Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     Protokół z wyjazdowego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego Zakopane dnia 14 września 2018 r.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Protokół z wyjazdowego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego Zakopane dnia 14 września 2018 r.

 Protokół

z wyjazdowego posiedzenia katowickiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - w Zakopanem w dniu 14 września 2018 r.

 

 Na posiedzeniu obecnych było 32 uczestników w tym trzech gości zaproszonych. (Zał.nr 1 lista obecności).

Posiedzenie otworzył Prezes ZW Ryszard Mędrzyk, który przywitał wszystkich zebranych , w tym gości zaproszonych – Krzysztofa Borowińskiego, Jerzego Brudnickiego i Krzysztofa Debudaja.

Następnie zapoznał wszystkich z porządkiem posiedzenia, który poddano pod głosowanie. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.( Zał.nr 2). Prezes ZW zaproponował powołanie na sekretarza dzisiejszych obrad - Grażynę Waryszak . Wniosek poddano pod głosowanie – przegłosowano jednogłośnie.

Kolejny wniosek Prezesa ZW dotyczył propozycji powołania Komisji Uchwał i Wniosków w składzie - Edward Krzysztofik , Ewa Macek . Propozycję poddano pod głosowanie. Wniosek przyjęto jednomyślnie.

Prezes ZW Ryszard Mędrzyk zapoznał zebranych z treścią protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w dniu 21.08.2018 r. oraz ze sprawozdaniem z działalności Prezydium ZW SEiRP od 22 maja 2018 roku - do dnia dzisiejszego( Zał.nr 3 ) Sprawozdanie poddano głosowaniu i przyjęto je jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Prezes ZW Ryszard Mędrzyk zapoznał uczestników posiedzenia z projektem Regulaminu ZW SEiRP w Katowicach określającego zasady i tryb przyznawania wyróżnień oraz odznak i tytułów honorowych (zał.nr 4). Projekt Regulaminu poddano pod głosowanie i został on przyjęty jednogłośnie.

Następnie Prezes ZW przedstawił zebranym projekt Regulaminu Prezydium ZW SEiRP w Katowicach w kadencji 2018-2022 wraz z dwoma załącznikami :

  1. zał. Nr 1 dotyczący Zakresów czynności członków Prezydium ZW SEiRP w Katowicach w kadencji 2018-2022,

  2. zał. Nr 2 dotyczący Komisji działających w ramach Prezydium ZW SEiRP w Katowicach w kadencji 2018- 2022 .

Projekt Regulaminu wraz z dwoma załącznikami poddano głosowaniu. Głosowanie było jednomyślne.

Następnie prezes Ryszard Mędrzyk poprosił Sylwię Romaniuk o zapoznanie obecnych z wnioskami o wyróżnienia członków Stowarzyszenia z kół terenowych w Sosnowcu, Jastrzębiu Zdroju i Dąbrowie Górniczej.

Koło nr 21 w Sosnowcu:- Eugeniusz Foltyn - Odznaka Honorowa ZW , - Ryszard Pietrzykowski - Odznaka Honorowa ZW,- Maria Mędrzyk - Odznaka Honorowa ZW, - Arkadiusz Rogala - Odznaka „Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem”, - Krystyna Rogala – Odznaka „ Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem” - Edward Boroń – Odznaka „Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem” - Maciej Dziedzic – Odznaka „ Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem ” - Teresa Przytulska - Odznaka „Za zasługi dla SEiTP z Dyplomem”

Koło nr 13 w Jastrzębiu Zdroju :- Roman Michnik - „Wojewódzka Odznaka Honorowa”, - Halina Miąsik – „Wojewódzka Odznaka Honorowa”, - Andrzej Miąsik - „Wojewódzka Odznaka Honorowa”, - Józef Szmidt – „Wojewódzka Odznaka Honorowa ” - Hubert Krypczyk - Dyplom Uznania ZW, - Wiesław Knapowski - Dyplom Uznania ZW

Koło nr 24 w Dąbrowie Górniczej:- Marian Góra - Odznaka „Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem” - Zofia Borowska - „Wojewódzka Odznaka Honorowa” - Elżbieta Kiercz - „Wojewódzka Odznaka Honorowa” - Jolanta Miś – „Wojewódzka Odznaka Honorowa” - Jerzy Bieniecki - „Wojewódzka Odznaka Honorowa” - Wiesław Bień – „ Wojewódzka Odznaka Honorowa”

Wszystkie wnioski o odznaczenia poddano pod głosowanie - przyjęto jednomyślnie - i sporządzono Uchwałę.

Kolega Henryk Mikosz przypomniał program dzisiejszego posiedzenia wyjazdowego ZW SEiRP w Katowicach w Zakopanem O godz. 14.00 - obiad. Od godziny 15.00 do godz. 18.00 posiedzenie zarządu. Uroczysta kolacja bankietowa o godz. 19.00. W sobotę 15.09.2018 r. w godzinach dopołudniowych wyjazd chętnych osób do Szaflar na ciepłe źródła. Obiad godz. 14,oo, po obiedzie grupowe zajęcia sportowe na terenie ośrodka. Kolacja godz. 19,oo. Po kolacji wieczorek taneczny.

W niedzielę w godzinach dopołudniowych wycieczka piesza w Dolinę Strążyńską (w zależności od pogody). Opuszczenie pokoi godz. 12,oo. Obiad godz. 14,oo. Po obiedzie wyjazd powrotny do Katowic i Gliwic.

Wolne wnioski:

Prezes ZW Ryszard Mędrzyk poinformował zebranych o możliwości lepszego wykorzystania budżetu na rekreację poprzez łączenie się mniejszych Kół Terenowych na wspólne wycieczki. Jest to organizowane w porozumieniu z podinspektorem Krzysztofem Szalą.

Koleżanka Ewa Macek przedstawiła sprawę wyjazdu do Warszawy Mieczysława Skowrona Prezesa Koła SEiRP w Mysłowicach - jako Delegata ( od 2016 r. ) na IV sesję plenarną Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w dniu 01.10.2018 r. , które odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tematem posiedzenia jest „Samorząd terytorialny przyjazny seniorom” . Kolega Mieczysław Skowron jest jedynym delegatem ze środowiska policyjnego emerytów i rencistów z województwa śląskiego. W związku z tym wyjazdem zwrócił się do Zarządu Wojewódzkiego SEiRP z prośbą o wydanie delegacji.

Prośbę Mieczysława Skowrona poddano pod głosowanie - przyjęto jednogłośnie i sporządzono Uchwałę.

W dalszej kolejności - Ewa Macek zabrała głos w sprawie Ustawy Represyjnej informując o mającym się odbyć spotkaniu koordynatorów w dniu 25.IX.br. - po zebraniu Prezydium SEiRP w Katowicach o godzinie 14.00. Wyraziła słowa uznania dla kolegi Krzysztofa Buchacz , za jego wkład i zaangażowanie w działalność na poczet przedmiotowej ustawy. Zaapelowała o zaktywizowanie się pozostałych koordynatorów .

Ponadto poinformowała zebranych, że w dniu 21 września br. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP wystąpi z pogadanką kol. Bazyli Kowalski na temat upadłości konsumenckiej. Głos w tej sprawie zabrał kol. Bogdan Żabiński wyjaśniając pojęcie „upadłości konsumenckiej”. Wskazał ,że upadłość ta dotyczy osób fizycznych, które mogą ogłosić swoją upadłość w przypadku zadłużenia rodzinnego, niespłaconych kredytów bankowych itp. sytuacji .

W tym momencie na posiedzenie dotarł Antoni Duda - Prezes Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie. Został przywitany przez Prezesa Ryszarda Mędrzyka oraz cały skład ZW. Prezes Ryszard Mędrzyk zabrał głos w sprawie ubezpieczeń na życie członków SEiRP. Chciałby wiedzieć ile osób i w jakich firmach jest ubezpieczonych na obecną chwilę . W tej kwestii zwrócił się o sporządzenie zestawień do prezesów kół terenowych .

Głos zabrał Prezes ZG SEiRP Antoni Duda odniósł się do problemu ubezpieczeń członków naszego Stowarzyszenia w „Warcie” i poinformował, że toczą się rozmowy z p. Wolańską z Klubu KDB Brokerzy Kraków celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Wszyscy członkowie SEiRP są ubezpieczeni w Warcie przez KDB „Brokerzy” Kraków, a nie przez stowarzyszenie. Zostaliśmy oszukani.

Jest propozycja przejścia do PZU. W dniu 02.10.2018 r. odbędzie się posiedzenie ZG i tam zostaną omówione i dopracowane szczegóły. Ustalono, że 670 emerytów i rencistów policyjnych ubezpieczonych w PZU mogłoby już stanowić naszą bazę początkową.

Głos zabrała Ewa Macek, która byłą w Krakowie w KDB „Brokerzy” i tam Pani Wolańska poinformowała, że umowa z ZG zostanie ponownie podpisana co do „Warty”.

Antoni Duda wyjaśnił, iż nie ma takiej możliwości. To jest biznes. Zostaną rozesłane ulotki do Zarządów Wojewódzkich i Kół dotyczące przebiegu pertraktacji z Wartą.

Głos zabrał Edward Lesiewicz i zaproponował, aby wziąć pod uwagę poza Wartą i PZU inne firmy ubezpieczeniowe.

Glos zabrał Bogdan Żabiński z zapytaniem czy jakieś części prowizji z ubezpieczeń będą przekazywane dla Kół.

Antoni Duda poprosił aby rozpropagować wśród emerytów i rencistów policyjnych przejście do ubezpieczenia w PZU. Co do przekazywania środków, to wyjaśnił, że Sąd nie zarejestrował Statutu w takiej formie jak został złożony, więc środki nadal będą przekazywane zgodnie z obecnym Statutem. Referendarz dokonuje poprawek Statutu zgodnie ze wskazówkami Sądu.

Głos zabrał Józef Micek z Rudy Śląskiej – wyraził obawę, że jako prezesi Kół namawialiśmy członków stowarzyszenia do przejścia z PZU do ubezpieczania w Warcie. Czy w związku z tym mogą być wobec Prezesów być wyciągane jakieś konsekwencje.

Antoni Duda – nikt nie będzie ponosił konsekwencji, gdyż to nie Prezesi Kół podpisywali umowę z Wartą. Po ZG będzie sprawa rozstrzygnięta. Zostaną określone szczegółowe warunki ubezpieczeń w PZU. Zapewne będzie brak karencji po przejściu z Warty do PZU. Przedstawiciele PZU przygotują prezentacje ubezpieczeń.

Uchwała ZG cały czas obowiązuje – jest przekazywane 3 % prowizji z ubezpieczenia do ZW na ubezpieczonego, a ile ZW przekazuje do Kół, to już jest sprawa Zarządu Wojewódzkiego.

Poinformował, iż zostało złożone doniesienie do prokuratury przeciwko Dyrektorowi ZERU z uzasadnieniem (art.231KK). Zmalała aktywność FSSM RP w sprawie Ustawy Represyjnej. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych musi pracować wbrew FSSM RP i stale monitorować działania PIS.

Głos zabrał Filauer Ireneusz z Koła w Chorzowie – poseł Lewandowski omawiał w Europarlamencie naszą Ustawę Represyjną – ripostował Premier Morawiecki i co dalej.

Antoni Duda – Statut zostanie z poprawkami przegłosowane na Zjeździe ZG w terminie 26-27.10.2018r. – miejsce jeszcze nie jest wyznaczone.

Głos zabrała Ewa Macek - we wrześniu miało być przeprowadzone szkolenie dla skarbników ZW/ZO.

Antoni Duda – obecnie zastanawiamy się czy szkolenie skarbników jest konieczne skoro nie został zatwierdzony nowy Statut. Będziemy na bieżąco informować. Może zostanie przeprowadzone szkolenie z OPP, bo JPK VAT jeszcze nie wchodzi, jak wejdzie to będzie zorganizowane szkolenie. Obecnie prezydium ZG nie działa poprawnie, pracujemy nad tym aby to zmienić.

Głos zabrał Bogdan Żabiński – czy będzie zmiana deklaracji i zmiana legitymacji.

Antoni Duda – będą nowe deklaracje i nowe legitymacje w związku z RODO.

Wracając do Ustawy represyjnej i współpracy z FSSM RP to wg obliczeń Czesława Okrasy - 5 tys. Policjantów łączności zabrano emerytury, 10 tyś. Ludzi zostało dotkniętych represją, a nie mieli nic wspólnego ze służbami bezpieczeństwa. SEiRP wpłaciło na rzecz FSSM RP 51 tyś. zł aby wspólnie działać na rzecz Ustawy Represyjnej. Jeżeli sytuacja się nie zmieni to nie będzie nam z nimi po drodze.

Głos zabrała Ewa Macek – omówiła krótko Plener Plastyczny zorganizowany przez Koło Nr 12 w Katowicach pod honorowym patronatem Burmistrza UM w Kazimierzu Dolnym. Plener miał miejsce 25.08-02.09.2018r. w Kazimierzu Dolnym. Został oceniony bardzo wysoko i profesjonalnie.

Następnie zabrał głos Edward Lesiewicz na okoliczność rozpatrzenia kwestii nowego sposobu podziału zysków Funduszu Pożytku Publicznego otrzymywanego z 1% tak, aby fundusz ten był rozdzielany z Zarządu Głównego na poszczególne Koła według ich bieżących potrzeb , a nie był dzielony odgórnie na jednostki terenowe.

Kolega Bogdan Żabiński zaproponował, aby podjąć próbę zmiany papierowych legitymacji członków Stowarzyszenia na estetyczniejsze i praktyczniejsze z innego materiału oraz ewentualne rozpatrzenie kwestii zmiany nazewnictwa naszego Stowarzyszenia.

Głos zabrał Henryk Borowiński – temat ubezpieczenia jest bardzo ważny, należy pamiętać, że nie ma powiązania członkostwa w stowarzyszeniu z ubezpieczonym.

Kol. Ewa Stec przekazała na ręce Prezesa ZW SEiRP w Katowicach Kronikę z działalności nowego Zarządu Wojewódzkiego SEIRP w Katowicach za czas od maja 2018 r. Jednocześnie zaapelowała do przedstawicieli poszczególnych Kół Terenowych o podpisywanie oświadczeń dotyczących wyrażania zgody na umieszczanie w kronice ich wizerunków na fotografiach (RODO). Dane te nie będą przetwarzane dalej. Druk oświadczenia w opracowaniu.

Kol. Edward Krzysztofik – przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków zapoznał zebranych z treścią podjętych Uchwał na dzisiejszym posiedzeniu zarządu.

  • Uchwała Nr 5 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

  • Uchwała Nr 6 w sprawie przyjęcia Regulaminu ZW i Regulaminu Prezydium ZW wraz z załącznikami.

  • Uchwała Nr 7 w sprawie przyznania Odznaki Honorowej ZW SEiRP

  • Uchwała Nr 8 w sprawie przyznania pokrycia kosztów delegacji dla Mieczysława Skowron, celem jego uczestnictwa w posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie.

Wszystkie Uchwały przegłosowano jednogłośnie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała: ( Grażyna Waryszak )  

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET