Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     Notatka sporządzona na podstawie Sprawozdanie z zebrania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 28.07.2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Notatka sporządzona na podstawie Sprawozdanie z zebrania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 28.07.2021

Notatka sporządzona na podstawie Sprawozdanie

z zebrania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 28.07.2021


 

Posiedzenie otworzył Prezes ZOW SEiRP w Katowicach Ryszard Mędrzyk, który przywitał wszystkich zebranych ze szczególnym uwzględnieniem zaproszonych gości w osobach:

- Aliny Nowak – Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego, - nadinsp. Romana Rabsztyna – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, - podinsp.Krzysztofa Szalę - Kierownika Sekcji Socjalnej KWP w Katowicach, - asp.sztab Michała Szczęśniaka – Przewodniczącego NSZZP w Katowicach, - Krzysztofa Debudaja - Przewodniczącego WKR w Katowicach, - Piotra Stypę - Honorowego Prezesa ZOW SEiRP w Katowicach.

Minutą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów , którzy w ostatnim okresie odeszli na wieczną wartę oraz policjantów którzy zginęli na służbie.

Następnie zgodnie z opracowanym porządkiem przystąpiono do wręczenia odznaczeń, które przedstawił kol. Adam Zioło. Odznaczenia z rąk Radnej Aliny Nowak i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podins . Romana Rabsztyna otrzymali:

- Ryszard Mędrzyk - Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego,

- Edward Krzysztofik - Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego,

- Ewa Macek - Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego

- Sylwia Romaniuk - Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Wyróżniono :

- Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Romana Rabsztyna

Odznakę Honorową Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach ,

którą wręczyli Prezes Ryszard Mędrzyk i Piotr Stypa

- asp.sztab. Michała Szczęśniaka - Odznakę Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem którą wręczyli Prezes ZOW SEiRP w Katowicach Ryszard Mędrzyk i Prezes Koła nr 27 SEiRP w Mysłowicach Mieczysław Skowron

- Prezes ZOW SEiRP w Katowicach Ryszard Mędrzyk wręczył „Dyplom Uznania” Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach dla NSZZ Policjantów woj. śląskiego na ręce przewodniczącego asp.sztab. Michała Szczęśniaka

- asp. sztab. Michał Szcześniak Przewodniczący NSZZP w Katowicach przekazał na ręce Prezesa Ryszarda Mędrzyka i Prezesa Mieczysława Skowrona Odznaczenie z Okazji 30-lecia NSZZP woj. śląskiego.

Po wręczeniu wyróżnień głos zabrali zaproszeni goście i osoby wyróżnione – dziękując za dotychczasową współpracę i życząc wszystkim następnych owocnych lat działalności Stowarzyszenia.

Podinsp. Krzysztof Szala – Przewodniczący Komisji i Socjalnej KWP w Katowicach

- omówił zasady i możliwości korzystania z funduszu socjalnego w odniesieniu do osób indywidualnych oraz kół terenowych jako całości.

- przypomniał ,że nadal nie ma możliwości pokrycia kosztów organizowania paczek dla członków stowarzyszenia.

- rozdał prezesom kół komplet dokumentacji opracowany w formie komunikatu do powieszenia w swoich siedzibach, a dotyczący funduszu socjalnego.

- przypomniał o wymaganiach formalnych i merytorycznych dot. wniosków na zapomogi.

- przypomniał ,że każde świadczenie, o które zwraca się członek stowarzyszenia wymaga odrębnego wniosku i uzasadnienia oraz

- że o zasiłek pogrzebowy po zmarłym funkcjonariuszu, występuje tylko osoba uprawniona po przedłożeniu stosownej dokumentacji.

Na tym zakończono część oficjalną posiedzenia i po przerwie rozpoczęto część roboczą :

Prezes Ryszard Mędrzyk poinformował, że w posiedzeniu uczestniczyło 35 osób, w tym 32 osoby uprawnione do głosowania. ( zał. Nr 1 do sprawozdania - lista obecności), co stanowi o prawomocności podejmowanych uchwał.

Powołano:

- sekretarza posiedzenia- kol. Grażynę Waryszak. (wybrana jednogłośnie)

- Komisje Uchwał i Wniosków w składzie : Ewa Macek, Edward Krzysztofik, Jacek Przybylak. . (wybrana jednogłośnie).

Prezes Ryszard Mędrzyk odczytał protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu, a następnie zapoznał zebranych z porządkiem zebrania, który poddano pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. (zał. Nr 2 do sprawozdania- Porządek obrad)

Koleżanka Sylwia Romaniuk wystąpiła z wnioskiem o zgodę na nagrywanie obrad z dnia 28.07.2021r za pomocą dyktafonu. Wniosek o zgodę na nagrywanie przyjęto jednogłośnie.

Następnie Prezes Ryszard Mędrzyk zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Prezydium za 2020 rok.

Kolega M.Skowron, zaproponował ujęcie w sprawozdaniu informacji o akcji pomocowej dla p. Józefy Rutkowskiej, w której braliśmy udział i zebrano ok.15 tys. zł.

Sprawozdanie poddano pod głosowanie i zostało jednomyślnie przyjęte.

Krystyna Rogala skarbniczka ZOW w Katowicach

- Złożyła sprawozdanie finansowe za 2020 rok

- zapoznała zebranych z preliminarzem na 2021 rok.

- Ponownie poruszyła kwestię zalegania ze składkami przez niektóre Koła

- Omówiła także informację przekazaną na posiedzeniu ZG w Płońsku w dn. 25.06.2021 r., dot. zaległości ZOW w Katowicach w przekazywaniu składek na rzecz ZG.

Szczegółowe informacje dot. dyskusji n/t temat znajdują się w sprawozdaniu oraz na nagraniu z obrad

Głos w dyskusji zabrali Edward Lesiewicz ,Mieczysław Skowron ,Edward Krzysztofik oraz Sylwia Romaniuk.

Prezes Ryszard Mędrzyk przychylił się do wniosków kol. Edwarda Krzysztofika i Mieczysława Skowrona i zobowiązał skarbniczkę Krystynę Rogalę do wyjaśnienia powyższej sprawy i zabezpieczenia stosownych dokumentów. Do zebranych zwrócił się o podjęcie uchwały w sprawie wyjaśnienia zaległości w odprowadzonych składkach za lata 2017 – 2020r..

Propozycję poddano pod głosowanie. Przyjęto ją większością głosów przy 1 wstrzymującym się. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz preliminarz na 2021 poddano głosowaniu i oba dokumenty zostały jednogłośnie przyjęte.

Prezes Stowarzyszenia Ryszard Mędrzyk zapoznał zebranych z treścią uchwał podjętych podczas posiedzenia Zarządu Głównego w Płońsku, gdzie z ramienia Prezesa Ryszarda Mędrzyka uczestniczył kol. Henryk Mikosz.

Następnie kol. Henryk Mikosz omówił przebieg tegoż posiedzenia, które odbyło się w Płońsku w dniach 24-25.06.2021.

Posiedzenie dotyczyło przede wszystkim faktu wyjścia Stowarzyszenia z Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych RP . Generalnie powodem opuszczenia tych struktur był konflikt personalny pomiędzy Prezesem ZG, a Przewodniczącym Federacji , dotyczący przejęcia ubezpieczenia grupowego naszych członków w PZU przez Federację. Wiążę się to z przejęciem naszych ubezpieczonych członków i pozbawieniem nas środków finansowych z prowizji tego ubezpieczenia.

W wyniku głosowania w Płońsku podjęto decyzję o wyjściu Stowarzyszenia z Federacji . w

W głosowaniu brało udział 21 osób z 26 zaproszonych. 15 osób głosowało za opuszczeniem FSSM RP dwie osoby były przeciwko, a dwie osoby wstrzymały się od głosu

Przedstawiciel ZOW SEiRP w Katowicach kol. Henryk Mikosz wstrzymał się od głosowania. Prezydium ZOW w Katowicach stało na stanowisku pozostania w Federacji . W następstwie głosowania podjęto w Płońsku Uchwałę o opuszczeniu Struktur FSSM RP

Koleżanka Ewa Macek

- przypomniała, że wystąpiliśmy z pismem do Przewodniczącego ZG SEiRP Antoniego Dudy z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi na naszą Uchwałę nr 18/2021 z 25.VI. 2021 r. ( do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi) Nasze Stowarzyszenie nie dawało zgody na wyjście z Federacji i występowało z apelem o integrację środowisk mundurowych.

- odczytała nowe pismo – apel (zał. do sprawozdania Nr 3) .

- Przypomniała, cel przystąpienia Stowarzyszenia do Federacji w postaci szeroko rozumianej współpracy środowisk mundurowych w zakresie ogólnego współdziałania, wspomagania się w kwestiach pomocy prawnej, psychologicznej ,a później - wspólne działanie przeciwko skutkom Ustawy Represyjnej.

-efektem rozłamu jest deklaracja odejścia niektórych członków SEiRP, oraz rozbicie środowisk mundurowych. Może wystąpić zdeprecjonowanie naszego głosu , gdyż głos pojedynczego Stowarzyszenia na forum sejmu czy senatu nie będzie tak słyszalny jak głos Federacji .

Kol. Ewa Macek, Kol. Edward Lesiewicz, Kol. Mieczysłąw Skowron w dyskusji prezentowali stanowisko o nieprofesjonalnym podejściu do sposobu załatwienia konfliktu pomiędzy władzami ZG SEiRP oraz FSSM RP oraz eksponowali daleko idące skutki takiej decyzji.

Kol. Edward Lesiewicz zaproponował ustalenie czy z prawnego (statutowego) punktu widzenia Zarząd Główny miał prawo podjąć taką decyzję na posiedzeniu Zarządu (21 głosów uprawnionych), czy nie powinna to być decyzja delegatów na nadzwyczajnym zjeździe. Przypomniał ponadto , że wcześniej padła propozycja ze strony Stowarzyszenia Generałów o możliwości powołania komisji mediacyjnej składającej się z generałów .

W dyskusji swój głos zaprezentowali jeszcze

- Kol. Konrad Ptak , który zadał publicznie pytanie o „korzyści” z wyjścia z Federacji pomimo naszego głosu sprzeciwu

- Kol. Edward Krzysztofik, który ponownie zwrócił uwagę na brak odpowiedzi na nasze pytania i sprzeciwy w tej sprawie,

- Kol. Beata Wójcik eksponując cele ogólne powstania Federacji i przystąpienia do niej poszczególnych stowarzyszeń . Cele ,które nie zawężają się li tylko do walki ze skutkami Ustawy Represyjnej. Dlatego należy skonsultować funkcjonowanie Federacji z pozostałymi Stowarzyszeniami skupionymi w Federacji.

Pomimo wysłanego zaproszenia do Prezesa ZG SEiRP w Warszawie, w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach – Prezes Antoni Duda ani nie wziął udziału ani nie skierował do udzielenia odpowiedzi zastępstwa .

Kol. Ewa Macek zaproponowała przystąpienie do zagłosowania nad przygotowanym apelem do Zarządu Głównego w sprawie naszego stanowiska w kwestii opuszczenia struktur federacji. Wniosek został jednomyślnie przyjęty.

Następnie głos zabrał kol. Henryk Mikosz w sprawie wycieczki wrześniowej do Globusa w Ustroniu. Omówił sprawy organizacyjne wycieczki ,koszty i jej program W planie są trzy tury wycieczki. Grupa wycieczkowiczów prowadzona przez kol. Henryka Mikosza do Ustronia uda się autobusem, który wyjeżdża z Knurowa do Gliwic i do Katowic. Kol. Jerzy Brudnicki podniósł głos w kwestii podziału miejsc przypadających dla osób z Prezydium i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej . Sprawą podziału ilości miejsc ma zająć się kol. H.Mikosz.

Głos zabrała kol. Krystyna Rogala – skarbniczka, która zwróciła się do organizatorów wycieczek i Prezesów ,aby pieniądze zebrane na wycieczkę były jednorazowo przelane na konto Stowarzyszenia, aby nie musiała osobiście chodzić z takimi pieniędzmi kilka razy do banku.

Prezes Ryszard Mędrzyk poruszył sprawę wystawienia jednorazowych pełnomocnictw dla Henryka Mikosza i Bogdana Żabińskiego na podpisywanie dokumentów finansowych dotyczących organizowanych wycieczek, aby mogli sami rozliczyć wycieczkę np. przed Komisją Socjalną KWP. O pełnomocnictwa należy wystąpić do ZG w Warszawie.

Wniosek o wydanie takich pełnomocnictw poddano pod głosowanie i został on jednomyślnie przyjęty.

Prezes Ryszard Mędrzyk przedstawił zebranym stan przygotowań do uroczystych obchodów 30 lecia powstania Stowarzyszenia i plan najbliższych działań zespołu. Wstępnie omówiono listę zaproszonych gości oraz typowane osoby do wyróżnienia . Nadmienił, że należy opracować rys historyczny Stowarzyszenie jak również projekt pamiątkowego proporczyka lub okolicznościowych medali. Osobnym zagadnieniem jest opracowanie wzoru zaproszeń oraz planu współdziałania z mediami. Podczas dyskusji ustalono, że w skład komitetu powinien wejść Prezes Stowarzyszenia, sekretarz Prezydium, skarbnik, jeden z wiceprezesów , rzecznik prasowy i kilka osób, które są w stanie wnieść coś do prac zespołu. A w zależności od potrzeby do pracy będzie się włączać inne osoby.

W związku z tym wytypowano następujące osoby mające wejść do Komitetu Organizacyjnego:

 • Ryszard Mędrzyk - Prezes ZOW SEiRP w K-cach - przewodniczący komitetu

 • Henryk Mikosz – Wiceprezes ZOW SEiRP - z-ca przewodniczącego

 • Ewa Macek – Wiceprezes ZOW SEiRP

 • Krystyna Rogala – skarbnik ZOW SEiRP

 • Beata Wójcik - rzecznik prasowy ZOW SEiRP

 • Sylwia Romaniuk – sekretarz ZOW SEiRP

 • Mieczysław Skowron – Prezes Kola Nr 27 w Mysłowicach, wiceprezes honorowy ZOW

 • Adam Zioło – członek prezydium ZOW SEiRP

 • Piotr Stypa – Honorowy Prezes ZOW SEiRP K-ce

 • Bogdan Żabiński – członek prezydium ZOW SEiRP K-ce

Ponadto ustalono ,że Uchwała będzie zawierać tekst mówiący o tym, że Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego obchodów 30 lecia SEiRP jest Prezes ZOW SEiRP w Katowicach Ryszard Mędrzyk, który ma prawo do jego uzupełnienia o dodatkowe osoby.

Uchwałę o powołanie Komitetu Organizacyjnego poddano pod głosowanie – przyjęto go jednomyślnie.

Następnie kol. Ewa Macek omówiła program spotkania parlamentarzystów, przedstawicieli organizacji pozarządowych z emerytami służb mundurowych i ich rodzinami, którzy zostali objęci ustawą represyjną 13 sierpnia br. o godz.16.00 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. W trakcie spotkania przewidziano premiere filmu „Czekając na sprawiedliwość”.

„ Kol. Ewa Macek wróciła do tematu poruszanego na ostatnim posiedzeniu Prezydium ZOW SEiRP w Katowicach w dniu 29.06.2021 r., gdzie m.in. kol. Bogdan Żabiński zarzucił jej posiadanie własnego rzecznika prasowego dla potrzeb ustawy represyjnej ; wyjaśniła, że kol. Beata Wójcik została powołana na rzecznika ZOW w Katowicach Uchwałą ZOW SEiRP w dniu 13.09.2019 r. na posiedzeniu ZOW w Suchej Beskidzkiej . Działa na rzecz całego województwa. Ponieważ temat ustawy represyjnej dotyczy dużej liczby osób i działania są realizowane na bieżąco to jej współpraca z rzeczniczką też musi być bieżąca z uwagi na bieżący przekaz informacji dla wszystkich członków SEiRP, w całym kraju, nie tylko województwie. To, że inne kola nie współpracują z rzeczniczką to nie jest wina koordynatorki ds. ustawy represyjnej.

Ewa Macek odniosła się również do stale wracającego problemu wykorzystywanych pieniędzy z zarządu na jej delegacje związane z działaniem na rzecz ustawy represyjnej.

Jak podano w protokole z posiedzenia prezydium z dnia 29.06.20201 r. miałaby to być kwota 8000,00 zł. W rzeczywistości są to znacznie niższe kwoty, niż jej się zarzuca kol. Bogdan Żabiński, poza tym część tych pieniędzy jest na poczet zaliczki, którą następnie rozlicza po otrzymania dofinansowania na swoją działalność.

Podsumowała, że jako koordynatorka zespołu ds. ustawy represyjnej oraz wiceprezes ZOW SEiRP w K-cach w 2019 r. wykorzystała dokładnie poniżej podane kwoty delegacji :

Łącznie na delegacje pobrano w 2019r. kwotę 6.706,06

Z tego Ewa Macek pobrała 5.200,00 zł jako zaliczki :

Z tej kwoty wykorzystała:

 • jako koordynatorka na ustawę represyjna kwotę – 2372,63

 • jako wiceprezes ZOW SEiRP - 1135,80

Łącznie wykorzystała 3508,33

Na każdą delegację była podjęta decyzja przez prezydium, a następnie uchwała przez ZOW SEiRP w Katowicach. W 2020r. była jak corocznie przeprowadzona kontrola przez WKR w Katowicach, a w szczególności były dokładnie kontrolowane delegacje, nie ujawniono żadnych uchybień. Wszystkie wydatki ponoszone w związku z ustawą represyjną są szczegółowo rozliczane przez Komisję Socjalną KWP w Katowicach.

Kol. Ewa Macek poczuła się obrażona słowami kolegi Bogdana Żabińskiego odnośnie delegacji , ale także odnośnie traktowania osób represjonowanych. W związku z powyższym złożyła wniosek o sprostowanie na stronie internetowej w miejscu protokołu z posiedzenia prezydium z dnia 29.06.20201 r. szczegółowej informacji dotyczącej wykorzystania delegacji.

Ewa Macek dodała jeszcze, że na posiedzeniu Prezydium w dniu 29.06.21 r. kol. Bogdan Żabiński wystąpił o zlikwidowanie Zespołu Koordynatorów ds. Ustawy Represyjnej. Uzasadnił to tym, ze na rzecz ustawy zostało już wszystko zrobione. Faktem jest, że dużo zostało zrobione, ale bardzo mało osób w dalszym ciągu odzyskało swoje emerytury. Wiele osób żyje w ubóstwie, a nawet są wśród nas osoby bezdomne. Zespól jest nadal potrzebny , aby nieść pomoc.”

Kol. Ewa Macek zwróciła się jeszcze z prośbą o pokrycie kosztów delegacji na udział w III Kongresie Służb Mundurowych w Kołobrzegu, na zaproszenie Prezydenta Miasta Kołobrzegu, Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz Prezesa Bractwa Mundurowego (wyżywienie i nocleg opłacone są przez organizatora).

Wniosek poddano pod glosowanie – przegłosowano jednogłośnie.

Głos zabrał Kol. Bogdan Żabiński podtrzymując swoje zarzuty zaprezentowane na posiedzeniu Prezydium i krytyczna ocenę Rzeczniczki.

Wyjaśnienia Rzeczniczki Beaty Wójcik nie usatysfakcjonowały Kol. Bogdana Zabińskiego.

Pomimo trudności i bardzo ostrych negatywnych ocen u wszystkich zainteresowanych Kol. Ewa Macek , Kol. Beata Wójcik i Kol. Bogdan Zabiński występuje chęć naprawy relacji i komunikacji pomiędzy nimi ,która wydaje się jedną z przyczyn nieporozumień .

 

Głos zabrał kol. Edward Lesiewicz, który chwalił działalność kol. Ewy Macek na froncie walki ze skutkami ustawy. Docenia jej poświęcenie w tym przedmiocie. Tym bardziej ,że epidemia covidowa na wiele miesięcy wstrzymała naszą działalność jako Stowarzyszenia i stąd brak w umieszczaniu na stronce internetowej informacji o działalności poszczególnych kół terenowych czy samego zarządu. Odniósł się do słów Kol. Bogdana Żabińskiego tłumacząc, że jako Prezes Kola powinien ludziom wytłumaczyć na czym polega walka z ustawą represyjną, a nie eskalować napięcia.

Dyskuję w /w opisanym problemie jak również systematycznej faktycznej obniżce emerytur zakończył Prezes Ryszard Mędrzyk. Zwrócił się z prośbą o wzajemny szacunek i zrozumienie swojej roli w Stowarzyszeniu.

Ostatmim tematem poruszonym przez Prezesa Ryszard Mędrzyk były ubezpieczenia na życie w PZU. Kol. Jerzy Brudnicki wyraził zgodę na zajęcie się tym zagadnieniem , pod warunkiem, że wejdzie w skład Prezydium .Jednak takiej decyzji nie można podjąć bez zjazdu delegatów. Na zakończenie Kol. Ewa Macek odczytała podjęte Uchwały i wnioski co przedstawiła Kol. Ewa Macek :

 1. Uchwała nr 2 /2021 w sprawie przyjęcia porządku zebrania,

 2. Uchwała nr 3 /2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium ZOW SERiRP w Katowicach za okres 01.01.2020 do 31.12.2020.,

 3. Uchwała nr 4/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok,

 4. Uchwała nr 5/ 2021 w sprawie Uchwalenia preliminarza budżetowego na rok 2021,

 5. Uchwała nr 6/2021 w sprawie zaopiniowania regulaminów działania Kół : Zawiercie, Chorzów, Ruda Śląska, Gliwice, Mikołów.

 6. Uchwała nr 7/2021 w sprawie przekazania na rzecz chorego onkologicznie dziecka Wiktora Maresza wnuka Ryszarda Maresza (członka naszego SEiRP) kwoty 300 zł.,

 7. Uchwała nr 8/2021 w sprawie zmiany opiekuna Koła nr 27 w Mysłowicach,

 8. Uchwała nr 9/2021 w sprawie m.in. wyjaśnienia rozliczenia finansowego Prezesa Koła nr 21 w Sosnowcu Ryszarda Mędrzyka imprezy „Mikołajki-Opłatek 2018” organizowanej w dn.08.12.2018 w restauracji „Fin Azja” w Wojkowicach Kościelnych przez Zarządy Kół SEiRP nr 21 w Sosnowcu, nr 20 w Będzinie i nr 24 w Dąbrowie Górniczej.

W odniesieniu do Uchwały nr 9/2021 głos zabrał przewodniczący WKR kol. Krzysztof Debudaj, który określił prowadzoną sprawę jako bardzo trudną. Poruszono wiele aspektów funkcjonowania Koła i sposobu zarządzania Kołem przez Prezesa. Konieczność wyjaśnienia wymaga czasu dlatego wnioski Kol. Krzysztof Debudaj przedstawi na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Jednocześnie odniósł się do sprawy delegacji kol. Ewy Macek i oświadczył, że wszystkie delegacje i ich rozliczenia były wielokrotnie sprawdzane przez Komisję Rewizyjną i nie dopatrzono się ,żadnych nieprawidłowości.

Po wyjaśnieniach kol. Krzysztofa Debudaja przystąpiono do dalszego odczytywania podjętych uchwał:

 1. Uchwała nr 10/2021 w sprawie partycypowania ZOW SEiRP w Katowicach w kosztach organizacji spotkania parlamentarzystów, przedstawicieli organizacji pozarządowych z emerytami służb mundurowych i ich rodzinami w dniu 13.08.br w Katowicach w Wyższej Szkole Technicznej w kwocie 2.500 zł ( kwota po rozliczeniu z funduszu socjalnego KWP zostanie zwrócona na konto ZOW SEiRP)

 2. Uchwała nr 11/2021 w sprawie planu działania Prezydium ZOW SEiRp w Katowicach na 2021 rok

 3. Uchwała nr 12/2021 w sprawie wystawienia jednorazowych pełnomocnictw do podpisywania dokumentów finansowych dla kol. Henryka Mikosz i kol. Bogdana Żabińskiego w związku z prowadzonymi wycieczkami .

 4. Uchwała nr 13/2021 w sprawie zobowiązania Skarbniczki ZOW SEiRP w Katowicach Krystyny Rogali do wyjaśnienia kwestii przepływu dokumentacją w sprawie podwyżki składek na rzecz Zarządu Głównego.

 5. Uchwała nr 14/2021 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego na rzecz prac przy organizacji Obchodów 30lecia powstania SEiRP w Katowicach.

 6. Uchwala Nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie delegacji dla Ewy Macek na przejazd do Kołobrzegu celem wzięcia udziału w III Kongresie Służb Mundurowych organizowanym w Kołobrzegu.


 

Protokół stanowiący podstawę niniejszej notatki sporządziła Grażyna Waryszak

Niniejszą notatkę sporządziła Beata Wójcik

Uwaga nr 1.

W niniejszej notatce znajdują się w wielu aspektach skróty zapisów protokołu.

Fragment notatki stanowiący dosłowny zapis jak w protokole jest w opatrzony znakiem „ „.

Zapis jest wyjaśnieniem do zarzutów umieszczonych w protokole z posiedzenia Prezydium.

Pozostała część dalszej dyskusji tak jak całość dokumentacji znajduje się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia w formie Protokołu z załącznikami oraz nagrania


 


 


 


Projekt i wykonanie: InforpolNET