Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     Protokół z posiedzenia Prezydium ZW SEiRP dnia 04 grudnia 2018 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Protokół z posiedzenia Prezydium ZW SEiRP dnia 04 grudnia 2018 r.

Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 04 grudnia 2018 r.

Na posiedzeniu obecnych było 10. członków Prezydium i jeden gość. (zał.nr 1 lista obec.)

Spotkanie otworzył Prezes ZW Ryszard Mędrzyk, który przywitał zebranych i zapoznał z porządkiem posiedzenia. Przedstawiony porządek przyjęto jednogłośnie ( zał.nr 2).

W pierwszej kolejności Prezes ZW SEiRP odczytał treść ostatniego Protokółu z posiedzenia Prezydium ZW SEiRP w Katowicach z dnia 20.11.2018 r. Ponownie omówił przygotowania do posiedzenia opłatkowego w dniu 11.12.2018 r. w Knurowie.

- ustalone menu : - barszcz czerwony z uszkami, ryba dorsz, ziemniaki ,surówka z kapusty oraz ciasto, kawa, herbata, woda.

- przygotowanie wizytówek dla zaproszonych gości : są w trakcie ich sporządzania (Adam Zioło)

- przygotowanie kartek z życzeniami świątecznymi dla gości : są w druku ( Sylwia Romaniuk)

- przypomnienie ustalonego składu stołu prezydialnego na spotkaniu opłatkowym

- etap przygotowań dokumentacji Uchwał , Decyzji i odznaczeń : na ukończeniu ( Sylwia Romaniuk, Ewa Macek)

- wyznaczono osoby do wręczania odznak, dyplomów i podziękowań (R.Mędrzyk, Sylwia Romaniuk Komendant Wojewódzki KWP )

- wytypowano skład Komisji Uchwał i Wniosków: E. Krzysztofika, E. Macek, J. Przybylak

- wyznaczono sekretarzy na posiedzenie w dn.11.12.2018 r : G. Waryszak i A. Zioło, S.Romaniuk

Prezes R. Mędrzyk zapoznał zebranych z porządkiem obrad na 11.12.2018 r. Dokument będzie zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Następnie Prezes R. Mędrzyk odczytał sprawozdanie z działalności Prezydium ZW SEiRP w Katowicach za okres od 14.09.2018 do 31.12.2018 r. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. Zał. Nr 3

Z uwagi na przeniesienie posiedzenia opłatkowego Zarządu Wojewódzkiego z Katowic do Knurowa ( z uwagi na odbywający się w Katowicach szczyt Klimatyczny ONZ) - Prezes R.Mędrzyk zawnioskował o podjęcie decyzji w sprawie zwrotu poniesionych kosztów dojazdu członków Zarządu Wojewódzkiego do Knurowa. Wniosek poddano pod głosowanie – wynik : jednogłośnie. Wydano Decyzję w tej kwestii.

W dalszej części posiedzenia - Prezes ZW omówił sprawy związane z bieżącą pocztą mailową, a szczególnie przesyłanie dokumentów i informacji do Prezesów kół terenowych. Podkreślił , że nie wszyscy Prezesi mają swoje adresy mailowe, co utrudnia przepływ informacji. Ponadto przypomniał, że administrator strony Internetowej ZW- B. Żabiński ma obowiązek analizowania każdej informacji przed zamieszczeniem jej na stronie ( nawet protokołów z posiedzeń Prezydium i ZW), co obliguje go do obecności na tych posiedzeniach.

Ewa Macek omówiła przygotowane na najbliższe posiedzenie - propozycje Uchwał i Wniosków:

- opracowanie wojewódzkich honorowych medali dla kół, które obchodzą 25 - lecie swojej działalności, - wykonanie pamiątkowych medali dla członków poprzedniego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

- wniosek o przekazanie kwoty 200 zł dla emerytowanych artystów z koła plastycznego w Kole nr 21 w Sosnowcu - za wykonanie okolicznościowych świątecznych stroików

- wniosek o wynagrodzenie kwotą 150 zł Antoniego Cesarza za wykonanie stojaka  pod sztandar Stowarzyszenia.

- ufundowanie tabliczki okolicznościowej z okazji 45-lecia działalności artystycznej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ( na ręce Kapelmistrza Waldemara Skotarskiego),

- wniosek o zwrot poniesionych kosztów dojazdu członków Zarządu Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej SEiRP w Katowicach na uroczyste posiedzenie opłatkowe w Knurowie w dn. 11.12.2018 o godz. 11.00,

- wniosek o przyznanie nagród pieniężnych w kwocie 400 zł i 300 zł członkom Prezydium ZW za wniesioną pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia:

Kwotą 400 zł :

Ewa Macek – Viceprezes Prezydium ZW Krystyna Rogala - Skarbnik Prezydium ZW Sylawia Romaniuk - Sekretarz Prezydium ZW

Kwotą 300 zł :

Ewa Stec - członek Komisji rzecznika prasowego Prezydium ZW Jacek Przybylak - członek Komisji Uchwał i Wniosków Prezydium ZW Zofia Skrzyńska - członek Komisji ds. organizacyjno-prawnych Prezydium ZW Krzysztof Buchacz - członek Komisji ds. Ustawy Represyjnej Prezydium ZW

Prezes Ryszard Mędrzyk omówił formy podziękowań członkom poprzedniego zarządu oraz przedstawił propozycję grafiku posiedzeń Prezydium ZW i Zarządu na 2019 rok. Propozycję harmonogramu spotkań przyjęto jednogłośnie . Propozycja grafiku zostanie umieszczona na stronie internetowej.

Kol. Sylwia Romaniuk omówiła formy wypożyczania dokumentów z segregatorów Prezydium ZW . Szczególnie chodzi o pozostawianie w segregatorze informacji z datą , nazwą dokumentu i danymi osoby pobierającej przedmiotowy dokument. Następnie Sylwia Romaniuk zapoznała zebranych z bieżącą pocztą mailową: - pismo z ZG SEiRP z dn.21.11.18 dot. informacji o planowanej przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych manifestacji pod Sejmem w dniu 16 grudnia 2018 . Należy powiadomić Biuro ZG o liczbie osób wybierających się na planowaną manifestację) zał. Nr 4.

- pismo z Biura ZG dotyczące nowego ubezpieczenia członków SEiRP w PZU informuje o zmasowanej esemesowej akcji dezinformacyjnej prowadzonej przez pracowników brokera o treści wprowadzającej w błąd naszych członków ( ponownie porozmawiać z Prezesami kół terenowych o szczegółach ubezpieczenia). Do pisma dołączono kopię porozumienia pomiędzy ZG SEiRP a PZU. Zał. Nr 5

- pismo z Biura ZG informujące, że Prezes ZG SEiRP złożył wniosek do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW i A o wydanie wszystkim świadczeniobiorcom postanowień o umorzeniu postępowań wszczętych wnioskami ZER MSWiA do IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przypadkach , w których kwerenda IPN nie dała podstaw do stwierdzenia ,że wskazany emeryt lub rencista pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa. Wniosek stanowi wykonanie Uchwały ZG SEiRP nr 49/VII/ZG/2018 podjętej w Płońsku w dn.25.X.2018 roku. Zał. Nr 6

- pismo z Biura ZG SEiRP w sprawie rozpatrzenia prośby o pomoc materialną pana Karola Drabika zam. Łąka ul. Grochowa 12 zał. Nr 7 – zlecono do realizacji Prezesowi Koła Terenowego w Pszczynie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała Grażyna Waryszak

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET