku o udzielenie absolutorium/Zał. Nr 9/ Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP w Katowicach.

 

Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

 

Ewa Macek /Katowice/ - pytanie do sprawozdania : dlaczego w sprawozdaniu nie zostało ujęte jakie środki wydał ZW na działania koordynatora ZW, a jakie środki Koło Katowice, a było to tak : ZW wydał 1000,-zł, a Koło Katowice 14.100,- zł, natomiast FSM 33.000,- zł.

ZW stale twierdził, że nie ma środków. Na terenie całego kraju ZW wspierały finansowo koordynatorów wojewódzkich.

Bogdan Żabiński /Jastrzębie Zdrój/ - ze składek statutowych wpływy były 25000,-zł, 40.000,- zł pozostałe środki – skąd te pieniądze.

 

Prezes Piotr Stypa – sprawozdanie dot. Zarządu Wojewódzkiego, a nie dotyczy pracy Kół. Zaznaczyłem, że wszystkie Koła zbierały podpisy i partycypowały w kosztach.

Krystyna Kowalik /Prezydium ZW/ wyjaśniła iż 25000,-zł wpływy statutowe, 47.488,-zł – dofinansowania z Komisji Socjalnej, a 7000,-zł z prowizji dot. ubezpieczenia.

 

Adam Zioło/ /Żory/ - czy te 7000,-zł jest za rok czy za całe 4 lata kadencji i na co te środki wydano.

 

Ewa Macek /Katowice/ - czego dot. środki 7000,-zł – jak prowizji z Warty to proszę wyjaśnić gdzie są te pieniądze. Proszę o wyjaśnienie Prezesa ZG, który wyjaśni, że co kwartał są przekazywane środki z prowizji.

 

Adam Zioło /Żory/ - nigdy nie słyszałem na Zarządzie Wojewódzkim, że są wpływy z prowizji.

 

Bogdan Żabiński /Jastrzębie Zdrój/ - co się dzieje kiedy przewodniczący Komisji Rewizyjnej łamie regulamin.

 

Wilhelm Grudzień – Przewodniczący Zjazdu – przyszła skarga z ZG złożona przez KR Koła Jastrzębie Zdrój. Kontrola dot. wyjaśnienia pisma z ZG.

Adam Zioło /Żory/ – proszę mi wyjaśnić jakie były wpływy z prowizji za 4 lata.

 

Wilhelm Grudzień udzielił głosu Prezesowi ZG Antoniemu Duda aby wyjaśnił pytania dot. prowizji.

Antoni Duda /ZG Warszawa/ - Ryszard Czarnecki- Prezes FSM, który zajmował się ubezpieczeniami wyjaśnił, że przyjmie prowizję, ale dla FSM. Czarnecki musiał złożyć oświadczenie, że nie będzie zabierał prowizji. Prowizje z ubezpieczenia co miesiąc przekazywane są do Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych w zależności od ilości ubezpieczonych – 3,- zł od osoby. Ne Sosnowiec ma 71 ubezpieczonych x 3,-zł daje miesięcznie 213,-zł itd. Księgowa ZG przesyła na bieżąco informacje dot. prowizji. Pieniądze, które wpływają do ZW to jest wewnętrzna sprawa Zarządu ja te pieniądze podzieli. Pieniądze z ubezpieczenia naszych członków i nie tylko wpływają systematycznie. Niektóre zarządy zostawiają 2,-zł u siebie, a 1,-zł przekazują na Koła zgodnie z ilością osób ubezpieczonych. Stowarzyszenie wydało łącznie na finansowanie działań związanych z Ustawą deuzbekizacyjną 50.000,-zł. Proponują aby skupić się obecnie bardziej na pomocy osobom pokrzywdzonym. Proponuje nie organizować już tak wielkich wieców i manifestacji. Wszystkie odwołania są przekazywane do TK i należy czekać na ich rozpatrzenie.

Co do sprawy dot. kontroli w Jastrzębiu to potwierdzam, że sprawa została skierowana przez ZG i została wyjaśniona prawidłowo.


 

Wilhelm Grudzień – zarządził podjęcie i głosowanie Uchwał .

 • Komisja Uchwał i Wniosków – Ewa Macek odczytała Uchwały :

Uchwała Nr 4 /2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania ZW za okres 2014-2018 r. – glosowanie – - za - 86 głosów

- wstrzymujący - 1głos

- przeciw - brak

Uchwała Nr 5 /2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania WKR za lata 2014-2018 r. - głosowanie :

- za - 86 głosów

- wstrzymujących - brak

- przeciw - 1 głos

Uchwała Nr 6/2018 w spr. uchwalenia Regulaminu WKR na rok 2018 r.

- przegłosowano jednogłośnie


Uchwała Nr 7/2018 w spr. przyjęcia absolutorium dla członków Ustępującego Prezydium ZW - głosowanie :

- za - 85 głosy

- wstrzymujących - 2 głosy

- przeciw - brak.

 

Uchwały zostały przyjęte.

 

Wilhelm Grudzień – delegaci wybierają 15 członków prezydium ZW, mogą zgłosić dodatkowych członków.

Adam Zioło /Żory/ - miał być najpierw wybór Prezesa , a potem zarząd.

 

Podawanie kandydatów na prezesa ZW :

Ryszard Mędrzyk – zgłosił Rafał Latos /Sosnowiec/

Piotr Stypa - zgłosił Edmund Kanclerz /Racibórz/

Mieczysław Skowron – zgłosił Zdzisław Słota /Zawiercie/

 

Mikosz Henryk /Gliwice/ - wniosek formalny o zamknięcie listy – przewodniczący Zjazdu przyjął wniosek i zarządził głosowanie :

- za zamknięciem listy kandydatów na Prezesa -86 głosów

- wstrzymujących - 1

- przeciw - brak

Wniosek został przyjęty.


Wilhelm Grudzień – proszę o przygotowanie kart do głosowania.

 

Adam Zioło /Żory/ – wniosek formalny aby najpierw wybrano Prezesa ,

a następnie członków ZW.

Wilhelm Grudzień zapytał poszczególnych kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie :

 • Ryszard Mędrzyk – wyrażam zgodę

 • Piotr Stypa – nie wyrażam zgody

 • Mieczysław Skowron – nie wyrażam zgody


Pozostał 1 kandydat na Prezesa ZW – Ryszard Mędrzyk.


Radłowski Dariusz /Tarnowskie Góry/ - czuję się oszukany, dlaczego Przewodniczący Zjazdu nie zapytał kandydatów o zgodę przed zamknięciem listy. Składam wniosek formalny o otwarcie listy do zgłaszania kandydatów na Prezesa ZW.

Wilhelm Grudzień poddał wniosek pod glosowanie :

- za - 34 głosy

- przeciw - 46 głosów

- wstrzymało się - 3 głosy

Wniosku nie przyjęto.

 

Wilhelm Grudzień – wniosek aby w głosowaniu jawnym wybrać Prezesa ZW.

Głosowanie wniosku : - za -76 osób

- przeciw - 8

- wstrzymujących - 2

 

Przeliczono stan osób – delegatów uprawnionych do głosowania – 86 delegatów.

Radłowski Dariusz /Tarnowskie Góry/- wniosek formalny o przedstawienie się kandydata na Prezesa ZW.

Ryszard Mędrzyk – dokonał autoprezentacji, 22 lata należy do Stowarzyszenia, jest Prezesem Koła Nr 12 w Sosnowcu, budżet Koła 100tyś, zł. Koło należy do jednego z najliczniejszych w województwie śląskim. Mamy dobre osiągnięcia.

 

W. Grudzień zarządził głosowanie jawne wyboru Prezesa ZW.

- za - 67 głosów

- przeciw - 3

- wstrzymujących - 16

Ryszard Mędrzyk został wybrany nowym Prezesem ZW SEiRP w Katowicach.

Uchwała Nr 8/2018r.

Podziękował za wybór i zaufanie. Nowemu Prezesowi złożono gratulacje.

Nowo wybrany Prezes przedstawił listę swoich kandydatów na członków prezydium ZW .

 

W. Grudzień – w Zarządzie nie może być więcej niż 15 osób. W głosowaniu tajnym wybieramy 15 kandydatów.

 

Krystyna Kowalik /Piekary Śląskie/ - członek prezydium od 12 lat. Prezydium ZW jest techniczną sprawą zabezpieczenia funkcjonowania ZW. Składam wniosek formalny – aby kandydaci do Prezydium byli wybierani wg listy podanej przez poprzedni Zarząd.

 

Antoni Duda/ ZG Warszawa/ - wyjaśnił zgodnie z § 39 i 41 Statutu Stowarzyszenia co to jest Prezydium.


 

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Wyborczej zapisał na tablicy kandydatów do Prezydium ZW - podanych przez poprzedni Zarząd oraz uzupełniono listę o kandydatów wskazanych przez nowego Prezesa ZW - łącznie 19 kandydatów: J.Brudnicki, M. Góra, J. Jędryszek, K. Kowalik, E.Krzysztofik, R. Latos,. Macek, H. Mikosz, E. Papiewski, K. Ptak, R. Purzyński, K. Rogala, S. Romaniuk, M. Skowron, P. Stypa, G. Waryszak, A. Zioło, B. Żabiński.

I wszystkim kolejno zadał pytania czy wyrażają zgodę na kandydowanie.

Kandydaci kolejno wyrazili zgodę.


 

Następnie podano kandydatów na VIII Krajowy Zjazd Delegatów

H. Borowiński, J. Brudnicki, P. Budzyń, A. Duda, W. Grudzień, E. Lesiewicz, E. Macek, R. Mędrzyk, A. Rogala, Z. Skrzyńska, M. Skowron, Z. Słota.

Kandydatom zadano pytanie czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Wymienione osoby wyraziły zgodę.


M. Skowron podał kandydatów do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej :

A. Barański, K. Debudaj, R. Kłóskiewicz, R. Pietras. A. Barański.

A. Barański nie wyraził zgody na kandydowanie. Pozostałe osoby wyraził zgodę. Poproszono o podanie kolejnych kandydatur z sali.


 

Po zgłoszeniu wszystkich kandydatów Wojewódzka Komisja Wyborcza przedstawiła Protokół /zał. nr 10 /, stwierdzając, że do Prezydium ZW zgłoszono 19 kandydatów, do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 5 kandydatów a 12 kandydatów jako delegatów na VIII Krajowy Zjazd Delegatów.

 

Następnie ustawiono Urnę wyborcza i wszyscy delegaci przystąpili do głosowania /wrzucanie kart z głosami/, po zakończeniu członkowie Komisji Skrutacyjnej zabrali Urnę wyborczą i udali się do osobnego pomieszczenia w celu policzenia głosów.

Ogłoszono dyskusję na bieżące tematy w kołach terenowych i ZW.


 

H. Mikosz /Gliwice/ - kto chce jechać do Zakopanego. Musimy podjąć decyzję, ponieważ trzeba wpłacić zaliczkę.

J. Przyblak /Katowice/ - w Katowicach 30 % członków jest objętych Ustawą Deuzbekizacyjną. Składam wniosek o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłacania składek członkowskich –osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, którym w wyniku Ustawy represyjnej z 16.12.2016r. drastycznie obniżono emeryturę, rentę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną do kwoty 854,00 netto.

Proponuję podjąć Uchwałę w tej sprawie.

Antoni Duda /ZG Warszawa/ - zgodnie ze Statutem organem rozpatrującym pow. Wniosek jest Zarząd Główny SEiRP w Warszawie. ZW nie może podjąc Uchwały w tej sprwie. Wniosek należy skierować do ZG.

 

E. Lesiewicz /Czechowice-Dziedzice/, Wiceprezes ustępującego Prezydium/ - zwracam się do nowego Prezesa R. Mędrzyka, że w dalszym ciągu będę prowadził stronę internetową Zarządu do czasu znalezienia następcy.

R. Mędrzyk /Prezes ZW/ - E. Lesiewicz już wcześniej złożył mi tę deklarację i bardzo mu za to dziękuję.

Ewa Macek /Katowice/ - na podstawie Decyzji Prezydium ZW SEiRP w Katowicach proponujemy wyróżnić tytułem „Członka Honorowego SEiRP :za zasługi w czasie pełnienia funkcji w jego władzach” następujące osoby :

 • Wilhelm Grudzień

 • Andrzej Jąder

 • Mieczysław Kurzak

 • Edward Lesiewicz

 • Piotr Stypa

Propozycję poddano pod głosowanie – przegłosowano jednogłośnie wszystkie kandydatury. Uchwała Nr 16/2018 r.

 

W. Grudzień – poinformował zebranych aby podjąć decyzję co wydalenia z naszych szeregów Ryszarda Wiśniewskiego. Poprosił o zreferowanie zagadnienia Prezesa Koła Nr 13 w Jastrzębiu Zdroju Bogdana Żabińskiego.

Krystyna Kowalik /Prezydium ZW/ – Ryszard Wiśniewski został prawidłowo zawiadomiony , aby stawił się na dzisiejszym posiedzeniu. Potwierdził odbiór zaproszenia i powiadomił, iż nie może się stawić.

B. Żabiński przedstawił sytuację, która jest bardzo skomplikowana.

Głos następnie zabrał Edward Krzysztofik jako przewodniczący Komisji powołanej ds. wydalenia Ryszarda Wiśniewskiego z szeregów Stowarzyszenia. Przedstawił główne wnioski Komisji ./Zał. Nr 11 /.

Złożył propozycję podjęcia Uchwały spr. wydalenia R. Wiśniewskiego

z szeregów SEiRP.


Głosowanie : - za - 82 głosy

- przeciw - brak

- wstrzymujących - 1

Uchwalono wydalenie R. Wiśniewskiego z szeregów Stowarzyszenia. – Uchwała Nr 14/1018 r..


A.Duda /ZG Warszawa/– należy dokonać wyboru WKR, bez tego wybory będą nieważne.

 

W. Grudzień – proszę o podawanie kandydatur z sali.

 • Pietrzykowski Ryszard –wyraził zgodę

 • Górny Krzysztof – wyraził zgodę

 

A.Duda złożył wniosek o zamknięcie listy – przegłosowano jednogłośnie.

 

Przeprowadzono głosowanie jawne całego składu WKR z uwagi na

5 kandydatów na 5 miejsc :

Głosowanie : - za - 78 głosów

- wstrzymujących - 5 głosów

- przeciw - brak


 

Wybrano WKR w składzie :

- Kłóskiewicz Renata

- Debudaj Krzysztof

- Górny Krzysztof

- Pietrzykowski Ryszard

- Pietras Ryszard

Uchwała Nr 11/2018 r.

 

Po zakończeniu liczenia głosów na salę obrad powrócili członkowie komisji Skrutacyjnej i przewodniczący Krystyna Kałuża odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej /zał. nr 12 /.

 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła że w wyniku wyborów do

Prezydium ZW SEiRP w Katowicach wybrano:

- Romaniuk Sylwia, Waryszak Grażyna, Rogala Krystyna, Krzysztofik Edward, Szkarłat Tadeusz, Purzyński Ryszard, Papiewski Edward, Mikosz Henryk, Macek Ewa, Góra Marian, Latos Rafał, Ptak Konrad, Zioło Adam, Żabiński Bogdan. Uchwała Nr 9/2018r.

 

Delegaci na VIII Krajowy Zjazd:

- Edward Lesiewicz, Duda Antoni, Macek Ewa, Borowiński Henryk, Mędrzyk Ryszard, Rogala Arkadiusz. Uchwała Nr 13/2018r.

 

Po ogłoszeniu wyników, ogłoszono przerwę w celu odbycia pierwszych posiedzeń :   Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.   

Na pierwszym posiedzeniu  ZW  dokonano  wyborów na poszczególne funkcje w Prezydium, i tak na :

 

- Wiceprezesów : Ryszarda Purzyński

Henryk Mikosz

Ewa Macek.

- Skarbnika Krystyna Rogala,

- Sekretarza Sylwia Romaniuk.

Uchwała Nr 10/2018r.

Pozostałe 9 osób to członkowie Prezydium.

Sporządzono protokół z pierwszego posiedzenia nowego Zarządu Wojewódzkiego, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /Zał. Nr 13/.

Odbyło się też pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Komisja ukonstytuowała się – dokonano wyboru :

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Debudaj,

Wiceprzewodniczący – Krzysztof Górny

Sekretarz – Renata Kłóskiewicz

Uchwała Nr 12/2018 r.

 

Następnie członkowie Prezydium i WKR powrócili na salę obrad, gdzie prowadzący Wilhelm Grudzień przedstawił skład nowo wybranego Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i WKR. O dalsze prowadzenie obrad VII Zjazdu poprosił Prezesa ZW Ryszarda Mędrzyka.

Prezes Ryszard Mędrzyk przedstawił w formie skrótowej Plan Pracy Stowarzyszenia na 2018 rok /Zał. Nr 14/.

Uchwała Nr 15/2018r.

Nie przedstawił preliminarza z uwagi na jego brak .

 

W dalszej części obrad Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła protokół /Zał. Nr 15/ i przystąpiono do przyjęcia Uchwał :

 • Uchwałą Nr 1/ 2018 w spr. uchwalenia regulaminu i porządku obrad /Zał. Nr 16/

 • Uchwała Nr 2/2018w spr.wyboru przewodniczącego Zjazdu/Zał.Nr17/

 • Uchwała Nr 3/2018 w spr. wyboru Komisji Mandatowo-Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków / Zał. Nr18/

 • Uchwałą Nr 4/2018 w spr. przyjęcia sprawozdania ZW SEiRP w Katowicach za okres 2014r.- 2018 r. /Zał. Nr 19/

 • Uchwala Nr 5/2018r. w spr. przyjęcia sprawozdania WKR SEiRP w Katowicach za okres 2014 – 2018 /Zał. Nr 20/

 • Uchwała Nr 6/2018r. w spr. uchwalenia Regulaminu WKR SEiRP w Katowicach /Zał. Nr 21/

 • Uchwała nr 7/2018 w spr. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi SEiRP w K-cach w latach 2014-2018 /zał. nr 22/,

 • Uchwała nr 8/2018 w spr. wyboru Prezesa ZW SEiRP /zał. nr 23/,

 • Uchwała nr 9/2018 w spr.wyboru członków Prezydium ZW/zał.Nr24/,

 • Uchwała nr 10/2018 wyboru 3 wiceprezesó,skarbnika,sekretarza ZW /zał. nr 25/,

 • Uchwala Nr 11/201 w spr. wyboru WKR /Zał. Nr 26/

 • Uchwała Nr 12/2018 w spr. wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza WKR /zał. Nr 27/

 • Uchwala Nr 13/2018 w spr. wyboru delegatów na VIII Krajowy Zjazd Delegatów /Zał. Nr 28/

 • Uchwała Nr 14/2018 w spr. wydalenia Ryszarda Wiśniewskiego z SEiRP /Zał. Nr 29/

 • Uchwała Nr 15/2018 r. w spr. przyjęcia planu pracy na rok 2018 /Zał. Nr 30/

 • Uchwała Nr 16/2018 w spr. wyróżnienia tytułem – Członka Honorowego SEiRP :Za Zasługi w czasie pełnienia funkcji w jego władzach”./Zał. Nr 31/.

 

Na zakończenie obrad głos zabrał Prezes ZG Antoni Duda, który podziękował za współpracę ustępującemu Prezesowi Piotrowi Stypa i wiceprezesom oraz całemu ustępującemu Prezydium ZW.

Na tym zakończono obrady VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach. Prezes

Piotr Stypa podziękował wszystkim zebranym za przybycie i życzył dalszej dobrej pracy.

 

 

Protokolant :

Sylwia Romaniuk

Renata Kłóskiewicz

Prezes

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia

Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Katowicach

                                                                                           Ryszard Mędrzyk

 

 

                                          PROTOKÓŁ

Z PIERWSZEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

W KATOWICACH

W DNIU 22.05.2018 r.

 
Na 1 posiedzeniu nowo wybranego ZW SEiRP w Katowicach w wyniku VII Zjazdu Delegatów w Katowicach obecnych było 28 członków .
 
Posiedzenie otworzył nowy Prezes ZW Ryszard Mędrzyk , który przywitał obecnych członków ZW i przeszedł do ukonstytuowania się nowego składu Prezydium ZW.
W wyniku wyborów w skład Prezydium ZW weszli : (wg ilości głosów)
 
 1. Ryszard Mędrzyk
 2. Romaniuk Sylwia
 3. Waryszak Grażyna
 4. Rogala Krystyna
 5. Krzysztofik Edward
 6. Szkarłat Tadeusz
 7. Purzyński Ryszard
 8. Papiewski Edwrad
 9. Mikosz Henryk
 10. Macek Ewa
 11. Góra Marian
 12. Latos Ryszard
 13. Ptak Konrad
 14. Zioło Adam
 15. Żabiński Bogdan
 
Prezes Ryszard Mędrzyk zaproponował osoby funkcyjne : Uchwała Nr 10/2018 ZW SEiRP w Katowicach /zał.Nr 1/
Na podstawie §41 PKT 1 Statutu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, członkowie Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 22 maja 2018 roku wybrali ze składu Prezydium ZW :
 
I Wiceprezes – Purzyński Ryszard
Głosowanie - za - 27, - wstrzymujący- 1, przy braku głosów przeciwnych.
Wiceprezes – Mikosz Henryk
Głosowanie - za – 26, wstrzymujący – 1, przeciw 1
Wiceprezes – Ewa Macek –
Głosowanie : za – 27, - wstrzymujący 1, przy braku głosów przeciwnych.
Sekretarz – Romaniuk Sylwia :
Głosowanie – jednogłośnie
Skarbnik – Rogala Krystyna
Głosowanie - jednogłośnie
Następnie ustalono termin posiedzenia nowego Prezydium ZW na dzień 29.05.2018 r. godz. 11,00
W tym dniu na godz. 9,00 – 11,00 ustalono przekazanie biura ,sekretariatu i spraw finansowych w obecności osób zdających i przejmujących.
Prezes Ryszard Mędrzyk ustalił iż najbliższe posiedzenie ZW SEiRP w Katowicach zostanie wyznaczony na posiedzeniu prezydium w dniu 29.05.2018r.
Głos zabrali:
Edward Lesiewicz – trzeba jak najszybciej utworzyć Zespół trzyosobowy do przyznawania 1 %.
Mieczysław Skowron : należy dokonać przekazania sztandaru na ręce nowego ZW.
Edward Lesiewicz – osobiście przekażę dokumentację dot. 1 %.
Edward Krzysztofik – na którą zwołujemy posiedzenie prezydium 10,00 czy 11,00.
Krystyna Rogala – przy przekazaniu finansów musi być obecny przedstawiciel KR.
Ryszard Mędrzyk – 2 osoby z KR wezmą udział w przekazaniu finansów.
Mikosz Henryk – wracając do organizacji wrześniowego wyjazdowego posiedzenia ZW SEiRP - w Zakopanem jest cały czas rezerwacja i trzeba podjąć decyzję, czy finalizujemy , czy rezygnujemy. Zostając przy tej propozycji trzeba złożyć 5000,00 zaliczki. Co do finansów do za zapłaty przez każdego członka jest kwota – 160,00 od osoby z autokarem, i 110,00 od osoby – dojazd własny.
Edward Lesiewicz – jeżeli chodzi o finanse w ostatniej kadencji wszystko było realizowane i gospodarowane ręcznie. Należałoby zmodyfikować zasady i przejść na finansowość online.
Ryszard Mędrzyk zarządził głosowanie nad wyjazdem do Zakopanego. Podjęto Uchwałę Nr 10/2018 dot. wyjazdowego posiedzenia ZW do Zakopanego:
Głosowanie : za było 25 osób, wstrzymało się 3 osoby.
Limit osób na wyjazd - 10 % członków na Koło.
Mikosz Henryk – trzeba ustalić wysokość dotacji.
Ryszard Mędrzyk : Sosnowiec, Będzin i Dąbrowa Górnicza podpisali porozumienie i razem korzystają z funduszu socjalnego. Kwotę dotacji trzeba ustalić z K. Szalą.
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokółowała :
Sylwia Romaniuk
 
Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Katowicach
Ryszard Mędrzyk

 

 

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET