Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     Notatka z posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dn. 23.08.2022 r.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Notatka z posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dn. 23.08.2022 r.

                                                               Notatka

Z posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dn. 23.08.2022 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyło 33 osoby w tym 28 osób uprawnionych do głosowania. (zał. Nr 1 lista obecności). Spotkanie otworzyła p.o. Prezesa Ewa Macek, która przywitała zebranych w tym zaproszonych gości w osobach – Honorowego Prezesa ZOW SEiRP w Katowicach - Piotra Stypę oraz Przewodniczącego Komisji Socjalnej KWP w Katowicach – podinsp. Krzysztofa Szalę.

Następnie uczczono minutą ciszy koleżanki i kolegów z SEiRP w Katowicach , którzy odeszli na wieczną wartę w 2022 roku oraz policjantów, którzy odeszli w czasie pełnienia służby.

Pełniąca obowiązki Prezesa Ewa Macek skierowała pod adresem dotychczasowego prezesa Stowarzyszenia kol. Ryszarda Mędrzyka , który z dniem 26 lipca br. złożył rezygnację z pełnienia ten funkcji - podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz Stowarzyszenia i współpracę z innymi służbami mundurowymi .

Zwróciła się do zebranych o przegłosowanie kwestii rejestracji dźwięku podczas dzisiejszych obrad. Poddany pod głosowanie wniosek został jednomyślnie pozytywnie przegłosowany.

P.o Prezesa Ewa Macek podziękowała za przybycie na spotkanie kol. Krystynie Kowalik, która jest w zespole zjazdowym i pomaga w przygotowywaniu dokumentacji na Sprawozdawczo-Wyborcze Wojewódzkie Zebranie Delegatów SEiRP w Katowicach w dniu 04.10.2022 r.

Następnie przedstawiła i pogratulowała wybranym na nową kadencję prezesom kół : w Sosnowcu (R.Medrzyk) , w Będzinie (P.Tobolik) oraz w Gliwicach (H.Mikosz)

W dalszej kolejności przystąpiono do wręczenia odznaczeń i dyplomów zasłużonym członkom Stowarzyszenia.

Odznaczenia wręczali kol. E. Macek, P.Stypa , K. Szala oraz S. Romaniuk. Odznaczenia ZG SEiRP „Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP” otrzymali:

- Sylwia Romaniuk - Grażyna Waryszak - Bogdan Żabiński - Zdzisław Kozub ( odznaczenie zostanie przekazane rodzinie zmarłego ).

Odznakę ZG SEiRP „ Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem ”otrzymali:

- Tadeusz Szkarłat, - Edward Papieski, - Wiesław Kubera, - Zbigniew Góral

Dyplom Uznania ZG SEiRP otrzymał : - Bogusław Gruszczyk

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Socjalnej KWP w Katowicach – podinsp. Krzsztof Szala, który ponownie przedstawił sytuację finansową w Sekcji Socjalnej . Przypomniał o dołączaniu niezbędnych dokumentów do wniosku o zapomogę oraz ,że na każde świadczenie należy składać odrębny wniosek z pełną dokumentacją. Ponownie przypomniał , aby sprawdzać, czy osoba składająca wniosek jest osobą uprawnioną do korzystania z naszej sekcji socjalnej, dołączać odcinki świadczeń czy kopię decyzji. Generalnie osoba w trudnej sytuacji materialnej może dwa razy do roku starać się o pomoc finansową, tylko należy rzetelnie udokumentować wydatki na prowadzenie gospodarstwa domowego czy leczenie. W podsumowaniu podinsp. K. Szala podziękował Zarządowi i Prezydium za dobrą współpracę w tej kadencji.

Rozpoczynając część roboczą spotkania p.o. Prezesa Ewa Macek zaproponowała na protokolanta dzisiejszego zebrania kol. Grażynę Waryszak. Wniosek poddano pod głosowanie i jednomyślnie został przyjęty. Natomiast do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowała kol. Sylwię Romaniuk, kol. Edward Krzysztofik i kol. Jacka Przybylaka - Wniosek poddano pod głosowanie i został jednomyślnie przyjęty.

Następnie odczytała dla przypomnienia protokół z posiedzenia ZOW SEiRP w Katowicach z dnia 31.03.2022 r. Protokół poddano pod głosowanie i został jednomyślnie przyjęty.

Kol. Ewa Macek zapoznała zebranych z porządkiem dzisiejszych obrad, przy czym z uwagi na nie obecność na posiedzeniu wiceprzewodniczącego WKR Ryszarda Pietrasa (jest w szpitalu) w punkcie „11” porządku zaproponowała zmianę kol. R. Pietrasa na kol. Sylwię Romaniuk. Ponadto zaproponowała dopisanie punktu „11 a ” dotyczącego omówienia jej pobytu na posiedzeniu ZG SEiRP w Warszawie w dniu 07.07.2022 r. Do punktu „14” w sprawie zaopiniowania regulaminów działania kół należy dopisać jeszcze poza Mysłowicami i Siemianowicami - koło w Częstochowie. Głos zabrał kol. Piotr Budzyń z koła w Piekarach Śląskich i zaproponował ,aby nad przyjęciem sprawozdania z działalności Prezydium głosować na końcu ,żeby można było prowadzić nad nim dyskusję. P.o. Prezesa Ewa Macek przypomniała, że obiegowo była wysłana do prezesów kół informacja o podjęciu Decyzji co do organizacji 30 lecia SEiRP w Katowicach, gdyż w zaplanowanym terminie 19 .10.br. ZG w Warszawie chce zrobić Krajowe Zebranie Delegatów. Ponadto kol. Ewa Macek przypomniała, że Zarząd Główny w Warszawie na swoim posiedzeniu podjął Uchwałę w sprawie rozpoczęcia kampanii sprawozdawczo- wyborczej SEiRP na wszystkich szczeblach. Dlatego zobowiązuje się wszystkich Prezesów Kół o przeprowadzaniu takich zebrań w terminie do 09 września , a materiały z tych spotkań należy przesłać do Zarządu OW w Katowicach do dna 12 września br.

Ponadto na posiedzeniu Prezydium w dn. 26.07.br. podjęto decyzję o skróceniu terminu powiadamiania delegatów na WZD z 45 do 20 dni.

Porządek poddano pod głosowanie i został jednomyślnie przyjęty. (zał. Nr 2). Kol. Mieczysław Skowron zwrócił się do kol. Ewy Macek z pytaniem , czy Zarząd Główny w Warszawie podał już datę Krajowego Zebrania Delegatów. Koleżanka Ewa Macek poinformował, że nie ma jeszcze tego terminu, gdyż Warszawa dopiero we wrześniu br. będzie miała posiedzenie Prezydium.

Następnie p.o. Prezesa Ewa Macek przedstawiła zebranym pismo kol. Ryszarda Mędrzyka dotyczące jego rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu OW SEiRP w Katowicach z dniem 26.07.2022 r. Kol. Ryszard Medrzyk odmówił zabrania głosu w tej sprawie i prosił o zaakceptowanie jego decyzji. W przedmiotowej sprawie przeprowadzono głosowanie .

Rrezygnację przyjęto większością głosów przy czterech głosach wstrzymujących się.

P.o. Prezesa Ewa Macek w kolejnym punkcie porządku obrad miała zapoznać zebranych ze sprawozdaniem z działalności Prezydium ZOW SEiRP w Katowicach za okres od 01.01.2022 do 15 .08.2022, jednak zebrani członkowie zaproponowali pominięcie tego punktu z odczytaniem sprawozdania, gdyż wszyscy indywidualnie otrzymali przedmiotowe sprawozdanie na swoje konta mailowe i już się z nimi zapoznali. Prowadząca spotkanie przychyliła się do woli zebranych tym bardziej ,że z sali nie padły żadne pytania dotyczące tego sprawozdania.

Głos zabrał kol. Piotr Budzyń z koła w Piekarach Śląskich i stwierdził, że popiera powstanie nowego koła w Siemianowicach, ale nie jest czymś dobrym ,że za kol. Ewą Macek do nowego koła przeszło wiele osób z macierzystego koła w Katowicach, co osłabiło to koło, tym bardziej ,że w ślad za członkami Stowarzyszenie poszły ich składki członkowskie na drugie półrocze. P.o. Prezesa Ewa Macek udzieliła koledze P. Budzyniowi odpowiedzi na jego wątpliwości i przypomniała powody dla których zdecydowała się sama opuścić szeregi koła katowickiego , a w jej ślady poszli dobrowolnie inni członkowie koła . Ponadto składki od tych członków były już odprowadzone do ZOW w Katowicach i ZG.

Następnie kol. Ewa Macek poruszyła problem naszych zaległości w spłacie składek do ZG SEiRP w Warszawie i poprosiła o przedstawienie tej sytuacji na obecną chwilę skarbniczki Stowarzyszenia kol. Krystyny Rogali. W tej sprawie kierowaliśmy trzykrotnie pismo do Zarządu Głównego i nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Kol. Ewa Macek zasugerowała abyśmy spłacili zadłużenie do ZG Warszawy w transzach za każdy rok osobno i z wyliczeniem zgodnym z zarejestrowanymi członkami zwyczajnymi.

Poddano w tej sprawie pod głosowanie Uchwałę, którą przyjęto jednomyślnie.

Skarbniczka Krzystyna Rogala została zobligowana do przelania pieniędzy dla ZG SEiRP w Warszawie aby spłacić zadłużenie.

P.o. Prezesa Ewa Macek wróciła również do sprawy nieotrzymywanych od grudnia 2020 prowizji od ubezpieczonych w programie „PZU 2019” , gdyż w Warszawie usłyszała od Prezesa i księgowej , że ZG z tych prowizji odlicza nam zaległe składki od 2017 roku.

Następnie kol.Sylwia Romaniuk zapoznała zebranych z protokołem kontroli całokształtu działalności Zarządu OW SEiRP w Katowicach w dniu 29.03.2022 za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 przeprowadzona przez Krzysztofa Debudaja – Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Katowicach oraz członka komisji Ryszarda Pietrasa. Na miejscu informacji udzielała kol. Sylwia Romaniuk – sekretarz ZW i skarbniczka ZW kol. Krystyna Rogala.

Kontroli podlegała działalność finansowa ZW oraz działalność statutowa ZW SEiRP. Komisja zapoznała się również z dokumentacją działalności Wojewódzkiego Koordynatora ds. osób represjonowanych Ustawą Dezubekizacyjną z 16.XII.2016 r.

Kontrola została podsumowana pozytywnie ,podkreślono, że działalność merytoryczna i finansowa ZOW jest zgodna ze Statutem i zasadami gospodarki finansowej. Wysoko oceniono pracę biura ZOW. Podobnie wypadła pozytywnie działalność Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień. Sytuacja finansowa ZG wydaje się na dzień obecny dobra, ale wszystko wskazuje, że w przyszłym roku będą na minusie, stąd uchwała o podwyższeniu składek członkowskich na minimalną kwotę 60 zł. ( 36 zł ma zostać w kole 24 zł ma być przekazane do województwa, a stamtąd 9 lub 10 zł ma być przekazywana do ZG od każdego członka w kole, ale nie ma jeszcze podjętej decyzji). Tym bardziej, że z roku na rok spada liczba członków w Stowarzyszeniu. Również ZG sugeruje, aby koła w terenie mające więcej niż 100 członków zakładały osobowość prawną, co przesunie na koła większość wydatków z ich budżetu, a nie będzie obciążać Zarządu Głównego. W dalszej części kol. Ewa Macek przedstawiła organizowane zbiórki pieniężne na szczeblu Zarządu Głównego m.in. na pomoc Ukrainie (Katowice i podległe koła włączyły się w zbiórkę) czy na załatwienie naszej samotnej ,schorowanej emerytce resortowej Józefie Rutkowskiej pobytu w DPS i inne uchwały. Wspomniała również o petycji skierowanej do Premiera Polski , a dotyczącej połączenia dwóch emerytur w sytuacji , gdy emeryt mundurowy poza świadczeniem z ZERu otrzymuje wypracowane z cywila świadczenie z ZUS-u, ale nie mamy jeszcze list do podpisów, gdyż nie ma się kto tym zająć w Warszawie. Zaapelowała, że gdyby były chętne osoby mogące się zająć organizacją pracy przy tym projekcie to niech się zgłaszają do Prezydium.

Również poruszyła na spotkaniu kwestię braku regulaminu kar, chociaż Statut o nich pisze. Zaproponowała ,aby do zjazdu delegatów Prezydium ZG dokonało takiego opracowania regulaminu kar. Również podniosła temat błędu w statucie w kwestii dotyczącej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, gdzie w parag.26 punkt 4 i 9 otrzymały to samo brzmienie. Ma też zostać zmienione do czasu krajowego zjazdu delegatów.

Ogłoszono 20 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie p.o.Prezesa Ewa Macek przekazała zebranym aktualne informacje dotyczące Ustawy represyjnej. Poinformowała, że w Federacji Mundurowej jest nowy prezes – Piotr Iwat. Współpraca z federacją jest nadal pozytywna, szczególnie z więziennictwem z Stanisławem Jagusiem. Sprawy sądowe funkcjonariuszy represjonowanych bardzo wolno są rozpatrywane, niektóre są z różnych błahych powodów rozpatrywane są negatywnie i zwracane do niższej instancji do ponownego rozpatrzenia. Wielu pokrzywdzonych już nie doczekało pozytywnego rozpatrzenia ich spraw i zwrotu zabranych emerytur. Jest informacja, że minister Z. Ziobro wydał polecenie podległym sędziom ,że mają negatywnie rozpatrywać nasze odwołania i tak postępują w Lublinie, w Szczecinie, Wrocławiu, Warszawie i Katowicach. Osoby pokrzywdzone ustawą wspierają się wzajemnie, działają koleżeńskie zrzutki dla osób najbardziej potrzebujących. Działa pomoc socjalna i prawna, bo zainteresowanych osób nie stać na samodzielne opłacenie pełnomocników. Niepokojący jest fakt, że ZER nadal ściąga akta funkcjonariuszy i nadal są odbierane emerytury..

Następnie głos zabrała kol. Sylwia Romaniuk, która szczegółowo przedstawiła przygotowania do Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia. Poinformowała o powstałym zespole organizacyjnym, który ma przygotować wszystko pod wybory . Przewodniczącym i prowadzącym zebranie wyborcze zgodził się zostać kol. Edward Lesiewicz . Następnie zapoznała zebranych z regulaminem obrad.

Jednym z punktów tego regulaminu jest kwestia piastowania przez nowo wybranego prezesa ZOW w Katowicach tej funkcji - po uprzedniej rezygnacji pełnienia funkcji prezesa w swoim kole, gdyż łączenie tych dwóch funkcji jest nieetyczne. Poprzedni prezesi ZOW zawsze rezygnowali z prezesury w swoim kole.

Wniosek dotyczący zrzeczenia się funkcji prezesa w macierzystym kole , po wyborze na prezesa ZOW poddano pod głosowanie i został przyjęty większością głosów - przy jednym wstrzymującym się i dwóch przeciwnych (paragraf .3 punkt 5).

Kol. Ewa Macek przedstawiła zebranym porządek obrad na Wojewódzkie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delega

Kol. Mieczysław Skowron zasugerował ,aby wpisać do regulaminu obrad głosowanie nad wyborem nowego prezesa do skutku w razie równej liczby głosów na kandydatów. Wniosek poddano pod głosowanie i został przyjęty większością głosów przy trzech głosach wstrzymujących się. P.o. Prezesa Ewa Macek w dalszej części przedstawiania porządku obrad poruszyła punkt przedstawienia przez prezesa SEiRP sprawozdania z działalności Zarządu za lata 2018- 2022 .Zwróciła się do kol. Ryszarda Mędrzyka z zapytaniem ,czy przygotuje i odczyta sprawozdanie za okres swojej kadencji. Kol. Ryszard Mędrzyk oświadczył ,że z uwagi na zły stan zdrowia nie będzie w stanie tego napisać. Prosił, aby odczytać na zebraniu - sporządzone już wcześniej sprawozdania, które były zatwierdzane na posiedzeniach zarządu. Za okres ostatniego roku sprawozdanie sporządzi kol. Ewa Macek.

Następnie kol. Ewa Macek wystąpiła o zaopiniowanie regulaminów działania Kół w Mysłowicach , w Siemianowicach Śląskich i w Częstochowie na lata 2022-26. Regulaminy poddano pod głosowanie i zostały jednomyślnie przyjęte.

Następnie kol. Sylwia Romaniuk zapoznała zebranych z treścią uchwał , które zostały przyjęte podczas posiedzenia (do wglądu w siedzibie zarządu w segregatorze Uchwały) .

Kol. Ewa Macek p.o. Prezesa - zapoznała zebranych z odwołaniem Prezesa Ryszarda Mędrzyka złożonym w ZOW w sprawie : podjętej przez zarząd koła w Sosnowcu Uchwale o wydaleniu Kol. Krystyny Rogala i kol. Arkadiusza Rogala ze Stowarzyszenia . Głos zabrał Prezes Koła w Sosnowcu Ryszard Mędrzyk, który oświadczył ,że po prowadzonych rozmowach – podjęto za zebraniu sprawozdawczo-wyborczym decyzje o przywróceniu wymienionych w poczet członków Stowarzyszenia. Kol. Arkadiusz Rogala zabrał głos i oświadczył, że w tej sytuacji oni wycofują skargę przesłaną do Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie.

P.o. Prezesa Ewa Macek poinformowała, że na dzisiejszy dzień tylko w pięciu kołach terenowych odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, przypomniała ,że do 12 września jest termin przesyłania dokumentacji z tych zebrań. Nadmieniała również, że wybieramy delegatów z kół na zebranie wojewódzkie na zasadzie, że na 20 członków zwyczajnych Koła wybieramy 1 delegata.

Prowadząca Ewa Macek odczytała pismo od kol. Marka Adamczyka Prezesa koła w Zabrzu, które wpłynęło podczas posiedzenia, a z którego wynika ,że rezygnuje on z funkcji Prezesa , a kol. Janina Fronczak z funkcji skarbnika. Wskazał osobę z koła z którą można się kontaktować. W związku z powyższym w kole zabrzańskim należy niezwłocznie przeprowadzić kontrolę i komisyjne przekazanie dokumentacji oraz finansów.

Kolega Jerzy Brudnicki zabrał głos w sprawie procedury otrzymania pomocy materialnej dla osób jej potrzebujących i przypomniał o możliwości dotacji z Sekcji Socjalnej KWP w Katowicach. Następnie głos zabrał kolega Piotr Stypa i podziękował za współpracę i działanie kol. Ryszardowi Mędrzykowi z uwagi na jego rezygnację z funkcji Prezesa Stowarzyszenia. Na koniec głos zabrał kol. Piotr Budzyń z koła w Piekarach Śląskich i powiedział, że powinniśmy w Stowarzyszeniu wrócić do charakteru dawnych spotkań szkoleniowo - integracyjnych w gronie samych członków Zarządu a mianowicie prezes i jeden członek Koła. A z rodzinami nadal organizować wycieczki.

Na tym zebranie zakończono:

 

Protokółowała Grażyna Waryszak

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET