ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     06 czerwca 2017 r, posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

06 czerwca 2017 r, posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach

Na posiedzeniu obecnych było 13 członków Prezydium (dwóch chorych) – lista obecności – /załącznik nr 1/

Posiedzenie otworzył  Piotr Stypa – Prezes ZW SEiRP w Katowicach, który przywitał obecnych członków Prezydium oraz zaproszonych gości w osobach : Ewa Macek, Wilhelm Grudzień, Leszek Lorenc, Zdzisław Słota. Następnie zapoznał obecnych z porządkiem obrad /zał. Nr 2/. Porządek przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 2 I-szy Wiceprezes ZW Mieczysław Skowron zapoznał obecnych z przemówieniem z okazji 25-lecia SEiRP w Katowicach przygotowanego na posiedzenie ZW w dniu 20.06.2017 r.

Treść przemówienia przegłosowano jednogłośnie.

Ad. 3. Piotr Stypa poprosił przewodniczącego Komisji Turystyki i sportu Henryka Mikosz o przekazanie informacji dot. wyjazdowego posiedzenia ZW SEiRP i innych członków Stowarzyszenia do Ustronia do DW „MUFLON” w dniach 15-17.09.2017 roku. /zagadnienie częściowo omówiono w dniach 11.04.2017r. i 18.04.2017 r./ Henryk Mikosz stwierdził iż nie podejmie się organizacji tegoż wyjazdu, ponieważ wszystko zostało ustalone bez jego obecności. Oświadczył iż osobiście nie będzie brał udziału w wyjeździe.

Głos zabrał Wilhelm Grudzień oświadczając iż ustalenia czynił grzecznościowo ponieważ mieszka w Ustroniu i dobrze zna okolice. Ustalono wstępne założenia. Następnie pojechała druga grupa aby ustalić szczegóły i dokonać rezerwacji. 25.05.17 r. Komisja dokonała rezerwacji.

Zasady pobytu w Ustroniu zostały przekazane. /ksero dokumentacji. Zał. Nr 3/

- 28 Prezesów Kół z osobami towarzyszącymi - 56 osób

- 10 członków Prezydium ZW z osobami towarzyszącymi – 20 osób

- 3 członków Komisji Rewizyjnej j.w. – 6 osób

Łącznie 82 miejsca – pozostała ilość procentowo na Koło

- całkowity koszt na osobę 285zł (ok. 160zł do zapłaty wraz z ubezpieczeniem i opłatą klimatyczną). Szczegóły:

- piątek dnia 15-go września: obiad 25 zł, kolacja uroczysta z muzyką 40 zł, nocleg ze śniadaniem (stół szwedzki) 75 zł,

- sobota 16.09.17r.: obiad 25 zł, kolacja: grill na zewnątrz – 20 zł, nocleg ze śniadaniem 75 zł,

- niedziela 17.09.17r. obiad 25 zł.

H. Mikosz oświadczył  że  w przyszłym roku nadal będzie organizował wyjazd.

Prezes Piotr Stypa stwierdził aby do Komisji Turystyki i Sportu dokooptować Sylwię Romaniuk.

 

Ad. 4. Na posiedzeniu ZW w dniu 20.06.17r. będą wręczane odznaczenia „Zasłużony dla Woj. Śląskiego” – 3 złote, 1 srebrny oraz odznaczenia organizacyjne. Wręczenia odznaczeń wraz z Prezesem Piotrem Stypa dokona Sylwia Romaniuk.

Ad.5. Ustalono ostatecznie listę zaproszonych gości – wysłano zaproszenia.

Ad. 6. Ustalono menu – śląski obiad, kawa, ciasto, woda mineralna.

 

Ad. 7. Sala, nagłośnienie oraz rezerwacja parkingu na posiedzenie ZW SEiRP w Katowicach na dzień 20.06.2017r. – zostało wykonane. Salę zarezerwowano w godz. 8,oo – 16,oo. Andrzej Jąder udzieli pomocy Zofii Skrzyńskiej w przygotowaniu sali.

Ad. 8 Wyznaczono osoby do Komisji Uchwał i Wniosków na dzień 20.06.17r. : E. Krzysztofik, R. Purzyński, A. Jąder

Ad.9. Wyznaczono dyżury na miesiąc lipiec i sierpień 2017 r. – grafik zostanie umieszczony na stronie internetowej ZW oraz został umieszczony na tablicy w sali posiedzeń Prezydium ZW.

 

Ad. 10. Wyznaczono osoby do sztandaru na dzień 20.06.17r. – Jerzy Brudnicki, Marek Głowania, Andrzej Makowski – osoby wyraziły zgodę.

Ad. 11 .Informacje dot. Ustawy „represyjnej”- przekazała Ewa Macek – omówiła działania dot. „Ustawy represyjnej”. Należy powołać koordynatorów powiatowych. Bardzo dobrze układa się współpraca z Prezesami poszczególnych Kół./Zał. Nr 4/.

Ad. 12. Piotr Stypa poinformował zainteresowanych iż jest udostępniana do wglądu dokumentacja dot. Ustawy „represyjnej” – w siedzibie Prezydium ZW – „segregator” w każdy wtorek tygodnia. Zapraszamy.

Ad.13. Piotr Stypa zapoznał obecnych z porządkiem obrad na posiedzenie ZW w dniu 20.06.17r. – porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 14. Prezes Piotr Stypa zapoznał obecnych ze sprawozdaniem z działalności Prezydium ZW na posiedzenie ZW SEiRP w Katowicach.

 

Ad. 15. Prezes Piotr Stypa polecił zamieścić porządek obrad ZW SEiRP w Katowicach na dzień 20.06.2017r. na stronie internetowej ZW – wykona Edward Lesiewicz.

 

Ad. 16. Prezes Piotr Stypa zapoznał z przebiegiem obchodów „Przy grobie policjanta” , funkcjonariuszy którzy zginęli w Miednoje i Ostaszkowie – obchody odbyły się w dniu 21.04.2017r. –z ZW SEiRP w Katowicach w obchodach udział wzięła stała delegacja. Informację w przedmiotowej sprawie przedstawił Edward Krzysztofik – w dniu 21.04.2017 r. odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli : K-dt Wojewódzki. Z-ca K-dta Głównego, przedstawiciel Wojewody, Prezydent Miasta, PM Wrocławia, Kompania Honorowa. Złożyliśmy kwiaty jako SEiRP w Katowicach.

Ad. 17. Wolne Wnioski.

Jerzy Brudnicki – koordynator ubezpieczeń społecznych dał do podpisania pełnomocnictwo dot. ubezpieczeń społecznych dla wybranych brokerów. Brokerzy mają udzielić nam pomocy w doborze korzystnego ubezpieczenia. Aby brokerzy mogli negocjować z PZU dobre warunki muszą posiadać nasze pełnomocnictwo.

Krystyna Kowalik – nie możemy jako ZW SEiRP podpisać pełnomocnictwa.

Mieczysław Skowron - to ZG aktualnie negocjuje warunki w Wartą. Wstrzymujemy się z podpisaniem pełnomocnictwa do czasu konsultacji z Prezesem ZG SEiRP w Warszawie.

Krystyna Kowalik zapoznała z emailem od Leszka Orkisza dot. wzorów pozwów dla zainteresowanych zagrożonych „Ustawą represyjną”. Z wzorami można zapoznać się na stronie internetowej, a także zostały one umieszczone w „segregatorze” dot. Ustawy j.w. do wglądu w każdy wtorek -/Zał.Nr 5/

 

Piotr Stypa przekazał informacje dot. zaproszenia członków ZW SEiRP do wzięcia udziału w obchodach 95 rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i powrotu Górnego Śląska do Polski, które odbędą się w dniu 09 czerwca 2017 r. w Katowicach /Zał. Nr 6/.

Omówiono wnioski o wyróżnienia dla:

  • Krystyna Wyszkowska z Koła Racibórz – wniosek o „Odznakę za zasługi z dyplomem” – Komisja natomiast przyznała „Honorową Odznakę ZW”

  • Mirosława Dziącko z Koła Żory – wniosek o „Dyplom Uznania”- rozpatrzono pozytywnie

  • Władysława Kęckierski z Koła w Żorach – rozpatrzono pozytywnie

  • Pawła Lempart z Koła Żory – wniosek o „Dyplom Uznania” – rozpatrzono pozytywnie

  • Janusza Braś z Koła Żory – wniosek o „Dyplom Uznania” – rozpatrzono pozytywnie.

  • Henryka Lis z Koła Żory – wniosek o „Dyplom Uznania” rozpatrzono pozytywnie. / Zał. Nr 7,8,9,10,11/.

 

Piotr Stypa odczytał pismo ZG dot. nie zaakceptowania wniosków o zapomogi z 1 % pożytku publicznego – faktury dołączone do wniosku muszą być oryginalne /nie ksero/. Zagadnienie to polecono omówić na posiedzeniu ZW w dniu 20.06.2017 r. Edwardowi Lesiewiczowi./pismo ZG zał. Nr 12/.

 

Mieczysław Skowron zapoznał obecnych z porządkiem obrad na posiedzenie ZG SEiRP w Warszawie na dzień 13.06.2017 r., w którym osobiście weźmie udział. Informacje dot. samego przebiegu posiedzenia ZG omówi w dniu 20.06.2017 r./Zał. Nr 13/.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokółowała :

Sylwia Romaniuk

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET