Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     Notatka z dnia 19.01.2021 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Notatka z dnia 19.01.2021 r.

Notatka

Z posiedzenie Prezydium Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dn. 19.01.2021 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 15 osób, w tym 12 członków uprawnionych do głosowania. ( zał. Nr 1 lista obecności).

Posiedzenie otworzył Prezes SEiRP w Katowicach Ryszard Mędrzyk, który zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia. Porządek poddano głosowaniu i jednomyślnie go przyjęto. (Zał. Nr 2).

Dla przypomnienia Prezes odczytał sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Prezydium z dnia 04.08.2020. W związku z nadejściem kolejnych regulaminów kół terenowych ( Chorzów, Ruda Śląska, Gliwice, Mikołów, Zawiercie) Prezes Ryszard Mędrzyk po ich przedstawieniu poddał pod głosowanie ich zaopiniowanie. Zebrani zagłosowali jednomyślnie za ich przyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem.

Kol. Krystyna Rogala -jako Skarbnik Stowarzyszenia – przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Dokumentacja przedmiotowego rozliczenia jest dostępna w siedzibie Stowarzyszenia. Rozliczenie poddano pod głosowanie, zostało przyjęte jednomyślnie. Następnie koleżanka przedstawiła projekt preliminarza Stowarzyszenia na 2021 rok, który omówiono, ale z uwagi na ilość zasugerowanych poprawek - został odłożony na kolejne spotkanie.

Prezes Ryszard Mędrzyk przedstawił zebranym „Plan działania Prezydium ZOW SEiRP na 2021 rok”. ( zał. Nr 3) Głos zabrała kol. Ewa Macek, która miała zastrzeżenia co do sformułowania punktu 24 planu mówiącego o „monitorowaniu działań podejmowanych przez SEiRP oraz FSSM RP wynikających z następstw Ustawy Represyjnej” , za której wykonanie odpowiedzialnych wskazano Prezydium ZW i Koordynatorów ZW i Kół.Kol. Ewa Macek wniosła o zmianę treści tego punktu oraz osób odpowiedzialnych i zastąpienie ich słowami „ Podejmowanie działań i współdziałań przez SEiRP oraz FSSM RP wynikających z następstw Ustawy Represyjnej, a jako osoby odpowiedzialne proponuje wpisać - „ Prezydium ZOW i Ewa Macek ” z pominięciem koordynatorów, którzy od dawna nie wspomagają jej działań.

Prezes Stowarzyszenia Ryszard Mędrzyk - zapoznał zebranych z grafikiem posiedzeń Prezydium i posiedzeń zarządu OW SEiRP w Katowicach na 2021 rok. ( zał. Nr 4), którego przyjęcie poddano pod glosowanie – przyjęto jednomyślnie.

Ponadto polecił sporządzenie sprawozdań z pracy poszczególnych komisji Prezydium za 2020 rok do dnia 12.02.2021 r. Zostaną omówione na najbliższym posiedzeniu Prezydium. W tym samym terminie winny być złożone sprawozdania opiekunów poszczególnych Kół terenowych z ich pracy za 2020 r.

Następnie Prezes Ryszard Mędrzyk poruszył temat szkolenia skarbników przez ZG SEiRP w Warszawie, które nadal nie jest finalizowane i brak na tę okoliczność konkretnych zobowiązań. Postanowiono, że te szkolenia zostaną przeprowadzone we własnym zakresie po ustąpieniu pandemii COVID 19. Poprowadzi je skarbniczka Krystyna Rogala na spotkaniu ze skarbnikami kół terenowych naszego województwa. Szczegóły do uzgodnienia. Ponadto Skarbniczka wymieniła koła terenowe, od których nadal nie otrzymała sprawozdań finansowych tj. Bielsko-Biała, Cieszyn, Częstochowa, Lubliniec, Pszczyna, Rybnik, Świętochłowice, tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław, Zabrze, Zawiercie, Żory, Żywiec. W przypadku błędnie wypełnionych sprawozdań finansowych , skarbnicy danych kół będą zapraszani do siedziby Stowarzyszenia w celu prawidłowego sporządzenia dokumentacji.

Prezes Ryszard Mędrzyk poruszył temat szkolenia osób do pocztu sztandarowego Stowarzyszenia. Zadania tego ma podjąć się kol. Adam Zioło. Prezes wyznaczył Adama Zioło do przygotowania pisma do Prezesów kół, zobowiązujące ich do wytypowania osób do pocztu sztandarowego ( trzy osoby). Podjął również kwestię wprowadzania naszego sztandaru podczas posiedzenia Zarządu.

Głos zabrał kol. Edward Krzysztofik przypominając o procedurze dokumentacyjnej wiążącej się z każdorazowym korzystaniem ze sztandaru, co poparł kol. Adam Zioło przedstawiając te dokumenty. Kol. Edward Krzysztofik stwierdził ,że brak jest podstaw do wprowadzania sztandaru na takie wewnętrzne spotkania jak posiedzenia Prezydium czy Zarządu Stowarzyszenia. Wprowadzenie sztandaru winno towarzyszyć ważnym wydarzeniom Stowarzyszenia, rocznicom, ważnym świętom narodowym itp. W związku z powyższym podjęto decyzję o nie wnoszeniu sztandaru na posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

Jednocześnie Prezes Ryszard Mędrzyk zaapelował o wybranie przedstawicieli z grona członków Prezydium do pocztu sztandarowego. Zajmie się tym problemem kol. Adam Zioło.

Wstępnie padły kandydatury : Edwarda Papieskiego, Bogdana Żabińskiego, Konrada Ptaka, Sylwii Romaniuk, Grażyny Waryszak, Krystyny Rogali.

Następnie kol. Beata Wójcik jako rzecznik prasowy Stowarzyszenia poruszyła sprawę rzeczników z poszczególnych kół terenowych. Podkreśliła ,że sprawę tę przedstawiała już na ostatnim posiedzeniu Zarządu zwracając się do prezesów kół terenowych o wytypowanie osoby do kontaktu z nią, ale do teraz nie otrzymała, ani jednej kandydatury. Poza tym omówiła projekt zmiany strony internetowej Stowarzyszenia oraz propozycję oceny XXX-lecia Stowarzyszenia w trzydziestu obszarach. Zagadnienia będą omawiane sukcesywnie na kolejnych posiedzeniach Prezydium.

Kol.Ewa Macek złożyła oświadczenie na okoliczność jej rezygnacji z prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniami w PZU naszych emerytów i rencistów. Na spotkaniu nie podjęto żadnej wiążącej decyzji w kwestii wybrania nowej kandydatury z członków Prezydium.

Prezes Ryszard Mędrzyk złożył rezygnację z bycia opiekunem Koła w Mysłowicach i zaproponował na swoje miejsce kol. Beatę Wójcik. Propozycję poddano pod głosowanie i została jednomyślnie przyjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się.

W związku z koniecznością rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniami do obchodów 30- tej rocznicy powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych podjęto decyzję o spotkaniu się zespołu

 

Roboczego koordynującego w dniu 09.02.2021 o godz. 15.00 w siedzibie stowarzyszenia. Do grupy tej włączono kol. Ewę Macek.

Kol. Ewa Stec zwróciła się do Prezydium z prośbą o przesyłanie jej mailem protokołów z posiedzeń Prezydium i Zarządu w oryginalnej treści , gdyż umieszczane na stronie internetowej skrótowe notatki utrudniają jej prowadzenie Kroniki z uwagi na ogólnikowe informacje.

Wolne wnioski:

Kol.Ewa Macek poruszyła temat dotyczący Uchwały Nr 21/20 z dn.08.09.2020 Zarządu OW SEiRP w Katowicach w kwestii pisemnego wystąpienia do ZG SEiRP o zmianę stanowiska w kwestii zawieszenia członkostwa SE iRP w FSSM RP i poinformowała zebranych, że do dnia dzisiejszego nasz Oddział nie otrzymał żadnej odpowiedzi od Prezesa Antoniego Dudu w tym przedmiocie. Zaproponowano , aby ponownie wysłać pismo do Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudy w tej sprawie. Propozycję poddano głosowaniu i przyjęto ją jednogłośnie. Ustalono, że stosowne pismo sporządzi Beata Wójcik.

Następnie kol. Ewa Macek jako opiekun Koła w Sosnowcu - przedstawiła sprawę dotyczącą otrzymanego pisma od kol. Krystyny Rogali. W związku z tym kol. Krystyna Rogala wnioskuje poprzez opiekuna koła – kol. Ewę Macek o rozpatrzenia tej sprawy przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną. Wniosek poddano pod głosowanie . Za przekazaniem sprawy do WKR głosowało 10 uprawnionych członków, 2 wstrzymało się od głosu. Decyzja została podjęta większością głosów.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała :

Grażyna Waryszak

Notatkę sporządziła :Beata Wójcik

(protokół znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia


Projekt i wykonanie: InforpolNET