Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     16 maja 2017 r. posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

16 maja 2017 r. posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach

Na posiedzeniu obecnych było 11 członków Prezydium (dwóch chorych) – lista obecności – /załącznik nr 1

Posiedzenie otworzy Piotr Stypa – Prezes ZW SEiRP w Katowicach, który przywitał obecnych członków Prezydium oraz zaproszonych gości w osobach : Ewa Macek, Tadeusz Stefańczyk, Marek Głowania. Następnie zapoznał obecnych z porządkiem obrad /zał. Nr 2/. Porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2. Informacje dot. pisma Prezesa Koła Sosnowiec  dot. ustawy represyjnej.  Edward Lesiewicz zaproponował aby jako koordynatora wytypować Sosnowiec lub Katowice. Ewa Macek uczestniczy we wszystkich organizowanych spotkaniach w terenie i w Sejmie. Mamy już 80 adresów email do kontaktów. W dniu 20.06.2017 r. będzie już wiadomo ile jest osób zagrożonych.

Administrator  strony internetowej ZW E. Lesiewicz  zobowiązał się do dystrybucji bieżących informacji na powyższy temat. Prezesów poszczególnych Kół uprasza się o dalsze ich powielanie.

 

Ad. 3. Henryk Mikosz o świadczył, że w dniu 24.05.2017 r. w Muflonie zostały dogadane wszystkie szczegóły dot. posiedzenia wyjazdowego w dniach 15-17.2017 r. Należy jeszcze ustalić pokoje, oraz jaką dyscyplinę sportu sobie wybierzemy do zawodów. Ustalić maksymalną ilość osób. Na ZW przekazać wszystkie informacje.

M. Skowron – w Raciborzu krążyła dezinformacja co do wysokości kwoty wpłaty.

Henryk Mikosz – opiekun Koła Racibórz –n przekazał, że dzwonił do niego Prezes Koła Kanclerz i oświadczył, że rezygnuje. Kanclerz był nieobecny na zebraniu rocznym w Raciborzu.

Ad. 4. Mieczysław Skowron przekazał informacje z posiedzenia ZG SEiRP w okresie 23-25.04.2017r. w Ustroniu. Uchwalono tam Prezydium i regulamin ZG – Prezes Antoni Duda, I Wiceprezes Zdzisław Bartula, Wiceprezes Leszek Orkisz, Wiceprezes Styczyński. Wiceprezes Pietryka i sekretarz Styczyńska zostali odwołani. Piotr Styczyński został mianowany sekretarzem. Po uchwaleniu regulaminu zostały przydzielone zadania dla poszczególnych członków Prezydium ZG. Wakuje stanowisko skarbnika. Biuletyn Informacyjny nie będzie wydawany w formie papierowej, tylko w formie elektronicznej jako miesięcznik.

Co do ubezpieczeń grupowych to Prezes ZG powołał Zespół do negocjacji nowych warunków ubezpieczeń i prowizji WARTA. Kontrola ZG Trwa kontrola Prezydium ZG – było sporo uwag Głównej Komisji Rewizyjnej. Druga kontrola dotyczy ubezpieczeń i podpisania umowy z WARTA. Były Prezes ZG Zdzisław Czarnecki będzie wzywany do ZG celem wyjaśnienia.

Piotr Stypa – uczestniczył  w posiedzeniu ZG. Stwierdził że obecny Prezes ZG ma bardzo trudne zadanie. Należy go szanować, że udało mu się  utworzyć Prezydium. Wskazał osoby do pełnienia konkretnych zadań. Ujawnił co się dzieje w księgowości, księgowa otrzymywała b.wysokie prowizje. Nowy Prezes zrezygnował z obecnej księgowej.

M. Skowron – księgowa zarabiała 3.000,- zł miesięcznie. A. Duda uporządkuje sprawy sekretariatu. Obecnie za archiwizację zapłaci 1200,-zł, wcześniej płacono dużo więcej.

Ad.5. Przekazanie informacji z konferencji pod nazwą „Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo funkcjonariuszy” w dniu 27.04.2017 r.

Henryk Mikosz – w Konferencji uczestniczyło bardzo dużo osób. Jednak mało samych zainteresowanych. Należy pamiętać, że w razie odwołania od wyroku II instancji musi być adwokat. Równie mało zainteresowanych wzięło udział w marszu.

Edward Lesiewicz – Druga Konferencja miała się odbyć w Sejmie, lecz Marszałek Sejmu nie wyraził zgody. Odbyła się więc przed Sejmem. PIS skomentował negatywnie. Po otrzymaniu decyzji należy pamiętać o dotrzymaniu zawitych terminów.

M. Skowron – korespondencja , która zawiera zawity termin odwołania powinna być przesłana listem poleconym.

Ewa Macek omówiła przebieg Konferencji z dnia 27.04.2017 r. /zał. Nr 3/.

 

Ad. 6. Komisję  w składzie Mieczysław Skowron – przewodniczący , Edward Krzysztofik i Krystyna Kowalik poproszeno  o przygotowania referatu dot. powołania SEiRP w Katowicach   na posiedzenie ZW w dniu 20.06.2017 . 

 Ad. 7. Edward Lesiewicz przekazał informacje w sprawie udzielenia pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych i przekazania 1 % na SEiRP. Zwiększyła się liczba osób, które skorzystały z pomocy przy rozliczeniach.

 

Ad. 8. Informacje w sprawie nadzwyczajnego zebrania Koła Bytom w dniu 10.05.2017 r. – przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Głowania. 05.04.2017 r. przeprowadzono kontrolę w Kole Bytom, efekty kontroli były druzgocące. Protokół został podpisany 12.04.2017 r.. W dniu 10.05.2017r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Koła – Leszek Lorenc został wybrany nowym Prezesem Koła. Leszek Brejt złożył rezygnację. Wg. Mnie wszystkie problemy powstały z powodu zachowań Brejta. Do 10 maja została przyjęta rezygnacja pani skarbnik. Dokumentacja finansowa w stanie opłakanym. Rekontrola będzie na początku czerwca. Ustępujący Prezes zachował się kulturalnie, podziękował za kontrolę. Ważne jest to, że Koło zostało uratowane. Jeszcze takiego Koła nie kontrolowałem.

 E. Lesiewicz - Prezes Tychów bardzo licznie poszerza ilość członków. Proszę aby na Zarządzie Wojewódzkim zostało to docenione.

M. Skowron – trzeba bardzo wnikliwie analizować wnioski o nagradzanie Prezesów.

 Ad. 9. Krystyna Kowalik stwierdziła, że nie ma nowych wniosków o wyróżnienia.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokółowała :

Sylwia Romaniuk

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET