ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     11 kwietnia 2017 posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

11 kwietnia 2017 posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach

Na posiedzeniu obecnych było 11 członków Prezydium – lista obecności – /załącznik nr 1/

Posiedzenie otworzył Kol. Piotr Stypa – Prezes ZW SEiRP w Katowicach.,

Omówiono porządek wyjazdowego posiedzenia ZG SEiRP w Warszawie w dniach 23-25.04.2017 r. w Ustroniu /zał.nr 2/.

Omówiono dalsze wydawanie Biuletynu Informacyjnego.

Wilhelm Grudzień – przedstawił propozycję aby dokonać analizy kosztów. Wynegocjować cenę, aby w dalszym ciągu wydawać biuletyn w druku.

Mieczysław Skowron – podał propozycję aby znaleźć sponsorów.

Piotr Stypa zapoznał obecnych z pismem informującym iż w dniu 20.04.2017 r. FSSM i SEiRP organizuje spotkanie z europosłem Januszem Zemke w godz. 10,00 – 14,00 dot. ustawy „represyjnej” w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. /zał.nr 3/.

Poinformował, iż wniosek o nadanie „Członka Honorowego” – dla Zdzisława Słoty – został zwrócony z ZG. Wniosek należy skierować do rozpatrzenia przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Zapoznał obecnych z pismem Przewodniczącego Komisji Turystyki

i terminarzem Resortowych Imprez Turystycznych RSW / zał.nr 4/.

Wspomóc Komisję Rekreacji i Sportu poprzez włączenie do prac Wilhelma Grudzień i Mieczysława Skowrona w kwestii zamówienia pucharów.

Piotr Stypa poddał pod głosowanie wniosek Ewy Stec o wypłacenie rekompensaty całkowitej lub częściowej nowej drukarki – przegłosowano jednogłośnie /zał. Nr 5/.

Rozpatrzyć pozytywnie w formie nagrody rzeczowej w kwocie 300,-zł.

Wniosek przekazano do realizacji skarbnikowi Jackowi Jędryszkowi.

Piotr Stypa odczytał list dot. podziękowania Jerzemu Brudnickiemu za pracę w Komisji Socjalnej /zał. Nr 6/.

Edward Krzysztofik odczytał pismo Koła Nr 13 w Jastrzębiu Zdroju dot. osoby Ryszarda Wiśniewskiego. Koło zwraca się do ZW o podjęcie działań w stosunku do ww. Ryszard Wiśniewski pełni w Kole funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizynej i ze swoich obowiązków wywiązuje się prawidłowo. Jest jednak osobą arogancką, konfliktową i mobbinguje Kierownictwo i członków Koła. Usiłuje stworzyć nowe Koło przy Prezydencie Miasta Jastrzębie Zdrój.

/zał. Nr 7/.

Pismo poddano pod dyskusję:

Mieczysław Skowron – zgodnie z § 54 ust. 2 Statutu – jako członka Koła takiej oceny powinno dokonać Koło, do którego należy wymieniony.

Edward Krzysztofik – jeżeli uznajemy jak wyżej to należy udzielić odpowiedzi do Koła w Jastrzębiu Zdroju.

Krystyna Kowalik – należy polecić zwołanie walnego zebrania Koła z udziałem Prezesa ZW SEiRP w Katowicach i omówić sprawę Pana Wiśniewskiego.

Wilhelm Grudzień – biorąc pod uwagę przepis j.w. w takiej sytuacji może ukarać Pana Wiśniewskiego Prezydium Koła, a Wiśniewski może się dopiero odwołać do ZW SEiRP.

Mieczysław Skowron - § 19 pkt 3 Statutu – Zarząd Koła może podjąć decyzję w sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec członka.

Piotr Stypa zapoznał obecnych z pismem Koła nr 26 w Cieszynie w sprawie podwójnej przynależności jednego z członków do dwóch Kół / Koło w Cieszynie i Koło w Skoczowie/zał. Nr 8/.

Krystyna Kowalik - zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu – członek nie może jednocześnie przynależeć do dwóch Kół. W kompetencji Zarządu Koła jest podjęcie decyzji w sprawie podwójnego członkostwa – jest to fałszowanie statystyki.

Wystąpić do Komisji Spraw Statutowych aby Statut jednoznacznie określał, ze można należeć tylko do jednego Koła.

Edward Krzysztofik - § 52 pkt 5.

Piotr Stypa – zlecił Krystynie Kowalik opracowanie odpowiedzi dla Koła w Cieszynie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała :

Sylwia Romaniuk

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET