Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     VIII ZJAZD W KATOWICACH    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

VIII ZJAZD W KATOWICACH

Katowice, 04 października 2022r.     

 

VIII WOJEWODZKIE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

W KATOWICACH

 

 

         W dniu 04 października 2022 r w Sali Konferencyjnej KWP w Katowicach odbyło się VIII Wojewódzkie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach . Zebranie otworzyła ZOW Kol. Ewa Macek, p.o. Prezesa ZOW uroczystym wprowadzeniem Sztandaru Stowarzyszenia oraz uczczeniem minutą ciszy zmarłych podczas ostatniej kadencji Koleżanek i Kolegów ze Stowarzyszenia oraz Policjantów, którzy zginęli na służbie.

 

W zebraniu uczestniczyło 82 delegatów na 87 delegatów uprawnionych do głosowania oraz zaproszeni goście w osobach Kol. Antoni Duda, Prezes ZG SEiRP w Warszawie, który jednocześnie jest delegatem Zebrania jako członek Koła Nr 12 w Katowicach, Kol. Krzysztof Debudaj, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Katowicach Kol. Piotr Stypa, Honorowy Prezes ZOW SEiRP w Katowicach

Kol. Ewa Macek, p.o. Prezesa ZOW przywitała wszystkich przybyłych na Zebranie i zapoznała z porządkiem i regulaminem obrad . Dokumenty zostały przyjęte większością głosów. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego Zebrania, którym został Kol. Edward Lesiewicz, Prezes Koła Nr 14 w Czechowicach-Dziedzicach. Dalsze prowadzenie obrad przejął przewodniczący Zebrania. Przedstawiono sprawozdania z działalności ZOW, w tym z działalności finansowej oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania poddano pod głosowanie i przyjęto większością głosów. Następnie Kol. Krzysztof Debudaj, przewodniczący WKR przedstawił Regulamin Działania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2022-2026 oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Regulamin przegłosowano większością głosów, następnie poddano pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium.

Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium większością głosów :

ZA - 81 głosów -

Przeciw - 0 głosów,

Wstrzymujący się - 1 głos

Przewodniczący Zebrania przystąpił do powołania niezbędnych do przeprowadzenia wyborów komisji : Komisji Mandatowej z kompetencjami Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków. Komisje zostały przyjęte w wyniku głosowania i po ukonstytuowaniu się podjęły swoje czynności.

Kol. Krystyna Kowalik, Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Wyborczej na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Przewodniczący Zebrania przystąpił do wyborów nowego Prezesa ZOW SEiRP w Katowicach w tajnym głosowaniu. Z sali podano dwie kandydatury: Mieczysława Skowrona i Adama Zioło.

Rozdano karty do głosowania, po czym delegaci uprawnieni do głosowania kolejno okazując mandaty wrzucali głosy do zabezpieczonej urny. Komisja Skrutacyjna z zabezpieczoną urną udała się do oddzielnego pomieszczenia w celu przeliczenia oddanych głosów.

Po przeliczeniu głosów Kol. Konrad Ptak, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wynik wyborów :

 • Mieczysław SKOWRON - 60 głosów

 • Adam ZIOŁO - 22 głosy

 

Nowym Prezesem ZOW SEiRP w Katowicach został wybrany większością głosów

 

Mieczysław SKOWRON.

 

Kolejnym etapem zebrania był wybór członków do „ Prezydium” :

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kol. Konrad Ptak przedstawił propozycję kandydatów do Prezydium w składzie :

1. Ewa Macek 2. Sylwia Romaniuk 3. Krystyna Kowalik 4. Krystyna Rogala 5. Grażyna Waryszak 6. Henryk Mikosz

7. Bogdan Żabiński

8. Jerzy Brudnicki

9. Edward Papiewski

10.Andrzej Makowski

11.Mirosław Tukaj

12.Jacek Przybylak

Ponadto zgłoszono jeszcze dwie kandydatury z sali : Adama Zioło i Pawła Tobolika.

 

Z uwagi na brak dalszych kandydatur przewodniczący obrad zamknął listę.

Na liście zostało podanych 14 kandydatów - przegłosowano w sposób jawny en bloc.

 

Wynik głosowania :

Za - 81 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymał się - 1 głos

 

W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru kandydatów do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej :

 

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Wyborczej przedstawiła następujących kandydatów :

 1. Krzysztof Debudaj

 2. Ryszard Pietras

 3. Mirosława Krzysztofik

 4. Jarosław Dziendziel

 5. Bogusław Buliński

Z sali nie zgłoszono więcej kandydatów i przewodniczący obrad zamknął listę, po czym przystąpiono do głosowania w sposób jawny listy en bloc.

 

 

Wynik głosowania :

ZA - 82 głosy

 

Po wyborze kandydatów Prezydium i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, wybrane osoby udały się do oddzielnego pomieszczenia celem ukonstytuowania się.

 

Odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Prezydium ZOW SEiRP w Katowicach, które się ukonstytuowało w następujący sposób.

Wyniki ogłosił przewodniczący Komisji Skrutacyjnej :

 

 • Wiceprezes ds. organizacyjno-prawnych - Sylwia Romaniuk

 • Wiceprezes ds. socjalnych - Ewa Macek

 • Wiceprezes ds. organizacyjno-technicznych - Henryk Mikosz

 • Skarbnik - Krystyna Rogala

 • Sekretarz - Krystyna Kowalik

 • Administrator strony Internetowej - Bogdan Żabiński

 • Członek - Grażyna Waryszak

 • Członek - Mirosław Tukaj

 • Członek - Jacek Przybylak

 • Członek - Adam Zioło

 • Członek - Paweł Tobolik

 • Członek - Jerzy Brudnicki

 • Członek - Andrzej Makowski

 • Członek - Edward Papiewski

 

 

 

Skład nowo ukonstytuowanego Prezydium poddano pod głosowanie delegatów:

 

Wyniki głosowania : przegłosowano większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

Następnie Kol. Krzysztof Cieluch, członek Komisji Skrutacyjnej odczytał skład nowo ukonstytuowanej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej :

 

 • Przewodniczący - Krzysztof Debudaj

 • Wiceprzewodniczący - Ryszard Pietras

 • Sekretarz - Mirosława Krzysztofik

 • Członek - Bogusław Buliński

 • Członek - Jarosław Dziendziel

 

Skład WKR poddano pod głosowanie delegatów :

 

Wynik Głosowania : przegłosowano jednogłośnie.

 

Po ukonstytuowaniu się Prezydium i WKR przewodniczący obrad ogłosił wybór delegatów na Krajowe Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów w Warszawie. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach przysługuje 7 Delegatów.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Wyborczej podała propozycje kandydatów na Delegatów :

 

 1. Mieczysław Skowron

 2. Ewa Macek

 3. Sylwia Romaniuk

 4. Piotr Budzyń

 5. Bogdan Żabiński

 6. Andrzej Makowski

 7. Krzysztof Kwiatkowski

Ponadto zgłoszono dodatkowo z sali kandydaturę : Kol. Edwarda Lesiewicza.

 

Przewodniczący obrad ogłosił zamknięcie listy kandydatów.

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania i zgodnie z procedurą przystąpiono do wyborów. Delegaci za okazaniem mandatu oddawali głosy do urny, po czym Komisja Skrutacyjna udała się przeliczyć głosy.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania :

 

 1. Sylwia Romaniuk - 69 głosów

 2. Edward Lesiewicz - 67 głosów

 3. Mieczysław Skowron - 61 głosów

 4. Piotr Budzyń - 51 głosów

 5. Andrzej Makowski - 50 głosów

 6. Krzysztof Kwiatkowski - 46 głosów

 7. Ewa Macek - 42 głosy

 8. Henryk Mikosz - 40 głosów

 9. Bogdan Żabiński - 35 głosów

 

Delegatami na Krajowe Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów zostały osoby, które uzyskały w kolejności największą liczbę głosów.

Kol. Henryk Mikosz i Kol. Bogdan Żabiński zostali zastępcami delegatów kolejności według liczby uzyskanych głosów.

Wymienieni zostali wybrani zastępcami delegatów w kolejności według ilości otrzymanych głosów.

 

Wybór delegatów został przegłosowany :

 

Wyniki głosowania :

ZA - 75

Przeciw - 1

Wstrzymał się - 2

 

Na zakończenie wyborów przewodnicząca Komisji Mandatowo-Wyborczej poinformowała zebranych, iż w ostatnim głosowaniu brało udział 78 delegatów, gdyż 4 delegatów musiało wcześniej opuścić salę obrad.

 

Dalsze prowadzenie obrad przejął nowo wybrany Prezes Mieczysław Skowron, który podziękował za wybór oraz wyraził podziękowania dotychczasowym władzom za wkład pracy w poprzedniej kadencji , a następnie przedstawił krótki zarys kierunków pracy na nową kadencję.

Na tym Kol. Mieczysław Skowron, nowo wybrany Prezes ZOW zamknął obrady.

 

Opracowała : Sylwia Romaniuk

Zdjęcia : Laboratorium Kryminalistyczne KWP w K-ach

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET