Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     KOMUNIKATY    /     V Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

V Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

V Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

W dniu 9 października 2021 r. w gościnnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Mazowsze” w Soczewce k. Płocka odbył się V Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów SG. W zastępstwie nieżyjącego Prezesa Związku, śp.  płk. SG w st. spocz. Marka Meszyńskiego,  Zjazd otworzył Wiceprezes ustępującego Zarządu Głównego Kol. Józef Kraska, zaintonowawszy uprzednio hymn RP, odśpiewany przez wszystkich zgromadzonych. Minutą ciszy uczczono zmarłego kilka tygodni wcześniej Prezesa Związku Kol. Marka Meszyńskiego oraz wszystkich zmarłych członków Związku. Następnie uroczyście wręczono wyróżniającym się członkom Związku wyróżnienia Zarządu Głównego w postaci Wpisów do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku oraz odznak Zasłużony dla Związku.  Wyróżnienie to przyznano także pośmiertnie Kol. Markowi Meszyńskiemu,  zobowiązując przedstawicieli Regionu Koszalin do przekazania ich Rodzinie b. Prezesa.  Pamiątkowe statuetki i inne gadżety wykonane z okazji V Zjazdu przekazano zaproszonym gościom, doceniając ich zaangażowanie we współpracy ze Związkiem.

W imieniu ustępującego Zarządu Głównego wystąpił Wiceprezes Kol. Józef Kraska, krótko charakteryzując sytuację społeczno-polityczną i działania Zarządu i Regionów w okresie kadencji, w tym podejmowane akcje protestacyjne p-ko ustawie represyjnej i jej skutkom, także we współdziałaniu z innymi organizacjami emerytów mundurowych, oraz działania pomocowe dla najbardziej potrzebujących. Poinformował też o nadaniu przez Zarząd Główny tytułu Honorowego Członka ZEiRSG mjr. WOP w st. spocz. Kol. Tadeuszowi KWIĘDACZOWI, aktywnemu działaczowi na rzecz emerytów i rencistów b. WOP oraz ochrony miejsc pamięci związanych z b. WOP.  Dalsze obrady przebiegały w uroczystym nastroju i sprawnie, co należy zawdzięczać dobrej organizacji Zjazdu przez kończące kadencję władze Związku, a także prowadzeniu w sposób profesjonalny obrad, początkowo przez wspomnianego już Kol. Józefa Kraskę, a później Przewodniczącego Zjazdu Kol. Adama Miksiewicza.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in.:

 • Poseł na Sejm RP, wielki Przyjaciel emerytów mundurowych wszystkich służb, Pan Andrzej Rozenek,

 • Przewodniczący Zarządu Federacji SSM RP Pan Zdzisław Czarnecki,

 • Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG Pan gen. bryg. SG w st. spocz.  Tadeusz Frydrych,

 • Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Pan Marcin Kolasa,

 • Przedstawiciele „Bractwa Mundurowego RP”: Prezes Pan Marian Szłapa,  Wiceprezeska Pani Danuta Leszczyńska i dziennikarz sprawozdawca Pan Piotr Jastrzębski,

 • Przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych: Wiceprezeska Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach Pani Ewa Macek i przedstawicielka SEiRP z Warszawy Pani Grażyna Piotrowicz,

 • Członek Rady Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP „Granicaˮ Pan Tadeusz Waleriański,

 • Przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej WDB S.A.  w osobach: Dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych Pan Radosław Grzęda i Menedżer Sprzedaży – Broker Pani Sylwia Więckiewicz,

 • Gość Honorowy Zjazdu Pan mjr WOP w st. spocz. Tadeusz Kwiędacz,

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dziękowali za zaproszenia, wspominali współpracę z nieżyjącym Prezesem Markiem Meszyńskim  podkreślając jego życzliwość wobec wszystkich i zaangażowanie w działania pomocowe dla poszkodowanych ustawą represyjną z grudnia 20216 r. i życzyli owocnych obrad. Wyrażali też zaniepokojenie obecną sytuacją społeczno-polityczną w kraju i działaniami rządzących, będących w ostrej kontrze do Unii Europejskiej. Wskazywano na konieczność dalszej integracji środowisk emerytów mundurowych, aby przeciwdziałać marginalizacji tej niemałej przecież grupy zawodowej w społeczeństwie, upominać się o swoje prawa nabyte i poszanowanie godności oraz zachować pamięć o przeszłości bez pisania na nowo historii Polski.

Ze sprawozdań przygotowanych przez ustępujący ZG wynikało, że Związek w swojej działalności skupił się głownie na problematyce socjalnej, działalności wewnątrz organizacyjnej i współpracy zewnętrznej. Powstały nowe Regiony Związku w (Tuplicach, Kołobrzegu i Kudowie Zdroju) oraz utworzono – niezależnie od witryny internetowej – stronę internetową Związku na Facebooku, co pozwoliło na szersze wyjście Związku do społeczności mundurowych w internecie, swobodne kontaktowanie się i wymianę poglądów wśród pograniczników i innych stowarzyszeń mundurowych w całym kraju. Aktywność na Facebooku przysporzyła nam rzesze sympatyków i w dużym stopniu rozpropagowała nasze idee i działania w społeczeństwie, ułatwiając niesienie w szerszym zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku skutków ustawy represyjnej. Na szczególną uwagę w tym względzie zasługują:

 • Szeroko rozwinięta w wielu Regionach Związku akcja pomocy prawnej i wspieranie dawnych współtowarzyszy służby w walce o honor, godność i przywrócenie oraz ochronę nabytych uprawnień;

 • Akcja protestacyjna „Alarm Graniczny” w Kostrzynie n/Odrą zorganizowana 21.09.2019 r. przez Nadodrzański Region ZEiRSG w Słubicach i Zarząd Główny Związku przeciwko skutkom ustawy z 16 grudnia 2016 r.;

 •  Akcja upamiętnienia miejsc stacjonowania i pełnienia służby przez jednostki WOP na terenie działalności Nadodrzańskiego Regionu ZEiRSG;

 • Akcja protestacyjna „Alarm Graniczny Trwa” w Cieszynie zorganizowana 25.04.2020 r. przez Region Cieszyn i Zarząd Główny Związku przeciwko skutkom ustawy z 16 grudnia 2016 r.;

 • Trzykrotnie organizowane przez Region Kołobrzeg – przy wsparciu Zarządu Głównego – wspólnie z władzami samorządowymi Miasta i powiatu Kołobrzeg oraz Bractwem Mundurowym RP Konferencje Służb Mundurowych – „Pamięć. Prawda. Przyszłość” poświęcone żołnierzom i funkcjonariuszom objętym ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku;

 • Doprowadzenie przez Region Szczecin do powstania „Skweru Pogranicznika”, który zorganizowano w Euroregionie Pomerania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa;

 • Działania upamiętniające rocznice powstania b. WOP i Straży Granicznej oraz Dzień Weterana Służby Granicznej – święta naszego Związku.

 • Zaangażowanie Związku – poprzez swoich przedstawicieli, czyli zmarłego Prezesa Kol. Marka Meszyńskiego i Kol. Adama Miksiewicza –  w działaniach  Federacji SSM RP i jej Zarządzie, co też podkreślał w swoim wystąpieniu Przewodniczący Federacji Pan Zdzisław Czarnecki.

Na wniosek ustępującego Zarządu Głównego delegaci Zjazdu jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu b. Prezesowi Związku Kol. Adamowi Miksiewiczowi tytułu Honorowego Prezesa Związku.

Szczegóły sprawozdań, a także inne dokumenty zostały wcześniej (przed Zjazdem) przekazane delegatom i Regionom, co pozwoliło im na odpowiednie przygotowanie się do Zjazdu. Delegaci jednogłośnie przegłosowali uchwałę akceptującą wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

W wyniku wyborów nowych władz Związku nastąpiła znaczna wymiana w składzie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. W większości do władz wybrani zostali nowi działacze, głównie z najbardziej prężnych Regionów.  Prezesem Związku został wybrany Kol. Sławomir MATUSEWICZ z Regionu Cieszyn, który już wcześniej dał się poznać w środowisku jako aktywny działacz na rzecz poszkodowanych ustawą represyjną. Jego wybór potkał się z powszechnym uznaniem wszystkich zebranych i stanowi dobry prognostyk na dalszy rozwój Związku. Poniżej pełne składy osobowe ZG i GKR:

    1. Zarząd Główny:

 • prezes Związku –  kol. Sławomir MATUSEWICZ,

 • wiceprezes ds. organizacyjno – prawnych – kol. Andrzej BUDZYŃSKI,

 • wiceprezes ds. finansowo – społecznych – kol. Piotr IWAT,

 • sekretarz generalny – kol. Andrzej GŁOWACKI,

 • główny skarbnik Związku – kol. Krzysztof MIŚ,

 • członek prezydium – kol. Andrzej BADOWSKI,

 • członek prezydium – kol. Bolesław SZPAK,

 • członek zarządu – kol. Zbigniew HADAŚ,

 • członek zarządu – kol. Edward GRZECZNY,

 • członek zarządu – kol. Grzegorz PIESZKO,

 • członek zarządu – kol. Mirosław MARGOL.

Zjazd uchwalił kilka zmian w Statucie oraz przyjął uchwałę programową Zjazdu, której treść zostanie zamieszczona na witrynie internetowej Związku.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET