Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     Posiedzenie Prezydium ZW w dniu 7 maja 2019 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Posiedzenie Prezydium ZW w dniu 7 maja 2019 r.

Protokół

z posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach

w dniu 07 maja 2019 r.

 

Na posiedzeniu obecnych było 10 członków Prezydium, dwie osoby z Komisji Rewizyjnej i jedna osoba zaproszona. ( lista obecności zał. Nr 1).

Posiedzenie otworzył Prezes ZW Ryszard Mędrzyk, który przywitał zebranych i zapoznał wszystkich z porządkiem obrad. Przedstawiony porządek został przyjęty jednogłośnie. (zał. Nr 2). Prezes Ryszard Mędrzyk odczytał protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium z 23.04.2019 r. oraz zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z pracy Prezydium ZOW za 2019r. przygotowanym na najbliższe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dn. 28.05.br.

Następnie Prezes Ryszard Mędrzyk omówił plan kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej z ZG SEiRP w Warszawie ,która zostanie przeprowadzona w dniach 14-15 maja br. na okoliczność oceny działalności tut. Prezydium za okres 2018 roku. Podjęto decyzję o wyrażeniu zgody na wydanie delegacji służbowych dla osób z Prezydium uczestniczących w kontroli (Prezesi, Sekretarz, Księgowa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ).

Prezes SEiRP Ryszard Mędrzyk polecił przypomnienie wszystkim członkom Zarządu i Prezydium o terminie najbliższego posiedzenia Zarządu oraz wytypowano osoby do zaproszenia na obrady:

- nadinsp. Krzysztof Justyński - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, - mł.insp.Gabriela Socha – Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, - podinsp. Krzysztof Szala - Przewodniczący Komisji Socjalnej, - st.asp.sztab. Michał Szcześniak - Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego, - Joachim Gondro - Kapelan Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, - insp. Rafał Kochańczyk - Komendant Szkoły Policji w Katowicach - asp.sztab. Tomasz Pytlik - N-k Wydziału Bezpieczeństwa KWP K-ce, - Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP, - Krzysztof Debudaj – Przewodniczący WKR, - Ryszard Pietras - Wiceprzewodniczący WKR , - Krzysztof Górny - członek WKR, - Henryk Borowiński - Wiceprezydent Federacji Służb Mundurowych , - Piotr Stypa - Honorowy Prezes ZW SEiRP , - Wilhelm Grudzień - Honorowy Wiceprzewodniczący GKR, - Jerzy Brudnicki - Członek Woj. Socjalnej Komisji KWP K-ce, - Lucyna Misiara – przewodnicząca KR Koła nr 12 w Katowicach, - Kazimierz Szata - członek Koła nr 12 w Katowicach.

Sylwia Romaniuk przedstawiła zebranym nazwiska osób wytypowanych do odznaczeń na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 28.05.2019 r.

Za Wybitne Zasługi: Pindel Władysław, Kaliściak Kazimierz, Pańczyk Adam. Pytlik Tadeusz

Za Zasługi z Dyplomem: Kłóskiewicz Renata , Debudaj Krzysztof, Misiara Lucyna, Przybylak Jacek, Szata Kazimierz. Wymienionym osobom zostaną wysłane Zaproszenia na posiedzenie.

Propozycje o odznaczeniach poddano pod głosowanie. Przyjęto jednogłośnie.

Obecni na posiedzeniu podjęli decyzję o wstawieniu na Sali obrad Zarządu w dniu 28.05.2019 r. Sztandaru Stowarzyszenie bez asysty.

Sylwia Romaniuk poinformowała, że na posiłek obiadowy podczas obrad Zarządu zostanie podany rolada nadziewana ze schabu, ziemniaki i zestaw surówek. Do tego ciasto , ciasto rabarbarowe,kawa i herbata.

Następnie przedstawiła zarys tematów na obrady Zarządu (programy zostaną rozesłane do Prezesów Kół Terenowych):

- odczytanie protokołu sprawozdawczego z działalności Stowarzyszenia za 5 miesięcy 2019 r.

- odczytanie notatki ze spotkania między posiedzeniami

- sprawozdanie z kontroli Oddziału w Katowicach przez Główną Komisję Rewizyjną.

- omówienie posiedzenia wyjazdowego we wrześniu br. do Suchej Beskidzkiej

- Ewa Macek omówi trzy spotkania dotyczące Ustawy Represyjnej oraz odniesie się do pisma Prezesa Koła w Piekarach Śląskich Piotra Budzynia przedstawionego na ostatnim posiedzeniu zarządu.

Prezes Stowarzyszenia Ryszard Mędrzyk zwrócił się do będących na spotkaniu Opiekunów Kół Terenowych o omówienie ich współpracy w terenie.

Głos zabrał Henryk Mikosz, który sprawuje opiekę nad Kołami w Żorach, Raciborzu i Zabrzu. Oświadczył, że współpraca z kołem w Żorach i Raciborzu jest bardzo dobra i owocna. Natomiast z Zabrzem nie ma żadnej współpracy. W Kole nic się nie dzieje. Zarząd nic nie robi w kierunku pozyskania nowych członków, nie prowadzą prawie żadnej działalności na rzecz swoich członków.

Następnie zabrał głos kolega Adam Zioło, któremu podlegają Koła w Jastrzębiu i Rybniku. Swoją współpracę z Jastrzębiem określił jako bardzo dobrą, natomiast nie ma żadnej współpracy zarządem w Rybniku.

Kol. Grażyna Waryszak poinformowała, że nie udało się jej nawiązać jakiejkolwiek współpracy z podległymi Kołami w Świętochłowicach i w Rudzie Śląskiej.

Sylwia Romaniuk oświadczyła, że jej współpraca z podległym kołem w Katowicach jest prowadzona na bieżąco i jest ona bardzo dobra. Działalność Koła ocenia bardzo wysoko. Następnie Tadeusz Szkarłat stwierdził ,że jego współpraca z kołami w Pszczynie, Żywcu,

Czechowicach Dziedzicach i Bielsku-Białej przebiega pozytywnie, bez jakichkolwiek zastrzeżeń .

Edward Papieski ma pod opieką Koło w Zawierciu i Piekarach Śląskich. Jak podsumował - jego dotychczasowa współpraca z Piekarami była prawidłowa do czasu posiedzenia zarządu Stowarzyszenia w marcu br. Od tego posiedzenia kontakt i spotkania się skończyły. Współpraca z Kołem w Zawierciu jest utrudniona, gdyż Koło ma trudne warunki lokalowe.

Prezes Ryszard Mędrzyk nadzoruje Koło w Mysłowicach o ocenia tę współpracę jako bardzo dobrą.

Ewa Macek poinformowała, że jako opiekun Kół:w Sosnowcu i w Częstochowie ocenia współpracę z zarządem jako pozytywną.Często uczestniczy w Zarządach Kół,Walnych Zebraniach i doradza zarówno w działalności statutowej jak i represjonowanym,objętych ustawą z 16.12.2016 r. Prezes Ryszard Mędrzyk poruszył temat weryfikacji członków w poszczególnych komisjach Stowarzyszenia. Omówiono zakresy działania komisji i zaangażowanie poszczególnych członków w realizację celów. Na najbliższym posiedzeniu zostanie przeprowadzona ocena działalności komisji.

Tadeusz Szkarłat złożył pismo na okoliczność organizowanych przez jego koło w Tychach z kilkoma sąsiednimi kołami imprez na strzelnicy celem uznania ich jako imprez integracyjnych i otrzymanie dofinansowania z Komisji Socjalnej. Temat zostanie omówiony na kolejnym Prezydium i poddany pod głosowanie. (Zał. Nr 3) Tadeusz Szkarłat zapoznał zebranych z akcją charytatywną zorganizowaną przez dwóch policjantów z Tychów na rzecz chorego Jasia – 6- letniego syna policjanta. Uczestnicy akcji rozpoczęli już wyprawę „Dla Jasia” o długości 501,7 km grzbietami gór od Bieszczad po Beskid Śląski i Żywiecki. Policjanci w ten sposób chcą zebrać pieniądze i przekazać je na fundację „Gwiazda Nadziei” na leczenie chłopca i uczczenie 100 rocznicy utworzenia Policji. Dysponujemy numerem konta. (Zał. Nr 4) Podjęto decyzję , aby z finansów Zarządu przekazać na przedstawioną wyprawę na rzecz Jasia kwotę 500 zł.

Tadeusz Szkarłat poruszył temat wyglądu i funkcjonalności przypinki Odznaki Honorowej ZW - podkreślając ,że należy zmienić zawieszkę na wstążkę i uwzględnić w napisie na odznaczeniu zmianę nazwy Stowarzyszenia.

W dalszej części Prezes Ryszard Mędrzyk zwrócił się do Prezesów kół , że nie wszyscy skarbnicy przesłali składki do Zarządu. Na obecny dzień zrobiło to tylko 12 Kół. Prezes przedstawił też prośbę Zarządu z Jastrzębia Zdroju o wyjaśnienie błędu obliczeniowego w limicie środków funduszu socjalnego dla tego Koła za okres od czerwca 2019 r. W wyliczeniach opierano się na 54 członków , a ma być 58 członków. Problem przedstawiono Przewodniczącemu Komisji i ustalono, że nowe wykazy zostaną sporządzone po 30 czerwca br.

Kol. Ewa Macek podzieliła się uwagą , że na terenie Śląska mała liczba osób angażuje się w walkę z Ustawą Represyjną. Ponadto zapoznała zebranych z treścią pisma będącego odpowiedzią na pismo Prezesa Koła w Piekarach Śląskich Piotra Budzynia dotyczącego wydatków i rozliczeń działalności finansowej Komisji ds. Ustawy Represyjnej. Prezydium uznało,że z odpowiedzią na pismo Prezesa Piotra Budzynia należy zapoznać Zarząd Wojewódzki w dniu 28 maja br. (Zał. Nr 5 ).

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokółowała : Grażyna Waryszak

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET