Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     P r o t o k ó ł z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego z dnia 23.07. 2018 r.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

P r o t o k ó ł z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego z dnia 23.07. 2018 r.

P r o t o k ó ł z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach w dniu 23.07. 2018 r.

 

Na posiedzeniu obecnych było 11 członków Prezydium i 5 gości zaproszonych . Lista obecności w załączeniu (Zał. Nr 1)

1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Ryszard Mędrzyk i zapoznał zebranych z porządkiem spotkania. Porządek poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie. (Zał.nr 2)

2. Propozycja Ryszarda Mędrzyka w sprawie podjęcia na najbliższym posiedzeniu Zarządu uchwały dotyczącej zwiększenia kwoty pogotowia kasowego do 15.000 zł. Propozycję poddano głosowaniu – przyjęto jednogłośnie.

3. Poddano pod dyskusję zapytanie - „czy członek SEiRP może kandydować w wyborach samorządowych? ” . Potwierdzono , że może kandydować , przy czym musi być odnotowane , że jest bezpartyjny, bez względu z jakiego bloku partyjnego by kandydował.

4. Zapoznano z treścią pisma Związku Zawodowego Pracowników Policji z siedzibą w Katowicach do Komendantów i Związkowców dotyczącego podjęcia decyzji w sprawie poparcia ogólnokrajowej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Pismo podpisała przewodnicząca KK ZZPP Danuta Hus. (Zał.nr 3)

5. Omówienie prośby refundacji kosztów czynszu za pomieszczenia siedziby Koła w Mysłowicach. Temat odłożono do omówienia i podjęcia decyzji na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

6. Omówienie notatki skarbnika Krystyny Rogala w sprawie nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji finansowej przez poprzedniego skarbnika.

7. Skarbik Krystyna Rogala omówiła opracowany projekt preliminarza SEIRP w Katowicach na 2018 rok. Projekt zostanie przedstawiony i omówiony na najbliższym zebraniu Zarządu Stowarzyszenia i poddany głosowaniu.

8. Omówienie pisma z Warszawy przypominające o obowiązku prawnym każdego Koła terenowego o konieczności powiadamiania władz samorządowych danego miasta o istnieniu i działalności koła. Pismo dotyczyło Koła w Rybniku, które nie zgłosiło swojej działalności.

9. Skarbnik Krystyna Rogala omówiła zasady zakupów dokonywanych przez poszczególne koła terenowe w ramach swojej działalności. Przypomniała , że „oświadczenia” nie są dokumentem fiskalnym, obowiązują tylko faktury.

10. Kierownik Komisji Socjalnej – podinsp. Krzysztof Szala omówił wpływ przepisów ustawy RODO na sporządzanie dokumentacji związanej z funduszem socjalnym oraz przepisy dotyczące różnych form dofinansowań do bieżącej działalności kół. Ponadto przedstawił zasady i warunki obecnego przyznawania pomocy materialnej ze środków finansowych Komendy Wojewódzkiej . Kierownik Komisji zrelacjonował również zasady przydziału pieniędzy na poszczególne Koła w każdym półroczu.

- 2 -

11. Przewodniczący Prezydium polecił Skarbnikowi sprawdzenie czy ZW zarabia na sprzedaży legitymacji i odznaczeń.

12. Krystyna Rogala – skarbnik omówiła stan wpływu składek z poszczególnych Kół. Przypomniała treść Uchwały nr 26 dotyczącej terminów wpłat składek ( do końca marca każdego roku).

13. Ewa Macek poruszyła problem wpływów pieniędzy z ubezpieczeń (prowizji), poinformowała , że czekamy na pismo z Warszawy o ilości członków ubezpieczonych w Warcie. Toczą się rozmowy z PZU. Problem zostanie całościowo poruszony na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia.

14. Henryk Mikosz omówił wyjazdowe posiedzenie Zarządu do Zakopanego w dniach 14-16. Września 2018 r.

15. Przyjęcie terminu 21.08.br. godzina 10.00 - na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

16. Wolne wnioski : - przekazanie sztandaru nowemu Prezesowi Zarządu, - przewodniczący powołanych komisji winni przedstawić na posiedzeniu Prezydium - regulamin poszczególnych komisji i przygotowane uchwały, - przyszło kolejne odwołanie kol. Wiśniewskiego, przekazać je do rozpatrzenia Edwardowi Krzysztofikowi i przygotowania odpowiedzi, - Ewa Macek poinformowała o terminach spotkań dotyczących dyskusji na temat Ustawy Represyjnej i organizatorek Kongresu Kobiet , - Ewa Macek omówiła protokół z posiedzenia ZG z 26.06.2018 , - w miesiącu wrześniu br. ZG zaplanował przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla skarbników i przewodniczących wojewódzkich Komisji Rewizyjnych .

Na tym posiedzenie zakończono.

 

 

Protokółowała: Grażyna Waryszak

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET