Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     Protokół z posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego SEIRP w Katowicach w dn. 21.08.2018     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Protokół z posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego SEIRP w Katowicach w dn. 21.08.2018

Protokół

z posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego SEIRP w Katowicach w dn. 21.08.2018

Na posiedzeniu obecnych było 43 osoby w tym zaproszeni goście. ( Zał. Nr 1 - lista obecności)

Ad.1 Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego R. Mędrzyk witając członków ZW i zaproszonych gości. Ad.2 Zapoznanie z porządkiem posiedzenia i poddanie go pod głosowanie. Przyjęto jednogłośnie. (Zał. Nr 2 Porządek posiedzenia ) Ad.3 Prezes ZW zaproponował kol. Grażynę Waryszak na sekretarza posiedzenia. Wniosek jednogłośnie przyjęto. Ad.4 Prezes R. Mędrzyk zawnioskował o powołanie Komisji Uchwał i Wniosków w składzie osobowym - E. Krzysztofik, E. Macek, J. Przybylak. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Ad.5 Zaproszony podinsp. Krzysztof Szala przekazał zebranym informacje dot. funduszu socjalnego:

* omówienie obowiązujących formularzy (kopie dla przedstawicieli kół ) * omówienie zasad i kryteriów przydziału pomocy materialnej z funduszu ( m.in. zapomogi, przypadki losowe, zwroty kosztów pogrzebu, dopłaty do sanatorium i wczasów) * wyjaśnienie pojęcia osoby „uprawnionej” w rozumieniu przepisów funduszu socjalnego, * omówienie wykorzystania środków finansowych na fundusz socjalny w terenie za pierwsze półrocze (limity ) oraz przypomnienie o załączaniu do zakupów faktur.

Ad.6 Kol. Ewa Macek przekazała informacje z posiedzenia ZG SEiRP w Warszawie w dn.26.06.2018 i przedstawiła obecnym podjęte na spotkaniu uchwały: * Uchwała nr 21/VII/ZG/18 w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu Głównego , * Uchwała nr 22/VII/ZG/18 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. ( zysk w kwocie 429 535,27 zł) * Uchwała nr 23/VII/ZG/18 w sprawie przeznaczenia zysku Stowarzyszenia za 2017 r. w kwocie 429.535,27 zł w całości na działalność statutową SEiRP, * Uchwała nr 24/VII/ZG/18 dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017 rok jako organizacji pożytku publicznego, * Uchwała nr 25/VII/ZG/18 informująca o przyjęciu budżetu na rok 2018, * Uchwała 26/VII/ZG/18 o zatwierdzeniu przez Zarząd dwóch decyzji Prezydium ZG w sprawie pomocy z funduszu OPP i przyznania dotacji, * Uchwała nr 27,28,29,30/VII/ZG/18 w sprawie przyznania wyróżnień, * Uchwała nr 31/VII/ZG/19 w sprawie ufundowania i nadania sztandaru Kołu nr 13 w Stargardzie, * Uchwała nr 32/VII/ZG/18 dotycząca złożenia zawiadomienia do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez firmę KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi na szkodę SEiRP (tryb cywilny), * Uchwała nr 33/VII/ZG/10 dotycząca zwołania Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego SEiRP w dniach 26-27 października 2018 r. * Uchwała nr 34/VII/ZG/10 w sprawie złożenia doniesienia do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez Dyrektora Zakładu ER MSWiA w Warszawie. ( Zał.nr 3 – powyższe uchwały)

Ad.7 Prezes R. Mędrzyk zawnioskował podjęcie uchwały na zakup drukarki dla potrzeb Prezydium ZW (do kwoty 1000 zł),

Ad.8 Omówienie i zatwierdzenie preliminarza na 2018 rok - Krystyna Rogala

Ad.9 Omówienie dokonywania zakupów zgodnie z zasadami gospodarki finansowej (bezwzględnie wymagane faktury!) - Krystyna Rogala

Ad.10 Omówienie wpłat składek członkowskich przez poszczególne Koła za I półrocze 2018 r. (Uchwała nr 24/2012 /ZG z dn.21.12.2012 ) - Krystyna Rogala

Ad.11 Prezes ZW R. Mędrzyk zawnioskował podjęcie uchwały na okoliczność podwyższenia kwoty pogotowia kasowego do 15.000 zł.

Ad.12 Prezes ZW R. Mędrzyk - zapoznanie zebranych z wnioskiem Koła nr 27 w Mysłowicach w sprawie refundacji przez Zarząd Wojewódzki w całości lub w części rocznej opłaty za wynajem lokalu przez to Koło. (600 zł rocznie). Podjęto dyskusję w tym zakresie, podczas której uczestnicy posiedzenia wypowiadali się na temat własnych problemów lokalowych poszczególnych kół i opłat czynszowych za ich wynajem (m.in. przedstawiciele Tarnowskich Gór, Częstochowy, Mikołowa , Lublińca, Bielska Białej, Żywca i Gliwic). Padł wniosek z sali , aby wystosować pismo do Komendanta Wojewódzkiego z prośbą wsparcia Kół w uzyskaniu lokali w podległych komendach z przeznaczeniem na prowadzenie przez nich działalności statutowej. Wniosek Koła nr 27 z Mysłowic poddano pod głosowanie - wniosek odrzucono większością głosów (jeden głos wstrzymujący się) .

Ad.13 Prezes ZW R. Mędrzyk przypomniał o obowiązku powiadamiania organów samorządowych (Wydział do spraw Obywatelskich w UM) o zarejestrowaniu działalności poszczególnych kół terenowych i każdorazowej zmianie władz w ich zarządzie . ( Art.20 ust.1i2 Ustawy z 7 .04.1989 Prawo o Stowarzyszeniach – Dz.U.2017.210 ) Omówiono pismo Prezydenta m. Rybnika przesłane z ZG . (Zał. Nr 4 – pismo nr SO-I.511.25.2018). Kol. E. Krzysztofik zapoznał zebranych z treścią przepisów prawnych, na które się powołano.

Ad. 14 Wiceprezes Henryk Mikosz przekazał informacje w sprawie przygotowań do wyjazdowego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP do Zakopanego w dniach 14-16.09.2018. Planowany wyjazd z Knurowa o godz.6.00 , z Katowic z ul. Kopernika o godz. 7.00.

Ad. 15 Wiceprezes Ewa Macek przekazała informacje i zadania dotyczące działalności Stowarzyszenia na rzecz Ustawy Represyjnej. Plan pracy na rok 2018-2020 przewiduje szereg działań , między innymi :

- utworzenie zespołu zadaniowego, - zapewnienie ochrony prawnej i określenie warunków pomocy finansowej dla osób objętych ustawą, - rola rzecznika prasowego ZW SEiRP w Katowicach w kontekście ustawy,

- aktywne uczestniczenie w debatach Posłów na Sejm RP oraz udział w wyborach samorządowych, parlamentarnych, - uruchomienie warsztatów zawodowych dla kobiet poszkodowanych ustawą,

- pozyskiwanie środków finansowych na działalność zespołu koordynatorów, - współpraca z FSSM RP - rola koordynatorów przy ZW SEiRP w Katowicach .

Ad. 16 Kol. Edward Krzysztofik zapoznał zebranych z korespondencją dotyczącą wydalenia R. Wiśniewskiego z SEiRP .

Ad. 17 Prezes R. Mędrzyk i Wiceprezes E.Macek przedstawili obecną sytuację dotyczącą ubezpieczenia członków SEiRP w Warcie i PZU oraz związaną z tym prowizją. W tej samej sprawie głos zabrał v-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z KG Wilhelm Grudzień.

Ad. 18 Dyskusja i wolne wnioski :

- Prezes R.Mędrzyk złożył wniosek o podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania w kwocie 500 zł z naszego funduszu - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury „Silesia TAK ART” w Tychach, które obchodzi piątą rocznicę powstania.

- przedstawiciel Koła z Tarnowskich Gór poruszył sprawę rozdziału funduszu powstałego z wpłat 1% na nasze Stowarzyszenie. Do tej pory każdy Zarząd Wojewódzki miał własną pulę środków ( w ZG), które nie zawsze były jednakowo rozdysponowane, gdyż były Zarządy , gdzie nie było potrzeby ich wypłaty a w innych brakowało środków w stosunku do potrzebujących. W związku z tym obecnie cala pula zebranych funduszy będąca w Zarządzie Głównym będzie rozdysponowywana bez rejonizacji tylko wg zgłaszanych potrzeb.

- Kol. Leszek Lorenc zrelacjonował tematykę zjazdu nadzwyczajnego w Warszawie w dn.27.04,2018 w sprawie zmian w statucie i wpisania go do rejestru KRS. Odczytał pismo z kancelarii adwokackiej informujące, że KRS nie wpisał zmiany statutu (zmieniono w stosunku do procedowanego paragraf 19 dot. reprezentacji). KRS zażądał zmiany statutu w zakresie statusu opp. Ponowna rejestracja statutu będzie możliwa po wprowadzeniu zmiany i ponownym jego uchwaleniu.

Ad. 19 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków E. Krzysztofik odczytał treść proponowanych uchwał w dniu 21.08.2018 r., poddał je pod głosowanie :

- Uchwała nr 1/18 dotycząca zakupu drukarki – poddano pod głosowanie - przyjęta jednogłośnie

- Uchwała nr 2/18 dotycząca podwyższenia pogotowia kasowego do kwoty 15.000 zł - poddano pod głosowanie - przyjęta jednogłośnie,

- Uchwała nr 3/18 dot. przyjęcia preliminarza na 2018 r. – przyjęta jednomyślnie

- Uchwała nr 4/18 dot. dofinansowania Stowarzyszenia „Silesia TAK ART” w kwocie 500 zł przyjęta jednogłośnie.

Ad.20 Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała Grażyna Waryszak

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET