ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     25 kwietnia 2017 Posiedzenie Prezydium ZW    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

25 kwietnia 2017 Posiedzenie Prezydium ZW

Na posiedzeniu obecnych było 12 członków Prezydium (trzech chorych) – lista obecności – /załącznik nr 1/

Posiedzenie otworzył Kol. Piotr Stypa – Prezes ZW SEiRP w Katowicach, który przywitał obecnych członków Prezydium oraz zaproszonych gości w osobach : Ewa Macek, Wilhelm Grudzień. Następnie zapoznał obecnych z porządkiem obrad /zał. Nr 2/. Porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2. Prezes Piotr Stypa podziękował osobom, które udzieliły pomocy przy przygotowaniu posiedzenia ZW SEiRP w Katowicach w dniu 21.03.2017 roku. Szczególne podziękowania dla Zofii Skrzyńskiej, Andrzeja Jąder, Ryszarda Purzyńskiego i Józefa Kubiak.

Ad. 3. Prezes Piotr Stypa przekazał informacje dot. wyjazdowego posiedzenia ZW SEiRP i innych członków Stowarzyszenia do Ustronia do DW „MUFLON” w dniach 15-17.09.2017 roku. /zagadnienie częściowo omówiono w dniach 11.04.2017r. i 18.04.2017 r./ Piotr Stypa i Wilhelm Grudzień ustalili wszystkie szczegóły dot. zorganizowania wyjazdowego posiedzenia ZW w terminie 15-16-17.09.2017r. dla grupy ok. 120 osób.

- 28 Prezesów Kół z osobami towarzyszącymi - 56 osób

- 10 członków Prezydium ZW z osobami towarzyszącymi – 20 osób

- 3 członków Komisji Rewizyjnej j.w. – 6 osób

Łącznie 82 miejsca – pozostała ilość procentowo na Koło

  • całkowity koszt na osobę 285zł (ok. 160zł do zapłaty wraz z ubezpieczeniem i opłatą klimatyczną).

     

Ad. 4. Rozpatrzenie wniosków o wyróżnienia.

Koło nr 16 w Piekarach Śląskich : / zał. 4,5,6/

  • Henryk Koszętka – Odznaka za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem

- przegłosowano jednogłośnie

  • Anna Dembecka – Odznaka za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem

- przegłosowano jednogłośnie

  • Jarosław Józefowski – Odznaka za Zasłudi dla SEiRP z Dyplomem

- przegłosowano jednogłośnie

Koło Nr 15 w Żorach : /zał. Nr 7, 8/

  • Józef Matkowski – „Dyplom Uznania”

- przegłosowano jednogłośnie

  • Adam Zioło – Odznaka za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem

- przegłosowano jednogłośnie

 

Ad. 5 . Zamówienie sali i nagłośnienia oraz rezerwacja parkingu na posiedzenie ZW SEiRP w Katowicach na dzień 20.06.2017r. Zamówić salę w godz. 8,oo – 16,oo. Nagłośnieniem zajmie się Ryszard Purzyński. Andrzej Jąder udzieli pomocy Zofii Skrzyńskiej w przygotowaniu sali.

Ad. 6. Ponowne omówienie sprawy dot. rajdów górskich w miesiącu czerwiec i wrzesień 2017 roku. ZG poprosił nas o objęcie patronatu nad imprezami rajdowymi. I Wiceprezes ZW M. Skowron obejmie nadzór – zamówi puchary. W. Grudzień udzieli mu pomocy. Włączymy do pomocy również Prezesa Koła w Żywcu i z Bielska Białej. Nasza rola ogranicza się do zakupienia i wręczenia pucharów.

Mieczysław Skowron – skontaktował się z Prezesem ZG A. Duda co do określenia ceny i wyglądu pucharów – ustalono kwotę 100 zł za puchar (koszty pokrywa ZG). M. Skowron nawiąże kontakt z organizatorem – /zał. Pismo w protokole z dnia 11.04.2017r./

Ad. 7. Ponowne omówienie pisma z Koła nr 13 w Jastrzębiu Zdroju w sprawie Ryszarda Wiśniewskiego /omówiono w dniu 11.04.2017r./. Z pismem zapoznał Prezydium Edward Krzysztofik.

Prezes Piotr Stypa zapoznał z pismem R. Wiśniewskiego - /zał. Nr 9/.

Edward Krzysztofik - zaprosić Ryszarda Wiśniewskiego na posiedzenie ZW i przygotować dla niego konkretne pytania. Pozwolić mu się wypowiedzieć.

Propozycję poddano pod głosowanie – przegłosowano jednogłośnie.

Prezes Piotr Stypa polecił przygotować zaproszenie dla Ryszarda Wiśniewskiego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przygotuje K. Kowalik wraz z E. Krzysztofik /pismo Koła Nr 13 zał. Nr 10/.

Ad. 8. Informacja w sprawie obchodów przy grobie policjanta w dniu 21.04.2017 r.

Edward Krzysztofik – w dniu 21.04.2017 r. odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli : K-dt Wojewódzki. Z-ca K=dta Głównego, przedstawiciel Wojewody, Prezydent Miasta, PM Wrocławia, Kompania Honorowa. Złożyliśmy kwiaty jako SEiRP w Katowicach.

Ad. 9. Rozpatrzenie sprawy dot. Koła Bytom.

Sytuację przedstawił Edward Krzysztofik. Rozmawiał z Wiceprezesem z Bytomia. Dużo wyjaśnił W. Grudzień – przewodniczący Komisji Rewizyjnej po kontroli w Kole Bytom. . Na dzień 10 maja 2017 r. wyznaczyli walne zebranie. Odbędą się wybory nowego Prezesa i członków Zarządu. Prosi aby w zebraniu wziął udział opiekun Koła Ryszard Purzyński oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.

Ad. 11. Wolne Wnioski.

- sprawa Koła w Cieszynie dot. przynależności jednego członka do dwóch Kół i podwójne opłacanie składek członkowskich – Krystyna Kowalik przygotowała projekt odpowiedzi dla Koła w Cieszynie, z treścią której zapoznała obecnych /zał. Nr 11 / - przegłosowano projekt jednogłośnie. Pismo zostało przygotowane, podpisane przez Prezesa i wysłane do Koła w Cieszynie.

- Prezes Piotr Stypa zapoznał obecnych z treścią notatki sporządzonej na posiedzeniu Prezydium ZW w dniu 18.04.2017 r. /zał. Nr 12/.

- Prezes Piotr Stypa zapoznał z pismem dot. turnieju szachowego P-10 dla funkcjonariuszy Policji i emerytów policyjnych organizowanego przez Koło Nr 5 w Bytomiu - /zał. Nr 13/.

- Prezes Piotr Stypa – dwa wnioski dot. organizacji przez Koło w Katowicach turnieju strzeleckiego w dniu 18.05.2017 r. na Strzelnicy w Siemianowicach Śląskich – czy w trakcie zawodów są zachowane zasady bezpieczeństwa – czy jest obsługa instruktorska i zabezpieczenie medyczne.

Jerzy Brudnicki udzielił odpowiedzi iż zawody są zgodne ze wszelkimi zasadami bezpieczeństwa, są instruktorzy i zaplecze medyczne. Całe zabezpieczenie leży w gestii właścicielki strzelnicy.

- Prezes Piotr Stypa zapoznał z pismem FSSM dot. Ustawy tzw. „represyjnej” dot. ustalenia faktycznej liczby emerytów i rencistów policyjnych pokrzywdzonych Ustawą – do realizacji wyznaczono Edwarda Lesiewicza i Ewę Macek - /zał. Nr 14/.

- Ewa Macek – 29 kwietnia 2017 r. odbędzie się Konferencja w Sejmie RP i zostanie utworzony Komitet Inicjatyw Obywatelskich w sprawie j.w.

- Piotr Stypa zapoznał z informacją dot. zorganizowania w Polsce warsztatów roboczych dla zainteresowanych emerytów i rencistów służb mundurowych, których obejmie Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku ./zał. Nr 15/.

- Edward Krzysztofik – 27 kwietnia 2017 roku godz. 11,00 w Katowicach, ul. Bracka w restauracji „99” odbędzie się spotkanie dot. j.w. ,którego inicjatorem jest Koło Nr 12 w Katowicach. Zgłosiło się 212 chętnych do udziału w spotkaniu. Zgodnie z porządkiem głos zabiorą zaproszeni posłowie, przedstawiciele samorządu, przedstawiciele rządu i mediów. Spotkanie jest organizowane po to, aby osoby pokrzywdzone po otrzymaniu decyzji wiedziały co robić. Ze spotkania zostanie sporządzony protokół, który będzie skierowany do ZG SEiRP i FSSM. Spotkanie jest oficjalne, zgłoszone Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach z prośbą o zabezpieczenie.

W dniu 06 maja br. Odbędzie się błękitna demonstracja organizowana przez PO, sądownictwo, szkolnictwo. Do 27 kwietnia należy podać ilość osób chętnych do wzięcia udziału. Kogo Prezes ZW deleguje na manifestację.

- Piotr Stypa obecny będzie Edward Krzysztofik

- Piotr Stypa zapoznał z komunikatem FSSM dot. składania indywidualnych skarg do organów międzynarodowych – podał stronę internetową, gdzie można zapoznać się z treścią komunikatu / Zał. Nr 16/.

- Mieczysław Skowron – jeżeli ktoś zna dobrych prawników, chętnych do udzielania pomocy w temacie j.w. proszę o informacje. Nazwiska zostaną przekazane do Prezesa ZG Antoniego Dudy. W rozmowie z Antonim Dudą

Omawiali problem i stwierdzili, że nie ma jedności pomiędzy nowo tworzącym się Komitetem a FSSM. Trzeba dojść do porozumienia, współpracować i się zjednoczyć.

- Piotr Stypa omówił konferencję FSSM w sprawie Ustawy deuzbekizacyjnej.

- Mieczysław Skowron – Piotrków Trybunalski prężnie działa w temacie „Ustawy represyjnej”. Trzy osoby indywidualnie już złożyły pozwy przeciwko Ministrowi Zielińskiemu po wpłaceniu 600,-PLN do Sądu.

- Piotr Stypa zapoznał z pismem FSSM skierowanym do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Premiera RP. /Zał. Nr 17/.

- Jerzy Brudnicki – przypomniał , że we wnioskach o zapomogi z funduszu 1 % trzeba w uzasadnieniu rzetelnie przedstawiać sytuację materialną, mieszkaniową i zdrowotną.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokółowała :

Sylwia Romaniuk

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET