Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     Siemianowice Śl. - nowe koło    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Siemianowice Śl. - nowe koło

 

POWSTAŁO NOWE KOŁO NR 31 STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

W SIEMIANOWICACH ŚL., W SIEDZIBIE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEMIANOWICACH ŚL.

PREZYDIUM ZOW SE i RP w KATOWICACH DECYZJĄ NR 9/2022 z DNIA 14.06.2022r.

I ZOW SE i RP w KATOWICACH UCHWAŁĄ NR 19/2022 z DNIA 14.06.2022 r. WYRAZILI ZGODĘ NA

UTWORZENIE KOŁA NR 31 SE i RP w SIEMIANOWICACH ŚL. WOJ. ŚLĄSKIE

W dniu 31 maja 2022 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 16, Grupa Członków Emerytów i Rencistów Policyjnych na Zebraniu Założycielskim utworzyła Koło NR 31 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Siemianowicach Śl. (24 członków zwyczajnych oraz 1 członek Wspierający).

W zebraniu brali udział zaproszeni goście z ramienia Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji- nadinsp. Romana Rabsztyna: podinsp. Marcin Budzich- Naczelnik Gabinetu KWP w Katowicach, podinsp. Krzysztof Szala- Przewodniczący Komisji Socjalnej Emerytów i Rencistów Policyjnych KWP w Katowicach. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach reprezentowała Sekretarz- Sylwia Romaniuk, nie przybył Prezes Zarządu- Ryszard Mędrzyk, ponieważ przebywał z grupą Seniorów na wczasach. Gospodarzami z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śl. byli: podinsp. Michał Szynol- Komendant KMP w Siemianowicach Śl., podinsp. Waldemar Wierzycki - Z-ca Komendanta KMP w Siemianowicach Śl. i Rzecznik Prasowy wym. Komendy.

Prowadzącą Zebrania była Ewa Macek- Wiceprezes ZOW SE i RP w Katowicach a Protokolantem- Krzysztof Kwiatkowski, zebrani jednogłośnie przegłosowali wym. propozycję. Ewa Macek nadmieniła, iż celem zebrania jest utworzenie w KMP w Siemianowicach Śl. Koła SE i RP, na co wszyscy Zebrani wyrazili zgodę. E. Macek w swoim wystąpieniu poinformowała Założycieli wym. Koła, iż członkowie, którzy przeszli dobrowolnie z KM nr 12 SE i RP w Katowicach musieli złożyć pisemne rezygnacje z dniem 31 maja 2022r., gdyż z tą datą nabywają prawa członkowskie Koła SE i RP w Siemianowicach Śl. W skrócie omówiła cele i zakres działalności SE i RP, strukturę organizacyjną, zasady wyboru władz oraz prawa i obowiązki członków wym. Stowarzyszenia wynikające ze Statutu SE i RP uchwalonego na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów w Płońsku w dniu 20.09. 2019 r.

Po podjęciu uchwał wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków oraz uchwały o głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęta została uchwała o utworzeniu Koła SE i RP w Siemianowicach Śl. Zebranie wybrało w wyborach bezpośrednich, jednogłośnie w głosowaniu jawnym Prezesem Zarządu Koła- EWĘ MACEK, zaznaczając jednoznacznie, że wszyscy mają bardzo duże zaufanie do niej, która przez wiele lat bardzo aktywnie działa na rzecz środowiska Seniorów, świadczą o tym bardzo dobre wyniki. Ponadto Zebranie podjęło Uchwały wyboru: 8 członków Zarządu (w tym Prezes Zarządu), 3 członków Komisji Rewizyjnej i 2 Delegatów (1 plus 1 rezerwa) na Wojewódzkie Zebranie Delegatów. W skład Zarządu weszli: Prezes- Ewa Macek, Wiceprezes- Robert Piętka, Sekretarz- Krzysztof Kwiatkowski, Skarbnik- Anna Krasucka, członkowie - Krystyna Kuta, Lucyna Misiara, Andrzej Florczak i Jacek Świderski (Administrator strony internetowej, która będzie funkcjonować od lipca br.) Skład Komisji Rewizyjnej Koła jest następujący: Andrzej Denkowski, Wiceprzewodnicząca- Bożena Gieszczyk i Sekretarz- Józef Michalski. Delegatami zostali wybrani: Ewa Macek i Krzysztof Kwiatkowski(rezerwa). Kroniką wym. Koła będą zajmować się: Krystyna Kuta i Andrzej Garyga.

Komisja Uchwał i Wniosków stwierdziła, że Zebranie ogółem podjęło 16 Uchwał (m.in. uchwalenie: składki członkowskiej i wpisowego, planu pracy, preliminarza budżetu na 2022r., Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu, Regulaminu Pracy Zarządu Koła, Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Koła. Komisja Skrutacyjna potwierdziła w Protokole, że głosowało jednomyślnie 24 członków zwyczajnych w głosowaniu jawnym w uchwale dot. utworzeniu wym. Koła i wystąpienie do ZOW SE i RP w Katowicach o podjęcie Uchwały zatwierdzającej utworzenie Koła.

Podinsp. Marcin Budzich i podinsp. Krzysztof Szala pogratulowali nowo wybranej Prezes Zarządu- Ewie Macek i całemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Koła, zaznaczając jednocześnie, że Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach –nadinsp. Roman Rabsztyn poparł tę inicjatywę i bez najmniejszego wahania wyraził zgodę, aby policyjni emeryci i renciści mieli swoje miejsce spotkań w KMP w Siemianowicach Śl. Razem z Komendantem KMP w Siemianowicach Śl. -podinsp. Michałem Szynolem i Naczelnikiem Gabinetu KWP w Katowicach- podinsp. Marcinem Budzich uczestniczyli aktywnie w pozyskaniu lokalu i jego wyposażeniu.

Wym. Goście bardzo wysoko ocenili nowo wybraną Prezes Zarządu Koła- Ewę Macek za aktywność i działalność na rzecz Seniorów Policyjnych w ZOW SE i RP w Katowicach jak i w poprzednim KM nr 12 SE i RP w Katowicach, czego dowodem było wręczenie graweru z logo Policja i podpisem: “Z wyrazami szacunku- nadinsp. Roman Rabsztyn”. Zadeklarowali również ze swej strony wszelką pomoc członkom nowopowstałego Koła.

Podinsp. Krzysztof Szala omówił zakres spraw socjalnych dot. członków Koła i możliwości uzyskiwania pomocy finansowej z Komisji Socjalnej E i R KWP w Katowicach.

Z kolei Gospodarze: Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śl.- podinsp. Michał Szynol i jego Z-ca Komendanta Miejskiej Policji- podinsp. Waldemar Wierzycki pogratulowali nowo wybranej Prezes Zarządu Ewie Macek i Członkom Zarządu, zapewniając jednocześnie, że wym. Koło otrzyma nieodpłatnie wsparcie i pomoc w uzyskaniu pomieszczenia dla statutowej działalności na rzecz policyjnych Seniorów. Ze swej strony deklarują współpracę z Zarządem wym. Koła.

Przedstawicielka ZOW SE i RP w Katowicach- Sekretarz – Sylwia Romaniuk również pogratulowała nowo wybranej Prezes Zarządu- Ewie Macek i członkom założycieli wym. Koła założenia organizacji pozarządowej na terenie KMP w Siemianowicach Śl. zaznaczając, że jest emocjonalnie związana z tym miejscem, w którym się urodziła i spędziła dzieciństwo. W swoim wystąpieniu podkreśliła bardzo dobrą współpracę z Wiceprezes ZOW SE i RP w Katowicach i byłą Wiceprezes Zarządu KM nr 12 SE i RP w Katowicach - Ewą Macek, jej ogromną aktywność i owocne wyniki pracy na rzecz emerytów, rencistów policyjnych i ich rodzin. Zaznaczyła, że Zebranie Założycielskie zostało bardzo dobrze przygotowane i prowadzone przez Przewodniczącą Zebrania- Ewę Macek, zgodnie z obowiązującym Statutem SE i RP. Zapewniła, że z pewnością ZOW SE i RP w najbliższym czasie podejmie uchwałę zatwierdzającą utworzenie wym. Koła. Zadeklarowała ze strony Prezesa Zarządu- Ryszarda Mędrzyka, swoim a także w mieniu Koła SE i RP w Mysłowicach, gdzie jest Wiceprezesem Zarządu wszelką pomoc i współpracę na rzecz Seniorów.

Zaproszonym Gościom, Gospodarzom, Prezesowi ZOW SE i RP i Uczestnikom Zebrania Prezes Zarządu Koła SE i RP w Siemianowicach Śl. - Ewa Macek podziękowała w imieniu swoim i nowo wybranych Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej Koła za zaufanie, zaangażowanie, pomoc, słowa uznania i zobowiązała się do aktywnej pracy na rzecz członków Koła.

Pogratulowała również wybranym Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła życząc sukcesów w pracy na rzecz środowiska emerytów policyjnych i ich rodzin. Zaapelowała do zebranych, aby do Koła przystępowali małżonkowie emerytów policyjnych, którzy zgodnie z nowym Statutem SE i RP stają się członkami zwyczajnymi i posiadają ich uprawnienia. Zaapelowała o przekazywanie 1 % dochodu na rzecz SE i RP, gdyż z uzyskanych w ten oto sposób środków pieniężnych będą mogli skorzystać będący w potrzebie nasze koleżanki i koledzy.

Zadeklarowała dalszą pomoc prawną, socjalną i psychologiczną na ich rzecz. Podkreśliła, żeby Członkowie założyciele Koła wypełnili deklaracje członkowskie, opłacili wpisowe i składkę członkowską a Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wypełnili Oświadczenia o niekaralności.

Uczczono 1 minutą ciszy zmarłe koleżanki i kolegów z SE i RP. Po zakończeniu Zebrania Założycielskiego Prezes Zarządu wraz z Członkami Koła SE i RP w Siemianowicach Śl. udali się pod pomnik poległych Policjantów woj. śląskiego, znajdującego się przy KMP w Siemianowicach Śl. w celu złożenia kwiatów i zniczy.

Obecnie wym. Koło liczy 32 członków zwyczajnych i 2 członków wspierających.

Link: /siemianowice.policja.gov.pl/ wiadomości- 01.06.2022r. /Powstało Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Siemianowicach Śląskich/

sporz. E. Macek

zdjęcia: K.Kuta i J.Świderski


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET