ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2016    /     6 grudnia 2016 posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

6 grudnia 2016 posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

W KATOWICACH W DNIU 06.12.2016 r.

 

 

Na posiedzeniu obecnych było 14 członków Prezydium – lista obecności – /załącznik nr 1/

 

Posiedzenie otworzył Kol. Piotr Stypa – Prezes ZW SEiRP w Katowicach, przedstawiając porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie bez uwag – /załącznik nr 2/

Ad. 1 . Prezes Piotr Stypa przywitał członków Prezydium i gości: Wilhelma Grudzień i Krzysztofa Debudaj – członków Komisji Rewizyjnej

Ad.2. Wyznaczenie osób do odznaczeń i przygotowanie odznaczeń do wręczenia na posiedzeniu w Z.W. dniu 13.12.2016r. – Uchwały odczyta Krystyna Kowalik. Następnie odznaczenia wręczą Prezes Z.W. Piotr Stypa i Krystyna Kowalik.

Ad.3. Ustalenie menu na posiedzenie Z.W. w dniu 13.12.2016 r. - omówił Jacek Jędryszek.

Ad. 4. Informacja dot. wysłania zaproszeń, zamówienia sali, nagłośnienia i rezerwacji parkingu dla uczestników.

Zaproszenia zostały rozesłane. Salę i nagłośnienie zarezerwowano. Również zarezerwowano 30 miejsc parkingowych dla uczestników posiedzenia Z.W. w dniu 13.12.2016r.

Ad. 5. Złożenie informacji w sprawie ilości zaproszonych gości na posiedzenie w dniu 13.12.2016 r. – przedstawił prezes Piotr Stypa :

 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach – insp. Krzysztof Justyński

 • Komendant Szkoły Policji w Katowicach – insp. Kochańczyk

 • Przewodniczący NSZZ Policjantów w Katowicach – Rafał Jankowski

 • Honorowy Prezes Zarządu Głównego – Henryk Borowiński

 • Członek Prezydium ZG – Antoni Duda

 • Komendant Miejski Policji w Katowicach – insp. Paweł Szelong

 • Komendant Miejski Policji w Raciborzu - insp. Łukasz Krebs

 • Dyrektor Naczelny Zarządu Służby Zdrowia w Katowicach – Henryk Szczerba

 • Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego – podinsp.. Gabriela Socha

 • Kapelan Policji – Joachim Gondro

 • Przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna - Teresa Bracka

 • Przewodnicząca Krajowego Związku Pracowników Policji – Danuta Hus

 • Przewodnicząca Wojewódzkich Związków Zawodowych Pracowników Policji – Alicja Zając

 • Przewodniczący Komisji Socjalnej – podinsp. Krzysztof Szala

 • Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – Wilhelm Grudzień

 • Redaktor Naczelny Biuletynu Informacyjnego – Janusz Borowiński

 • Przewodniczący NSZZ Policji w Raciborzu - Stanisław Kogut

 

 • Prezes Zarządu Koła EiR Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Katowicach - mjr w st.spocz. Stanisław Jaguś

 • Prezes Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego R.P. w Katowicach – płk.w st.spocz. Marek Zapiór

 • Prezes Zarządu Wojewódzkiego EiR Pożarnictwa – st.ogn.w st.spocz. Roman Szłapa

 • Prezes Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego – Ryszard Bielan

 • Prezes Zarządu Woj. Żołnierzy Wojska Polskiego – ppłk.wst.spocz. Edward Zaręba

 

Ad.6. Ustalenie składu stołu prezydialnego :

 1. Prezes Z.W. SEiRP w Katowicach

 2. Komendant Wojewódzki Policji KWP w Katowicach

 3. Komendant Szkoły Policji w Katowicach

 4. Dyrektor Naczelny Zarządu Służby Zdrowia w Katowicach

 5. Członek Prezydium ZG

 6. Przewodniczący NSZZ Policjantów w Katowicach

 7. Kapelan Policji

 8. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

Skład stoły prezydialnego poddano pod glosowanie :

 • 12 głosów za

 • 2 głosy przeciw

Przegłosowano większością głosów.

 

Ad.7. Wysłuchanie informacji w sprawie zmniejszenia emerytur i rent policyjnych.

Głos zabrali:

Edward Lesiewicz – omówił dotychczasowe informacje ze szczególnym zwróceniem uwagi na pkt 13b Ustawy….

Mieczysław Skowron – odczytał apel FSSM RP z dnia 04.12.2016r. w sprawie manifestacji środowisk służb mundurowych, która odbyła się 02.12.2016r. pod Sejmem RP, oraz dalsze przygotowywane przedsięwzięcia . Apel –do niniejszego protokołu /załącznik nr 3/.

Mieczysław Skowron omówił także „listę do wpisów pod apelem FSSM RP” – zwrócił się z apelem aby jak najwięcej osób wpisywało się na listę. Jedna z list zostanie przygotowana na posiedzenie Z.W. w dniu 13.12.2016r.

Edward Lesiewicz – Z.G. powinien przygotować w „pigułce” treść, którą należy przekazywać posłom i mediom w związku z Ustawą o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016r.

Mieczysław Skowron w dniach 9-11.12.2016 będzie uczestniczył w posiedzeniu Z.G. SEiRP w Warszawie i przekaże powyższe uwagi, aby dobrze się przygotować do kolejnych manifestacji.

Wilhelm Grudzień - Ustawa mówi o wyrównywaniu szans społecznych, a faktycznie chodzi o zemstę, a nie wyrównanie krzywd. Należy odwołać się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Edward Krzysztofik – zapoznał uczestników z najnowszym artykułem , który ukazał się w Internecie w sprawie przedmiotowej Ustawy..

Szczególnie należy zwrócić uwagę na art. 15c i 13b.

Ad. 8. Piotr Stypa zapoznał uczestników posiedzenia i poddał pod głosowanie porządek obrad posiedzenia świąteczno-wigilijnego w dniu 13.12.2016 r. /załącznik nr 4/ .

Przegłosowano jednogłośnie.

Ad. 9. Wyznaczenie sekretarza na w/w posiedzenie Z.W. – na sekretarza posiedzenia w dniu 13.12.2016r. Piotr Stypa zaproponował Sylwię Romaniuk – przegłosowano jednogłośnie.

Ad.10. Piotr Stypa przedstawił wzór breloczków z okazji 25-lecia powołania SEiRP w Katowicach. Wzór został zaakceptowany jednogłośnie. Złożono zamówienie na wykonanie 100 szt. Pamiątkowych breloczków.

Ad.11. Przedstawiono terminarza posiedzeń Z.W. i Prezydium Z.W. na rok 2017. /Załącznik nr 5/.

 

Ad.12. Wolne wnioski.

Piotr Stypa zapoznał zgromadzonych z pocztą Zdzisława Bartuli i Czesława Okrasy w sprawie wzrostu cen odznaczeń i biuletynu informacyjnego. /Załączniki nr 6 i 7/

Krystyna Kowalik omówiła pismo SEiRP Koło w Żywcu – w przedmiocie nadania odznaczeń dla członków Koła i osób współpracujących./Załącznik nr 8/.

Po przeanalizowaniu dokonano zmian we wniosku dot. osób : Maciej Dziergas i Andrzej Socha – którzy otrzymają Odznaki Honorowe Z.W.

Pozostałe osoby jak w piśmie.

Mieczysław Skowron – omówił zmiany dot. projektu Statutu.

Henryk Mikosz – na każdym szczeblu było „Prezydium” nawet w większych Kołach, a obecnie ma zostać zlikwidowane.

Andrzej Jąder – Prezydium powinno zostać po dawnemu.

Wilhelm Grudzień – wrócił do propozycji z Buska Zdroju. Propozycje do projektu Statutu są Czarneckiego. Są dwie koncepcje :

 1. Prezydium w rozszerzonym zakresie

 2. Nie będzie Prezydium Z.W. – ponieważ jest zbyt liczne grono Prezydium. Dlaczego część jest z wyboru, a część nie.

Obowiązki Prezydium przejmie bezpośrednio Zarząd. Roczny zjazd delegatów ma na celu uchwalanie najważniejszych spraw jak budżet i kontrola praz Zarządów Wojewódzkich.

Sprawa statutu będzie omawiana na najbliższym posiedzeniu Z.G.

Mieczysław Skowron – zasada reprezentatywności nie jest dobrym rozwiązaniem.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokółowała :

Sylwia Romaniuk

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET