ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     Posiedzenie Prezydium ZW w dniu 24 kwietnia 2019 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Posiedzenie Prezydium ZW w dniu 24 kwietnia 2019 r.
                                                                                           

Protokół

z posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach

w dniu 24 kwietnia 2019 r.

 
Na posiedzeniu obecnych było 9 członków Prezydium – lista obecności – /załącznik nr 1/oraz Krzysztof Debudaj WKR, Ryszard Pietrzykowski – WKR, Ireneusz Pukowski – komisja 1 %, Beata Wójcik – komisja ds. Ustawy Represyjnej.
Spotkanie otworzył Prezes Ryszard Mędrzyk. Zapoznał zebranych z
protokołem z poprzedniego posiedzenia prezydium w dniu 26.02.2019r. Protokół do wglądu w siedzibie Prezydium ZW w Katowicach. Następnie odczytał porządek obrad.
Porządek został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie.
Następnie R. Medrzyk przekazał informacje w posiedzenia Zarządu Głównego w Płońsku w dniu 08-09.04.2019r, w którym brał udział wraz z Wiceprezes Ewą Macek.
W Płońsku przyznano wszystkie wyróżnienia i tytuły honorowe , o które zwracaliśmy się do ZG. Główna księgowa ZG poinformowała, że w sytuacji gdy przydzielane są nagrody pieniężne w ZW, to trzeba wypełnić odpowiedni PIT i przekazać go do ZG, aby uregulować sprawę podatku.
Głos zabrała skarbnik K. Rogala i stwierdziła, że my nie posiadamy osobowości prawnej i nie możemy wypełniać pitu.
Prezes polecił zwrócić się do ZG pisemnie o wyjaśnienie tego zagadnienia – wykona skarbnik K. Rogala.
Na ZG powiadomiono również, że ZG nie może wydać Uchwały o aby odstąpić od pobierania składek członkowskich od osób poszkodowanych Ustawą Represyjną. Tak więc nasz wniosek został rozpatrzony odmownie. Można dokonać tych regulacji w ramach Kół i wówczas to Koło dopłaca do tych składek.
ZG przyjął sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz budżet Stowarzyszenia na 2019r. postanowiono wypowiedzieć umowę z T-Mobile, powołano Zespół ds. wyboru oferty nowego operatora telefonii komórkowej.
Podjęto także Uchwałę w sprawie podziału środków z ubezpieczenia grupowego „SEiRP 2019”.
Prowizja od jednego wniosku od stycznia 2020r. będzie wynosiła 3 PLN od osoby. Aktualnie każdy ZW otrzyma 10 PLN od złożonego do tej pory wniosku, a więc my otrzymamy 1030 PLN.
Delegowano w skład Zarządu FSSM RP członków ZG : Jerzego Skryckiego i Izabellę Jaros.
Dyskutowano także o podjęciu przygotowań do obchodów XXX-lecia Stowarzyszenia w 2020 roku – obchody mają się odbyć w Lublinie.
Zgodnie z procedurą statutową każdy ZW/ZO/ZS ma wytypować swoich kandydatów do wpisania do Księgi Zasłużonych. Ostateczny termin zgłoszeń – 30.04.2020r.
Prezes Antoni Duda przekazał iż zostaną przekazane do ZW w Katowicach dwa telefony komórkowe, z których jeden otrzyma Prezes ZW, a drugi Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji rewizyjnej.
Następnie Ewa Macek omówiła spotkanie , które odbyło się 21 marca 2019 roku w związku z procedowaniem obywatelskiego projektu zmiany ustawy represyjnej. W spotkaniu wzięli udział Andrzej  Rozenek (b. pełnomocnik KIU), Tomasz Siemoniak - poseł na Sejm RP (b.Minister Obrony Narodowej), w-ce  przewodniczący SLD- Marek Balt, Zdzisław Czarnecki ( Prezydentem FSSM RP) oraz posłowie na Sejm RP Ewa Kołodziej, Mirosław Suchoń.
Tematyka spotkania  dotyczyła podjętych działań związanych ze zmianą Ustawy Represyjnej z 16 grudnia 2016 r.w  kontekście wyborów  do parlamentu UE oraz Sejmu i Senatu RP. Całe spotkanie było transmitowane na żywo przez Internet. Sprawozdanie można w całości przeczytać na stronie ZW, ZG oraz w Biuletynie Informacyjnym.
Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie wyjazdu Ewy Macek i Beaty Wójcik – jako przedstawicieli Komisji ds. Ustawy Represyjnej - na zaproszenie Europosła Zemke do Europarlamentu w Strasburgu.
Ewa Macek jako koordynator wojewódzki ds. Ustawy Represyjnej wraz z koordynatorem Z Kolą Nr 21 w Sosnowcu Beatą Wójcik. Europoseł Janusz Zemke bardzo intensywnie wspiera SEiRP w przywróceniu zabranych im emerytur. Do Timermansa i Junkera poszły pisma w tej sprawie. Odpowiedzi zostaną udzielone w późniejszym terminie. Uczestniczyły w spotkaniach w Europarlamencie.
Beata Wójcik omówiła, że europoseł Janusz Zemke zaprosił je aby wymienić się doświadczeniami wyborczymi. Janusz Zemke jest zaangażowany w pomoc dla środowiska policyjnego. Kładzie nacisk na to aby dołożyć wszelkich starań aby wygrać wybory do Europarlamentu, ponieważ tam ustala się bardzo ważne, istotne rzeczy. Europoseł obiecał, że po wyborach przyjedzie osobiście na spotkanie do Katowic. Uważa, że wszelkie protesty, manifestacje powinny być organizowane w Brukseli przed Europarlamentem i Ambasadą. Na spotkaniu zostały mu wręczone odznaczenia ZG SEiRP.Wówczas mają większy wydźwięk i docierają do ludzi.
Następnie Prezes Ryszard Mędrzyk omówił przydział miejsc na Koła na wyjazdowe posiedzenie ZW do Suchej Beskidzkiej w dniach 20-22.09.2019r. Przydział miejsc został opublikowane na stronie Internetowej ZW. Temat ten będzie również punktem porządku obrad posiedzenia ZW w dniu 28.05.2019r. Za zbiórkę pieniędzy na wyjazd odpowiedzialna jest skarbnik ZW – Krystyna Rogala. Zgłoszenia do 30 maja 2019 r. ,a wpłaty do 31.07.2019r. Dojazd wlasny.
Głos zabrał przewodniczący WKR Krzysztof Debudaj w sprawie przydzielanych tzw. bonusów przez ośrodki wczasowe. Stwierdził, że ich ilość, kto z nich korzysta ma być transparentnie określone i opisane.
Głos zabrał Tadeusz Szkarłat – prezes Koła Nr 3 w Tychach –zadał pytanie jak można przekazać miejsce na rzecz innego Koła.
Prezes Ryszard Medrzyk odpowiedział, iż jest to sprawa miedzy Kołami, można to załatwiać we własnym zakresie.
Następnie Ryszard Mędrzyk poruszył sprawę opracowania medalu okolicznościowego, lub innej formy odznaczenia Kół, które obchodziły lub będą obchodzić Jubileusz XXV-lecia swojego istnienia. – osobą odpowiedzialną za wykonanie tego zadania został Edward Krzysztofik.
Omówiono działania podjęte w sprawie uczestnictwa ZW w Biegach przełajowych organizowanych przez KWP w Katowicach. ZW ufundował 3 puchary na każdy bieg – puchary wręczał będzie z ramienia ZW Henryk Mikosz.
Omówiono organizację przedsięwzięć przez Komisje i Zespoły Prezydium ZW. Prezes Mędrzyk stwierdził, że powołaliśmy Komisje i Zespoły aby pracowały i każdy przewodniczący miał sporządzić sprawozdanie w realizacji zleconych zadań. Do tej pory większość przewodniczących takich sprawozdań nie złożyła.
Głos zabrał Edward Krzysztofik zostały powołane Komisje i Zespoły, ale generalnie to wiele osób nawet nie wie w jakiej Komisji się znajduje. Jak się powołało Komisje i Zespoły, to przewodniczący tej Komisji czy Zespołu powinien opracować zakres obowiązków, który jest klepnięty na posiedzeniu Prezydium i akceptowany na ZW. Zakres ten powinien zawierać jakie zadania wykonuje Komisja, kiedy je wykona . Kiedy przychodzi termin to sporządza sprawozdanie . Wówczas powinien sam takie sprawozdanie sporządzić, następnie zostanie ono poddane pod ocenę Prezydium i ZW.
Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje Uchwały, prowadzi segregator, rejestr tychże Uchwał.
Głos zabrała sekretarz Sylwia Romaniuk Komisje zostały powołane po powołaniu nowego składu Prezydium ZW. Zakresy obowiązków Komisji zostały ustalone i zawarte w załączniku Nr 2 do regulaminu pracy Prezydium ZW.
Prezes Ryszard Mędrzyk poruszył temat Komisji ds. sztandaru. Miało być przeprowadzone szkolenie dla pocztów sztandarowych, które do tej pory nie zostało przeprowadzone. Odpowiedzialnym za to jest Ryszard Purzyński.
Następnie poruszono temat pogotowia kasowego. WKR zwróciła uwagę, że pogotowie kasowe nie zdaje swojego zadania. Obecnie trzeba podjąć decyzję o likwidacji pogotowia kasowego. Poddano pod glosowanie – przegłosowano jednogłośnie. Decyzję przygotuje sekretarz Sylwia Romaniuk.
Prezes omówił funkcję kronikarza, dał propozycję aby kronikarz brał udział z Prezesem aby zrobić zdjęcia. Przegłosowano jednogłośnie.
Omówiono sprawę Zespołu obsługującego stronę Internetową, błędy w informacjach, całkowity brak własnej inicjatywy Zespołu i kontaktów z rzecznikami w Kołach. Należy to zmienić, informacje mają być przekazywane na bieżąco i czytelnie. Rzecznik prasowy i operator strony Internetowej mają wykazywać własna inicjatywę i opisywać nasze działania.
Omówiono współpracę z innymi Stowarzyszeniami mundurowymi. Nie padły żadne propozycje. W zakresie obowiązków odpowiedzialnym jest Ryszard Mędrzyk.
Edward Krzysztofik , trzeba sięgnąć do Uchwały i sprawdzić czy jest realizowana. W trakcie kiedy ja za to odpowiadałem , zawsze na posiedzenia ZW były zapraszane osoby z innych stowarzyszeń. Przekazałem następnie zadania innej osobie i umarło to śmiercią naturalną.
Ryszard Mędrzyk zadał pytanie czy któryś z Prezesów się tym zajmie – nie było odzewu.
Następnym tematem były obchody 100-lecia Święta Policji. Na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach będą organizowane te obchody. Prezes osobiście się zajmie tą sprawą i na bieżąco będzie informował Prezydium i ZW.
Co do szkolenia skarbników, może ono być zrealizowane dopiero po przeszkoleniu skarbnika przez ZG. Czekamy więc na informację z ZG SEiRP o terminie szkolenia skarbników ZW.
Omówiono pismo Kolegi Piotra Budzynia – Prezesa Koła w Piekarach Śląskich – które przedstawił na posiedzeniu ZW w dniu 11.03.2019r. Odpowiedz na pismo jest przygotowana i będzie omówiona na posiedzeniu ZW w dniu 28.05.2019r.
Prezes ZW omówił pismo USC w Sosnowcu informujące o obchodach 50 lat pożycia małżeńskiego przez Jerzego Brudnickiego. Prezes ZW zobowiązał się do realizacji tego zadania.
Edward Krzysztofik zabrał głos i poinformował, że należy stworzyć delegację i na uroczystość iść delegacją.
Prezes zobowiązał się zakupić bukiet kwiatów dla jubilatów.
Omówiono przygotowanie posiedzenia ZW w dniu 28.05.2019r. Zabezpieczenie Sali, parkingu, nagłośnienia, zamówienie obiadu – zrealizuje Sylwia Romaniuk. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie fizyczne Sali – nadzór będzie sprawował Ryszard Purzyński.
Edward Krzysztofik zabrał głos – zaproponował aby ciepłe danie przygotować na zakończenie posiedzenia , ponieważ sporo Prezesów wychodzi zaraz po posiłku.
Henryk Mikosz – zaproponował aby obiadu nie było w ogóle, tylko przy okazjonalnych spotkaniach.
Edward Krzysztofik zabrał głos i stwierdził aby poinformować członków ZW, że z uwagi na ochronę danych osobowych dobrze byłoby nie zamawiać posiłku, aby osoby trzecie nie przebywały na sali obrad ZW.
Na zakończenie wytypowano osoby do zaproszenia na posiedzenie ZW.
Na tym zakończono posiedzenie.
Protokołowała :
Sylwia Romaniuk

Projekt i wykonanie: InforpolNET