ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     7 marca 2017 posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

7 marca 2017 posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach

Na posiedzeniu obecnych było 12 członków Prezydium – lista obecności – /załącznik nr 1/

Posiedzenie otworzył Kol. Piotr Stypa – Prezes ZW SEiRP w Katowicach, przedstawiając porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie bez uwag – /załącznik nr 2/

Ad. 1 . Prezes Piotr Stypa przywitał członków Prezydium i gości w osobach Wilhelm Grudzień , Ewa Macek, Piotr Budzyń.

Ad.2. Złożono życzenia obecnym paniom z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Święta Kobiet.

Ad. 3. Prezes Z.W. Piotr Stypa zapoznał obecnych z treścią sprawozdania z działalności Prezydium Z.W. SEiRP za rok 2016 przygotowanego na posiedzenie Z.W. w dniu 21.03.2017 r., które następnie omówiono - /załącznik nr 3/

Ad. 4. Prezes Z.W. Piotr Stypa zapoznał obecnych z porządkiem obrad na posiedzenie Z.W. w dniu 21.03.2017 r. Porządek uzupełniono po dyskusji o jeden punkt, a mianowicie : informacje z przeprowadzonej kontroli przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną za 2016 rok , które przedstawi na posiedzeniu w dniu 21.03.2017 Wilhelm Grudzień. – porządek poddano pod głosowanie – przegłosowano jednogłośnie.

Ad. 5. Piotr Stypa przedstawił informację dotyczącą przygotowań do posiedzenia w dniu 21.03.2017 roku : sala i nagłośnienie przygotowane, zaproszenia rozesłane, menu przygotowane, parking zabezpieczony na 30 miejsc.

 Skład stołu prezydialnego przegłosowano jednogłośnie.

Przygotowanie Uchwał, odznaczeń i dyplomów – Krystyna Kowalik.

Listę obecności przygotuje Sylwia Romaniuk.

Rozliczenie finansowe przygotuje Jacek Jędryszek, a zapozna z nim na posiedzeniu Krystyna Kowalik.

Ad. 6. Edward Lesiewicz został zobowiązany do umieszczenia porządku obrad na stronie internetowej Z.W.

Ad. 7. Wolne wnioski :

Wilhelm Grudzień – w dniu 13.03.2017 r. zostanie przeprowadzona kontrola przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną działalności Prezydium Z.W. SEiRP w Katowicach za rok 2016. Wnioski z kontroli zostaną przedstawione na posiedzeniu Z.W. SEiRP w Katowicach w dniu 21.03.2017 r.

Następnie Ewa Macek przedstawiła sprawozdanie z konferencji w Soczewce w dniach 28 luty – 2 marca 2017 r. pt. „Represje wobec emerytów mundurowych w RP a bezpieczeństwo państwa”.

Konferencja odbyła się w Ośrodku Szkolno-wypoczynkowym „Mazowsze” w miejscowości Soczewka k/ Płocka w dniach 28 luty -2 marzec 2017 roku. Organizatorzy konferencji to członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Byłych Policjantów Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście min.:
-profesor dr hab. nauk prawa Jerzy Jaskiernia, były minister sprawiedliwości, zasiadał w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu pełniąc funkcję I wiceprzewodniczącego Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka, organizator Międzynarodowych Konferencji Naukowych na temat ochrony praw człowieka, Marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich.
-Andrzej Milczanowski prawnik i polityk, działacz opozycji w okresie PRL, minister spraw wewnętrznych w latach 1992–1995.
-Marek Dukaczewski żołnierz służb specjalnych, generał Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomata, były podsekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP, były Szef WSI.
-Andrzej Kapkowski generał brygady, wieloletni pracownik służb specjalnych PRL, szef UOP 1996-1997.
-Zdzisław Bartula członek Prezydium Zarządu Głównego SEiRP,
-Jerzy Meysztowicz poseł na Sejm, członek Klubu Parlamentarnego „Nowoczesna”,
-oraz inni.
Komitet organizacyjny Konferencji któremu przewodniczył Leszek Sucholewski przewiduje oprócz posiedzeń plenarnych pracę w zespołach problemowych.
Na posiedzeniu plenarnym L. Sucholewski wskazał na cele i zadania jakie stoją przed uczestnikami tej konferencji:
1. Uświadomienie potencjalnych możliwości środowiska służb mundurowych. W tym obrona łamanych praw i godności byłych funkcjonariuszy, zmniejszenie świadczeń emerytalnych i innych uprawnień socjalnych.
2. Wypracowanie możliwości politycznych i prawnych.
3. Integracja całego środowiska służb mundurowych.
4. Wykorzystanie mediów do prezentacji naszych stanowisk i osiągnięć.
Powołano zespoły problemowe:
I. Zespół polityczny:
- ocena motywów partii rządzącej dyskryminującej środowiska mundurowe zwłaszcza w zakresie uprawnień emerytalnych,
- ocena wpływu dyskryminacji środowiska mundurowego na bezpieczeństwo państwa,
- ocena możliwości współpracy z partiami politycznymi dla dobra środowiska mundurowego i bezpieczeństwa państwa,
- ocena możliwości zlikwidowania podziałów w społeczeństwie na "patriotów " i "oprawców",
- możliwości rozwiązania sytuacji kryzysowej na linii środowiska mundurowe a władza ustawodawcza i wykonawcza.
 
II. Zespół prawny:
- ocena prawna uchwalonych zmian w ustawach emerytalnych służb mundurowych w kontekście prawa krajowego i międzynarodowego,
- ocena legalności uchwalonych ustaw,
- możliwości zaskarżania uchwalonych ustaw na drodze krajowej i międzynarodowej,
- możliwości zaskarżania indywidualnych decyzji emerytalnych na skutek wprowadzonych zmian w ustawach emerytalnych.
 
III. Zespół d/s dialogu i porozumienia:
- ocena podejmowanych działań politycznych i prawnych zmierzających do zablokowania represyjnych ustaw i zarządzeń władzy ustawodawczej i wykonawczej,
- zmiana podejścia do oceny okresu PRL jako systemu totalitarnego w kontekście aktualnej sytuacji społeczno politycznej i ekonomicznej w kraju,
- możliwości zahamowania wykorzystywania polityki historycznej w bieżącej działalności politycznej, zmiana priorytetów w działalności instytucji takich jak IPN w kreowaniu bieżących zdarzeń politycznych.
 
IV. Zespół d/s komunikacji i integracji:
- ocena możliwości przedstawiania stanowiska środowisk mundurowych w mediach,
- wykorzystanie możliwości komunikacji internetowej / np. Internetowe Forum Policyjne /,
- wzmocnienie roli Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w reprezentowaniu i bronieniu interesów naszego środowiska
- stworzenie systemu komunikacji i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi stowarzyszeniami i indywidualnymi członkami naszego środowiska
- podejmowanie wspólnych działań protestacyjnych dla dobra środowiska mundurowego i bezpieczeństwa państwa
- współpraca z innymi demokratycznymi stowarzyszeniami i instytucjami.
Ustalono iż powyższe zagadnienie omówi na posiedzeniu Z.W. SEiRP w Katowicach w dniu 21.03.2017 r. Edward Lesiewicz.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokółowała :

Sylwia Romaniuk

 

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET