Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     VI SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW W WARSZAWIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

VI SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW W WARSZAWIE

VI SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW W WARSZAWIE

 

01 października 2020 r. w Senacie RP w Warszawie z udziałem delegatów z całej Polski oraz zaproszonych gości odbyła się VI Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Tematem VI sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów „Seniorzy i przyszłość Polski” była sytuacja osób starszych w Polsce z uwzględnieniem aspektów medycznych, społecznych i ekonomicznych.

Obrady prowadziła przewodnicząca parlamentu seniorów, pani Krystyna Lewkowicz.

 

Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Małgorzata Kidawa – Błońska, wicemarszałek Sejmu; Krzysztof Kwiatkowski, wicemarszałek Senatu; Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku; Władysław Kosiniak – Kamysz, poseł na Sejm RP; Beata Małecka – Libera, senator RP; Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy; prof. dr hab. Piotr Błędowski, dziekan Szkoły Głównej Handlowej, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; Grzegorz Błażewicz, zastępca rzecznika praw pacjenta.

 

Akredytację na obrady VI sesji parlamentu seniorów otrzymali przedstawiciele miasta

Mysłowic tj. Jan Dziedzic, członek Mysłowickiej Rady Seniorów oraz Mieczysław Skowron, członek Mysłowickiej Rady Seniorów i zarazem przedstawiciel

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych woj. śląskiego.

 

Witajcie w domu” – mówił marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, otwierając w Senacie VI sesję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. „Senat to swego rodzaju rada starszych, jest zatem miejscem, w którym Obywatelski Parlament Seniorów powinien czuć się jak u siebie” – dodał. Zapewnił, ze kolejne obrady parlamentu seniorów będą mogły odbywać się w siedzibie Senatu. Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że seniorzy mogą zaoferować ojczyźnie swoją energię, mądrość, doświadczenie i coś, co pozwala spojrzeć inaczej na rzeczywistość, z pewnego dystansu, a jednocześnie służyć swoją wiedzą i mądrością innym pokoleniom, władzom tego kraju, naszym dzieciom i wnukom. „To bezcenny kapitał (..) Mądra władza powinna wykorzystać tę energię i doświadczenie” – zaznaczył. „Wasze pomysły postaramy się przekuwać w inicjatywy ustawodawcze”– zapewnił marszałek Senatu.

 

Dziękując marszałkowi Senatu za objęcie patronatem ruchu senioralnego w Polsce i możliwość zorganizowania obrad parlamentu seniorów w Senacie, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów podkreśliła, że izba wyższa parlamentu to właściwe miejsce na debatę z seniorami o seniorach. „Czujemy się współodpowiedzialni za losy naszego kraju, za warunki w jakich żyją nasze dzieci i wnuki, a także za sposób wychowywania przyszłych pokoleń” – mówiła.

 

„Polityka senioralna nie może być tworzona bez udziału seniorów” – podkreślił poseł Michał Szczerba. Zapowiedział, że zespół przygotuje nowelizację ustawy o osobach starszych. Zaapelował również, aby w przyszłości zorganizować w Polsce obrady Europejskiego Parlamentu Seniorów.

 

O bezpieczeństwie zdrowotnym seniorów w dobie pandemii mówił zastępca rzecznika praw pacjenta. Wśród problemów zgłaszanych przez środowiska senioralne wymienił m. in. wydłużone kolejki do lekarzy, brak pogłębionej diagnostyki i koordynacji specjalistów w leczeniu osób starszych, trudności w dostępie do opieki geriatrycznej, poziom standardów w zakładach opieki, odmowy zapewnienia transportu medycznego. Za konieczne uznał lepszy nadzór nad jakością opieki społecznej i medycznej nad seniorami, a w związku z pandemią – opracowanie nowych procedur obsługi starszych pacjentów w placówkach medycznych.

 

Przedstawiając społeczne aspekty życia seniorów w dobie pandemii, prof. dr hab. Piotr Błędowski powiedział, że pandemia wyostrzyła spojrzenie na sytuację seniorów. Ujawniła też różnice, wynikające ze stanu gospodarstw domowych, wykształcenia, dostępu do urządzeń komunikacji elektronicznej, w wielu przypadkach spowodowały wykluczenie osób starszych w tym trudnym czasie. Z przeprowadzonych badań w SGH wynika, że największe widoczne problemy to lęk, poczucie zagrożenia i izolacja, samotność, utrudniony dostęp do usług społecznych i medycznych. Profesor Piotr Błędowski jako drogę rozwiązania problemów wskazał m. in. konieczność rozbudowy infrastruktury społecznej i systemu świadczeń środowiskowych.

 

Reprezentanci parlamentu seniorów z różnych części kraju przedstawiali własne doświadczenia i problemy, a wśród nich sprawy związane z bezpieczeństwem seniorów. Ta grupa społeczna była i jest narażona na szereg przestępstw, w szczególności oszustw, gdzie łupem oszustów pada gotówka, kosztowności oraz wyłudzenia z tytułu niekorzystnie zawartych umów i transakcji.

 

W przyjętej deklaracji programowej uczestnicy VI sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów podkreślili, że blisko 9-milionowa społeczność osób starszych ma szczególne prawo i obowiązek aktywnej partycypacji, w życiu społecznym, wyrażania poglądów oraz prowadzenia dialogu z władzami publicznymi, współtworzenia prawa, polityki senioralnej, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz budowania relacji międzypokoleniowych. Potencjał intelektualny, ekonomiczny, wytwórczy, a także wyborczy osób starszych to ogromny kapitał społeczny, który polscy seniorzy oferują społeczeństwu, rodzinie , krajowi.

Uzasadnia on oczekiwanie szacunku oraz zapewnienia godnego życia, właściwej opieki medycznej i socjalnej oraz szeroko definiowanego bezpieczeństwa.

Obywatelski Parlament Seniorów apeluje, aby sprawy osób starszych stały się jednym z priorytetów działań każdego rządu, władz samorządowych, wszystkich instytucji i organizacji senioralnych. Wymaga to jednak spójnej koncepcji i odpowiednich środków, przede wszystkim finansowych.

Obywatelski Parlament Seniorów stwierdza, że sytuacja zdrowotna i społeczna osób starszych w okresie pandemii wyraźnie się pogorszyła. Odosobnienie, zamknięcie w domach, pozbawienie kontaktów, działań edukacyjnych i aktywizujących spowodowało spustoszenie w zdrowiu i kondycji psychicznej seniorów. Stosowanie przez służbę zdrowia w przeważającej większości zdalnego leczenia i teleporad, bez kontaktu lekarza z pacjentem oraz bieżących badań diagnostycznych i specjalistycznych, może doprowadzić do nasilenia chorób przewlekłych. Pierwszoplanowe zadania to przywrócenie podstawowej opieki zdrowotnej w tradycyjnej formie, pilne wdrożenie zmian dokonanych w ustawie dotyczących bezpłatnych leków dla seniorów 75+, a także priorytet w szczepieniu przeciw grypie, wdrożenie Narodowego Planu Alzheimerowskiego, utworzenie Narodowego Programu Zdrowia 60+.

 

Tekst i zdjęcia: Mieczysław Skowron ( delegat na VI sesję OPS )

 

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET