ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     20 czerwca 2017 Posiedzenie ZW w Katowicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

20 czerwca 2017 Posiedzenie ZW w Katowicach
  1.  PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KATOWICACH Z DNIA 20.06.2017 r.

 

W dniu 20.06.2017r, w KWP w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w ilości 37 osób /zał. nr 1/ oraz zaproszeni goście .

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach Piotr Stypa otwierając posiedzenie przywitał wszystkich obecnych członków Zarządu Wojewódzkiego SEiRP i zaproszonych gości:

  1. Przewodniczący Sejmiku Woj. Śląskiego –Stanisław Gmitruk

  2. insp. Roman Rabsztyn – Z-ca K-dta Woj. Policji w Katowicach

  3. Prezes ZG SEiRP w Warszawie Antoni Duda

  4. Michał Szczęśniak – Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego

  5. Henryk Borowiński – Wiceprezydent FSSM

  6. Wilhelm Grudzień – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z.W. SEiRP w Katowicach

  7. Przewodniczący Komisji Socjalnej Krzysztof Szala

  8. Wiceprezes Koła w Chorzowie – Ireneusz Pukowski

  9. Członek Koła Żywiec – Robert Żelawski

 

 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia /zał. nr 2/ - przegłosowano jednogłośnie.

Część Uroczysta

 

Na początku Prezes Piotr Stypa uczcił minutą ciszy zmarłych w tym roku kolegów i koleżanki.

 

Następnie dokonano wyboru sekretarza posiedzenia - Prezes Piotr Stypa wytypował Sylwię Romaniuk - 36 głosów za, 1 głos się wstrzymał. Sekretarzem wybrano Sylwię Romaniuk.

W dalszej kolejności dokonano powołania Komisji Uchwał i Wniosków – Prezes Piotr Stypa wytypował kandydatury : Ryszard Purzyński – przewodniczący, Andrzej Jąder – członek – przegłosowano – 34 głosy za, 2 głosy wstrzymujące .

Zgodnie z pkt. 4 porządku posiedzenia Sylwia Romaniuk odczytała Uchwały i dokonano wręczenia odznaczeń . Uchwały Nr 5 ZG SRiRP w Warszawie i Nr 20 ZG SEiRP w Warszawie dołączono do protokołu. /Zał. Nr 3 i Zał. Nr 4/.

Wręczenia odznaczeń dokonali Prezes Piotr Stypa, Sylwia Romaniuk oraz zaproszeni goście w osobach Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego Stanisława Gmitruk, Z-cy K-dta Woj. Policji w Katowicach insp. Romana Rabsztyn, Prezesa ZG SEiRP w Warszawie Antoniego Duda.

Wręczono trzy Złote Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Województwa Śląskiego: - ZW SEiRP w Katowicach z okazji 25-lecia działalności, Mieczysław Skowron i Jacek Jędryszek. Jedną srebrną Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”  Ireneusz Pukowski. Wręczenia dokonał Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk.

Następnie wręczono odznaki zgodnie z Uchwałami Nr 5 i Nr 20 ZG SEiRP w Warszawie, które dołączono do protokołu jako załączniki.

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń Mieczysław Skowron podziękował w imieniu osób wyróżnionych.

Prezes Piotr Stypa oddał głos zaproszonym gościom.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk, który podziękował za zaproszenie. Powiedział iż ma nadzieję na dalszą współpracę, aby układała się tak jak dotychczas. Jak widać wnioski o wyróżnienia rozpatrywane są pozytywnie, gdy mają uzasadnienie merytoryczne. Pogratulował aktywnego życia w tak pięknej organizacji. Życzył dobrej współpracy z władzami samorządowymi. Życzył dużo zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności z okazji tak pięknej rocznicy 25-lecia powołania organizacji.

Jako drugi głos zabrał Z-ca K-dta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn – oświadczył iż reprezentuje K-dta Wojewódzkiego, ponieważ nadinsp. Krzysztof Justyński musiał uczestniczyć w spotkaniu z Wojewodą. Podziękował Przewodniczącemu Sejmiku Śląskiego za to, że Kapituła pochyliła się i nadano Odznaki Honorowe „za zasługi dla Województwa Śląskiego”. Przy okazji złożył obecnemu na Sali Prezesowi ZG SEiRP w Warszawie Antoniemu Dudzie podziękowania za wytrwałość i tak wspaniałą integrację środowiska. Życzył kolejnych jubileuszy w zdrowiu. Złożył List Gratulacyjny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na ręce Prezesa Piotra Stypy. / Kserokopię Listu Gratulacyjnego dołączono do protokołu – zał. Nr 6/.

Jako trzeci głos Zabrał Prezes ZG SEiRP w Warszawie Antoni Duda. Złożył gratulacje na ręce Prezesa Stypy za wszelkie odznaczenia z okazji 25-lecia ZW SEiRP w Katowicach. Pogratulował również wszystkim wyróżnionym. Zapowiedział dalszą walkę o wszelkie prawa nabyte emerytów.

Jako czwarty głos zabrał Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego Michał Szczęśniak – złożył gratulacje na ręce Prezesa ZW SEiRP w Katowicach , któremu wręczył „List Gratulacyjny”. Następnie pogratulował wszystkim odznaczonym. Stwierdził iż NSZZ Policjantów liczy na dalszą owocną współpracę. /kserokopia Listu Gratulacyjnego – Zał. Nr 7/.

Piotr Stypa podziękował wszystkim, którzy zabrali głos. Nastąpiło wyprowadzenie sztandaru. Prezes Stypa ogłosił przerwę i zaprosił obecnych na obiad.

 

Część robocza :

Prezes Piotr Stypa w pierwszej kolejności odczytał sprawozdanie z działalności Prezydium ZW SEiRP w Katowicach za okres I i II kwartału 2017r../zał.Nr 8/

Zgodnie z pkt XI porządku obrad została złożona informacja z posiedzenia ZG SEiRP , które odbyło się 13.06.2017 r. w Ustroniu oraz z dnia 13.06.2017 r. w Warszawie.

Jako pierwszy wypowiedział się Antoni Duda. Omówił porządek posiedzeń. Oświadczył iż do kwietnia 2018 r. Statut musi zostać zmieniony. Na ostatnim posiedzeniu statutowym rezygnację złożył Wiceprezes ZG Jerzy Krawczyk. Powodem rezygnacji było nieprzyjęcie projektu Statutu. Co do likwidacji „Prezydiów” – A. Duda jest przeciw. Konieczne jest zachowanie zasad demokracji. To dzięki Prezydium Stowarzyszenie pracuje w sposób demokratyczny. Co do Zarządów Okręgowych to za ich utrzymaniem przemawia istnienie dużych kół jak np. Tarnów – 300 członków. Uchwalając nowy Statut musimy pamiętać że nie jesteśmy już komendantami. Pracujemy społecznie , nie możemy być dyktatorami, to jest wolontariat .

Jako nowa księgowa została powołana Iza Jaros , aby przygotować nowe zasady finansowania aby były w pełni zgodne z prawem.. Dotyczy to rozliczania prowizji z PZU która jest księgowana w ZG, rozliczenia PIT od darowizny czy rozliczeń składek i wpływów z 1%. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – Pietryka – widzi pewne nieprawidłowości w tym zakresie..

Następnie głos zabrał Mieczysław Skowron – odnosząc się do sprawy „Biuletynu Informacyjnego - będzie on wychodził tylko w formie elektronicznej. Wydanie papierowe generowało wysokie koszty. Biuletyn jest już zamieszczony na stronie internetowej. W Ustroniu były omawiane zalecenia pokontrolne. Decyzja ZG w sprawie zmiany PZU na Wartę była podpisana wstecz. Została powołana Komisja Prawno-Statutowa. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Musi to być dopracowane. W sprawach ustawy represyjnej należy występować o udostępnianie akt, gdyż zdarzają się różne niespodzianki, gdy osoby były zawieszane na różnych wakatach nie mając o tym świadomości. Odbierać listy polecone z IPN.

Następnie zgodnie z pkt XII porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wilhelm Grudzień omówił zasady pobytu w sprawie wyjazdowego posiedzenia ZW do Ustronia w dniach 15-17.09.2017 r. Ogłosił iż do 20.06.2017 był termin składania wykazów uczestników, a termin dokonywania wpłat mija 31.07.2017 r.

W dalszej kolejności Prezes Piotr Stypa udzielił głosu Henrykowi Borowińskiemu. W dniu 19.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu FSSM. Został wniesiony wniosek o przyjęcie do FSSM byłych funkcjonariuszy BOR. FSSM bazuje na tym, że pracuje głównie z funduszy SEiRP. DO FSSM wpłynęło z SEiRP 4.000PLN, inne formacje także dokonały takich wpłat. Jedynie żołnierze i Straż Pożarna nie dokonały takich wpłat. Finanse FSSM nie są właściwie rozdysponowane. Tyle na temat spraw finansowych. Pani Kownacka twierdzi, że powinno się wybrać 10 twarzy FSSM, które będą udzielać się medialnie. Uważam, że jedną z tych twarzy powinien być Antoni Duda. Będzie to Zespół kontaktu z mediami. FSSM chce zacieśnienia współpracy z organizacjami i NSZZ Policjantów. Co do kontaktów z organizacjami to Zespół Generałów nawiązuje współpracę. Zamawiane są ekspertyzy prawne. Sądy bronią się przed opiniami prawnymi.

Pozew zbiorowy o roszczenia z Ustawy Represyjnej. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej – Marek Dukaczewski. 22.06.2017 r. Komitet ma posiedzenie w Warszawie. Odczuwa się zapędy dyktatorskie Prezydenta Czarneckiego. Powstał konflikt z mecenasem Sucholewskim. Chciałbym aby udzielić wsparcia Antoniemu Dudzie w jego działaniach.

Prezes Piotr Stypa podziękował Henrykowi Borowińskiemu za wystąpienie.

Następnie zgodnie z pkt XIII porządku obrad Edward Lesiewicz złożył informacje w sprawie zeznań podatkowych i przekazania 1 % na SEiRP. Na przykładzie korespondencji pomiędzy ZG a ZW w Katowicach dotyczącej wymogów formalnych stawianych wnioskom o pomoc finansową z 1 % - wskazał przykłady nieprawidłowego działania Komisji ds.. OPP w ZG wprowadzającej nowe zasady i kryteria rozpatrywania wniosków nie uwzględnione w Regulaminie OPP. Jest wiele spraw, które wymagają dopracowania. Odmowa wypłaty w związku z przekroczeniem poziomu wpłat z danego województwa nie ma odniesienia w Regulaminie. /pismo zał. Nr 9/. Komisja musi opierać się na regulaminie. Cztery województwa z lekkim przekroczeniem, a pozostałe najczęściej nie wykorzystują tych pieniędzy. Co dzieje się zatem z kwotami niewykorzystanymi przez nie?

Tutaj głos zabrał Antoni Duda i powiedział, że pieniądze z 1 % są dla Stowarzyszenia, a nie dla województwa. Zmieniliśmy zasady.

Edward Lesiewicz podtrzymał stwierdzenie że zmiana zasad winna znaleźć najpierw odbicie w Regulaminie.

Głos zabrała Ewa Macek – nawiązując do 1 % - Koło w Katowicach organizowało Plener Plastyczny w Ustroniu. Jego organizatorem jest Małgorzata Szala. W br. Również chcemy zorganizować Plener i chcielibyśmy otrzymać dotację.

Antoni Duda orzekł, że nie jest członkiem Komisji Pożytku Publicznego.

Edward Lesiewicz do Ewy Macek – trzeba wystąpić o refundację udokumentowanych wydatków , a nie o dotację a konto.

 

Zgodnie z pkt XVI porządku obrad głos zabrał Jerzy Brudnicki i przekazał informacje o działalności Komisji Socjalnej i Ubezpieczenia. Komisja Socjalna rozpatruje wnioski rzetelnie uzasadnione. Komisja dofinansowuje 45,00 zł dziennie do wycieczek na osobę uprawnioną i 20,00 zł. Do wyjść do kina. We wnioskach trzeba należycie uzasadniać potrzeby. Opinia musi mieć jasno określone potrzeby życiowe.

Ubezpieczenia WARTA a PZU. Chcielibyśmy dać pełnomocnictwo przedstawicielowi PZU aby dokonał nam wyliczeń. Antoni Duda odpowiedział na to, że jako ZW nie możemy udzielać pełnomocnictw.

Warunki szczegółowe ubezpieczenia były szczegółowo omówione w Ustroniu. ZG ustalił, że będą prowadzone rozmowy z WARTĄ. Po 70 rż ubezpieczenie nie obowiązuje, trzeba przejść na ubezpieczenie indywidualne.

W tym miejscu do obrad dołączył Rafał Jankowski – Przewodniczący NSZZ Policjantów w Warszawie. Został przywitany przez Prezesa P. Stypę. Rafał Jankowski zabrał glos i omówił pomoc kolegom z SB. Vice Minister Zieliński przekazał mu, że art. 8a Ustawy będzie dotyczył bardzo małej garstki osób. NSZZ Policjantów złożył deklarację, że będą wspierać SEiRP.

Ewa Macek – Koordynator Wojewódzki i Miejski w sprawie Ustawy Represyjnej – przekazała informacje na ten temat. /sprawozdanie Zał. do protokołu Nr 10/.

 

Na tym zakończono obrady, Prezes Piotr Stypa podziękował wszystkim zebranym za przybycie i życzył dalszej owocnej pracy.

 

Protokołowała :

 

Sylwia Romaniuk 


Projekt i wykonanie: InforpolNET