Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     KOMUNIKATY    /     WAŻNE: informacja ZG SEiRP w Warszawie DODATEK OSŁONOWY    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

WAŻNE: informacja ZG SEiRP w Warszawie DODATEK OSŁONOWY

Dnia 25 stycznia 2022 14:02 sekretariat@seirp.pl napisał(a):

Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Ustaw z 2022 roku poz. 1             
                                        została opublikowana ustawa o
dodatku osłonowym oraz w poz. 2 rozporządzenie określające wzór wniosku
o jego wypłatę.
 
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Dz. U z 2022 r.
poz. 2 -
 
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w
sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego – Dz. U z 2022 r.
poz. 2 -
.
 
Ustawa weszła w życie 4 stycznia 2022 roku.
 
Wniosek będzie można złożyć w najbliższej gminie.
 
Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, które mają
przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w
ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w
gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie
wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1
stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie
zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400
zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego,
850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się
minimum z 6 osób).
 
Uwaga! W art. 12 cyt. ustawy znajdujemy również ważny zapis:  W ustawie
z dnia 31 lipca 2019 r.           o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji                                  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1842) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 
„2. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie
posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków
publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż
jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje
właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej
przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291,z późn. zm.8),
zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku energetycznego, o którym mowa w art.    
                     5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.9)), dodatku
osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021
r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1), oraz innych dodatków i
świadczeń wypłacanych wraz  z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych
przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie
przekracza kwoty 1700 zł miesięcznie.”
 
Więcej informacji w załącznikach.
 
Z poważaniem!
 
Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

POBIERZ PAKIET DOKUMENTÓW


Projekt i wykonanie: InforpolNET