Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     Posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dn. 16.10.2018    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dn. 16.10.2018

Protokół

Z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach

w dn. 16.10.2018

Na posiedzeniu obecnych było 8 członków Prezydium ZW Stowarzyszenia oraz trzy osoby zaproszone. (lista obecności - zał.nr 1)

Posiedzenie otworzył Prezes ZW – Ryszard Mędrzyk, który przywitał zebranych i zapoznał wszystkich z porządkiem obrad. Przedstawiony porządek został jednogłośnie przyjęty. (Zał.nr 2).

Kolejnym punktem porządku obrad było omówienie wyjazdowego posiedzenia ZW w dniu 15.09.2018 r. w Zakopanem. Prezes Ryszard Mędrzyk zapoznał obecnych z protokołem z przedmiotowego posiedzenia. Kol. Krystyna Rogala przedłożyła i omówiła dokumenty związane z rozliczeniem finansowym wyjazdu, w którym uczestniczyło 147 osób w tym 3 osoby z orkiestry i kierowca. Całość wydatków na wyjazd wyniosła 33 479,37 zł w tym własny udział finansowy wyniósł 18 950,00 zł a dofinansowanie 14 529,37 zł. Z całościowego rozliczenia wynika , że udało się nam zaoszczędzić ok. 3 500,00 zł . Kol. Krystna Rogala zwróciła uwagę, że było spore zamieszanie ze zbieraniem pieniędzy na wyjazd, spływały one bez kontroli z różnych stron, a powinna je otrzymać od jednej osoby , najlepiej od organizatora.

W tej sytuacji Prezes ZW Ryszard Mędrzyk zarządził , aby kwestie finansowe odbywały się pomiędzy organizatorem wyjazdu i Krystyną Rogalą bezpośrednio, a organizator był jedyną osobą zbierającą należności od osób zainteresowanych.

Ponadto Prezes ZW Ryszard Mędrzyk zarządził , aby dokumenty finansowe z tego typu wyjazdów były podpisane przez Krystynę Rogalę i organizatora wycieczki kol. Henryka Mikosza. Prezes ZW podpisze przedmiotowe dokumenty w ramach ich zatwierdzenia.

Z uwagi na nieobecność organizatora wyjazdu kol. Henryka Mikosza nie omówiono go pod kątem organizacji technicznej.

Kolejnym punktem obrad było ustalenie miejsca i terminu kolejnego wyjazdu szkoleniowego ZW w Katowicach na 2019 rok - na 150 osób. Decyzję należy podjąć jak najszybciej , aby wyjazd można było zatwierdzić jeszcze w grudniu na posiedzeniu Zarządu.

Kol. Ewa Macek zaproponowała miejscowość Soczewkę k. Płocka- hotel „Mazowsze”, jest to Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, doba pobytu kosztuje na dzień dzisiejszy 65 zł. Z drugą propozycją wystąpił kol. Piotr Stypa wskazując hotel „Montis” w Suchej Beskidzkiej, który ma 170 miejsc noclegowych.

Prezes ZW Ryszard Mędrzyk zapoznał zebranych z materiałami z posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie w dniu 2.10.2018 .

 

Przedstawił omawiane tematy i odczytał przyjęte uchwały. Poinformował ,że od stycznia przyszłego roku rusza nowe ubezpieczenie naszych emerytów i rencistów w PZU. Przedłożył dokumenty do zapoznania się zakresem i warunkami ubezpieczenia oraz nowymi świadczeniami dla ubezpieczonych, między innymi Medyczny Ekspert Domowy czy ubezpieczenia lekowe. Pozytywnym elementem ubezpieczenia jest fakt, że przy przejściu z innej ubezpieczalni do PZU nie mamy okresu karencji. Deklaracje będą zbierane od listopada do końca grudnia br. Przypomniał ,że ZG SEiRP w Warszawie opracowuje zawiadomienie z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez „WARTĘ”, które zostanie przekazane do rozpatrzenia przez Prokuraturę.

Prezes ZW Ryszard Męrzyk poinformował zebranych ,że podczas posiedzenia Zarządu Głównego podkreślano naszą słabą współpracę z innym służbami mundurowymi ( wojsko, więziennictwo, nasze związki zawodowe).

W dniach 25-27 października br. odbędzie się VIII Zjazd Delegatów SEiRP w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku. ( pismo z ZG SEiRP) Na Zjeździe Delegatów należy podjąć uchwałę w kwestii dalszego postępowania z funduszem w ramach 3% z ubezpieczenia. Również do poruszenia na zjeździe pozostaje sprawa podziału funduszu pochodzącego z odpisów 1% z podatku. Chodzi o to , aby te pieniądze były przydzielane na województwa zgodnie z realnymi potrzebami, a nie wg zasady – kto ile zebrał.

Kol. Ryszard Purzyński poruszył temat oficjalnego przekazania sztandaru Stowarzyszenia obecnemu Zarządowi przez poprzedni zarząd. Dokumentacja przekazania została sporządzona i podpisana przy zmianie władz zarządu.

Prezes Ryszard Mędrzyk wystąpił z wnioskiem o zaplanowanie posiedzenia Prezydium (lub tylko funkcyjnych jego członków) w siedzibie Zarządu ZW , na które należy zaprosić gości z NSZZP , NSZZ Pracowników Cywilnych Policji i przedstawicieli innych stowarzyszeń mundurowych.

W dalszej części posiedzenia Prezes Ryszard Mędrzyk poinformował , że spotkanie opłatkowe w tym roku zaplanowano na dzień 11 grudnia 2018 r. W związku z tym należy wytypować osoby odpowiedzialne za sporządzenie listy zaproszonych gości oraz przygotowanie zaproszeń.

Na obecną chwilę na liście gości znajdują się :

- Przewodniczący Sejmiku Śląskiego - Stanisław Gmitruk - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - nadinsp. Krzysztof Justyński - Prezes Zarządu Głównego SEiRP - Antoni Duda - Komendant Szkoły Policji w Katowicach - insp. Rafał Kochańczyk - Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego - Michał Szczęśniak - Honorowy Prezes Zarządu Głównego - Henryk Borowiński - Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego - mł.insp. Gabriela Socha - Kapelan Policji – Joachim Gondro - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna - Teresa Bracka - Przewodnicząca Krajowego Zawiązku Pracowników Policji - Danuta Hus - Przewodnicząca Wojewódzkich Związków Pracowników Policji - Alicja Zając

- Przewodniczący Komisji Socjalnej KWP Katowice - podinsp. Krzysztof Szala - Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej - Krzysztof Debudaj

 

Przedstawiciele służb mundurowych w osobach:

- Prezes Zarządu Koła EiR służby więziennej przy Areszcie Śledczym w Katowicach

mjr w st. spoczynku Stanisław Jaguś - Prezes Zarządu Wojewódzkiego EiR Pożarnictwa RP - st.ogn.w st. spocz.

Roman Szłapa

- Prezes Związku Weteranów i Rezerwistów WP - Ryszard Bielan - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Żołnierzy WP - ppłk. w st.spocz. Edward Zaręba

- Prezes Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP

płk.pilot Zbigniew Dąbrowski

Kol. Adam Zioło odczytał wniosek Prezesa Koła w Żywcu o wyróżnienia:

Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem :

- Krzysztof Szczelina - Józef Polak

Honorowe Odznaki ZW SEiRP w Katowicach:

- Zdzisław Dudka - Damian Duc - Małgorzata Imielska - Jan Buława

Propozycję wyróżnień przegłosowano jednomyślnie.

Prezes ZW Ryszard Mędrzyk poddał pod głosowanie decyzję o konieczności zakupienia skarbczyka dla Komisji Rewizyjnej. Decyzję podjęto jednogłośnie.

W dalszej części spotkania Prezes ZW zapoznał zebranych z bieżącą korespondencją:

- w piśmie ZZPP poinformowali ,że 27.09.br. odbyło się spotkanie z Panem Sekretarzem Stanu MSWiA Jarosławem Zielińskim. Podczas spotkania przedstawione problemy związkowców ze współpracą z MSWiA dotyczące nieudanych negocjacji w kwestii podwyżek dla pracowników Policji.

- pismo Leszka Orkisza Przewodniczącego Zespołu Statutowego dotyczące przesłanych przez Kancelarię Prawną uwag do kolejnych wersji statutu

- pismo Zdzisława Czarneckiego z ZG SEiRP przypominające o terminach składania list poparcia dla akcji „Emerytura bez podatku”

- informacja o odbytej IV Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie w dniu 01.października br., na której delegatem był Mieczysław Skowron. Zasadniczym tematem Sesji była „Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki senioralnej ‘’ .

Przyjęto Deklarację Programową IV Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów pod tytułem „Seniorzy i przyszłość Polski”.

Wolne wnioski:

Kol. Ewa Macek wystąpiła z wnioskiem Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach o dofinansowanie Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kazimierz Dolny przez OPP (1%).

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Grażyna Waryszak

…………………………


Projekt i wykonanie: InforpolNET