Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     N o t a t k a z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 9.06.2020r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

N o t a t k a z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 9.06.2020r

NOTATKA Z

PROTOKÓŁU

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ODDDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

SEiRP W KATOWICACH W DNIU 9.06.2020r.

 

W dniu 9 czerwca 2020r. roku odbyło się posiedzenie członków ZOW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZOW Ryszard Mędrzyk, który przywitał obecnych członków ZOW i Prezydium oraz zaproszonych gości

  • Przewodniczący WKR i członkowie WKR

 

Następnie uczczono minutą ciszy naszych kolegów i koleżanki ze Stowarzyszenia, którzy odeszli na wieczną wartę oraz Policjantów, którzy zginęli na służbie.

W dalszej części jednogłośnie powołano Komisję Uchwał i Wniosków zebrania w składzie Ewa Macek, Edward Krzysztofik i Jacek Przybylak – przedmiotowa komisja pełni również rolę Komisji Skrutacyjnej oraz sekretarza i jednocześnie protokolanta zebrania ZOW Sylwię Romaniuk/protokołuje posiedzenie Beata Wójcik/.

 

Prezes ZOW K-ce Ryszard Mędrzyk zapoznał obecnych z porządkiem obrad /zał. Nr 1/. Nastąpiło głosowanie porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie (Uchwała nr 1/2020). Jednocześnie zostało przegłosowana propozycja R. Mędrzyka ,że wszystkie podejmowane uchwały przegłosowywane są na bieżąco, a nie jak to było w zwyczaju na poprzednich posiedzeniach zarządów wszystkie jednocześnie na koniec zebrania . Po przedstawieniu porządku obrad Vice Prezes Koła Mysłowice Andrzej Makowski zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o konieczność przegłosowania udzielenia pomocy finansowej dla Pani Józefy Rutkowskiej. Wniosek został przyjęty /zał. Nr 2/.

 

Następnie Prezes ZOW Ryszard Mędrzyk zapoznał wszystkich

z protokołem z dnia 10.12.2019r, który jednogłośnie został przyjęty.

 

 

Omówiono sytuację związaną z Covid -19 , trudności związane

z funkcjonowaniem w dobie pandemii zarówno członków Stowarzyszenia jak

i samego Stowarzyszenia.

Prezes R. Mędrzyk przekazał słowa podziękowania dla wszystkich angażujących się w pomoc innym. W tym szczególne podziękowania złożył dla Kol. Ewy Stec , która bardzo aktywnie udzielała się w pomocy szycia maseczek dla seniorów i mieszkańców Katowic z Ramienia Stowarzyszenia.

 

Prezes Koła w Myszkowie przedstawił informację o założeniu Koła SEiRP w Myszkowie, któremu nadano nr 23. W dniu 23.01.2020r. odbyło się zebranie założycielskie w KPP w Myszkowie, obecnych było 28 członków. Uczestniczył w zebraniu Prezes ZOW SEiRP w Katowicach Ryszard Mędrzyk oraz członek Prezydium Marian Góra.

ZOW SEiRP Katowice podjął w tej sprawie Uchwałę nr 2/2020, która została przegłosowana jednogłośnie.

 

Ryszard Mędrzyk przedstawił sprawozdanie z pracy Prezydium ZOW

za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 i 1.01.2020 do 10.03.2020r /zał. nr

3 i 4/. Przy jednym głosie wstrzymującym podjęto Uchwałę nr 3/2020 o

przyjęciu sprawozdań.

W dniu 23.03.2020r. odbyło się w Katowicach przy ul. Żeliwnej

spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych oraz z Euro posłami

i Posłami RP.

W dalszej kolejności poruszono kwestię szkolenia skarbników. Pismo

skierowane do Prezydium przez Prezesa Mieczysława Skowrona, a dot.

właśnie szkolenia skarbników zostało przekierowane do ZG w

Warszawie. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi.

Głos zabrał Przewodniczący WKR Krzysztof Debudaj w/s szkolenia.

szkolenie takie w możliwym w aktualnej sytuacji terminie przeprowadzi

skarbnik ZOW SEiRP w Katowicach Kol. Krystyna Rogala: dla

skarbników i Prezesów Kół.

Propozycja Prezesa Piekar Śląskich Piotr Budzyń o wystosowanie oficjalnego

pisma do Prezesa Antoniego Dudy w/s przedmiotowego szkolenia

Prezes Ryszard Mędrzyk wyjaśnił, ze takie oficjalne pismo zostało

wystosowane. Wysyłając pismo Mieczysława Skowrona do Warszawy

sporządzone zostało pismo przewodnie, w którym zwracamy się jako ZOW

w Katowicach o przeprowadzenie szkolenia skarbników. Zostanie sporządzone

kolejne pismo

 

Następnie skarbnik Krystyna Rogala zapoznała obecnych ze

sprawozdaniem finansowym za 2019 r./ zał. Nr 5/ . Uchwałę nr 4

/2020w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019

poddano pod jednogłośnie – przyjęto jednogłośnie.

 

W dalszej kolejności omówiono przygotowany Preliminarz budżetowy

na 2020r. /zał. Nr 6/ oraz odbyła się dyskusja na ten temat.(Głos zabrali –

Prezesi: Budzyń, Lorenc, Lesiewicz)

Głos zabrała Ewa Macek wyjaśniając, ze w związku z Ustawą

Represyjną – ustalono, że koordynatorzy wchodzą w skład ZOW.

Wszystkie delegacje są udokumentowane i do wglądu w Prezydium.

Wszystkie wykorzystane delegacje były zatwierdzane przez Prezydium

ZOW. W tym roku będzie znacznie mniejsza kwota wykorzystana na

delegacje z powodu COVID-19.

Prezes Ryszard Mędrzyk wyjaśnił, że delegacje są wykorzystywane na

ważne spotkania, opiekunowie kół korzystają z delegacji kiedy udają się

na spotkania w Kołach. Nikt nie korzysta z delegacji jako dojazdu do biura

w Katowicach.

Poddano pod głosowanie Uchwałę Nr 5/2020 dot. przyjęcia preliminarza

na rok 2020. Wynik głosowania – 2 głosy przeciw, 4 głosy

wstrzymujące, pozostałe za. Uchwała Nr 5/20 została podjęta.

 

W dalszej kolejności został przedstawiony Plan Działania Prezydium

ZOW na 2020r./zał. Nr 7/. Poddano pod głosowanie Uchwałę nr 6/2020

– przyjęto jednogłośnie.

 

Po przedstawieniu Regulaminu działania Zarządu Oddziału

Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w kadencji 2018-2022. /zał. Nr 8/

rozpoczęła się dyskusja.

Głos zabrał Piotr Budzyń – odniósł się do punktu wyróżnień, gdzie

z niego jasno wynika, ze ZOW może nagradzać swoich członków, natomiast

nie zabezpieczono pieniędzy na nagrody w preliminarzu.

Prezes Ryszard Mędrzyk wyjaśnił, ze regulamin jest uszczegółowieniem

Statutu i nie można tego pominąć. Natomiast ZOW działa według

swoich zasad. Jeżeli na koniec roku się okaże, że nagrody będą

przyznane to będziemy się zastanawiać z jakiego konta weźmiemy

pieniądze i zostanie oczywiście podjęta Uchwała.

Głos zabrała skarbnik ZOW Krystyna Rogala w sprawie punktu

regulaminu dot. pracy utworzonego biura, a mianowicie chodzi o

podpunkt a w ust. 11 § 8. dot. przekazywania na potrzeby biura co

miesiąc kwoty 100,00. Otóż po konsultacji wszyscy członkowie biura

jednoznacznie oświadczają, iż pieniądze te są zbędne, gdyż pracują

społecznie. Natomiast materiały biurowe są kupowane zgodnie z

preliminarzem. Dlatego też punkt ten powinien być wykreślony z Regulaminu.

Wniosek poddano pod głosowanie wykreślenie ppkt a w ust. 11 § 8. –

przegłosowano wykreślenie j.w. przy 1 głosie wstrzymującym.

Następnie omówiono Regulamin działania Prezydium ZOW SEiRP

w Katowicach wraz z dwoma załącznikami w kadencji 2018 – 2020r. /zał. Nr 9/.

Po burzliwej dyskusji poddano pod głosowanie Uchwałę nr 7 /2020 dot.

przyjęcia Regulaminów: działania ZOW SEiRP w Katowicach oraz jego

Prezydium wraz z dwoma załącznikami. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Następnie Vice Prezes ZOW Henryk Mikosz omówił pkt dot. wycieczki

, która ma się odbyć w dniach 11-13 września . Wyjazd przewidziany na 110 osób .

Głos w dyskusji n/t wycieczki zabrali Andrzej Makowski ,Sylwia

Romaniuk ,Krystyna Rogala, Edward Lesiewicz.

 

Zapisy przyjmuje Henryk Mikosz i Krystyna Rogala (wpłaty przelewem

na konto ZOW).

Poddano pod głosowanie Uchwałę nr 8/2020, którą przegłosowano przy

3 głosach przeciwnych.

Vice Prezes Ewa Macek omówiła funkcjonowanie Ustawy Represyjnej

w zakresie :omówienia Konferencji zorganizowanej w Katowicach z udziałem

Europosła M.A. Rozenka i byłego Europosła J. Zemke raz planów

i przygotowań do manifestacji (spotkania integracyjnego służb mundurowych)

w Cieszynie.

 

Po dyskusji n/t wydatków związanych z działaniami dot. skutków działania

ustawy represyjnej podjęto uchwały dot. wydatków związanych z organizacją

Konferencji oraz wycieczką integracyjną do Cieszyna

 

- Uchwałę nr 10/2020 – Konferencja w Katowicach

-Uchwałę nr 11/2020 – Konferencja w Katowicach

- Uchwałę nr 14/2020 ws. pokrycia kosztów autokaru w związku z wyjazdem

do Cieszyna na spotkanie integracyjne służb mundurowych. Uchwałę przyjęto

przy 1 głosie wstrzymującym oraz 1 przeciw.

- Uchwałę nr15/2020 w/s partycypowania w kosztach organizacji spotkania

integracyjnego służb mundurowych w Cieszynie. Uchwałę przyjęto przy 3 głosach wstrzymujących.

 

ZOW SEiRP podjął decyzję o zmianach składów osobowych w Komisji

Uchwał i Wniosków ,gdzie przyjęto rezygnację E. Krzysztofika z

funkcji przewodniczącego. Na jego miejsce wybrana została Ewa Macek,

a E. Krzysztofik został członkiem tej Komisji.

Przyjęto rezygnacje E. Krzysztofika z funkcji przewodniczącego

Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień, na jego miejsce powołano Adama

Zioło oraz wybrano nowego członka tej Komisji Henryka Mikosza.

Uchwałę Nr 12 poddano pod głosowanie i przegłosowano przy jednym głosie wstrzymującym.

 

 

Prezes R. Mędrzyk zaproponował przyjęcie Uchwały dot. jego

zastępstwa w posiedzeniu ZG SEiRP przez Vice Prezes E.Macek w dniu

30 czerwca 2020r. Zastępstwo obejmuje sytuację ,w której nie może

wziąć udziału w posiedzeniu Prezes ZOW SEiRP Katowice.

Uchwała Nr 13 została poddana pod głosowanie -przyjęto jednogłośnie.

 

W tym miejscu Ewa Macek omówiła sytuację ubiegania się ZG SEiRP

w Warszawie o wyjście Stowarzyszenia z FSSM RP.

Temat znany wszystkim członkom ZOW SEiRP w Katowicach. Podjęta

została dyskusja na ten temat. Prezes Mędrzyk zaproponował

głosowanie w tej sprawie, lecz nie jako uchwałę ale zapis w protokole.

Poddano więc pod głosowanie „kto jest za nie wychodzeniem

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych z Federacji

Stowarzyszeń Służb Mundurowych”. Przy 3 głosach wstrzymujących

przegłosowano wniosek o nie wychodzenie Stowarzyszenia z FSSM.

 

Prezes. R.Mędrzyk przypomniał członkom ZOW i WKR o konieczności

złożenia w Prezydium ZOW swoich oświadczeń o niekaralności zgodnie

z §1ust.7 Statutu SEiRP.

Wszystkie oświadczenia zostały złożone w dniu posiedzenia.

 

Następnie poddano pod głosowanie wniosek złożony przez Andrzeja

Makowskiego w sprawie pomocy finansowej dla Pani Józefy Rutkowskiej.

Komisja Uchwał i Wniosków przygotowała stosowną Uchwałę

Nr 16/2020 – w spr. przyznania pomocy finansowej w kwocie 500,- zł dla Józefy Rutkowskiej.

Uchwałę poddano pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie.

 

Wolne wnioski :

Kol. Beata Wójcik zwróciła się z prośbą o

- przesłanie informacji dot. osób zajmujących się polityką informacyjną

w Kołach.

Beata Wójcik – Rzecznik Prasowy ZOW zaproponowała założenie strony dla

ZOW SEiRP w Katowicach na FB, przedstawiła celowość takiego działania.

Pomysł poddano pod głosowanie – przegłosowano jednogłośnie.

 

Kol. Andrzej Makowski złożył wniosek w sprawie powołania komisyjnego

przeglądu stanu technicznego Sztandaru ZOW SEiRP w Katowicach,

ewentualnie konserwacji i naprawy.

Odpowiedzi udzielił przewodniczący Komisji ds. Sztandaru Adam Zioło –

wyjaśniając iż Sztandar jest w b. dobrym stanie technicznym, Miał uszkodzoną

głowicę, ale została naprawiona przez fachowca.

Prezes Mędrzyk poddał pod głosowanie : czy powołujemy komisję do oceny

Sztandaru. Nie powołujemy Komisji, lecz Adam Zioło zajmie się ustaleniami,

gdzie fachowo i za ile można sztandar wyczyścić.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokołowała : Beata Wójcik

Notatke z protokołu w celu umieszczenia na stronie internetowej sporządziła Beata Wójcik

Całość materiałów do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia w Katowicach ul. Lompy 19.

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET