ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     14 lutego 2017 Posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

14 lutego 2017 Posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach

 Na posiedzeniu obecnych było 12 członków Prezydium – lista obecności – /załącznik nr 1/

Posiedzenie otworzył Kol. Piotr Stypa – Prezes ZW SEiRP w Katowicach, przedstawiając porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie bez uwag – /załącznik nr 2/

Ad. 1 . Prezes Piotr Stypa przywitał członków Prezydium i gości: Marek Głowania, Słota Zdzisław.

Ad.2. Ustalono listę zaproszonych gości na posiedzenie ZW SEiRP w Katowicach w dniu 21.03.2017r.

 • Prezes ZG SEiRP w Katowicach

 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

 • Przewodniczący NSZZ Policjantów Woj. Śląskiego

 • Przewodniczący Komisji Socjalnej

 • Wiceprezydent FSSM

 • Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w K-cach

Ad. 3. Zlecono wystąpienie z pismem do Naczelnika Wydziału Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego w sprawie rezerwacji parkingu na posiedzenie w dniu 21.03.2017r. na 30 osób – S. Romaniuk, K. Kowalik

Ad. 4. Potwierdzono zamówienie sali i sprzętu nagłaśniającego na posiedzenie ZW w dniu 21.03.2017r.

Ad. 5. Podjęto decyzję w sprawie przyznania nagród na rok 2017.

Przedstawione propozycje nagród pieniężnych dla Jacka Jędryszek, Zofii Skrzyńskiej, Krystyny Kowalik,Ewy Stec, Sylwii Romaniuk i Jerzego Brudnickiego poddano pod głosowanie – 8 za; - 4 wstrzymało się od głosowania.

Ad. 6. Wyznaczono skład Komisji Uchwal i Wniosków na posiedzenie ZW w dniu 21.03.2017r. :

 • Edward Krzysztofik

 • Andrzej Jąder

 • Ryszard Purzyński

Ad. 7. Wyznaczono Sylwię Romaniuk na sekretarza na posiedzenia ZW w dniu 21.03.2017r.

Ad. 8 . Ustalono menu na posiedzenie ZW SEiRP w K-cach w dniu 21.03.2017r. Zamówiono 50 obiadów.

Ad. 9. Podjęto decyzje w sprawie wyróżnień :

Złota Odznaka Honorowa” za zasługi dla Województwa Śląskiego „

 • Stowarzyszenie SEiRP w Katowicach

 • Mieczysław Skowron -Prezes Kola w Mysłowicach, Wiceprezes ZW, członek ZG – 11 głosów za, 1 się wstrzymał

 • Jacek Jędryszek – skarbnik Prezydium ZW SEiRP w K-cach – 11 glosów za , 1 się wstrzymał

Srebrna Odznaka Honorowa ” za zasługi dla Województwa Śląskiego

 • Piotr Budzyń – Prezes Koła w Piekary Śląskie – przegłosowano jednogłośnie

 • Marek Adamczyk – Prezes Kola w Zabrzu – przegłosowano jednogłośnie

 • Józef Micek Prezes Koła Ruda Śląska – przegłosowano jednogłośnie

 • Ireneusz Pukowski – wiceprezes Kola Chorzów – przegłosowano jednogłośnie

Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia”

 • Hanzel Józef – Prezes Koła w Chorzowie – przegłosowano jednogłośnie

 • Zofia Skrzyńska – Sekretarz Prezydium ZW SEiRP w K-cach – za głosowało 11 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu

 • Bronisław Braczyk – członek Koła w Chorzowie – przegłosowano jednogłośnie

Za zasługi z dyplomem”

 • Ireneusz Okrasa – członek Koła Chorzów, sekretarz, rzecznik Koła – przegłosowano jednogłośnie

 • Grzegorz Matla - prezes Koła Rybnik – wnioskuje prezes ZW – po głosowaniu podjęto decyzję aby wniosku nie rozpatrywać, glosowanie przenieść na kolejne posiedzenie Prezydium (nie nadeszła informacja o działalności Koła – opiekun Kola uzupełni informacje.

 • Tadeusz Stefańczyk – Prezes Koła Dąbrowa Górnicza – przegłosowano jednogłośnie

 • Zdzisław Kozub – Prezes Koła Racibórz – przegłosowano jednoglośnie

 • Krzysztof Szala – przewodniczący Komisji Socjalnej – przegłosowano jednogłośnie

Status Członka Honorowego”

 • Zdzisław Słota – Prezes Koła Zawiercie – przegłosowano jednogłośnie – wniosek sporządzi opiekun Koła Jerzy Brudnicki

Honorowa Odznaka” ZW SEiRP w Katowicach

 • Zenon Markiewicz – członek Kola Chorzów – przegłosowano jednogłośnie

 • Sylwia Romaniuk – sekretarz Prezydium ZW – 11 głosów za, 1 głos wstrzymujący

Ad. 10. Omówiono tryb wręczenia odznaczeń na posiedzeniu w Z.W. dniu 21.03.2017r. – Uchwały odczyta Krystyna Kowalik. Następnie odznaczenia wręczą Prezes Z.W. Piotr Stypa i Krystyna Kowalik.

Ad.11. Wolne wnioski :

Edward Krzysztofik :

- należałoby przeprowadzić szkolenie odnośnie używania sztandaru Stowarzyszenia. Stworzyć Zespół, który przeprowadziłby szkolenie w tym zakresie osób wytypowanych przez Koła.

Mieczysław Skowron:

- wykazy osób wyznaczonych do przeszkolenia należy przedłożyć na piśmie.

Edward Krzysztofik:

- zaproponował osoby do Zespołu do przeszkolenia w sprawie sztandaru :

 • Marek Głowania

 • Mieczysław Skowron

 • Jerzy Brudnicki

 • Józef Kubiak

Poddano pod glosowanie – przegłosowano jednogłośnie

Józef Kubiak

- opiekunowie Kół winni poinformować telefonicznie prezesów aby przygotowali przedmiotowe wykazy na posiedzenie ZW w dniu 21.03.2017r.

Edward Krzysztofik :

- Jak wygląda sytuacja prawna – czy my jako SEiRP możemy wnioskować o paczki dla emerytów, którzy nie są członkami Stowarzyszenia. Są różne opinie z grup społecznych na ten temat.

- na ostatnim zebraniu Kola Katowice wysunięto wniosek aby była możliwość zatrudnienia na umowę-zlecenie mecenasa, który reprezentowałby osoby pokrzywdzone, ale też sprawy bieżące. Czy możemy to przegłosować sami, czy należy się zwrócić do władz zwierzchnich.

W tym miejscu dyskusję przerwano z uwagi na przybycie przedstawicieli Miasteczka Westernowego w Żorach z ofertą integracyjno-szkoleniową dla Stowarzyszenia. Przedstawiciele omówili ofertę, przekazali materiały do rozpowszechnienia i zaprosili do skorzystania z oferty. Szczegóły oferty można również uzyskać na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl

Powrócono do przerwanej dyskusji:

Edward Krzysztofik :

- zainteresowane osoby uważają, że zatrudnienie prawnika ma sens aby reprezentował nas na zewnątrz. 30 % naszych członków to są osoby pokrzywdzone.

Edward Lesiewicz:

Aby zawrzeć umowę z mecenasem konieczne jest albo otwarcie działalności gospodarczej albo uzyskanie indywidualnego upoważnienia Zarządu Głównego do zawarcia takiej czynności prawnej i dopiero po jego otrzymaniu można podjąć kroki w tym kierunku. Na obecnym etapie podejmowanie tej procedury jest przedwczesne. Należy najpierw dostarczyć kołom pełna informację o tym jakie działania podejmuje w tym temacie ZG oraz FSSM. Na ich zlecenie prawnicy mają opracować i udostępnić wzory wystąpień wraz z podstawowym uzasadnieniem , które będą mogły być wykorzystane w indywidualnych pozwach.

Mieczysław Skowron :

- Koło dobrze myśli o prawniku, ale FSSM przygotowuje się do wystąpienia poprzez ZW NSZZ Policjantów i chcą zaskarżyć ustawę „dezubekizacyjną” do TS. Kwestia indywidualnego wystąpienia to jest sprawa indywidualna. Pokrzywdzony może sam wystąpić do sądu i musi wówczas ponieść koszty. Nie ma możliwości zawierać umowy z prawnikiem jako Koło.

Krystyna Kowalik :

- najpierw muszą być wystąpienia indywidualne do instancji krajowych

Edward Lesiewicz:

Wnioski o wyróżnienia : Kanclerz Edmund i Żelawski nie zostały uzupełnione. Wnioski mają być przygotowane na 07.03.2017 na kolejne posiedzenie Prezydium ZW.

Edward Krzysztofik :

Odnośnie paczek – do świadczeń socjalnych uprawniony jest każdy emeryt, który pobiera świadczenia.  Należy złożyć wniosek do Zespołu ds. Socjalnych o przygotowanie 380 paczek.

Prezes Piotr Stypa zapoznał obecnych z listem gratulacyjnym dla asp.sztab. Michała Szczęśniaka – przewodniczącego NSZZ Policjantów Woj. Śląskiego – zostanie przekazany w dniu 21.03.2017 roku.

Zaproponował też przygotowanie listu gratulacyjnego dla nowego Prezesa ZG – Antoniego Dudy – który zostanie przekazany w dniu 21.03.207r. List przygotuje Mieczysław Skowron.

Następnie Prezes Piotr Stypa zapoznał zebranych z projektem „Planu Pracy” ZW Stowarzyszenia na rok 2017.

Edward Lesiewicz wniósł poprawki do planu, które zostały naniesione. Następnie plan pracy przyjęto jednogłośnie.

Prezes Piotr Stypa przekazał informacje iż DW. „Gwarek” przysłał ofertę o przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego w ich ośrodku. Henryk Mikosz ma się zapoznać ze szczegółami oferty.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała :

Sylwia Romaniuk

 

  

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET