Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Polemiki, opinie i przemyślenia...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     M.Skowron : Uwagi i propozycje do wykorzystania po VII Krajwym Zjeździe Delegatów SEIRP.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

M.Skowron : Uwagi i propozycje do wykorzystania po VII Krajwym Zjeździe Delegatów SEIRP.

        Z woli koleżanek i kolegów mojego woj. śląskiego miałem zaszczyt po raz drugi uczestniczyć jako delegat w Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. To dla mnie kolejne doświadczenie. Jako delegat mam do zaproponowania Kierownictwu SEiRP kilka przemyśleń, propozycji do ew. wykorzystania, których nie przedstawiłem na Zjeździe m. in. z uwagi na ograniczenia czasowe w drugim dniu Zjazdu:

 

1. Mamy całą” armię” emerytów i rencistów policyjnych, którzy byli świetnymi fachowcami

w różnych dziedzinach i po pełnej wysłudze odeszli w stan spoczynku. Z wiedzy tych ludzi

jak na razie kierownictwo Policji nie chce skorzystać. W Policji są tysiące wakatów.

Emeryci i renciści nie musieliby zarabiać tyle co czynni policjanci. Na pewno byliby

bardziej przydatni niż w firmach ochroniarskich, gdzie pracują za grosze i nie przysparzają

autorytetu sobie ani firmie policyjnej, z której odeszli. Ktoś powie, że przepisy nie

pozwalają i to chyba się nie da przeprowadzić. Trzeba próbować, skoro takie rozwiązania

były możliwe w poprzednim systemie ustrojowym naszego państwa. Sam będąc

kierownikiem sekcji w Wydziale Kryminalnym ówczesnego KWMO w Katowicach,

w sekcji miałem dwóch oficerów emerytów, którzy na ½ etatu świetnie

pracowali. Być może należę do niepoprawnych optymistów, ale proponuję podjąć

rozmowy na szczeblu MSW, KGP w tej kwestii.

 

2. Trzeba przełamywać niemożności, także w szeroko rozumianej współpracy z NSZZP, na

szczeblu KWP, KMP/KPP. Z dokumentów na VII Zjazd SEiRP wynika, że współpraca

ze związkowcami ze szczebla centralnego zwłaszcza, nie jest najlepsza. Z czego to

wynika, skoro kilka lat temu przedstawiciele SEiRP i NSZZP wspierali się publicznie

podczas protestu w Warszawie, co można było zaobserwować w środkach masowego

przekazu. Ja taki „zgrzyt” pomiędzy ZG SEiRP a NSZZP zauważyłem wcześniej podczas

uroczystości wręczenia sztandaru ZG SEiRP, kiedy to zabrakło honorowego gwoździa do

wbicia przez ówczesnego przewodniczącego NSZZP.

Reasumując, współpraca pomiędzy czynnymi zawodowo policjantami zrzeszonymi

w NSZZP a emerytami i rencistami w wielu miejscach kraju nie jest najlepsza i to wcale

nie wynika z niechęci naszych koleżanek i kolegów. Czasami to wynika z decyzji mało

rozumnego komendanta danej jednostki Policji, który próbuje wyeksmitować Zarząd Koła

SEiRP z budynku komendy, w innym przypadku nie znajduje miejsca w obiekcie

policyjnym na działalność koła SEiRP. Na tym polu jest w dalszym ciągu wiele do

zrobienia dla każdej ze stron. Bariery tych niechęci do oczekiwanej współpracy należy

przełamywać głównie na poziomie kół SEiRP z jednej strony, z drugiej zaś na poziomie

NSZZ Policjantów przy KMP/KPP.

 

3. Należy zgodzić się z propozycją warszawskiego SEiRP odnośnie budowy Domu Opieki

Seniora Policyjnego. O tym mówiłem w swoim wystąpieniu na VI Krajowym Zjeździe

Delegatów, składając stosowną propozycję. Wiele naszych kolegów i koleżanek dożywa

swoich ostatnich lat w samotności, w złym stanie zdrowia, niekiedy bez opieki /kontaktu/

ze strony najbliższych. Warto by pomyśleć o pozyskaniu na ten cel unijnych środków

pomocowych. Zdaję sobie sprawę, że trzeba posiadać część środków własnych.

 

- 2 -

Być może można by zaadoptować na ten cel pozyskany obiekt od jakiejś gminy.

Jest wiele pozamykanych szkół na terenie kraju, które niszczeją i można by je odkupić za

symboliczne pieniądze. To zadanie organizacyjne dla Zarządu Głównego i zadanie

finansowe dla całego naszego Stowarzyszenia.

 

4. Jest wiele matek i ojców / emerytów policyjnych /, których dwoje i więcej dzieci podjęły

służbę w Policji, służąc z powodzeniem w różnych miejscach i nie ma to nic wspólnego

z tzw. nepotyzmem. Warto w takich sytuacjach występować z wnioskami drogą służbową

do MSW o nadanie któremuś z rodziców medalu „Za Zasługi dla Policji”.

Jakie jest stanowisko ZG SEiRP w tej kwestii?

 

5. Należy podejmować współpracę z władzami samorządowymi i wykazywać

inicjatywę pod kątem powołania Rady Seniorów. Koło Terenowe w Mysłowicach, którego

jestem prezesem ma w tym względzie własne pozytywne doświadczenie. Zespół Koła

Terenowego SEiRP w Mysłowicach pod moim kierunkiem opracował projekt statutu

Mysłowickiej Rady Seniorów, jako naszej propozycji, który został dobrze oceniony przez

władze samorządowe. Jak dobrze pójdzie, na początku przyszłego roku Mysłowicka Rada

Seniorów zafunkcjonuje. Oczywiście Rada Seniorów będzie miała charakter

konsultacyjny, opiniodawczo – doradczy, inicjatywny. Nie może mieć charakteru

roszczeniowego i nie może uzurpować sobie kompetencji statutowych władz

samorządowych. To byłby koniec dla takiej Rady. Przy mądrym definiowaniu celów

i zadań i właściwej argumentacji, Rada Seniorów może wiele osiągnąć. Władze miasta

w Mysłowicach bardzo sprzyjają seniorom i tego nie można zmarnować.

To kolejna okazja byśmy jako Stowarzyszenie wyszli na zewnątrz z tzw. „cienia” i zrobili

coś pożytecznego. Na poziomie lokalnym zauważyłem, że z naszym zdaniem inni się liczą.

 

6. Należy sprowadzić na przysłowiową ziemię tzw. współpracę zagraniczną. Obecna

współpraca ma charakter czysto instytucjonalny, na szczeblu zarządów głównych

organizacji, czasami zarządów wojewódzkich, rzadko kół, czy też zwykłych członków.

Współpraca zagraniczna ma służyć zwykłym ludziom – członkom naszego Stowarzyszenia,

dlatego należy ją zredefiniować.

Współpraca ma polegać na szerokich kontaktach emerytów i rencistów z wielu krajów,

wzajemnym odwiedzaniu się, spędzaniu urlopów etc.

Aby to się stało, trzeba stworzyć ku temu warunki. Warto w tym celu na szczeblu ZW/ZO

spróbować zorganizować kursy języka angielskiego, czy też niemieckiego. Kursy takie

można sfinansować częściowo z unijnych środków pomocowych, częściowo z funduszy

ZW/ZO, Kół, czy też dopłacając indywidualnie ze strony samych zainteresowanych.

Niech Zarząd Główny podejmie starania w kierunku opracowania stosownych projektów,

które pozwolą na ten cel pozyskać unijne środki pomocowe.

 

7. Zarząd Główny winien rozważyć możliwość zorganizowania szkolenia /szkoleń/ dla

przedstawicieli ZW/ZO przy udziale specjalistów z branży budowania projektów

w zakresie pozyskiwania unijnych środków pomocowych, co pozwoliłoby na realizację

celów i zadań, które obecnie są poza zasięgiem naszych możliwości organizacyjnych

i finansowych przede wszystkim.

 

8. Należy postawić na dalszy rozwój pozyskiwania środków na rzecz funduszu pożytku

publicznego. Należy zweryfikować regulamin w zakresie wydatkowania środków

finansowych z tego funduszu. ZW/ZO w skrajnych przypadkach mogłyby wyjąć

 

- 3 -

 

z funduszu maksymalnie tyle środków ile włożyły. To zmobilizowałoby tych, którzy

ociągają się z wpłatami lub sponsorują inne organizacje pozarządowe, zapominając

o Stowarzyszeniu.

 

9. Proponuję rozważyć dokonanie zmian w statucie Stowarzyszenia, by począwszy od

następnych wyborów /za 4 lata/ prezesi wszystkich szczebli Stowarzyszenia mogli

sprawować tę funkcję w sposób ciągły maksymalnie przez 2 kadencje. 8 lat to bardzo długi

okres czasu. Człowiek się zużywa, jego kreatywność maleje, popada w związku z tym w

rutynę. To ma miejsce wszędzie, w każdej instytucji.

Nie chcę oceniać, ale taka niezdrowa sytuacja ma miejsce prawie we wszystkich związkach

zawodowych, także w Policji.

Warto się nad tym zastanowić i być odważnym, a zapewne w konsekwencji wszystkim

wyjdzie to na dobre.

Ponadto miejmy na uwadze, by Prezydium ZG SEiRP zasilały częściowo nowe, młode

kadry, co przełoży się na bardziej kreatywne myślenie dla dobra Stowarzyszenia / ten fakt

już zaistniał na VII Zjeździe Stowarzyszenia /.

 

10. Musimy bardziej i konsekwentnie reagować na różnego rodzaje informacje medialne,

kłamliwie informujące społeczeństwo nt. wysokich emerytur policyjnych i to po 15 latach

służby. Nikt nie wyjaśnia, że to tylko 40% poborów i po odliczeniu podatku pozostaje

niewiele ponad tysiąc złotych, co nie pozwala na utrzymanie rodziny.

Próbuje się chyba skłócić czynnych zawodowo policjantów z emerytami, wskazując, że

wzrost emerytur i rent policyjnych jest średnio większy od wzrostu płac policjantów.

Należy z właściwą stanowczością dementować te informacje. To zadanie dla Zarządu

Głównego Stowarzyszenia.

 

11. Nowo wybrany Zarząd Główny /Prezydium/ SEiRP powinien dokonać spotkania

z Zarządem PZU, aby dokonać renegocjacji umowy pomiędzy stronami w sprawie

ubezpieczenia „Program SEiRP 2009”. To chyba niełatwe zadanie, ale spróbować warto.

W dotychczasowej umowie zapis brzmi:

- „Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się w

rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy

70 rok życia”.

Należy dążyć do tego, by zapis brzmiał:

- Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się w rocznicę

polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 75 rok

życia.------

 

Opracował:

 

Inspektor w st. spoczynku Mieczysław Skowron

Delegat na VII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP

/ I Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach;

Prezes Koła Terenowego SEiRP w Mysłowicach /.

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET