Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Zarząd Wojewódzki     /     ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW PREZYDIUM ZARZĄDU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW PREZYDIUM ZARZĄDU

Załącznik Nr 1

do Regulaminu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Katowicach w kadencji 2022 – 2026.

 

ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW PREZYDIUM ZARZĄDU

WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW

POLICYJNYCH W KATOWICACH W KADENCJI 2022 – 2026 :

 

1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia – Mieczysław Skowron

- odpowiada za wykonawstwo zadań wynikających z jego kompetencji i zobowiązany jest

do nadzoru i egzekwowania obowiązków od członków Zarządu zgodnie z zapisami § 25

ust. 2 Statutu Stowarzyszenia,

- organizuje pracę Zarządu Wojewódzkiego, w tym Prezydium zgodnie z zapisami § 25

ust. 1, pkt 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia,

- realizuje w praktyce zapisy § 25 ust. 3 i 4 Statutu Stowarzyszenia,

- przewodniczy posiedzeniom Zarządu Wojewódzkiego i Prezydium,

- sprawuje nadzór ogólny nad pracą Komisji ds. wyróżnień, skarg i wniosków,

- reprezentuje Zarząd Wojewódzki na posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia

zgodnie z zapisami § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia,

- reprezentuje Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia na zewnątrz,

- osobiście koordynuje pracę Kół w Gliwicach i Żywcu,

- współpracuje z Kierownictwem oraz komórkami organizacyjnymi Komendy

Wojewódzkiej Policji w Katowicach w sprawach istotnych i ważnych dla obydwu stron,

w tym w szczególności na rzecz i dla dobra emerytów i rencistów policyjnych,

- w ramach Zarządu Wojewódzkiego współdziała z innymi stowarzyszeniami,

organizacjami i klubami zrzeszającymi emerytów i rencistów,

- jest uprawniony do składania podpisu na dokumentach prawnych i finansowych

wchodzących w zakres funkcjonowania Oddziału Stowarzyszenia,

- jest delegatem na Krajowe Zebranie Delegatów i wykonuje związane z tym obowiązki,

 

2. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia – Sylwia Romaniuk,

nieformalnie zwana Pierwszym Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego

- wykonuje obowiązki Prezesa Zarządu Wojewódzkiego pod jego nieobecność, konsultując

z nim przy pomocy dostępnych narzędzi, istotne i ważne przedsięwzięcia i rozwiązania

w ramach funkcjonowania Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia i jego Prezydium,

- nadzoruje pod względem merytorycznym i technicznym pracę Biura Zarządu

Wojewódzkiego oraz Komisji Uchwał i Wniosków,

- jest członkiem Komisji ds. wyróżnień, skarg i wniosków Zarządu Wojewódzkiego,

- nadzoruje lub przygotowuje osobiście projekty dokumentów prawnych,

- przygotowuje pod względem merytorycznym i technicznym (logistycznym) posiedzenia

Zarządu Wojewódzkiego, w tym Prezydium,

- nadzoruje lub przygotowuje osobiście pod względem organizacyjnym udział

przedstawiciela (przedstawicieli) w obchodach świąt państwowych, rocznic i innych

uroczystości,

- jest uprawniona do składania podpisów na dokumentach prawnych wchodzących w

zakres funkcjonowania Oddziału Stowarzyszenia,

- osobiście koordynuje pracę Kół w Katowicach, Siemianowicach Śl. i Piekarach Śl.,

- jest delegatem na Krajowe Zebranie Delegatów i wykonuje związane z tym obowiązki,

 

- 2 -

- wykonuje inne nie dające się przewidzieć czynności związane z funkcjonowanie Zarządu

Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 

3. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia – Ewa Macek

- wykonuje z upoważnienia Prezesa Zarządu Wojewódzkiego zadania określone dla

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego,

- podczas nieobecności Wiceprezes Sylwii Romaniuk przejmuje do realizacji zadania

wynikające z jej zakresu obowiązków,

- sprawuje nadzór ogólny nad pracą Komisji ds. socjalno – bytowych jako całością, będąc

jednocześnie przewodniczącą Zespołu ds. monitorowania skutków ustawy

dezubiekizacyjnej, wchodzącego w skład w/w Komisji,

- realizuje zadania jako przewodnicząca Komisji ds. integracji środowiska emerytów

i rencistów oraz współpracy z pokrewnymi organizacjami,

- osobiście koordynuję pracę Kół w Częstochowie, Mysłowicach i Czechowicach –

Dziedzicach,

- na bieżąco współpracuje ze związkami zawodowymi policjantów i pracowników Policji,

- jest uprawniona do składania podpisu na dokumentach prawnych wchodzących w zakres

funkcjonowania Oddziału Stowarzyszenia,

- jest delegatem na Krajowe Zebranie Delegatów i wykonuje związane z tym obowiązki,

- wykonuje inne nie dające się przewidzieć czynności związane z funkcjonowaniem

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 

4. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia – Henryk Mikosz

- wykonuje z upoważnienia Prezesa Zarządu Wojewódzkiego zadania określone dla

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego,

- wspomaga w działaniach, w zależności od potrzeb, wiceprezesów Zarządu

Wojewódzkiego, Sylwię Romaniuk i Ewę Macek,

- jest członkiem Komisji ds. integracji środowiska emerytów i rencistów policyjnych oraz

współpracy z pokrewnymi organizacjami,

- nadzoruje pod względem merytorycznym i technicznym pracę Zespołu ds. logistycznych,

opracowując roczne sprawozdanie z działalności Zespołu, które będzie częścią ogólnego

sprawozdania ZOW za dany rok,

- współuczestniczy bezpośrednio w organizacji wyjazdowych posiedzeń Zarządu

Wojewódzkiego, wycieczek, spotkań integracyjnych itp.; rekomenduje Zarządowi

Wojewódzkiemu konkretne rozwiązania w tym zakresie,

- reprezentuje Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia na forum Stowarzyszenia „Rodzina

Policyjna 1939”,

- osobiście koordynuje pracę Kół w Raciborzu, Bytomiu, Zabrzu i Rudzie Śląskiej,

- wykonuje inne nie dające się przewidzieć czynności związane z funkcjonowaniem

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 

5. Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia – Krystyna Kowalik

- realizuje powierzone zadania zgodnie z Regulaminem oraz upoważnieniem Prezesa

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia,

- przewodniczy pracom Biura Zarządu Wojewódzkiego, organizując jego pracę pod

względem merytorycznym i technicznym zgodnie z zapisami Regulaminu Zarządu

Wojewódzkiego,

- nadzoruje bezpośrednio pracę członków Biura Zarządu Wojewódzkiego,

 

- 3 -

- przygotowuje pod względem merytorycznym i technicznym posiedzenia Zarządu

Wojewódzkiego, w tym Prezydium,

- na bieżąco nadzoruje odbiór i wysyłanie poczty, prowadzi terminarz spotkań oraz

wykonywanych zadań,

- podpisuje bieżącą korespondencję w sprawach wchodzących w zakres obowiązków i

upoważnienia,

- zajmuje się archiwizacją i brakowaniem dokumentów,

- sprawuje nadzór nad wyjaśnianiem skarg kierowanych do Zarządu Wojewódzkiego,

- jest członkiem Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. wyróżnień, skarg i

wniosków,

- wykonuje inne nie dające się przewidzieć czynności związane z funkcjonowaniem

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 

6. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia – Grażyna Waryszak

- jako asystent Sekretarza jest członkiem Biura Zarządu Wojewódzkiego,

- zastępuje przewodniczącą Biura podczas jej nieobecności,

- bierze udział w przygotowywaniu pod względem merytorycznym i technicznym

posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego, w tym Prezydium,

- sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego, w tym Prezydium,

- zajmuje się odbiorem i wysyłaniem poczty oraz archiwizowaniem i brakowaniem

dokumentów,

- zapewnia efektywną komunikację wewnętrzną, głównie poprzez notowanie, przetwarzanie

i przekazywanie informacji,

- asystuje w niektórych spotkaniach i sporządza relacje z ich przebiegu,

- jest członkiem Komisji ds. integracji środowiska emerytów i rencistów policyjnych oraz

współpracy z pokrewnymi organizacjami,

- osobiście koordynuje pracę Kół w Chorzowie i Bielsku – Białej,

- wykonuje inne nie dające się przewidzieć czynności związane z funkcjonowaniem

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 

7. Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia – Krystyna Rogala

- realizuje powierzone zadania zgodnie z Regulaminem oraz upoważnieniem Prezesa

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia,

- wykonuje zlecone zadania jako członek Biura Zarządu Wojewódzkiego,

- sprawuje pieczę oraz nadzór nad działalnością finansową i majątkiem Oddziału

Wojewódzkiego,

- odpowiada za planowanie finansowe (przygotowanie budżetu) oraz terminową

sprawozdawczość finansową Oddziału Wojewódzkiego,

- na bieżąco informuje Zarząd Wojewódzki, w tym Prezydium o aktualnym stanie finansów

Zarządu Wojewódzkiego,

- dokonuje okresowych analiz realizacji zatwierdzonych planów dochodów i wydatków w

zakresie działalności statutowej oraz przygotowuje stosowną informacje dla Zarządu

Wojewódzkiego,

- sprawdza faktury pod względem formalnym i merytorycznym, z zaznaczeniem w opisie

dokonującego zakupu,

- odpowiada bez zbędnej zwłoki za przygotowanie pełnej dokumentacji dot. refundacji

środków finansowych z funduszu socjalnego KWP,

- podpisuje bieżącą korespondencję w sprawach wchodzących w zakres obowiązków

i upoważnienia,

- 4 -

- jest członkiem Komisji ds. socjalno bytowych, Komisji ds. wyróżnień, skarg

i wniosków, realizując powierzone zadania, oraz Zespołu ds. pożytku publicznego,

- wykonuje inne nie dające się przewidzieć czynności związane z funkcjonowaniem

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 

8. Administrator strony internetowej – Bogdan Żabiński

- na podstawie § 25 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia w ramach sprawowanego nadzoru

podlega Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego oraz z jego upoważnienia wiceprezesowi

ZW, nadzorującego pracę Biura ZOW,

- jest członkiem Biura Prezydium Zarządu Wojewódzkiego,

- realizuje zadania jako Administrator strony internetowej polegające w szczególności na:

a) analizie przekazanych dokumentów pod względem merytorycznym i technicznym,

b) bieżącym i systematycznym, bez zbędnej zwłoki, wprowadzaniu istotnych z punktu

widzenia działalności ZOW (Prezydium) materiałów na stronę internetową ZW

SEiRP w Katowicach. W przypadku powstania jakichkolwiek nieprzewidzianych

przeszkód w realizacji tychże zadań, niezwłocznie informuje sprawującą nadzór nad

pracą Biura ZW, wiceprezes Sylwię Romaniuk lub Sekretarz ZOW, Krystynę Kowalik,

c) utrzymuje ścisły kontakt z administratorami stron internetowych w Kołach,

d) udziela w miarę możliwości fachowej pomocy zarządom Kół w zakładaniu stron

internetowych,

d) minimum raz w roku przeprowadza szkolenie z administratorami stron internetowych

Kół,

e) w ramach wykonywanych obowiązków służbowych utrzymuje ścisły kontakt

z Rzecznikiem Prasowym ZW, wprowadzając w życie jego sugestie, zalecenia,

uwagi, które mogą mieć istotny wpływ na kształtowanie obiegu informacji, a tym

samym oczekiwanego wizerunku ZW i całego Stowarzyszenia,

f) raz w roku zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania z pracy Administratora

strony internetowej, które będzie częścią ogólnego sprawozdania z działania

ZOW za dany rok,

- realizuje zadania jako członek Zespołu ds. logistycznych,

- współpracuje na bieżąco z przewodniczącymi poszczególnych Komisji i Zespołów ZOW,

- osobiście koordynuje pracę Kół w Cieszynie, Żorach i Wodzisławiu Śląskim,

- wykonuje inne nie dające się przewidzieć czynności związane z funkcjonowaniem

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 

9. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego – Adam Zioło

- realizuje zadania jako członek Komisji ds. wyróżnień, skarg i wniosków,

- jako przewodniczący Komisji ds. wyróżnień skarg i wniosków odpowiada merytorycznie

za pracę tej Komisji, opracowując roczne sprawozdanie z pracy Komisji, które będzie

częścią ogólnego sprawozdania ZOW za dany rok,

- realizuje przydzielone zadania w ramach Zespołu ds. sztandaru, kroniki i tradycji,

- jest nieetatowym członkiem asysty sztandaru Zarządu Wojewódzkiego,

- osobiście koordynuje pracę Kół w Pszczynie, Rybniku i Jastrzębiu Zdroju,

- wykonuje inne nie dające się przewidzieć czynności związane z funkcjonowaniem

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 

10. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego – Andrzej Makowski

- realizuje zadania jako członek Komisji ds. integracji środowiska emerytów i rencistów

 

- 5 -

oraz współpracy z pokrewnymi organizacjami, oraz Komisji Uchwał i Wniosków,

- czynnie uczestniczy w ustalaniu miejsc na wyjazdowe posiedzenia Zarządu

Wojewódzkiego, szkoleń, spotkań integracyjnych, ew. wycieczek; bierze bezpośrednio

udział w negocjacjach warunków zakwaterowania, wyżywienia i imprez

towarzyszących; dane z ustaleń przekazuje ZW i Prezydium,

- realizuje zadania jako członek Zespołu ds. sztandaru, kroniki i tradycji, sprawując

jednocześnie ogólny nadzór na pracą Zespołu, jako całością,

- jest depozytariuszem sztandaru, odpowiedzialnym za postępowanie ze sztandarem

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – ceremoniałem policyjnym

i regulaminem postępowania ze sztandarem, zleca konserwację sztandaru i przypisanych

sztandarowi elementów ( szarfy, kir, rękawiczki, pokrowce),

- organizuje minimum raz w roku szkolenie dla potencjalnych członków asysty sztandaru,

wytypowanych przez prezesów Kół,

- jest nieetatowym członkiem asysty sztandaru Zarządu Wojewódzkiego,

- osobiście koordynuje pracę Kół w Mikołowie i Skoczowie,

- wykonuje inne nie dające się przewidzieć czynności związane z funkcjonowaniem

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 

11. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego – Jerzy Brudnicki

- realizuje zadania jako członek Komisji ds. socjalno- bytowych w tym jako członek

Zespołu ds. pożytku publicznego zgodnie z określonymi wymogami ZG SEiRP,

- realizuje zadania jako członek Komisji Socjalnej KWP w Katowicach, przygotowując

okresowe informacje dla potrzeb ZOW, wskazując na wnioski, uwagi i potrzeby w tym

zakresie,

- analizuje, weryfikuje i przygotowuje dla Komisji Socjalnej KWP wnioski o pomoc

Socjalną,

- zajmuje się sprawami z zakresu ubezpieczeń członków Stowarzyszenia i ich rodzin,

- realizuje zadania jako członek Komisji ds. integracji środowiska emerytów i rencistów

oraz współpracy z pokrewnymi organizacjami,

- osobiście koordynuje pracę Kół w Sosnowcu i Zawierciu,

- jest nieetatowym członkiem asysty sztandaru Zarządu Wojewódzkiego,

- wykonuje inne nie dające się przewidzieć czynności związane z funkcjonowaniem

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 

12. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego – Edward Papiewski

- realizuje zadania jako przewodniczący Zespołu ds. pożytku publicznego zgodnie

z obowiązującymi przepisami ZG SEiRP,

- przygotowuje roczne sprawozdanie z pracy Zespołu dla potrzeb ogólnego sprawozdania

ZOW za dany rok,

- wykonuje zadania jako członek Zespołu ds. logistycznych.

- osobiście koordynuje pracę Kół w Dąbrowie Górniczej i Myszkowie,

- jest nieetatowym członkiem asysty sztandaru Zarządu Wojewódzkiego,

- wykonuje inne nie dające się przewidzieć czynności związane z funkcjonowaniem

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia,

 

13. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego – Mirosław Tukaj

- realizuje zadania jako członek Komisji Uchwał i Wniosków, oraz Komisji ds.

wyróżnień, skarg i wniosków,

- wykonuje zadania w ramach Zespołu ds. sztandaru, kroniki i tradycji, w tym

- 6 -

w szczególności w sposób systematyczny zajmuje się prowadzeniem kroniki ZOW,

- jest nieetatowym członkiem asysty sztandaru Zarządu Wojewódzkiego,

- osobiście koordynuje pracę Kół w Lublińcu i Tarnowskich Górach,

- wykonuje inne nie dające się przewidzieć czynności związane z funkcjonowaniem

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 

14. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego – Jacek Przybylak

- realizuje przydzielone zadania jako członek Biura ZOW,

- wykonuje powierzone zadania w ramach Zespołu ds. logistycznych,

- wspiera pod względem technicznym realizację zadań Prezesa i Wiceprezesów Zarządu

Wojewódzkiego,

- osobiście koordynuje pracę Koła w Będzinie,

- wykonuje inne nie dające się przewidzieć czynności związane z funkcjonowaniem

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 

15. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego – Paweł Tobolik

- jako przewodniczący Zespołu ds. sztandaru, kroniki i tradycji odpowiada pod

względem merytorycznym i technicznym za pracę tego Zespołu,

- opracowuje roczne sprawozdanie z pracy Zespołu, które będzie częścią ogólnego

sprawozdania ZOW za dany rok,

- realizuje powierzone zadania jako członek Zespołu ds. logistycznych,

- jest nieetatowym członkiem asysty sztandaru Zarządu Wojewódzkiego,

- osobiście koordynuje prace Kół w Tychach i Świętochłowicach,

- wykonuje inne nie dające się przewidzieć czynności związane z funkcjonowaniem

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 

Opracował:

 

Mieczysław Skowron

( prezes ZOW SEiRP w Katowicach )


Projekt i wykonanie: InforpolNET