Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     Notatka z posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 11.02.2019    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Notatka z posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 11.02.2019

Notatka
z  posiedzenia  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  SEiRP w Katowicach w dniu 11.02.2019

   Prowadzący ; Prezes ZOW Katowice SEiRP Ryszard Mędrzyk
   Uczestnicy posiedzenia: wg listy obecności, która stanowi załącznik do protokołu                                                                                                       (członkowie    Prezydium i  zaproszeni Goście)
   Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia,  zgodnie z przesłanym wcześniej planem.
  Omówienie pkt. zatwierdzonego planu posiedzenia.
Jednogłośnie podjęto decyzję o odstąpieniu od odczytania protokołu z poprzedniego posiedzenia prezydium .
Omówienie pism Prezesa ZG SEiRP dot. OPP 1%.  Prezes ZG w przesłanych do wszystkich Prezesów ZOW pismach omówił szczegółowo sytuacje  prawną  na dzień dzisiejszy, związaną z odpisami 1% na rzecz SEiRP. Prezes Mędrzyk zapoznał uczestników posiedzenia odczytując przedmiotowe pisma.   
Omówienie stanu finansów i stanu ilości członków . Zagadnienie referował Prezes R. Mędrzyk . Odczytał i omówił  Sprawozdanie finansowe  przygotowane przez Skarbnika ZOW SEiRP Katowice Krystyna Rogala. 
Informacja  w sprawie realizacji działań w sprawie Ustawy Represyjnej – E. Macek 
Kol. Ewa Macek omówiła przebieg Konferencji  zorganizowanej z inicjatywy Europosła SLD Marka Balta 22.01.2020r. w Katowicach w WST. Ponownie przekazała informacje o przekazaniu przez Europosła Janusza Zemke  Europosłowi Markowi Baltowi spraw osób objętych skutkami „Ustawy dezubekizacyjnej” . Szczegółowa relacja z Konferencji znajduje się na stronach zarówno Koła nr12 SEiRP w Katowicach jak również ZOW Katowice SEiRP . Ponadto Kol. Ewa Macek  poinformowała o wyrokach jakie zapadają w Sądach Okręgowych Woj. Śląskiego .
 Kol. Adam Zioło  odpowiedzialny za zorganizowanie szkolenia pocztów sztandarowych określił , że przedmiotowe szkolenie odbędzie się w maju br. Wcześniej o szczegółach w kwestii organizacji szkolenia będzie kontaktował się z zainteresowanymi.                     
Kol. Henryk Mikosz został wyznaczony jako osoba odpowiedzialna za zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego mającego się odbyć w terminie  11- 13 września 2020r. (Globus).Kol. Mikosz omówił aktualny stan przygotowań.
Kol. Beata Wójcik omówiła pracę zespołu prasowego. Głównie przedmiotem zainteresowania jest wprowadzenie zmian organizacyjnych mających na celu szybsze wprowadzenia danych na stronie internetowej oraz wprowadzenie zmian mających na celu spowodowanie „uczytelnienie” strony internetowej w sposób  , który zapewni adekwatny ,pełny ,bieżący dostęp do informacji. W tym celu prowadzi rozmowy w przedstawicielami ZG SEiRP. Ponownie przypomniała ,że informacje (zdjęcia i opis) z funkcjonowania poszczególnych Kół SEiRP  Woj. Ślaskiego należy kierować bezpośrednio do administartora strony internetowej ZOW Kol.Bogdana  Żabińskiego. Natomiast materiały wymagające wcześniejszego opracowania do Rzecznika.
Sprawy organizacyjne. 
Kol. Edward Krzysztofik  podjął decyzję o rezygnacji  z przewodniczenia i pracy w Zespole ds. Nagród i Wyróżnień. Została zgłoszona kandydatura Kol. Henryka Mikosza , która w głosowaniu została zaakceptowana.     


Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Kol. Krzysztof Debudaj ponownie poruszył konieczność przeprowadzenia szkolenia dla skarbników, prezesów i przewodniczących Komisji Rewizyjnych Kół SEiRP Woj. Śląskiego. 
 Zakończenie posiedzenia.
Protokół z posiedzenia sporządziła Kol. Grażyna Waryszak
Notatkę z posiedzenia sporządziła Beata Wójcik.

Protokół wraz załącznikami  do wglądu znajduje się w siedzibie  ZOW Katowice

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET