ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     KATOWICE: Obchody 25 lecia powstania Koła Miejskiego nr 12 w Katowicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

KATOWICE: Obchody 25 lecia powstania Koła Miejskiego nr 12 w Katowicach

S P R A W O Z D A N I E

---------------------------------

Z OBCHODÓW 25 LECIA POWSTANIA KOŁA MIEJSKIEGO NR 12

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

W KATOWICACH

 

W dniu 16. 11. 2017 r. o godz. 15.00 w Restauracji „Klub 99” w Katowicach przy ul.Brackiej 16 Prezes Koła - Ryszard Purzyński powitał na uroczystości obchodów 25 lecia powstania Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach zaproszonych Gości, członków Koła oraz osoby towarzyszące. Gości przedstawiła Sekretarz Koła - Ewa Macek, która wraz z Prezesem Zarządu prowadziła pow. uroczystość. Na wym. spotkaniu Panią Poseł

na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej- Ewę Kołodziej reprezentowała pracownik Biura Poselskiego – Małgorzata Chojnacka. Pana Prezydenta Miasta Katowice- Marcina Krupę reprezentował Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego - Mirosław Cygan. Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach insp. Pawła Barskiego, reprezentował Z-ca Komendanta- nadkom. Tomasza Kępa. Ponadto przybyli następujący goście:

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych a także członek naszego Koła/- Antoni Duda. Było nam bardzo miło gościć- Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Silesia Tak Art w Tychach - Małgorzatę

Szala .Z Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach przybyli: Prezes ZW - Piotr

Stypa, Wiceprezesi ZW: Mieczysław Skowron, Edward Lesiewicz, Edward Krzysztofik/ który jest równocześnie Wiceprezesem Zarządu naszego Koła/. Kolejnym gościem był- Prezes Koła SEiRP z Nowego Sącza - Marek Sadlisz/ z Kołem tym mamy podpisane Porozumienie o współpracy/. Było nam miło powitać na naszej uroczystości Honorowego Prezesa ZG SEiRP – Henryka Borowińskiego.

Z Komendy Wojewódzkiej Policji przybyli także Przewodniczący Komisji Socjalnej- podinsp.

Krzysztof Szala oraz Przewodniczący ZZ Policjantów KMP w Katowicach- kom.Jacek

Prokop. W śród zaproszonych gości był także były Prezes naszego Koła- Bolesław Wyszkowski. Przybyli także zaproszeni z terenu woj.śląskiego Prezesi Kół SEiRP : z Tychów-Tadeusz Szkarłat, z Gliwic- Henryk Mikosz i z Bytomia- Leszek Lorenc.

Kończąc przedstawienie zaproszonych gości Sekretarz Koła - Ewa Macek poinformowała ,że dwie godziny wcześniej tj. o godz.13-tej Zarząd Koła przyjął zaproszonych gości w osobach : Prezydenta FSSM RP – Zdzisława Czarneckiego i Pełnomocnika Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej – red.Andrzeja Rozenek, którzy z powodu pilnego wyjazdu na konferencję w Kaliszu nie mogli pozostać i uczestniczyć w naszej uroczystości . Prezes ZG SEiRP- Antoni Duda wręczył Andrzejowi Rozenek Odznakę wraz z Dyplomem „Zasłużony dla SEiRP”. Należy podkreslić, że z wnioskiem o to odznaczenie wystąpił Zarząd Koła Miejskiego w Katowicach , otrzymując akceptację ZW SEiRP, z uwagi na fakt że Andrzej Rozenek jest bardzo zaangażowany i godnie broni wszystkich represjonowanych funkcjonariuszy i ich rodziny

dotkniętych Ustawą z 16.12.2016 r. Andrzej Rozenek i Zdzisław Czarnecki otrzymali także od Zarządu Koła medale 25 lecia Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach.

W dalszej części uroczystości,w której łącznie uczestniczyło 70 osób - Prezes- Ryszard Purzyński zapoznał wszystkich z rysem historycznym powstania naszego Koła, zaznaczając, iż założenie miało miejsce 30.09.1992 r. Początkowo Koło liczyło – 165 członków, w tym 11 członków Zarządu.

Pierwszym Prezesem Koła był: Zdzisław Cieleban, kolejnymi Prezesami byli: Wacław Budzyński- 1992- 1995 r.;p.o. Jan Skowroński 1995 ; Jerzy Fugemann- 1995-1997r.; Bogdan Krysiak-1997- 1999 r.; Józef Krasucki- 1999 -2005 r.; Bolesław Wyszkowski- 2005- 2012 r.; i obecnie Ryszard Purzyński-

Następnie Prezes przedstawił aktualny 11 osobowy skład Zarządu Koła: Prezes Zarządu- Ryszard Purzyński, W-ce Prezes Zarządu- Edward Krzysztofik,Sekretarz- Ewa Macek,Skarbnik- Renata Kłóskiewicz oraz członkowie: Jacek Jędryszek, Zofia Skrzyńska,Kazimierz Szata, Daniela Poniewiera, Lucyna Misiara,Elżbieta Kot,Andrzej Chrostek.Skład Komisji Rewizyjnej to: Przewodniczący- Jacek Przybylak, Sekretarz- Małgorzata Horska i Józef Grygiel.

Następnie zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach odznaczono medalami 25 Lecia Koła : Panią Poseł na Sejm RP z PO – Ewę Kołodziej, Pana Prezydenta Miasta Katowice-Marcina Krupa, Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Katowicach- insp.Pawła Barski, Prezesa ZG SEiRP w Warszawie- Andrzeja Duda, a także wszystkich wyżej wym.uczestniczacych w uroczystości zaproszonych Gości, członków wym. Zarządu, członków wym.Komisji Rewizyjnej: i najbardziej aktywnych 16 członków Koła: Halinę Paluch,Irenę Hładun, Romana Hładun, Jerzego Brudnicki, Eugeniusza Adamczewski, Jadwigę Adamczyk, Janinę Baranowską Henrykę Chrostek, Zofię Duraj-Kowalczewska, Marka Dumański, Wiesławę Frączek, Jana Kluczkowskiego,Jerzego Kocel, Irenę Ossowska, Halinę Paluch, Stanisława Piasecki i Krystynę Mazur.

Ponadto na podstawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowi- cach odznaczono Honorową Odznaką Zarządu Wojewódzkiego następujących aktywnych członków Koła: Ewę Macek, Irenę Hładuń, Małgorzatę Horska ,Ryszarda Uchto i Jacka Przybylak.

W dalszej kolejności Prezes Koła udzielił głosu Gościom zaproszonym na pow.

imprezę,którzy złożyli na ręce Prezesa Koła Listy Pochwalne z najszczerszymi gratulacjami za konsekwentne integrowanie środowiska policyjnego. Wyrażono podziękowania za rozwijanie działalności kulturalnej, turystycznej i artystycznej naszego Koła. Zwrócono także uwagę na udzielanie pomocy osobom ,które zmagają się z kolejnymi negatywnymi zmianami uprawnień emerytalnych i rentowych. Podkreślono, iż wspólnymi siłami i przy dużym zaangażowaniu można uzyskać duże osiągnięcia.

Osoby zebrane ,a w szczególności Członków naszego Koła bardzo ujął List

Pani Poseł na Sejm RP- Ewy Kołodziej, w którym wyraziła ogromny żal z powodu krzywd,jakie spotkały wielu członków SEiRP w wyniku uchwalenia przez partię rządzącą Ustawy z dnia 16.12.2016r. o zmianie ustawy zaopatrzeniowej emerytów i rencistów policyjnych. Jednocześnie Pani Poseł podkreśliła też, aby nie zabrakło nam sił, zdrowia i entuzjazmu do walki o wspólne do- bro. Wym. Ustawa łamie Konstytucję,a także podważa autorytet i łączność Państwa Polskiego. Bardzo wzruszające i pełne nadzei były końcowe słowa Listu Pani Poseł, cytujemy:

Żywię głęboką nadzieję, że wspólnymi działaniami uda nam się zatrzymać tą bezwzględną machinę zmierzającą do niszczenia naszego kraju i krzywdzenia jego obywateli. Nadejdzie taki dzień,w którym jedną ustawą zmienimy oblicze Polski i naprawimy wyrządzone szkody. Przywrócimy ład konstytucyjny i demokratyczne zasady państwa prawa. Jednocześnie zapewniam o swoim wsparciu i nieustannej gotowości do podejmowania działań mających na celu poprawę Państwa losu.”./ w zał.List/.

Kolejnym punktem uroczystości było podpisanie Porozumienia pomiędzy Kołami SEiRP w Tychach i w Katowicach. Ze strony Koła SEiRP w Tychach Porozumienie podpisał Prezes Koła- Tadeusz Szkarłat, a ze strony Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach-Prezes Koła- Ryszard Purzyński. Pow.Porozumienie dotyczy : wzajemnej pomocy w integro-

waniu środowiska policyjnego, współpracy turystycznej i oświatowej.

W dalszej części uroczystości Sekretarz Koła- Ewa Macek odczytała wiersz

/poezję/napisaną prze Kolegę na obchody 25 lecia powstania Koła / w zał.wiersz/.

Na koniec części oficjalnej Prezes Koła- Ryszard Purzyński wraz z Sekreta-

rzem Koła -Ewą Macek podziękowali :zaproszonym Gościom,członkom Koła i osobom towarzy- szącym za przybycie na uroczystości obchodów 25 lecia powstania naszego Koła, za gratulacje i życzenia. Jednocześnie zaprosili do zapoznania się z Wystawą Prac Twórców-Malarzy /członków i sympatyków naszego Koła/, która towarzyszyła wym .obchodom.

Następnie Organizatorzy zaprosili uczestników do poczęstunku i zabawy tanecznej.

Członkowie Koła wraz z osobami towarzyszącymi świętowali nasze obchody do późnych godzin wieczornych przy wspaniałej muzyce tanecznej.

Należy zaznaczyć, że zaproszeni Goście chętnie wpisywali się z życzeniami i gratulacjami do Kroniki naszego Koła.

Zapraszamy do zdjęć.

 

ZARZĄD KOŁA MIEJSKIEGO NR 12

SEiRP W KATOWICACH

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET