Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 12.06.2018 r.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 12.06.2018 r.

P r o t o k ó ł

z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Katowicach w dniu 12.06.2018 r.

 

Na posiedzeniu było obecnych 12 członków Prezydium (lista obecności – zał. nr 1)

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes ZW SEiRP – Kol. Ryszard Mędrzyk. Zapoznał wszystkich obecnych z porządkiem obrad spotkania. Porządek przyjęto jednogłośnie. ( zał. nr 2).

Ad 1. Prezes odczytał pismo z Zarządu Głównego w Warszawie dotyczące emerytur mundurowych i pracowników cywilnych oraz pismo dotyczące konfliktu Zarządu Głównego z firmą brokerską w zakresie ubezpieczeń w „Warcie”. Omówiono i przedyskutowano treść obu pism z ZG.

Ad.2 Omówienie Zjazdu Delegatów ZW SEIRP w dniu 22.05.2018 r. w Katowicach i przebiegu wyborów nowego składu Zarządu. O jego składzie powiadomiono władze wojewódzkie. Zaplanowano wstępnie termin posiedzenia członków zarządu na wrzesień 2018.

Ad.3 Omówienie przekazania dokumentacji z prowadzonej działalności poprzedniego Zarządu oraz dokumentacji finansowej do dyspozycji obecnego Prezydium.

Ad.4 Ustalenie grafiku dyżurów członków Prezydium pełnionych w siedzibie zarządu w miesiącu lipcu i sierpniu/zał. Nr 3/.

Ad.5 Kol. Ewa Macek omówiła sprawę dotyczącą ubezpieczenia części członków Stowarzyszenia przez „Wartę” oraz przekazania dokumentacji w przedmiotowej sprawie przez Kol. Piotra Stypę. Z Jej relacji wynika, że stwierdzono braki w tej dokumentacji i nierzetelność w jej prowadzeniu.

Ad.6 Zaproponowano powołanie kol. Ewy Macek jako osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami.

Propozycję poddano pod głosowanie - przyjęto jednogłośnie.

Ad.7 Prezes R. Mędrzyk zawnioskował powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz zaproponował jej skład osobowy

- Krzysztofik Edward

- Purzyński Ryszard

- Macek Ewa

- Zioło Adam

Propozycję poddano głosowaniu - przyjęto jednomyślnie.

Ad.8 Prezes R. Mędrzyk zawnioskował powołanie Komisji ds. Użytku Publicznego (1%) z propozycją składu osobowego:

- Papieski Edward

- Szkarłat Tadeusz

- Lorenc Leszek

Poddano pod głosowanie - przyjęto jednogłośnie.

Ad.9 Prezes zawnioskował o powołanie Komisji ds. Ustawy Represyjnej z dnia 16.12.2016 roku w składzie :

Przewodnicząca - Macek Ewa

członkowie - Wójcik Beata - Hajdukiewicz Janusz

- Ptak Konrad - Debudaj Krzysztof

- Buchacz Krzysztof - Duszyk Jerzy

- Kwiatkowski Krzysztof

Wniosek poddano pod głosowanie - przyjęto jednogłośnie

Ad.10 Prezes zawnioskował powołanie Komisji do spraw Organizacyjno-Prawnych w składzie osobowym:

Przewodnicząca - Romaniuk Sylwia

członkowie - Waryszak Grażyna

Zioło Adam

Skrzyńska Zofia

Wniosek poddano pod głosowanie - przyjęto jednogłośnie

Ad. 11 Prezes zawnioskował powołanie Komisji do spraw Odznaczeń i Wyróżnień w składzie osobowym :

Przewodniczący - Purzyński Ryszard

członkowie - Mikosz Henryk

- Romaniuk Sylwia

- Stec Ewa

Wniosek poddano pod głosowanie - przyjęto jednogłośnie.

Ad.12 Prezes zawnioskował powołanie osób do Zespołu Organizacyjno- Prawnego do spraw prowadzenia Kroniki ZW SEiRP w składzie:

Przewodnicząca - Stec Ewa

członkowie - Latos Rafał

- Żabiński Bogdan

Wniosek poddano pod głosowanie - przyjęto jednogłośnie

Ad.13 Prezes złożył wniosek o powołanie Komisji do spraw prowadzenia strony internetowej ZW SEiRP w Katowicach. Po dyskusji ustalono, że będzie to Zespół ds. Prowadzenia Strony Internetowej w ramach pracy Komisji Organizacyjno-Prawnej w składzie osobowym:

- Żabiński Bogdan

- Lesiewicz Edward

Wniosek poddano pod głosowanie - przyjęto jednogłośnie

Ad.14 Przedyskutowano sprawę kandydatur na Rzecznika Prasowego ZW SEiRP w Katowicach. Zaproponowano skład osobowy :

- Świderski Jacek

- Latos Rafał

- Padewski Ryszard

Wniosek poddano pod głosowanie - przyjęto jednomyślnie

Ad.15 Prezes zawnioskował o powołanie Komisji dotyczącej Sportu, zdrowia i rekreacji oraz kultury i turystyki w składzie osobowym:

Przewodniczący - Mikosz Henryk

Członkowie - Waryszak Grażyna - Stec Ewa

- Szkarłat Tadeusz - Purzyński Ryszard

- Tarasek Bogdan - Góra Marian

Wniosek poddano głosowaniu - przyjęto jednogłośnie

 

Ad.16 Ustalono, ze nad działalnością wszystkich komisji - nadzór sprawuje Prezes Zarządu.

Ad.17 Prezes zawnioskował powołanie Zespołu do Opieki nad Sztandarem Zarządu Wojewódzkiego w składzie osobowym :

Przewodniczący - Purzyński Ryszard

Członkowie - Przebylak Jacek - Młodoń Roman

Krzysztofi Edward - Buliński Edward

Wniosek poddano pod głosowanie - przyjęto jednogłośnie

Ad.18 Omówiono i dokonano przydziału opiekunów dla kół terenowych . Opiekunowie są upoważnieni do korzystania z delegacji. Lista opiekunów kół terenowych w załączeniu.(zał.4).

Ad.19 Przeprowadzono głosowanie za przydzieleniem delegacji Ewie Macek na wyjazd do Warszawy na spotkanie z prezydentową Jolantą Kwaśniewską i na wypłacenie zaliczki wymienionej oraz Henrykowi Mikoszowi na wyjazd do Zakopanego w celu przekazania zaliczki na wyjazd szkoleniowy we wrześniu.

Wniosek poddano głosowaniu - przyjęto jednogłośnie

Ad.20 Podjęto decyzję o zamówieniu stosownych pieczątek dla osób funkcyjnych.

Ad. 21 Zaplanowanie czynności związanych z poprawą warunków pracy w pomieszczeniu Zarządu (lodówka, stoły, komputery, drukarka z osprzętem, termosy, kasetka na pieniądze)

Ad.22 Omówienie Uchwały nr 14 w sprawie członka koła Ryszarda Wiśniewskiego przez Edwarda Krzysztofika. (podjęto decyzję o wydaleniu)

 

Ad.23 Omówiono końcowe sprawy organizacyjne i posiedzenie zakończono.

 

Protokółowała : Grażyna Waryszak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET