Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Zarząd Wojewódzki     /     REGULAMIN ZOW SEiRP Katowice W KADENCJI 2022 – 2026    /     c.d. Regulaminu    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

c.d. Regulaminu

 

§ 11

Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego:

1) realizuje swoje zadania zgodnie z Regulaminem i upoważnieniem Prezesa Zarządu

Wojewódzkiego;

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem

Stowarzyszenia;

3) podlega bezpośredniemu nadzorowi Prezesa Zarządu Wojewódzkiego;

4) przygotowuje projekt budżetu i przedstawia do akceptacji Zarządowi Wojewódzkiemu na

pierwszym posiedzeniu w danym roku budżetowym,

5) podpisywanie bieżącej korespondencji w sprawach wchodzących w zakres obowiązków

i upoważnienia.

6) ponadto do zakresu jego obowiązków należy:

a) opisywanie faktur zakupów m. in. z zaznaczeniem podmiotu zakupującego,

b) coroczne, bądź okresowe przygotowywanie sprawozdania z działalności finansowej,

c) bieżące informowanie Prezydium i Zarząd Wojewódzki o aktualnym stanie finansów,

d) przygotowywanie bez zbędnej zwłoki pełnej dokumentacji dotyczącej refundacji

środków finansowych z funduszu socjalnego KWP dot. organizowanych

przedsięwzięć przez Zarząd Wojewódzki, lub jego Prezydium,

e) podejmowanie inicjatyw zmierzających do doskonalenia gospodarki finansowej

i materiałowej Zarządu Wojewódzkiego w ramach obowiązujących przepisów,

f) co najmniej raz w roku organizowanie i przygotowanie szkoleń dla skarbników Kół

w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej,

g) monitorowanie wpływu odpisu składek członkowskich na rzecz Zarządu

Wojewódzkiego i Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

h) analiza pod względem merytorycznym i formalnym wpływających z jednostek

terenowych sprawozdań finansowych w zakresie przepływu środków finansowych.

 

 

 

 

Rozdział 4

Biuro Zarządu Wojewódzkiego

 

§ 12

 

1. Dla profesjonalnego i sprawnego prowadzenia spraw Zarządu Wojewódzkiego powołuje

się Biuro Zarządu Wojewódzkiego.

2. Zarząd Wojewódzki nadaje właściwy kierunek pracy powołanego Biura, sprawując nad

nim bieżącą kontrolę i nadzór.

3. Zarząd Wojewódzki w ramach Biura powołuje, odwołuje i w razie potrzeby uzupełnia jego

skład osobowy.

4. Zarząd Wojewódzki udziela upoważnienia osobie kierującej Biurem w zakresie

prowadzenia spraw bieżących oraz przetwarzania danych osobowych członków

Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zarząd Wojewódzki zobowiązany jest, w miarę posiadanych możliwości, do stworzenia

odpowiednich warunków pracy dla właściwej realizacji zadań Biura, m. in. poprzez

wyposażenie go w niezbędne do pracy urządzenia z uwzględnieniem przepisów BHP

i ppoż.

6. Członkowie Biura pracują społecznie, pełnią dyżury wg ustalonego harmonogramu.

7. Bieżący nadzór nad działalnością Biura sprawuje Prezes Zarządu Wojewódzkiego lub

upoważniony Wiceprezes.

 

Do zadań Biura należy w szczególności:

1) prowadzenie pod względem merytorycznym i technicznym całokształtu dokumentacji

Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium;

2) organizowanie i przygotowywanie pod względem merytorycznym i logistycznym

Zebrań, posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium, w tym powiadamianie

członków Zarządu Wojewódzkiego oraz Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji

Rewizyjnej, przygotowywanie i przesyłanie stosownych dokumentów zgodnie ze

Statutem;

3) sporządzanie protokołów z Zebrań, posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego, jego

Prezydium i innych ważnych spotkań oraz opracowywanie ważnych komunikatów.

4) zapewnienie sprawnego obiegu informacji oraz wspieranie pracy Prezesa Zarządu

Wojewódzkiego w czynnościach administracyjnych;

5) sporządzanie dokumentacji rocznych planów działania;

6) sporządzanie dokumentacji okresowych sprawozdań;

7) nadzór nad przekazywaniem do Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego

wniosków o wyróżnienie, tworzenie dokumentacji o wyróżnieniach;

8) prowadzenie rejestru skarg, zażaleń wpływających do Zarządu Wojewódzkiego;

9) archiwizowanie i brakowanie dokumentów;

10) prowadzenie ewidencji środków trwałych będących własnością Stowarzyszenia lub

będących w jego użytkowaniu;

11) dokonywanie zakupów materiałów jednorazowego użytku i innych środków

niezbędnych do realizacji zadań;

12) właściwe użytkowanie urządzeń biurowych i utrzymywanie ich w należytym stanie;

13) systematyczne odbieranie i wysyłanie dokumentów poprzez pocztę resortową KWP

w Katowicach, Pocztę Polską, pocztę elektroniczną.

 

 

Rozdział 5

Administracja strony internetowej, komisje i zespoły

 

§ 13

1. Skład personalny:

1) Administrator systemu,

2) Osoba prowadząca pocztę elektroniczną Zarządu Wojewódzkiego (Prezydium).

 

2. Zadania:

1) Opracowywanie materiałów na stronę internetową Zarządu Wojewódzkiego,

2) Uaktywnienie i rozbudowa Internetu ( jak najszersze rozpropagowanie wśród Prezesów

Kół ),

3) Wypracowanie zasad, pomoc i nadzór funkcjonalny nad stronami jednostek terenowych,

4) Zamieszczanie materiałów z działalności Zarządu Wojewódzkiego i jednostek

terenowych, zwracając szczególną uwagę na jakość materiałów pod względem

merytorycznym i technicznym. W żadnym wypadku nie mogą być zamieszczone

materiały na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego, które nie odpowiadają tym

standardom.

§ 14

 

1.Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia pracuje na posiedzeniach plenarnych oraz komisjach

i zespołach stałych wyszczególnionych poniżej:

1) Komisja uchwał i wniosków;

2) Komisja ds. socjalno – bytowych, w skład której wchodzą 2 zespoły:

a) Zespół ds. pożytku publicznego,

b) Zespół ds. monitorowania skutków ustawy dezubekizacyjnej.

3) Komisja ds. wyróżnień skarg i wniosków;

4) Komisja ds. integracji środowiska emerytów i rencistów oraz współpracy z pokrewnymi

organizacjami;

5) Zespół ds. sztandaru, kroniki i tradycji;

6) Zespół ds. logistycznych.

 

2. Zakres zadań dla poszczególnych komisji i zespołów oraz ich regulaminy działania określą

przewodniczący komisji i zespołów pod kierunkiem osób (Prezes, Wiceprezesi,

upoważnieni członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego) sprawujących ogólny

nadzór nad pracą poszczególnych komisji i zespołów.

 

3. Ponadto powołane mogą być doraźnie w drodze uchwały Zarządu Wojewódzkiego lub

decyzji Prezesa ZW komisje/zespoły problemowe o charakterze opiniodawczo –

wykonawczym lub do wykonania określonych zadań.

 

4. Zarząd Wojewódzki powołuje spośród członków Prezydium koordynatorów do bieżącej

współpracy Prezydium z Kołami na terenie Oddziału Stowarzyszenia.

Koordynacja współpracy winna polegać m. in. na:

1) utrzymywaniu bieżących roboczych kontaktów z prezesem danego Koła w sprawach

istotnych z punktu widzenia celów i zadań realizowanych w ramach Stowarzyszenia,

2) uczestniczeniu, w miarę możliwości, w posiedzeniach Zarządu Kola, zebraniach,

3) uczestniczeniu na zaproszenie władz danego Koła w uroczystościach, spotkaniach

integracyjnych itp.,

4) udzielaniu rad i pomocy w rozwiązywaniu ew. problemów powstałych w Kole;

5) przekazywaniu dobrych rozwiązań i praktyk wypracowanych na terenie danego Koła

celem ich upowszechniania i wykorzystania w pracy innych Kół.

 

§ 15

 

1. Wzory i zasady używania pieczęci i stempli określa uchwała Zarządu Wojewódzkiego.

2. Zarząd Wojewódzki używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Zarządu

Wojewódzkiego.

3. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie Wojewódzkim (Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik,

Sekretarz) posługują się pieczątkami imiennymi zgodnie z uchwałą Zarządu

Wojewódzkiego.

§ 16

 

Niniejszy Regulamin wejdzie w życie po jego zaopiniowaniu przez Prezydium Zarządu

Głównego i uchwaleniu przez Zarząd Wojewódzki w Katowicach.

 

 

§ 17

 

W sprawach nie przewidzianych w niniejszym Regulaminie rozstrzygać będzie Statut Stowarzyszenia. Ustawa „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET