Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     KATOWICE: Walne Zebranie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

KATOWICE: Walne Zebranie

                                               

SPRAWOZDANIE

z  Walnego Zebrania  Sprawozdawczego

 członków Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach w dniu 01 marca 2019 r.

 

                W dniu 01.03.2019 r. w sali konferencyjnej KWP w Katowicach przy ul Lompy 19, odbyło się w godz. 11.00-14.30 Walne Zebranie  Sprawozdawcze członków Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach.

             Obrady otworzył Prezes Zarządu Koła Nr12 SEiRP w Katowicach - Ryszard PURZYŃSKI. Na wstępnie powitał wszystkich zgromadzonych na Walnym Zebraniu członków Koła(z 128 czlonków zwyczajnych przybyło 108) dziękując im za liczne przybycie, co świadczy, iż działalność Koła jest przedmiotem żywego zainteresowania jego członków i stwierdził,że zebranie jest prawomocne. Następnie Prezes powitał w imieniu własnym oraz zgromadzonych członków Koła przybyłych na obrady gości:

1)                Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach - insp. Pawła BARSKIEGO,

2)                Przew. Komisji Socjalnej EiRP KWP w Katowicach - podinsp. Krzysztofa SZALĘ,

3)                Przew. NSZZ Policjantów KMP w Katowicach – st. asp. sztab. Jacka PROKOPA,

            4)  Prezesa ZG SEiRP w Warszawie - Antoniego DUDĘ,

            5)  Prezesa ZW SEiRP w Katowicach - Ryszarda MĘDRZYKA,

            6)  Sekretarz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Katowicach - Renatę KŁÓSKIEWICZ,

            8) Prezesów Zarządów Kół SEiRP w Częstochowie - Konrada PTAKA i w Bytomiu - Leszka LORENCA, z którymi Koło Nr 12 w Katowicach ma podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy.           

            Z kolei Prezes przedstawił, pozostałych członków Zarządu za stołem prezydialnym: Wiceprezesów - Ewę MACEK i Józefa GRYGIELA, Przew. Komisji Rewizyjnej- Lucynę MISIARĘ, Skarbnika Koła - Małgorzatę KYRCZ oraz Przew. Zespołu Seniorów Koła - Krystynę KUTĘ.

       Uczczono chwilą ciszy pamięć członków Koła Nr 12, którzy w roku 2018 odeszli na „wieczną niebieską wartę”.

             Na wym.Walnym Zebraniu Koła uroczyście odznaczono insp. Pawła BARSKIEGO „Honorową Odznaką Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach”, przyznaną na podstawie Uchwały nr 01/19 ZW SEiRP w Katowicach,na wniosek Zarządu Koła Nr 12 SEiRP w Katowicach.

            Następnie zgodnie  z uchwałą Zarządu z dnia 20 lutego 2019 r. ustanawiającą nowe wyróżnienie dla członków Koła, w postaci szklanej statuetki o nazwie „Zasłużony Senior” Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach, przeznaczone dla długoletnich członków Stowarzyszenia.

            Prezesi ZW i ZK SEiRP wręczyli Statuetki PT.”ZASŁUŻONY SENIOR” kolegom Henrykowi PYŻOWSKIEMU i Julianowi BODERZE, natomiast Zbigniew KRZESZOWSKI odbierze Statuetkę w miejscu swojego zamieszkania.

            Po tych uroczystych momentach głos zabrali Komendant Paweł BARSKI, a następnie przewodniczący NSZZ Policjantów KMP w Katowicach, st. asp. sztab. Jacek PROKOP, którzy podziękowali za zaproszenie na Walne Zebranie  członków Koła SEiRP w Katowicach, zadeklarowali dalszą współpracę dla dobra i korzyści zarówno funkcjonariuszy będących w stanie spoczynku, jak i tych, którzy do tego spoczynku z każdym dniem swej służby się zbliżają, przy czym świadomość, istnienia możliwości dalszej wspólnej drogi ma dla nich istotne znaczenie.

            W następnej kolejności Przewodniczący zebrania przedstawił Porządek obrad, przyjęty przez zgromadzonych bez sprzeciwu, następnie Regulamin obrad , również przyjęty bez uwag, oraz składy komisji:uchwał i wniosków i skrutacyjnej,a także          protokolantów WZK.                                                                                                                   Wobec propozycji przewodniczącego obrad nie zgłoszono sprzeciwu.Po tych czynnościach protokolarnych przystąpiono do sprawozdawczości z działalności w roku 2018.   

            W pierwszej kolejności bardzo szczegółowe sprawozdanie z działalności statutowej Koła przedstawiła Wiceprezes Ewa Macek, sprawozdanie z działalności finansowej za 2018 r.i preliminarz budżetowy na 2019 przedstawiła Skarbnik Koła - Małgorzata Kyrcz,a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Koła - Lucyna Misiara zapoznała ze  sprawozdaniem swojej Komisji wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Koła nr 12 SEiRP w Katowicach absolutorium na kolejny rok.Z kolei plan pracy Koła na 2019 r.przedstawił Wiceprezes-Józef Grygiel.

            Przewodniczący KS EiR Policyjnych KWP w Katowicach-podinsp. Krzysztof SZALA,przypomniał zabranym o zasadach obowiązujących przy korzystaniu z pomocy socjalnej KWP w Katowicach i obowiązku prawidłowego przedstawiania sytuacji materialnej i rodzinnej osób składających wniosek o pomoc socjalną. 

            W dyskusji głos zabrała kol. Krystyna KUTA, Przewodnicząca Zespołu Seniorów Koła Nr 12, która poszerzyła informacje z Planu Pracy  Koła na rok 2019 dotyczące seniorów Koła. Zadeklarowała pomoc w uzyskaniu Katowickiej Karty Seniora, oraz zaapelowała o aktywne uczestnictwo w organizowanych działaniach senioralnych.

            Następnie zabrała głos Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach Ewa MACEK, Wojewódzki Koordynator działań wobec haniebnej ustawy  z dnia 16 grudnia 2016 r. uchwalonej przez partię rządzącą w sprawie drastycznego obniżenia świadczeń emerytalnych, rentowych i rodzinnych funkcjonariuszom służb mundurowych.Zapoznała zebranych ze sprawozdaniem za 2018 r. z działalności Koordynatorów woj.śląskiego. Omówiła ona szeroko ogół współdziałania z organizacjami emerytów i rencistów, różnych rodzajów służb mundurowych w kraju, członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP , a także z kręgami opozycji politycznej(szczególnie Posłami PE i Posłami na  Sejm RP) deklarujących unieważnienie przedmiotowej uchwały w przypadku odsunięcia - w wyniku wyborów - od władzy aktualnie rządzącego ugrupowania politycznego. Uczczono minutą ciszy pamięć-54 zmarłych koleżanek i kolegów w wyniku tej represyjnej i eutanazyjnej ustawy.    

            Prezes ZW SEiRP w Katowicach, Ryszard MĘDRZYK pochwalił osiągnięcia Koła w sprawozdawczym okresie, życząc jednocześnie pomyślnej realizacji działalności zaplanowanej na rok 2019.

            Natomiast Prezes ZG SEiRP Antoni DUDA(członek naszego Koła) w  swym wystąpieniu omówił działalność statutową Stowarzyszenia skupiając się na zasadach organizacyjnych zapisanych w nowym Statucie Stowarzyszenia, na sprawach związanych z korzystaniem z funduszu 1 % OPP oraz  szerzej o nowym programie ubezpieczeniowym skierowanym do członków SEiRP w ubezpieczeniu grupowym. Zgłaszano krytyczne uwagi wobec pojawiających się problemów w kontaktach z ubezpieczycielem. Ponadto wysoko ocenił działalność i aktywność Koła.

            Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła podjęło 9 uchwał.Należy podkreślić,że jedna z nich dot.uchwalenia składki członkowskiej rocznej w wys.24,00 zł.od członków zwyczajnych Koła, otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości ok.1.000,00 zł.brutto i posiadające jednoosobowe gospodarstwo domowe.                                  

            Na tym obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach zakończono.

 

 

Link do transmisji z WZS Koła: https://www.youtube.com/watch?v=LzNsbvdW08E

 

Tekst: Ewa Macek

 

zdjęcia i  transmisja z WZS- Jacek Świderski

                                                                                                  

 

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET