Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     Notatka z Protokołu Z posiedzenia Prezydium SEiRP w Katowicach w dn. 29.06.2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Notatka z Protokołu Z posiedzenia Prezydium SEiRP w Katowicach w dn. 29.06.2021

                                                                    Notatka

                                                                  Z Protokołu

Z posiedzenia  Prezydium  zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dn. 29.06.2021

 

            W posiedzeniu uczestniczyło  16 osób , w tym 13 osób uprawnionych do głosowania.

 ( zał. Nr 1 lista obecności)

            Spotkanie otworzył Prezes SEiRP w Katowicach Ryszard Męrzyk, który przywitał obecnych gości w osobach przewodniczącego WKR Krzysztofa Debudaja,   Jerzego Brudnickiego, Jacka Przybylaka ,  Krzysztofa Buchacza oraz członków prezydium.

            Sekretarz Sylwia Romaniuk odczytała  protokół z posiedzenia prezydium w dniu 17.02.2021 r.  Po odczytaniu protokołu Prezes Ryszard  Mędrzyk zapoznał zebranych  z porządkiem obrad.

Przed podjęciem głosowania  głos zabrał kol. Bogdan  Żabiński  i zaproponował  o uzupełnienie  porządku obrad o jeden punkt o uchylenie Uchwały o powołaniu Komisji dot. ustawy represyjnej i co za tym idzie odwołanie rzecznika prasowego Beaty Wójcik, bo ona była przypisana tylko do tej komisji. Są skargi z terenu, że my się zajmujemy tylko represją, a nie tym czym powinniśmy się zajmować. Druga sprawa to rozliczenie pani Macek na co przeznaczyła te pieniądze przeznaczone na Ustawę. Działanie na rzecz ustawy bardziej nam szkodzi niż przynosi pożytku i pani Macek jest bardzo kosztowna w utrzymaniu.

Głos zabrał Konrad Ptak i zapytał konkretnie ile, jakie są te koszty?

Kol. Żabiński odpowiedział, że do tego dojdziemy , a teraz on chce tylko o uzupełnienie porządku obrad o ten punkt, a także o odwołanie rzecznika, bo rzecznik był przypisany do Ewy Macek. Albo zmienić zakres działania rzecznika, albo odwołać Beatę Wójcik z rzecznika, ponieważ zajmuje się tylko ustawą represyjną.

Głos zabrał przewodniczący WKR Krzysztof Debudaj i podpowiedział prezesowi Ryszardowi Medrzyk aby poddał wniosek pod głosowanie.

Prezes Mędrzyk zapisał punkt w porządku obrad „omówienie zasadności działania rzecznika ds. poszkodowanych ustawą represyjną oraz tej komisji”.  Trzeba to sprawdzić w regulaminie działania Prezydium jakie tam są zakresy czynności w załączniku Nr 2.  Prezes odczytał do końca porządek obrad .

Propozycję  uzupełnienia porządku obrad i cały porządek obrad poddano pod głosowanie i został on jednomyślnie przyjęty.  ( Zał. Nr 2)

 

            Następnie   kol. Henryk Mikosz złożył relację z posiedzenia ZG SEiRP   w  Warszawie, które odbyło się w dniach 24-25 .06.br w Płońsku. Uczestniczyło w nim 26 osób, obecnych było 21 osób, przewodniczył obradom  Antoni Duda.     Podczas posiedzenia podjęto  uchwały  dotyczące  budżetu na 2021 rok i innych spraw finansowych  (sprawozdanie finansowe za 2020r, preliminarz budżetowy na 2021 r. ,składki).  Podjęto uchwałę o przedłużeniu terminy wpłacenia składek przez zarządy wojewódzkie i okręgowe za rok bieżący na końca października br.  

               Ponadto podjęto uchwałę o nie wpłaceniu składek do FSSM RP za rok 2020 i 2021 oraz Uchwałę o wyjściu Stowarzyszenia z Federacji  Stowarzyszeń Służb Mundurowych  RP (15 osób było za wyjściem , dwie przeciwko  i dwie się wstrzymały  od głosu). Było przygotowana Uchwała o zawieszeniu Ryszarda Czarneckiego w prawach członka SEiRP, lecz nie włączono jej do obrad i uchwała ta nie została podjęta. Najdłuższa dyskusja dotyczyła wystąpienie Stowarzyszenia z FSSM RP.

            Henryk Mikosz przekazał pozytywną wiadomość o zwrocie odebranych środków represjonowanemu Prezesowi ZOW w Piotrkowie Trybunalskim Wojciech Trzeciecki.  Prosił o przekazanie wszystkim represjonowanym aby się odwoływali, a do odwołań załączali zaświadczenie o niekaralności w 2ch egz.  Pisać zażalenia na przewlekłość.

            W posiedzeniu ZG miał uczestniczyć poseł Andrzej Rozenek, lecz ze względu na śmierć ojca nie mógł dojechać. Miała również uczestniczyć Anna Maria Żukowski – posłanka na Sejm  -rzecznik prasowy Nowej Lewicy – lecz z uwagi na głosowania w Sejmie nie dojechała , prosiła o przekazanie jej informacji.

                        Głos zabrał prezes Ryszard Mędrzyk  : poprosił o dyskusję na temat wyjścia Stowarzyszenia z FSSM RP i poinformował,  że wyjście z Federacji nie było spowodowane działaniami na rzecz Ustawy Represyjnej lecz,  innymi czynnikami. ZG mógł podjąć taką decyzję i ją podjął, nie możemy w tej sytuacji nic zrobić jako zarząd wojewódzki. Jedyne to można wystąpić do Krajowego Zjazdu Delegatów. Musimy jednak zrozumieć, że główną przyczyną wyjścia z Federacji był spór o prowizję z  PZU.  Zdzisław Czarnecki nie podjął żadnej dyskusji w tej sprawie z ZG. Z uwagi na to, że w ZOW jest spora liczba osób represjonowanych musimy nadal działać w tym temacie. Jest złożony punkt w tym temacie przez Kolegę Bogdana Żabińskiego i będziemy później rozmawiać w tym temacie.

            Z uwagi na nieobecność  kol. Ewy Mace na posiedzeniu – w jej imieniu wystąpił Krzysztof Buchacz członek Koła nr 12 w Katowicach.   Kolega  przedstawił   obecną  sytuację  dotyczącą działań na rzecz osób pokrzywdzonych ustawą represyjną. Podkreślił, że  sprawy na wokandach odbywają się z dużym opóźnieniem, ale spora część  jest  wygrywana.  Jednak nadal część spraw jest zawieszona i nie ma możliwości przesłania tych akt do sądów okręgowych.    Kolega nadmienił, że w sprawach dotyczących Ustawy – zgodnie z zarządzeniem  sądu – posiedzenia  odbywają się bez udziału ławników i przy jednoosobowym składzie sędziowskim. Przypomniał, że spotkanie w sprawie  Ustawy Represyjnej, mające się odbyć w dniu 02.07.br.  z udziałem osób  pokrzywdzonych jak i  zaproszonych gości  zostało przeniesione z przyczyn formalnych na 13 sierpnia br. godz. 16,00 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

            Następnie kol. Henryk Mikosz  przedstawił  etap przygotowań  wycieczki  Zarządu SEiRP w Katowicach do  OW „Globus” w Ustroniu. Omówił program wycieczki,  wstępnie orientacyjne koszty imprezy oraz propozycję procentowego   udziału  członków każdego koła w zależności od ilości ogólnej członków. Wycieczka odbyła by się w dwóch turach – pierwsza pod kierownictwem kol. Mikosza w dniach 16-19 września br., a druga tura pod kierownictwem Prezesa R. Mędrzyka w dniach 23-26 września br.  Kolega  Henryk Mikosz opracuje i roześle mailem   do prezesów wszystkich kół  pismo dotyczące szczegółów wycieczki i określi  ile osób z danego koła może  w niej uczestniczyć .   

            Głos zabrał Prezes Ryszard Mędzryk na temat organizacji XXX-Lecia ZW SEiRP w Katowicach, zaproponował aby zespół roboczy wyznaczony do przygotowania propozycji obchodów zebrał się ponownie na początku lipca, aby przedstawić już jakieś propozycje na posiedzeniu ZOW  w dniu 28.07.2021 r.

            Następnie głos zabrał Bogdan Żabiński omówił, iż ma informacje od ludzi, że na naszej stronie internetowej są tylko wiadomości dot. represjonowanych, nie dzieje się nic z naszego życia zarządu. Dla represjonowanych Ewa Macek niech sobie otworzy swoją stronę. Wówczas Kol. Konrad Ptak powiedział, że każdy może wystąpić o zamieszczenie ważnych informacji. Kol. Adam Zioło zapytał – kto wpisuje na stronę. Bogdan Żabiński wyjaśnił, że on zamieszcza to, co przekazuje mu rzeczniczka.

            Rzecznik Beata Wójcik zapytała Adama Zioło dlaczego nie przesłał jej do dzisiaj zdjęć z obchodów X-lecia Koła w Żorach.  Nie wyjaśnił tej sytuacji.

Bogdan Żabiński oświadczył, że zwraca się jemu uwagę, że czegoś nie zamieścił, przed sprawdzeniem na stronie czy informacja jest.  Otrzymuje do zamieszczenia właściwie tylko informacje dot. represjonowanych, tutaj zaznaczył, że sam nic do nich nie ma, że to jest nasz wspólny cel i nie o to mu chodzi, tylko o to żeby były inne informacje dot. życia ZOW.  Włączył się do dyskusji Adam Zioło stwierdzając, że dzięki temu Ewa Macek jest stale na świeczniku. Dalej Bogdan Żabiński miał pretensje , że czasem ma po kilka telefonów w ciągu dnia z ponaglaniem go aby zamieścił informację.  Miał pretensje do Beaty Wójcik, że nie wysyła mu sms, do niego nie docierają informacje, to jak ma je zamieścić.  Beata Wójcik pokazała swój telefon z wysłanymi wiadomościami tekstowymi.

            Głos zabrał Prezes Ryszard Mędrzyk, że trzeba zacząć wszystko od podstaw . Zwrócić się do Prezesów aby przekazali Beacie Wójcik dane rzeczników kół i żeby nawiązali z Beatą kontakt. Podał jako przykład koło Mysłowice, że rzecznik pracuje dobrze, zbiera i przekazuje informacje. W różnych kołach różnie to wygląda, co do Ewy Macek to Ewa się angażuje i chce się jej te ważne informacje przekazywać, dlatego nie można o to mieć pretensji.

            Głos zabrała rzeczniczka Beata Wójcik i powiedziała, że Ewa Macek sama o sobie nie pisze, że Ewa przekazuje jej informacje, a ona sama je opisuje. Nawet w prezydium ciężko się dogadać, czego zywym przykładem jest Adam Zioło, który nie przesłał obiecanych informacji.

            Głos zabrał Bogdan Żabiński i wrócił do tematu ustawy represyjnej, że w większości przypadków rozprawy już się odbyły i już teraz nie mamy na to wpływu, z wielkim szacunkiem do represjonowanych, ale ta komisja nie jest już potrzebna.

            Rzeczniczka Beata Wójcik wyjaśniła, że bardzo się myli, bo właśnie teraz trzeba integracji i wsparcia, kontaktów z prawnikami, bo do wielu osób trzeba docierać indywidualnie.

            Głos zabrał Konrad Ptak i oświadczył, że nie możemy tego głosować pod nieobecność głównego koordynatora. Ewa Macek ma na ten temat na pewno dużo do powiedzenia. Należy więc przenieść to głosowanie na inny termin kiedy będzie obecna.

            Głos zabrała Sylwia Romaniuk, oświadczając, że zespołu nie można zlikwidować, gdyż został powołany w regulaminie przyjętym przez ZOW SEiRP w Katowicach.

            Prezes Medrzyk powiedział, że jeszcze teraz osobom obecnie odchodzącym na emerytury, są one odbierane. Osoby te kiedy dzwonią kieruję do Ewy Macek aby się tym zajęła. Ewa Macek czy Krzysztof Buchacz asystują pokrzywdzonym w sądzie, co jest do nich ogromnym wsparciem. W takiej sytuacji temat poruszony przez Bogdana Żabińskiego trzeba przełożyć na posiedzenie ZOW w dniu 28.07.2021r.

            Dyskusja toczyła się dalej co do pieniędzy wydatkowanych na ustawę, Adam Zioło wyjaśniał, że pieniądze te są w większości zwracane do budżetu ZOW. Bogdan Żabiński wrócił do tematu delegacji z 2019 r, kiedy to Ewa Macek miała wykorzystać 8.000,-zł. Skarbniczka Krystyna Rogala wyjaśniła, , że w całości na delegacje w 2019 r. wydaliśmy 6800,-zł, z tego Ewa Macek wykorzystała 5.400,-zł. . Głos zabrała Sylwia Romaniuk i stwierdziła, że delegacje były kontrolowane przez WKR i nie stwierdzono żadnych uchybień.

            Henryk Mikosz opisał dokładnie szczegóły wycieczek – zostaną one opisane w dodatkowym piśmie o rozesłane prezesom poszczególnych Kół.

               Kol. Krzysztof Brudnicki  zabrał głos proponując  zorganizowanie trzeciej tury wycieczki, aby jak najwięcej osób z kół mogło w niej brać udział.    Organizacji wycieczki podjął się kol. Bogdan Żabiński, który ma poszukać ośrodka mogącego przyjąć większą grupę wycieczkowiczów.     

            Głos zabrała skarbniczka Krystyna Rogala, która  poinformowała, że budżet Zarządu  nie będzie wstanie sfinansować trzech  tur wycieczek  w zbliżonych terminach , bez otrzymania dotacji z Sekcji Socjalnej KWP w Katowicach, co z kolei jest nierealne.                                                                                                                   Kol. Sylwia Romaniuk poinformowała zebranych o spływających sprawozdaniach dotyczących prac Komisji poszczególnych Kół .                                                                                                                                                                                    Następnie skarbniczka kol. Krystyna Rogala poinformowała, że na dzień  posiedzenia – nie otrzymała jeszcze składek z Koła w Lublińcu, Rybniku, Świętochłowic i tarnowskich Gór.                                                            Ponadto poruszyła temat szkolenia skarbników , które z uwagi na różne trudności  nadal nie zostało przeprowadzone.  Miało być przeprowadzone na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu z udziałem skarbników, ale z uwagi na pandemię też nie doszło do skutku.

            Kolega Adam Zioło zreferował  problem szkolenia pocztów sztandarowych.   W Kołach, które zwróciły się  o takie szkolenie  zostało ono przeprowadzone przez  kol. A.Zioło.                                                               Nadal  jest ustalone ,że sztandar  wydaje kol.  A. Zioło lub  J.Przybylak.

            Prezes Stowarzyszenia Ryszard Mędrzyk   zwrócił się do zebranych o ustalenie terminu zorganizowania  posiedzenia Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach.                                          Zaakceptowano propozycję organizacji spotkania w dniu  27 lipca br. lub 3 sierpnia br. w zależności od wolnej Sali konferencyjnej.

            Kol. Beata Wójcik poinformowała, że pomimo pism skierowanych do poszczególnych Kół w sprawie podania  danych dotyczących wyznaczonych rzeczników , nie otrzymała żadnej odpowiedzi, podobnie jak na pismo dotyczące przysyłania , czy umieszczania na naszej stronie internetowej informacji o bieżącej działalności kół i organizacji typu – spotkania integracyjne, wycieczki, konkursy, uroczystości. W planie jest spotkanie rzeczników kół z administratorem strony internetowej w celu omówienia współpracy.

            Prezes R.Mędrzyk  poruszył ponownie temat  funkcjonowania  ubezpieczeń  społecznych na życie członków Stowarzyszenia. Należy  wyznaczyć osobę ,która zajęła by się  organizacją i dokumentacją tych ubezpieczeń.  Wstępnie   zaproponowano   kol. Krzysztofa  Brudnickiego, ale wymaga to jeszcze konsultacji z  nim i pewnych uzgodnień  organizacyjnych z uwagi na fakt, że kolega  K. Brudnicki nie jest członkiem Prezydium.  Następnie  Prezes  omówił  art.10 ust.1ppkt 1 f  Ustawy z dnia 07.04.1989  Prawo o Stowarzyszeniach, gdyż od 21 grudnia 2020 r. nastąpiły zmiany w przedmiotowej Ustawie w kwestii sposobu wyborów nowego składu zarządów stowarzyszenia ( pandemia i jej ustanie). 

            Kol. Beata Wójcik stwierdziła, że dużym błędem było wyjście  ze  Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych z uwagi na ich pomoc i współdziałanie  w kwestii   przeciwdziałania  Ustawie  Represyjnej.    W dyskusji zabrali głos koledzy B. Żabiński , A. Zioło, według których  należałoby  zakończyć pracę Komisji ds. Ustawy Represyjnej , gdyż generuje wysokie koszty z naszej kasy stowarzyszenia, a nie ma  już co przy niej  działać.                                                                                                            Z ich opinią nie zgodziła się kol. Beata Wójcik, która stwierdziła, że teraz dopiero jest potrzeba działania i wspierania osób podlegających pod Ustawę , tym bardziej ,że coraz to nowe osoby odchodzące na emeryturę zostają nią objęte. Poza tym  ważne jest wspieranie  emerytów objętych ustawą, którzy nie są w stanie sami sobie poradzić  z sytuacją życiową w każdym wymiarze.                                                                      

            Następnie kol. Sylwia Romaniuk  wystąpiła z wnioskiem  kol.Ewy Macek  o  przyznanie  jej zaliczki  w kwocie  2.500 zł na poczet organizowania spotkania w dn. 13 sierpnia br.  w sprawie Ustawy Represyjnej.    Kwota ta  zostanie nam zwrócona po otrzymaniu dotacji na działalność Komisji .

Wniosek poddano pod głosowanie i jednomyślnie go przyjęto.                                                                                                   Kol. S. Romaniuk  przypomniała, że z uwagi na zmiany w nazewnictwie  stowarzyszenia i wyczerpania zapasów trzeba zamówić w drukarni nowe obwoluty oraz legitymacje do Odznaki Honorowej ZOW SEiRP  w Katowicach.

             Prezes Koła R. Mędrzyk – poinformował, że kol. Ewa Macek organizuje kolejny plener plastyczny w dniach  28.08 do 05.09.2021  w Ustroniu w OW „Globus” pod hasłem  „Beskidzkie klimaty”.    Jest jeszcze około 10 wolnych miejsc.                  

  Koszt pobytu wynosi  850 zł. plus opłata klimatyczna. Zaliczkę w kwocie 250 zł należy wpłacić  do 10 lipca na konto  bankowe Koła nr 12 w Katowicach.                                                                                                       Następnie Prezes  omówił przygotowania do obchodów  XXX lecia  działalności  ZOW SEiRP w Katowicach i zasugerował konieczność spotkania się niezwłocznie powołanej komisji w celu przyspieszenia uzgodnień co do przebiegu uroczystości.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:  Grażyna Waryszak

 

Z powodu braku danych wrażliwych

i opisu sytuacji , które nie mogą być upublicznione

W Notatce Protokół z Posiedzenia został umieszczony

w całości zachowując oryginalną pisownię.

Rzeczniczka Beata Wójcik


Projekt i wykonanie: InforpolNET