ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     13 lutego 2016 r. posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

13 lutego 2016 r. posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach

                                         PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIAPREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

W KATOWICACH

W DNIU 13.02.2018 r.

 
Na posiedzeniu obecnych było 11 członków Prezydium – lista obecności – /załącznik nr 1/
Posiedzenie otworzył Kol. Piotr Stypa – Prezes ZW SEiRP w Katowicach, który przywitał obecnych członków Prezydium oraz zaproszonych gości w osobach : Marek Głowania. Następnie zapoznał obecnych z porządkiem obrad /zał. Nr 2/. Porządek przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2. P. Stypa przekazał informacje z zaproszenia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na noworoczne spotkanie w dniu 17.01.2018 r..K-dt Wojewódzki imiennie mnie przywitał i przekazał wszystkim obecnym Komendantom Miejskim i Powiatowym Policji aby rozpowszechniać działania SEiRP. Przekazał życzenia noworoczne dla wszystkich emerytów i rencistów policyjnych.
Ad. 3. Zamówienie Sali i sprzętu nagłaśniającego oraz parkingu na VII Zjazd Wojewódzki w dniu 22.05.2018 r. godz. 10,00. – wszystkie czynności zostały wykonane.
Ad. 4. Prośba do Wiceprezesa ZW SEiRP w Katowicach Edwarda Lesiewicza o pełnienie dyżurów w sprawie udzielania pomocy w rozliczeniu PIT osobom chcącym przekazać 1 % podatku dla SEiRP.
E. Lesiewicz wyraził zgodę i poprosił aby kompletną dokumentację chętni składali w siedzibie ZW, a on będzie ją odbierał.
Ad. 5. K. Kowalik przedstawiła postęp prac przygotowawczych do VII Zjazdu Delegatów ZW.
P. Stypa omówił „Porządek obrad” na VII Zjazd
- § 3 – Zjazd powołuje Komisję Uchwał i Wniosków
- wybór Komisji Mandatowej i Komisji Wyborczej – zmiana
- wybór Komisji Mandatowej z kompetencjami Komisji Wyborczej (komisja wyborcza wykreślić).
- do Prezydium ZW proponuje się 12 osób
- do WKR proponuje się – 5 osób
- wytypowanie delegatów – 6 osób (2 osoby rezerwowe)
Głos zabrał E. Krzysztofik – odnośnie R. Wiśniewskiego – w pierwszej kolejności osobiście odczyta sprawozdanie
- sprawozdanie WKR dot. R. Wiśniewskiego
- proponuję zaprosić K. Szalę aby omówił nowe zasady finansowania socjalnego.
Ad. K. Kowalik przedstawiła pisma ZG SEiRP -
 • Pismo dot. Nadzwyczajnego Zjazdu ds. uchwalenia nowego Statutu Stowarzyszenia i ustosunkowanie się do tego pisma. /Zał. Nr 3 i4/.
- K. Kowalik jako ZW damy na te Koła dofinansowanie
- J. Jędryszek – pod warunkiem, że Koło wystąpi.
M. Skowron zapisy niezgodne ze Statutem . Uwagi K. Kowalik są słuszne. Odpowiedź przygotowana .
Poddano pod głosowanie zasadność przesłania odpowiedzi w takiej formie.
 • Za głosowało 10 osób
 • 1 głos wstrzymujący.
Pismo wysyłamy do ZG.
 • Pismo dot. podania szacunkowych danych co do ilości odznaczeń „Za zasługi” i :Za zasługi z dyplomem”./Zał. Nr 5/.
Ad.7. K. Kowalik przedstawiła wnioski z Chorzowa „za zasługi z dyplomem” –
2 szt. : Kuciapski Henryk i Tabin Tomasz
- poddano pod głosowanie – przegłosowano jednogłośnie
Ad. 8. Wolne wnioski :
P. Stypa odczytał pismo Koła Nr 27 w Mysłowicach o dofinansowanie uroczystości obchodów X-lecia Koła w dniu 27.04.2018 r. – zgodnie z Decyzją Nr 3/2017 r. Prezydium ZW SEiRP w Katowicach.
E. Krzysztofik – jaką kwotą
P. Stypa – skoro Koło Katowice otrzymało 250,00 wnioskuję o taką samą kwotę 250,00.
Poddano pod głosowanie –
- 10 głosów za
- 1 głos wstrzymujący
P. Stypa – poinformował, że na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Chorzowie w marcu 2018 r. – zrezygnował z kandydowania na Prezesa Koła Andrzej Jąder. Prezes P. Stypa przygotował dla niego - odczytał przedmiotowy list. Zawnioskował aby na kolejnym posiedzeniu Prezydium wręczyć A. Jąder przygotowany puchar z dedykacją. – przegłosowano jednogłośnie. Do zamówienia pucharu i opracowania dedykacji został zobowiązany M. Skowron.
E. Macek – przedstawiła przebieg spotkania zorganizowanego w dniu 06 lutego 2018 r. w Cieszynie z inicjatywy przedstawicieli emerytów służb mundurowych. Celem spotkania było podsumowanie akcji zbierania podpisów. /Zał. Nr 6/.
Następnie Ewa Macek przypomniała, iż w dniu28 lutego od godz. 9,00 do 13,00 w Sali plenarnej Europarlamentu odbędzie się konferencja "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce".
W dniu 20.02.2018 r. Koło Katowice organizuje spotkanie z seniorami  – zaproszenia otrzymują : Prezes ZW P. Stypa, I Wiceprezes M. Skowron, Wiceprezes E. Lesiewicz.
H. Mikosz przedstawił szczegóły dot. posiedzenia wyjazdowego w terminie
14-16.09.2018r. do DW „Dafne” w Zakopanem .
Koszt całkowity 295 zł. Do dyspozycji są trzy autokary.
W tym :
 • Dofinansowanie - 135zł. Na osobę
 • Dopłata od osoby - 160,- przy transporcie autokarem
- 110,- zł. – transport własny
14.09.18 piątek –
 • obiad godz. 14,00
 • po obiedzie posiedzenie ZW
 • czas wolny
14.09.18 sobota –
 • śniadanie
 • czas wolny – różne możliwości – pod Kasprowy – 1 autokar, do Szaflar 2 autokar
 • obiad
 • kolacja
 • po kolacji dansing
Termin wpłat do końca lipca 2018r. – ilość osób wg ilości członków
Wykazy osób w formie oficjalnego pisma z pełnymi danymi /jak co roku/. Wykazy muszą być czytelne /na wykazach zaznaczyć kto chętny do Szaflar a kto pod Kasprowy.
S. Romaniuk zapoznała obecnych z pismem Prezesa ZG, w którym złożył podziękowania dla wszystkich członków i sympatyków za trud i wysiłek oraz zaangażowanie w zbieraniu podpisów poparcia pod projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych. /Zał. Nr 7/.
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokółowała :
Sylwia Romaniuk
 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET