Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     Notatka z dnia 17 luty 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Notatka z dnia 17 luty 2021

Notatka

Z posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach

w dn. 17 luty 2021

W posiedzeniu uczestniczyło 14 osób w tym 10 uprawnionych do głosowania ( zał. Nr 1 lista obecności). Posiedzenie otworzyła i prowadziła wiceprezes kol. Ewa Macek, która przywitała zebranych i zapoznała ich z porządkiem zebrania.

Porządek poddano pod głosowanie i przyjęto jednomyślnie (zał. Nr 2).

Następnie odczytała sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Prezydium z dnia 19. Stycznia 2021 i poinformowała zebranych ,że sprawozdanie jak i inne dokumenty spotkań SEiRP są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.

W kolejnym punkcie posiedzenia kol. Ewa Macek poinformowała o zmianach kadrowych w KWP K-ce i w Szkole i Policji w Katowicach. W związku z tymi zmianami prezes Medrzyk prosił o przygotowanie podziękowań i listów gratulacyjnych.

Skarbnik Stowarzyszenia kol. Krystyna Rogala zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z przepływu środków finansowych Stowarzyszenia za 2020 rok - w rozbiciu na 30 kół terenowych i Zarząd.

Sprawozdanie poddano głosowaniu i zostało jednogłośnie przyjęte (zał. Nr 3) . Jednocześnie kol. Krystyna Rogala przypomniała ,że termin przesyłania składek do zarządu za bieżący rok z poszczególnych kół obowiązuje I rata do końca marca i II rata do końca lipca.

Ponadto kol. Krystyna Rogala zaproponowała, aby skierować pismo do Przewodniczącego Komisji Socjalnej Krzysztofa Szali o zwrócenie się do Komendanta Wojewódzkiego w sprawie rozpatrzenia możliwości podniesienia limitu kwoty 30 zł na członka stowarzyszenia i kwoty 60 zł na wycieczkę na jednego członka, gdyż w obecnych czasach kwoty te mocno ograniczają możliwości organizatorów wycieczek i imprez w Kołach.

Następnie Skarbniczka Kol. Krystyna Rogala przedstawiła zebranym treść preliminarza na 2021 rok, po naniesieniu wskazanych na poprzednim posiedzeniu poprawek. Dokument poddano głosowaniu i został jednomyślnie przyjęty.

Kol. Ewa Stec zwróciła się do Prezydium o wypłacenie jej kwoty 200 zł. Zaliczki na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Kroniki SEiRP. Propozycję poddano głosowaniu i jednomyślnie przyjęto.

Skarbnik kol. Krystyna Rogala poinformowała zebranych , że sprawa dotycząca uzupełnienia w II Urzędzie Skarbowym w Katowicach naszego CIT-8 w kwestii wyrejestrowania działalności gospodarczej Stowarzyszenia – została uzupełniona i ostatecznie zakończona.

Następnie kol. Sylwia Romaniuk przedstawiła zebranym Plan Działania Prezydium na 2021 rok. Został poprawiony punkt 24 planu, który mówi obecnie o „podejmowaniu działań i współdziałań przez SEiRP oraz FSSM RP wynikających z następstw Ustawy Represyjnej” . A jako osoby odpowiedzialne wpisano „Prezydium ZOW I Ewę Macek” z pominięciem koordynatorów, którzy od dłuższego czasu nie wspomagają jej działań.

Plan działania Stowarzyszenia na 2021 rok poddano pod głosowanie i został on jednomyślnie przyjęty( zał. Nr 4).

Następnie kol. Sylwia Romaniuk przedstawiła zebranym grafik posiedzeń Prezydium na 2021 rok . W grafiku naniesiono zmianę godziny spotkań z 10.00 na 14.00. W związku z odmiennymi stanowiskami zebranych, co do zmiany godziny posiedzeń problemu wywiązała się dyskusja. Padały różne propozycje. Ostatecznie poddano pod głosowanie godz. 10.00 i godz. 11.00. Dwie osoby się wstrzymały od głosowania , trzy osoby były za godziną 10.00, a pięć osób za godz. 11.00. Przyjęto więc godzinę 11.00 jako rozpoczynającą posiedzenia Prezydium.

Kol. Sylwia Romaniuk podkreśliła, że dyżury w Stowarzyszeniu rozpoczynają się tak , jak poprzednio w każdy wtorek o godzinie 10.00. Następnie kol. Sylwia Romaniuk omówiła sprawozdania z prac poszczególnych komisji, które wpłynęły do Stowarzyszenia. Kol. Ewa Macek odczytała swoje sprawozdanie z działania Komisji ds. Ustawy Represyjnej . Ponadto kol. Sylwia Romaniuk poinformowała, że otrzymała tylko kilka sprawozdań opiekunów kół terenowych ze współpracy z kolami. Nadal oczekuje na spływ pozostałych dokumentów dotyczących pracy poszczególnych komisji jak i informacji od opiekunów kół. Następnie zapoznała zebranych z terminarzem posiedzeń Komisji Socjalnej KWP K-ce (zał. Nr 5). Poinformowała, iż terminarz przekazała prezesom kół woj. śląskiego droga e-mail. Ponadto terminarz ten znajduje się też na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Kolejnym punktem do dyskusji miała być kwestia ubezpieczenia w PZU naszych członków. Kol. Piotr Stypa poinformował, że kol. Jerzy Brudnicki jest gotowy podjąć się prowadzenia ubezpieczenia w naszym Stowarzyszeniu. Jednak z uwagi na jego nieobecność na posiedzeniu w dniu dzisiejszym – zaproponowano, aby dyskusję przesunąć na następne posiedzenie Prezydium, na które należy zaprosić kol. Jurka Brudnickiego. Propozycję poddano pod głosowanie i została przyjęta jednomyślnie.

Kol. Ewa Macek i kol. Henryk Mikosz zreferowali przebieg i wnioski z ostatniego spotkania w dn.09.02.br. grupy ds. obchodów XXX lecia Stowarzyszenia. Generalnie przyjęto propozycję organizacji jednej uroczystej akademii, która miałaby się odbyć na terenie Szkoły Policji w Katowicach -Piotrowicach. Omówiono założenia i kierunki organizacji obchodów. Wiadomo, że trzeba to uzgodnić z gospodarzem szkoły, czyli jego komendantem.

Wolne wnioski:

Kol. Ewa Macek zapoznała zebranych z treścią pisma do Prezesa ZG SEiRP w Warszawie sporządzonego przez rzecznika Stowarzyszenia kol. Beatę Wójcik w sprawie zawieszenia naszego członkowstwa w Federacji SSM RP . Celem ponownego przesłania pisma do Warszawy jest zobowiązanie Prezesa ZG Antoniego Dudy do udzielenia odpowiedzi na Uchwałę naszego Zarządu SEiRP w Katowicach w kwestii zmiany stanowiska dot. zawieszenia w prawach członka SEiRP w FSSM RP . Po odczytaniu pisma poddano je pod głosowanie . Decyzja została podjęta jednogłośnie za ponownym przesłaniem pisma do ZG SEiRP w Warszawie ( zał. Nr 6).

Następnie kol. Ewa Macek – odczytała ogólne sprawozdanie dotyczące przeprowadzonych działań w odniesieniu do ustawy represyjnej w 2020 roku. Sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie i przyjęto je jednogłośnie.

Kol. Krzysztof Debudaj – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zwrócił się do Prezydium z zapytaniem, czy w czasie trwania epidemii może kontynuować kontrole kół w terenie. Nadmienił ,że od dość dawna jest praktycznie jedynym „czynnym” członkiem WKR. Pozostali członkowie z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w pracach komisji. . Ustalono, że z uwagi na bieżącą sytuację – wstrzymujemy podjęcie decyzji co do przeorganizowania składu WKR do następnego posiedzenia . Decyzję poddano pod głosowanie z wynikiem - jednomyślnie.

Następnie kol. Ewa Macek omówiła trudną sytuację rodzinną kolegi z koła katowickiego - Ryszarda Marysza, który ma bardzo chorego wnuka Wiktora Marysza i potrzebuje wsparcia finansowego na jego leczenie. Można przesyłać datki na Fundację „Iskierka”, lub zakupić rękodzieła kol. Ryszarda, który jest twórcą wypalającym obrazy w drewnie. Kol. Ewa Macek zaproponowała przesłanie w imieniu Zarządu- kwoty 300 zł. na Fundację dla chłopca. Propozycję poddano głosowaniu i została jednomyślnie przyjęta.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała Grażyna Waryszak

Notatkę sporządziła :Beata Wójcik

(Protokół do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia)

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET