ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     15 września 2017 posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

15 września 2017 posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego
 Katowice dn. 15.09.2017 r.
 
  1. PROTOKÓŁ
 
Z WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA W USTRONIU ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KATOWICACH Z DNIA 15.09.2017 r.
 
W dniu 15.09.2017r, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Muflon” w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 32, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Katowicach .
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach oraz zaproszeni goście (16 osób) łącznie w ilości 46 osób/zał. nr 1/.
Część uroczysta
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach Piotr Stypa otwierając posiedzenie przywitał wszystkich obecnych członków Zarządu Wojewódzkiego SEiRP i zaproszonych gości. Uczcił minutą ciszy wszystkie koleżanki i kolegów, którzy w tym roku odeszli na tzw. wieczną wartę.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia /zał. nr 2/ - który poddano pod głosowanie – przegłosowano jednogłośnie i porządek posiedzenia został przyjęty.  
Część robocza
Na początku Prezes Piotr Stypa zaproponował na protokolanta posiedzenia w dniu 15.09.17r. –  Sekretarza ZW SEiRP w Katowicach Sylwię Romaniuk. Propozycję poddano pod głosowanie – przyjęto wybór jednogłośnie.
Następnie Piotr Stypa poddał pod głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków – zaproponował osoby : Edward Krzysztofik, Andrzej Jąder, Marek Głowania - wybór przegłosowano jednogłośnie. Komisja w składzie j.w. została powołana.
W tym miejscu zgodnie z porządkiem obrad Prezes Piotr Stypa zapoznał obecnych ze sprawozdanie z działalności Prezydium ZW SEiRP w Katowicach za okres 15.06.2017 do 15.09.2017 r. (zał. Nr 3).
Piotr Stypa przedstawił wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej Ewie Macek w kwocie 300,- .
Prezes Piotr Stypa przedstawił nowego Prezesa Koła w Bytomiu Leszka Lorenc.
W tym miejscy głos zabrał I Wiceprezes ZW Mieczysław Skowron i  przypomniał obecnym przebieg  posiedzenia ZG SEiRP w Warszawie w dniu 13.06.2017r. Szczegółowo zagadnienie było omawiane na posiedzeniu ZW w dniu 20.06.2017 r. w Katowicach. Omawiał osobiście Prezes ZG Antoni Duda
Mieczysław Skowron poinformował iż I Wiceprezes ZG Bartula został wybrany również skarbnikiem. Do kwietnia 2018 r. musi być przyjęty nowy Statut Stowarzyszenia.
Biuro prawne Sokołowski-Kostecki będą udzielali pomocy prawnej przy odwoływaniu się od decyzji. Wszystkie dane są zamieszczone na stronie internetowej. Szczegółowe dane w protokole z dnia 20.06.2017 r. Mają się zmienić zasady finansowania z 1%. (projekty zał. Nr 4 i 5).
Zgodnie z pkt 6 porządku obrad Piotr Stypa omówił Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz pismo ZG w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego. W powyższej sprawie  głos zabrali :
Ryszard Mędrzyk – Prezes Koła Sosnowiec odnośnie pkt 6 obrad – w rozporządzeniu jest napisane, że dotyczy to wszystkich emerytów i rencistów w kraju.
Józef Hanzel – Prezes Koła w Cieszynie – poinformował iż do Koła zgłosiły się po zaświadczenia 3 osoby spoza Stowarzyszenia.
Bogdan Żabiński – Prezes Koła w Jastrzębiu Zdroju – należałoby wprowadzić opłatę za wydanie zaświadczenia 15,-.
Zgodnie z pkt 7 porządku obrad Ewa Macek przekazała informacje dot. Ustawy Represyjnej. Jest 30 koordynatorów w tym 2 z Katowic – Ewa Macek i Krzysztof Kwiatkowski i 28 osób z całego województwa śląskiego. Jest za mało ludzi do pracy. Pomagał Sosnowiec i Gliwice. W czwartki do Koła w Katowicach, po pomoc przy sporządzaniu odwołań zgłaszały się tłumy ludzi . ZG wydał zgodę na zatrudnienie Radcy Prawnego. Pomagał 6 godzin Wszystkie decyzje zostały rozesłane. W Częstochowie zostało rozesłanych 600 decyzji, a u nas 300 . Nie układa się współpraca z ZER KWP w Katowicach. W ogóle nie przyjmowali odwołań na protokół. Powinno być większe zaangażowanie koordynatorów w Powiatach. Rozliczenie z Radcą Prawnym będzie na fakturę, a podatek odprowadzi ZG – tak zostało uzgodnione z Prezesem ZG. Koszty rachunku to 1000,-PLN. Ewa Macek omówiła zadania i zasady działania Komitetów protestacyjnych (Zał. Nr 6).
Uzyskujemy bardzo duże wsparcie od Pełnomocnika  OKIU Andrzeja Rozenka i dlatego chcielibyśmy go uhonorować Odznaką Stowarzyszenia. 
Głos zabrał Mieczysław Skowron – nie jestem przeciwko wynagrodzeniu Andrzeja Rozenka lecz uważam, że adekwatnym jest wyróżnienie „Odznaką za Zasługi z Dyplomem”, a nie „Za wybitne osiągnięcia”.
Kontynuowała Ewa Macek – odbyły się 4 konferencje wszystkie informacje są umieszczane na stronie internetowej.  W wyniku wprowadzenia i realizacji Ustawy Represyjnej na chwilę obecną doszło do 17 zgonów, w tym do 5 samobójstw. Jest wiele osób po zawałach i wylewach, które nie wytrzymały napięcia.
Ewa Macek poprosiła o pomoc i większe zaangażowanie.
Piotr Stypa odczytał List Gratulacyjny dla Ewy Macek od Burmistrza Zakopanego za zorganizowanie Pleneru plastycznego „Marzenie pod Nosalem” (zał. Nr 7).
 Głos zabrał Edward Lesiewicz – który brał udział w Konferencji w Bielsku Białej. Bardzo dużo zostało zrobione przez FSSM w sprawie pomocy prawnej. Wyczerpujące i pomocne  dane są zamieszczone na stronie internetowej Federacji.. Jednak trzeba także pomagać osobom, które nie mają dostępu do Internetu. Trzeba motywować naszych członków do  zbierania podpisów na wykazach poparcia dla OKUI Potrzebne  100000 podpisów a najlepiej  200000 by zamanifestować sprzeciw.. Nie ma żadnej gwarancji, że Rząd nie posunie się dalej i podobną Ustawą zostaną objęte dalsze grupy emerytów.
Głos zabrał Ryszard Mędrzyk – przedstawił propozycję spotkania roboczego w powyższej kwestii.
Głos zabrał Edward Krzysztofik –  zapoznał wszystkich obecnych ze sprawą wydalenia ze Stowarzyszenia Ryszarda Wiśniewskiego z Koła Jastrzębie Zdrój.
Zwołano walne zebranie w Kole w Jastrzębiu Zdroju, gdzie podjęto decyzję o wydaleniu z szeregów Stowarzyszenia Ryszarda Wiśniewskiego. Wymieniony odwołał się od tej Decyzji do ZW SEiRP w Katowicach. ZW powołał Komisje w składzie :
- Edward Krzysztofik
- Krystyna Kowalik
- Marek Głowania
Edward Krzysztofik odczytał Decyzję wydaną w tej sprawie i poddał pod głosowanie :
- 29 głosów za - 1 wstrzymał się od głosu
Decyzja została przyjęta (Zał. Nr 8).
Głos zabrał Rogala Arkadiusz – Sekretarz Koła Sosnowiec – odnośnie niesienia pomocy dla osób pokrzywdzonych – chodzi o pomoc celową, opiekuńczą – wręczył każdemu Prezesowi Kół pismo dot. tej sprawy
( zał. Nr 10).
Ryszard Mędrzyk wystąpił z propozycją aby Ewę Macek wynagrodzić kwotą 1000,-zł – Prezes ZW poddał propozycję pod głosowanie :
  • Za głosowało - 18 osób
  • Przeciw - 10 osób
  • Wstrzymujący – 1 głos
Przyznano Ewie Macek nagrodę w kwocie 1000,- - po burzliwej dyskusji ustalono, ze nagroda zostanie wypłacona w 2-ch transzach po 500,-..
Głos zabrał Mieczysław Skowron – poinformował, że Henryk Mikosz wystąpił aby powołać trzy zespoły do Sztandaru na ZW, aby udzielały się w razie potrzeby. Przekazał wniosek Józefa Kubiaka, aby szanować Sztandar, aby należycie go transportować i przechowywać.
Prezes Piotr Stypa wytypował trzy osoby z ramienia ZW do Sztandaru : Marek Głowania, Józef Brudnicki, Andrzej Makowski; do tego każde Koło jest zobowiązane do dodania dwóch osób od siebie. Zwrot kosztów za udział przedstawiciela ZW ponosi Koło. Za zabezpieczenie Sztandaru odpowiada każdorazowo osobiście Prezes danego Koła.
Edward Krzysztofik odczytał kolejno podjęte Uchwały i poddał pod glosowanie :
  • Uchwała Nr 5 – przegłosowano jednogłośnie
  • Uchwała Nr 6 – przegłosowano jednogłośnie
  • Uchwała Nr 7 – 28 głosów za, 2 głosy wstrzymujące.
Wszystkie Uchwały zostały przyjęte (Zał. Nr 11,12,13).
Na zakończenie posiedzenia Prezes ZW Piotr Stypa przywitał rzecznika ZW SEiRP w Katowicach Adama Podgórskiego, który powrócił do nas po długotrwałej chorobie. Adam Podgórski podziękował za przywitanie, oraz podziękował Edwardowi Lesiewiczowi za prowadzenie w jego zastępstwie wszystkich spraw .
Na tym zakończono obrady, Prezes Piotr Stypa podziękował wszystkim zebranym za przybycie i życzył dalszej dobrej pracy.
 
Protokołowała :
Sylwia Romaniuk
 
  

Projekt i wykonanie: InforpolNET