Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     Posiedzenie Prezydium SEiRP w Katowicach w dniu 20. sierpnia 2019 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Posiedzenie Prezydium SEiRP w Katowicach w dniu 20. sierpnia 2019 r.

Posiedzenie Prezydium SEiRP w Katowicach w dniu 20. sierpnia 2019 r.

 

W posiedzeniu Prezydium uczestniczyło 19 osób z czego 11 osób to członkowie Prezydium. ( Zał. Nr 1 – lista obecności).

Posiedzenie otworzył Prezes ZW SEiRP Ryszard Mędrzyk, który przywitał zebranych i zapoznał ich z porządkiem obrad. Porządek został przyjęty jednogłośnie . (Zał. Nr 2 ) Następnie Prezes przypomniał przebieg ostatniego posiedzenia Prezydium w dniu 02.07.2019.

Kol. Ewa Macek w związku ze zbliżającym się wyjazdem do Soczewki na Plener Artystyczny jako Komisarz Organizacyjny - przedłożyła propozycje przyznania Honorowej Odznaki ZW SEiRP w Katowicach .

Propozycję poddano głosowaniu i podjęto decyzję jednogłośnie.

Prezes ZW SEiRP Ryszard Mędrzyk zobowiązał prezesów kół do sporządzenia do 25 sierpnia br. wniosków do Zarządu Głównego na osoby , które zostaną wpisane do „Księgi zasłużonych”.

Prezes Ryszard Mędrzyk omówił stan przygotowań na posiedzenie wyjazdowe Zarządu do Suchej Beskidzkiej. Na obecną chwilę zapisanych jest 104 osoby, wpłaciły pieniądze 74 osoby. Zobowiązał kol. Sylwię Romaniuk do przygotowania porządku tego posiedzenia, oraz zwrócił się do zebranych o zastanowienie się nad innymi tematami, które będzie można poruszyć na zebraniu.

Kol. Sylwia Romaniuk przedstawiła główne tematy Uchwał i Uchwał do decyzji, które będzie należało podjąć na obradach najbliższego posiedzenia Zarządu, między innymi: - zwrotu kosztów za wynajęcie sal ,

- ustalenia kwoty pogotowia kasowego Stowarzyszenia (5 tys. zł), - wykonanie Tabliczki Pamiątkowej dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - przesunięcie kwot pieniężnych (4 tys. zł) z puli spotkań integracyjnych i własnych na rzecz kosztów delegacji,

Następnie Prezes ZW SEiRP Ryszard Mędrzyk poruszył temat weryfikacji Komisji zadaniowych powołanych w ramach Prezydium , których funkcjonowanie nie sprawdziło się . Po omówieniu działalności i składu osobowego poszczególnych Komisji zaproponowano uwzględnienie niżej wymienionych zmian:

- Komisja Uchwał i Wniosków - pozostawić bez zmian, - Komisja Pożytku Publicznego (1%) - pozostawić bez zmian, - Komisja ds. Ustawy Represyjnej - wykreślić kol. Zbigniewa Górala oraz Konrada Ptaka - Komisja ds. Organizacyjno-Prawnych - pozostawić bez zmian , - Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień - wykreślić Henryka Mikosza, - Komisja ds. Kultury i Rekreacji - likwidacja komisji, - Zespół ds. Opieki nad Sztandarem ZW - wykreślić Edwarda Krzysztofika, - Zespół Rzecznika Prasowego oraz prowadzenie strony internetowej, kroniki ZW SEiRP w Katowicach.

Z komisji wykreślić Rafała Latosa, Ryszarda Padewskiego oraz Jacka Świderskiego. Na nowego Rzecznika Prasowego zaproponowano kandydaturę Beaty Wójcik. W związku z propozycją likwidacji Komisji ds. Kultury i Rekreacji ustalono, że do każdego przedsięwzięcia związanego z tym zagadnieniem – na bieżąco będzie wyznaczany zespół osób, które będą realizować zadania organizacyjne.

Propozycje zmian w Komisjach Prezydium oraz propozycję powołania Beaty Wójcik poddano głosowaniu. Zmiany w Komisjach – przegłosowano jednomyślnie. Głosowanie nad nowym rzecznikiem – jedna osoba się wstrzymała , 10 było za.

Uchwały do tych decyzji zostaną przedłożone do głosowania na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Następnie głos oddano Beacie Wójcik, która w kilku zdaniach przedstawiła swoją kandydaturę i ogólnie nakreśliła plan przyszłej działalności i współpracy jako Rzecznik ZW SEiRP. Również na posiedzeniu Zarządu SEiRP Beata Wójcik zostanie powołana w jego skład.

Kol. Ewa Macek zabrał głos w sprawie działań Komisji ds. Ustawy Represyjnej. Podsumowała ostatnią działalność grupy i apelowała o wzięcie udziału w najbliższych wyborach

Następnie kol. Ewa Macek przedstawiła kolejne informacje dotyczące ubezpieczenia na życie naszych członków w PZU oraz różne warianty ubezpieczeń. Informacje zostały uzyskane na spotkaniu z przedstawicielami PZU w Krakowie w dniu 10 lipca br. Nadal nie doszło do porozumienia pomiędzy stronami i nie wypracowano zadawalającej obu stron oferty pakietu ubezpieczającego.

Prezes Ryszard Mędrzyk poinformował zebranych , że otrzymał od Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „ Rodzina Policyjna 1939 ” zaproszenie na obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji Związku Sowieckiego na Polskę oraz 100 rocznicę powołania Policji Państwowej. Uroczystości odbędą się w dn. 13.IX.br. o godz. 12.00 przy Grobie Policjanta Polskiego w KWP w Katowicach. Omówiono uczestnictwo delegacji ze Stowarzyszenia wraz ze sztandarem.

Nadal Stowarzyszenie z uwagi na oszczędności narzucone z Zarządu Głównego- nie ma podłączonego w siedzibie Internetu.

Kol. Konrad Ptak poinformował, że z uwagi na jego dłuższy wyjazd za granicę przekazuje swoje obowiązki Prezesa Koła w Częstochowie koleżance Joannie Siorskiej.

Prezes Zarządu – Ryszard Mędrzyk zaapelował do zebranych , aby już szukać miejsca na wyjazdowe posiedzenie Zarządu w 2020 roku. On sam proponuje Pokrzywną, ale poczekamy na inne oferty.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokółowała: Grażyna Waryszak

 

 Protokół z posiedzenia jest do wglądu w siedzibie ZW w KATOWICACH

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET