Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     Posiedzenia Z O W SEiRP w Katowicach w dniu 28.05.2019     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Posiedzenia Z O W SEiRP w Katowicach w dniu 28.05.2019

                                              Protokół                                                                          

       z  posiedzenia Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego  SEiRP w Katowicach   w dniu   28.05.2019   

            

        Na  posiedzeniu   obecnych było  40   osób, w tym  25 osób uprawnionych do głosowania.    ( lista obecności  - zał. Nr 1)

      Posiedzenie otworzył Prezes Stowarzyszenia Ryszard Mędrzyk, który przywitał  zaproszonych gości  i pozostałych  członków ZW.    Uczczono minutą ciszy pamięć członków Stowarzyszenia, którzy   w ostatnim czasie odeszli  na wieczną  służbę.      

   Prezes Ryszard Mędrzyk zapoznał zebranych  z Porządkiem  posiedzenia, które  zostało  poddane pod głosowanie   i   przyjęte jednogłośnie.    ( Zał. Nr 2)

    Kol. Sylwia Romaniuk odczytała Uchwały  o wyróżnieniach, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie przyznanych  odznaczeń    :

-    Tytuł   Honorowy  Wiceprezesa  ZW  w Katowicach   - Edward Lesiewicz

-    Tytuł  Honorowy    Wiceprezesa  ZW  w Katowicach   -  Mieczysław Skowron

-     Odznaka  ZG za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP w Katowicach  -  Wilhelm Grudzień

-     Odznaka  ZG  za Zasługi   dla  Stowarzyszenia  z Dyplomem  -  Jacek Przybylak

-     Odznaka ZG za Zasługi dla Stowarzyszenia z Dyplomem  -  Kazimierz Szata

-     Odznaka ZG  za  Zasługi   dla  Stowarzyszenia  z Dyplomem  -  Krzysztof Debudaj

-     Odznaka ZG  za  Zasługi dla  Stowarzyszenia z Dyplomem  -  Renata  Kłóskiewicz

-      Odznaka ZG  za Zasługi  dla Stowarzyszenia z Dyplomem  -  Lucyna Misiara

-    Medal  Okolicznościowy  dla byłego członka Prezydium ZW w Katowicach -  Józef  Kubiak

          Następnie głos zabrał  Przewodniczący Komisji Socjalnej  KWP – podinsp. Krzysztof Szala, który poinformował ,że  kolejne środki pieniężne na fundusz   socjalny  dla  Kół na drugą połowę roku -  wpłyną do Komendy do 31 maja br.  i zostaną  odpowiednio  podzielone .    Ponadto  Przewodniczący KS    oświadczył, że po  zapoznaniu się z pismem  Koła  w  Czechowicach Dziedzicach na okoliczność potraktowania  imprez  Zawodów  Strzeleckich  organizowanych  wspólnie przez  kilka sąsiednich  kół    -  jako imprezy integracyjne – Komisja wrażą zgodę na  takie stanowisko i będą  przyznawane  dotacje.            Po raz kolejny  Przewodniczący przypomniał zebranym o rzetelnym wypełnianiu wniosków         o zapomogi ,  szczególnie w kwestii  dołączania do wniosków  rozliczeń dotyczących domowego budżetu .Kol. Piotr  Stypa  podziękował zebranym  za ich udział w pogrzebie jego zmarłej żony   i przekazane mu  wsparcie oraz kondolencje.                            Kol. Henryk  Mikosz zaproponował  członkom Zarządu i Prezydium, aby  kol. Piotr Stypa  został      przyjęty do  Prezydium  SEiRP  jako nieetatowy członek i brał czynny uczestniczył w naszych spotkaniach.    Propozycja została jednogłośnie  przyjęta,  a  Piotr Stypa    wyraził  swoją zgodę.

     Prezes Ryszard Mędrzyk zaproponował  powołanie na sekretarza  spotkania Grażynę Waryszak,        do Komisji Uchwał i Wniosków – Ewę Macek, Sylwię Romaniuk Jacka Przybylaka.           Obie propozycje zostały jednomyślnie przegłosowane.      

    Następnie Prezes  ZOW  Ryszard  Mędrzyk  zapoznał uczestników z treścią  protokółu z  ostatniego posiedzenia  Zarządu   Stowarzyszenia w dniu   11.03. 2019 r.        Po  odczytywaniu   protokołu  głos zabrał kol. Dariusz Radłowski z Tarnowskich Gór  z propozycją,     aby przedmiotowe protokoły  na 2-3 tygodnie przed  kolejnym  posiedzeniem  Zarządu przesyłać drogą mailową do wszystkich Prezesów Kół   -  celem zapoznania się  i ewentualnego odniesienia się do jego poszczególnych  punktów  na posiedzeniu  -  bez straty czasu na jego odczytywanie.    Kolega Mieczysława   Skowron  zaproponował, aby jeden egzemplarz był wyłożony na sali posiedzeń przed rozpoczęciem spotkania    - do wglądu.                Propozycję poddano głosowaniu i  przyjęto  jednomyślnie.                                                                                                     

        Kolejnym punktem posiedzenia było zapoznanie zebranych z treścią sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za ostatnie pięć miesięcy bieżącego roku ( 01.01.2019 – 27.05.2019).          Sprawozdanie przedstawił Prezes SEiRP Ryszard Mędrzyk.      Między innymi wymienił i omówił posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego w Płońsku, udział delegacji Stowarzyszenia  w  obchodach 79 rocznicy pomordowania Policjantów przez NKWD w Smoleńsku i innych miejscowościach.     Ponadto wyjaśnił zebranym, że nadal nie ma zorganizowanych szkoleń dla skarbników w Kołach Terenowych , gdyż  do tej pory nie   zorganizowano   przeszkolenia   w  ZG    dla  naszej skarbniczki.  Po jej przeszkoleniu – zostaną wyznaczone niezwłocznie terminy szkoleń  ze skarbnikami  terenowymi.                                                                                                                                                                                               Ponadto  Prezes  przypomniał, ze można  korzystać z  1% OPP  wysyłając  wnioski  o  dofinansowanie do Warszawy do ZG.                                                                                                                                                   Sprawozdanie poddano głosowaniu – przyjęto  jednomyślnie.      

  Kol. Sylwia  Romaniuk przypomniała zebranym ,że  wszystkie dokumenty z posiedzeń  znajdują się          w siedzibie Stowarzyszenia  i  są  udostępniane  do wglądu   wszystkim  zainteresowanym  członkom.                             

             Koleżanka Ewa Macek zgłosiła propozycję zmiany w  dalszym porządku obrad dotyczącą przestawienia poruszanych tematów  tak , aby w pierwszej kolejności  swoje sprawozdania omówił Przewodniczący  WKR – Krzysztof Debudaj, a ona  po nim omówi temat Ustawy  Represyjnej.         Zebrani wyrazili na to zgodę w  jednomyślnym  głosowaniu. 

        Przewodniczący  WKR w Katowicach – Krzysztof Debudaj  omówił  wyniki  kontroli   zgodności   działalności   Stowarzyszenia  ze statutem  - pod względem  merytorycznym . Kontroli  podlegała  pełna dokumentacja  Zarządu  Wojewódzkiego  i   statutowa  działalność  finansowa  Stowarzyszenia. Kontrolujący  nie mieli żadnych poważniejszych uwag do działalności Prezydium.   Bardzo wysoko oceniono prowadzony sekretariat.                                                                                                                                 

Jednocześnie podjęła temat  zakładania kont bankowych przez Koła terenowe.                     Głos w dyskusji zabrali m.in.  Dariusz Radłowski z Tarnowskich Gór,  Piotr Budzyń z Piekar Śląskich, Adam Zioło z Żor, Edward Lesiewicz  z Czechowic-Dziedzic i Pukowski  Ireneusz  z  Chorzowa.  Omówiono możliwości  i trudności   w założeniu  konta  , między innymi o konieczności posiadania pełnomocnictwa z ZG.  (rozprowadzono wzory pełnomocnictwa).

       Oba protokóły z kontroli  poddano głosowaniu . Zostały przyjęte jednomyślnie.

           Następnie głos zabrała  kol.Ewa Macek  w sprawie nowych  informacji dotyczących Ustawy Represyjnej od ostatniego posiedzenia Zarządu  w dn. 11.03.2019 r. Omówiła  trzy spotkania          z osobami pokrzywdzonymi ustawą i przedstawicielami  Koalicji i SLD , osobami wspierającymi , przedstawicielami KOD-u  (Tomasz Siemoniak, Andrzej Rozenek, Ewa Kołodziej,   i inni), które odbyły się w  Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej.    Głos w dyskusji zabrała  Beata Wójcik z Sosnowca i Radłowski Dariusz z Tarnowskich Gór.

       Prezes  Ryszard Mędrzyk  omówił  etap załatwiania formalności związane z wyjazdowym posiedzeniem Zarządu OW  w Suchej Beskidzkiej we wrześniu tego roku.

   Następnie  Prezes  Ryszard Mędrzyk  odczytał  odpowiedź  na pismo  Piotra Budzynia z Piekar Śląskich złożone po  ostatnim posiedzeniu Zarządu, a  dotyczące rozliczenia z działalności finansowej  Komisję ds. Ustawy Represyjnej. W sprawie pisma głos zabrał  Piotr Budzyń i  Radłowski Dariusz.

  Podjęcie  uchwały dotyczącej likwidacji  pogotowia kasowego  SEiRP   zostało  wstrzymane i odłożone na następne posiedzenie z uwagi na  konieczność  przeprowadzenia dokładnej  analizy  tej propozycji.   W dyskusji na powyższy temat głos zabrali -  Ewa Macek, Ryszard Mędrzyk, Wilhelm Grudzień,  Dariusz Ciszczoń i Adam Zioło.

 

 Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokółowała:  Grażyna Waryszak


Projekt i wykonanie: InforpolNET