Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     Posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 15.01.2019 r.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 15.01.2019 r.
Notatka    z  posiedzenia Prezydium  Zarządu Wojewódzkiego  SEiRP  w Katowicach     w dniu 15.01.2019 r. 
             Na  posiedzeniu   było  obecnych   piętnastu  członków  Prezydium  ZW  SEiRP   i  cztery osoby  zaproszone     (lista obecności – zał. Nr 1).
                   Posiedzenie otworzył Prezes ZW Ryszard Mędrzyk, który powitał zebranych i zapoznał wszystkich z porządkiem posiedzenia.  Przedstawiony porządek został przyjęty jednogłośnie                               (zał. Nr 2).
     W pierwszej kolejności Prezes Ryszard Mędrzyk podziękował wszystkim osobom ,które przyczyniły się swoim działaniem do przygotowania opłatkowego spotkania Zarządu Wojewódzkiego  SEiRP w Knurowie w dniu  11.12.2018 r.
     Następnie kol. Sylwia Romaniuk  zapoznała zebranych z korespondencją Zarządu Głównego :
-   odczytała pismo dotyczące aktualizacji danych do KRS i SEiRP (   zmiana nazewnictwa,  zmiany pieczątek, druków itp.) i powiadomienie o aktualizacji tych danych do Urzędu Miasta i innych instytucji  zawiązanych z SEIRP w danym mieście.  (zał. Nr 3)
-    zapoznała z   pismem  z ZG dotyczącym   informacji o planowanych przedsięwzięciach  na rok 2019.   Po zebraniu informacji z poszczególnych kół terenowych przygotowywana jest odpowiedź do ZG SEiRP
-   przedstawiła   analizę opracowanego przez inspektora ochrony danych osobowych ZG SEiRP projektu klauzuli RODO.  Przygotowane wzory oświadczeń zostały już przekazane do wszystkich kół terenowych       (zał. Nr 4).
                 Prezes Ryszard Mędrzyk     poinformował  o konieczności  wytypowania w każdym kole SEiRP osoby (osób) mających  dostęp do  bazy danych zgodnie z wymogami RODO.                                  Prezesi  kół otrzymali  stosowne pisma  na tę okoliczność.
            Ponadto    podjął   temat  wytypowania  osób  mających  dostęp  do bazy  danych  osobowych                         w Prezydium Zarządu Wojewódzkiego  SEiRP   (prezes , sekretarz, skarbnik). .    
             Prezes   Ryszard  Mędrzyk  odczytał  zarys  projektu  planu pracy Zarządu Wojewódzkiego            na  2019 rok, który   sporządził wspólnie  z  Sylwią Romaniuk .  Szczególną uwagę zwrócił na przypadającą w tym roku  setną rocznice powołania  Policji ,   w której  obchodach  koła terenowe powinny uczestniczyć  wspólnie z czynnymi  funkcjonariuszami.   Pisma w tej sprawie zostaną rozesłane do  Prezesów   kół.      Podczas omawiania poszczególnych zadań do realizacji -  nadmienił, że wiele punktów z poprzedniego roku – będzie kontynuowane w   roku  bieżącym .
           Kolega Bogdan Żabiński  z Koła w Jastrzębiu Zdroju  zaproponował,  aby w tym roku  również zamówić  wykonanie   plastikowych  kalendarzyków  z informacją o przekazywaniu  1%   podatku       na nasze Stowarzyszenie z podaniem naszego KRS-u         
               W kolejnej części posiedzenia głos zabrała kol. Ewa Macek  i złożyła obszerne  informacje z działalności  i  realizacji  działań  za rok 2018-  Zespołu   koordynatorów  do  spraw Ustawy  Represyjnej     z   16 .12. 2016 r.  (sprawozdanie do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia).   Zał. Nr 5.                             
  Protokół z posiedzenia jest do wglądu w siedzibie ZW w KATOWICACH

Projekt i wykonanie: InforpolNET