Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Zarząd Wojewódzki     /     REGULAMIN ZOW SEiRP Katowice W KADENCJI 2022 – 2026    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

REGULAMIN ZOW SEiRP Katowice W KADENCJI 2022 – 2026

REGULAMIN

ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ( ZOW ) STOWARZYSZENIA

EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KATOWICACH

W KADENCJI 2022 – 2026

 

§ 1

 

Regulamin określa zakres działania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz członków pełniących funkcje statutowe.

Ponadto określa komisje i zespoły oraz koordynatorów do bieżącej współpracy Prezydium Zarządu Wojewódzkiego z Kołami na terenie Oddziału Stowarzyszenia.

 

Rozdział 1

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego

 

§ 2

 

1. Kieruje działalnością Oddziału Wojewódzkiego między Wojewódzkimi Zebraniami

Delegatów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Reprezentuje na zewnątrz Oddział Wojewódzki na zasadach wskazanych w § 38 i § 40

Statutu.

3. Działa w oparciu o Statut, uchwały Krajowego Zebrania Delegatów i Zarządu Głównego,

zalecenia i wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwały Wojewódzkiego Zebrania

Delegatów oraz własne, zalecenia i wnioski Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

4. Realizuje swoje zadania zgodnie z przyjętym rocznym planem działania oraz budżetem

zabezpieczającym wykonanie zaplanowanych zadań.

5. Na pierwszym posiedzeniu każdego roku zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu za

rok ubiegły.

6. Współpracuje z Przewodniczącym Komisji Socjalnej KWP w Katowicach.

 

§ 3

 

1. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego zwołuje Prezes lub upoważniony przez Prezesa

członek Prezydium, powiadamiając o tym członków Zarządu Wojewódzkiego oraz

przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w terminie co najmniej 14 dni od

mającego się odbyć posiedzenia, podając jego miejsce, termin i porządek obrad. Materiały

na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego przekazywane są jego uczestnikom co najmniej na

7 dni przed terminem posiedzenia. W razie nieprzemijającej przeszkody posiedzenie

Zarządu zwołuje jeden z wiceprezesów.

2. W uzasadnionych przypadkach określonych przepisami § 26 ust. 5 pkt. 7 Statutu,

posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego można zwołać na pisemny wniosek

Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

3. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie

rzadziej niż 2 razy w roku.

4. Zakres działań Zarządu Wojewódzkiego oraz obowiązki i prawa jego członków określają

postanowienia zawarte w § 23 ust. 8, 9 , 10 Statutu Stowarzyszenia.

5. Zarząd Wojewódzki realizuje cele statutowe i zadania przede wszystkim

w drodze podejmowanych uchwał.

6. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu Wojewódzkiego.

7. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyzja czy uchwała taka

nie przechodzi.

8. W sytuacjach wyjątkowych, nie cierpiących zwłoki projekty uchwał mogą być

przyjmowane w drodze głosowania w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków

porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

9. Podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego.

10. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu Wojewódzkiego, a w razie jego

nieobecności wyznaczony Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego.

11. Na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego rozpatruje się sprawy zgodnie z przyjętym

porządkiem obrad, który zatwierdzają członkowie Zarządu Wojewódzkiego w głosowaniu

jawnym.

12. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego mogą zgłaszać wnioski o uzupełnienie porządku

obrad, przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem zaproponowanego porządku

obrad.

13. W posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego ma prawo uczestniczyć z głosem

doradczym: Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej lub inny jej członek

wyznaczony przez WKR , ewentualnie inne zaproszone osoby, których obecność jest

istotna z punktu widzenia wagi posiedzenia.

14. Uczestnicy posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego zabierają głos wg kolejności zgłoszenia.

15. Prowadzący obrady może udzielić głosu, w sprawach porządkowych (proceduralnych),

poza kolejnością zgłoszenia.

16. Za sprawy porządkowe (proceduralne) uważa się wnioski dotyczące sposobu prowadzenia

obrad i przebiegu głosowania, w szczególności takich jak:

1) zmiana kolejności punktów porządku obrad,

2) przerwanie dyskusji,

3) zamknięcie listy osób zgłoszonych do dyskusji.

17. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego są protokołowane. Protokół podpisuje

przewodniczący posiedzenia i protokolant. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest

Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego, który w terminie 14 dni roboczych od daty

posiedzenia składa go wraz z załącznikami ( lista obecności, wykaz podjętych uchwał

i wniosków) w Biurze Zarządu Wojewódzkiego.

17a. Protokół z posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego winien zawierać w szczególności:

- porządek obrad i listę obecności,

- imiona i nazwiska osób zabierających głos oraz tezy ich wystąpień,

- treść uchwał i przebieg głosowań,

- zapis odrębnych opinii członków ZW w danej kwestii.

18. Każdy członek Zarządu Wojewódzkiego ma prawo zgłoszenia na piśmie lub ustnie

swoich uwag lub wniosków do treści protokołu posiedzenia. Decyzje w sprawie

zgłoszonych uwag lub poprawek podejmuje Zarząd Wojewódzki na następnym

posiedzeniu.

19. Zarząd Wojewódzki oprócz podejmowania uchwał może zajmować stanowiska lub

wyrażać opinie w istotnych sprawach Stowarzyszenia.

20. Udział w posiedzeniach członków Zarządu Wojewódzkiego, jest obowiązkowy.

Ewentualna nieobecność winna być usprawiedliwiona, najpóźniej przed

rozpoczęciem posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego.

21. W razie konfliktu interesów danej grupy i Stowarzyszenia z interesami członka

Zarządu Wojewódzkiego, powinien on wyłączyć się od udziału w rozstrzygnięciu takiej

sprawy, z zaznaczeniem tego faktu w protokole.

 

 

Rozdział 2

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

 

§ 4

 

1. Jest organem zarządzająco - wykonawczym i w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu

Wojewódzkiego posiada uprawnienia wynikające z § 24 ust. 2 Statutu, w tym:

1) realizowanie uchwał Wojewódzkiego Zebrania Delegatów oraz uchwał, decyzji

i postanowień Zarządu Wojewódzkiego;

2) gospodarowanie i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach rzeczowych

i kwotowych określonych w budżecie, jak i udzielanie w tym zakresie upoważnień

członkom Prezydium;

3) przygotowanie projektu budżetu Zarządu Wojewódzkiego;

4) opiniowanie regulaminów działania Zarządów Kół objętych zakresem działania Zarządu

Wojewódzkiego;

5) rekomendowanie Zarządowi Wojewódzkiemu uchylenie uchwał lub decyzji Zebrań Kół

i Zarządów Kół sprzecznych z przepisami prawa lub Statutem;

6) występowanie do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli

doraźnych w jednostkach organizacyjnych objętych zakresem działania Zarządu

Wojewódzkiego;

7) udzielanie pomocy w tworzeniu jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia objętych

zakresem działania Zarządu Wojewódzkiego;

8) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i klubami zrzeszającymi

emerytów i rencistów;

9) koordynowanie działań jednostek organizacyjnych objętych zakresem działania Zarządu

Wojewódzkiego ze strony Prezydium oraz prowadzenie sprawozdawczości z

działalności Stowarzyszenia, w tym gospodarczej i finansowej;

10) opiniowanie kandydatur na Rzecznika Prasowego Zarządu Wojewódzkiego, Redaktora

organu prasowego oraz Administratora strony internetowej Zarządu Wojewódzkiego;

11) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia.

2. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb,

zgodnie z rocznym planem i harmonogramem pracy, jednak nie rzadziej niż raz

w kwartale.

3. Uczestnictwo w posiedzeniu Prezydium jego członków jest obowiązkowe. Ewentualną

nieobecność należy usprawiedliwić nie później niż przed rozpoczęciem posiedzenia.

4. Na posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego są zapraszani i mogą brać udział

z głosem doradczym: przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej lub inny jej

członek wyznaczony przez WKR , ewentualnie inne osoby, których obecność jest istotna

z punktu widzenia wagi posiedzenia.

5. Posiedzeniom Prezydium Zarządu Wojewódzkiego przewodniczy Prezes Zarządu

Wojewódzkiego, a w razie jego nieobecności wyznaczony Wiceprezes, realizując przyjęty

porządek posiedzenia Prezydium w głosowaniu jawnym.

W przypadku ew. uzupełnienia porządku obrad, jego przebiegu, spraw porządkowych

obowiązują podobne zasady jak w przypadku obrad Zarządu Wojewódzkiego (Rozdział 1,

§ 2 Regulaminu ).

6. Posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego są protokołowane. Za sporządzenie

protokołu odpowiedzialny jest Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego, który w terminie 7 dni

roboczych, licząc od posiedzenia, składa protokół w Biurze Zarządu Wojewódzkiego wraz

z załącznikami (lista obecności, wykaz podjętych decyzji i wniosków ).

 

 

7. W razie konieczności Prezes Zarządu Wojewódzkiego może zwołać posiedzenie

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego nie przewidziane w planie i harmonogramie pracy.

8. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki projekty decyzji Prezydium mogą być przyjmowane

w drodze głosowania w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków porozumiewania

na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania ).

9. Decyzje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego muszą uzyskać akceptację Zarządu

Wojewódzkiego w drodze uchwały, z zastrzeżeniem ust. 8.

10. Nie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Wojewódzki decyzje Prezydium dotyczące

spraw finansowych realizowanych w zakresie rzeczowym i kwotowym określonym w

budżecie.

11. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego przedstawia Zarządowi Wojewódzkiemu do

akceptacji roczne plany działania oraz sprawozdania ze swej działalności.

12. W razie konfliktu interesów danej grupy i Stowarzyszenia z interesami członka Prezydium

obowiązują zasady adekwatne jak w przypadku posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego.

 

§ 5

 

W Prezydium Zarządu Wojewódzkiego statutowe funkcje pełnią:

1) Prezes Zarządu Wojewódzkiego;

2) Wiceprezesi Zarządu Wojewódzkiego;

3) Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego;

4) Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego.

Rozdział 3

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego

 

§ 6

 

Zarząd Wojewódzki na zewnątrz reprezentuje:

1) Prezes Zarządu Wojewódzkiego;

2) Wiceprezesi Zarządu Wojewódzkiego w zakresie posiadanych upoważnień Prezesa

Zarządu Wojewódzkiego;

3) Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego w zakresie posiadanych upoważnień Prezesa

Zarządu Wojewódzkiego;

4) Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego w zakresie gospodarki finansowej i stosownego

upoważnienia.

§ 7

 

1. Postępowanie i działalność członków Zarządu Wojewódzkiego wyraża się

zaangażowaniem, dyscypliną, odpowiedzialnością oraz wrażliwością i życzliwością wobec

spraw i zagadnień nurtujących środowisko emerytów i rencistów policyjnych.

2. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego biorący udział w posiedzeniach, spotkaniach,

naradach w strukturach organizacyjnych Stowarzyszenia są przedstawicielami władz

terenowych Oddziału Wojewódzkiego.

3. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego zobowiązani są do aktywnego udziału

w wypracowywaniu kierunków, metod i form działania Oddziału Stowarzyszenia.

4. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego realizują swoje zadania poprzez:

1) czynny udział w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego, pomoc w realizacji inicjatyw

reprezentowanego środowiska, wnikliwe i rzeczowe rozpatrywanie wniosków, próśb

 

 

i zażaleń członków Stowarzyszenia;

2) promowanie idei programowych oraz współpracy z resortowymi kierownictwami służb

policyjnych, a także pielęgnowanie historycznych tradycji i więzi z funkcjonariuszami

służby czynnej;

3) uczestnictwo w posiedzenia i zebraniach Koła Stowarzyszenia, do którego należą,

w celu przekazywania treści uchwał i decyzji Zarządu Wojewódzkiego;

4) bieżące informowanie władz terenowych Oddziału Wojewódzkiego o problemach,

trudnościach i sukcesach jednostek Kół Stowarzyszenia;

5) udział w uroczystościach państwowych i środowiskowych;

6) udział w działalności publicystycznej poświeconej sprawom będącym przedmiotem

zainteresowania Stowarzyszenia.

5. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego realizują swoje zadania nieodpłatnie.

 

§ 8

 

1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego kieruje pracami Zarządu poprzez:

1) określenie zakresu obowiązków dla członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego;

2) powierzanie pozostałym członkom Zarządu Wojewódzkiego realizacje zadań

wynikających z zakresu działania Stowarzyszenia.

2. Prezes Zarządu Wojewódzkiego odpowiada za wykonawstwo zadań wynikających z jego

kompetencji i zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania obowiązków od członków

Zarządu.

3. Prezes Zarządu Wojewódzkiego, w okresie miedzy posiedzeniami Zarządu

Wojewódzkiego, posiada jego uprawnienia wymienione w § 24 ust. 2 pkt 1, 7, 8, 9 i 11

Statutu, z zastrzeżeniem, że podjęte przez niego wówczas decyzje, dla ich ważności,

wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Wojewódzki na najbliższym jego posiedzeniu.

4. Nie wymagają zatwierdzenia decyzje Prezesa Zarządu Wojewódzkiego dotyczące spraw

finansowych realizowane w zakresie rzeczowym i kwotowym określonym w budżecie,

z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 38 ust. 4 Statutu.

5. Prezes Zarządu Wojewódzkiego osobiście lub poprzez pozostałych członków Prezydium

Zarządu Wojewódzkiego nadzoruje i koordynuje współdziałanie Zarządu Wojewódzkiego

(Prezydium) z zarządami terenowymi w zakresie wykonywania zadań statutowych,

a w szczególności przyjętych uchwał.

§ 9

 

Wiceprezesi Zarządu Wojewódzkiego:

1) podejmują działania zgodnie z Regulaminem, podziałem zadań oraz pisemnym

upoważnieniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego;

2) Do ich obowiązków należy:

a) zastępowanie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w przypadku wyznaczenia,

b) realizacja współdziałania Zarządu Wojewódzkiego z instytucjami wskazanymi

w podziale zadań lub upoważnieniu,

c) przygotowywanie kierunkowych planów działania,

d) opracowywanie części składowych do sprawozdań dla Zarządu Wojewódzkiego,

e) podpisywanie korespondencji w sprawach wchodzących w zakres obowiązków

i upoważnienia.

f) sprawują nadzór ogólny nad pracami komisji i zespołów w ramach kompetencji

 

§ 10

Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego:

1) realizuje swoje zadania zgodnie z Regulaminem oraz upoważnienia Prezesa Zarządu

Wojewódzkiego;

2) zapewnia warunki organizacyjno – techniczne do funkcjonowania Zarządu

Wojewódzkiego;

3) Do zakresu jego obowiązków należy:

a) opracowywanie projektów rocznych planów działania Zarządu Wojewódzkiego,

harmonogramu ich realizacji oraz czuwania nad ich realizacją,

b) opracowywanie projektów porządku obrad Zarządu Wojewódzkiego i Prezydium

Zarządu Wojewódzkiego oraz przygotowywanie materiałów na te posiedzenia,

c) kontrolowanie wykonania uchwał Wojewódzkiego Zebrania Delegatów i Zarządu

Wojewódzkiego,

d) kierowanie pracami Biura Zarządu Wojewódzkiego,

e) nadzór nad wyjaśnianiem skarg kierowanych do Zarządu Wojewódzkiego,

f) podpisywanie bieżącej korespondencji w sprawach wchodzących w zakres

obowiązków i upoważnienia.

§ 11

Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego:

1) realizuje swoje zadania zgodnie z Regulaminem i upoważnieniem Prezesa Zarządu

Wojewódzkiego;

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem

Stowarzyszenia;

3) podlega bezpośredniemu nadzorowi Prezesa Zarządu Wojewódzkiego;

4) przygotowuje projekt budżetu i przedstawi

c.d. Regulaminu
więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET