Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Polemiki, opinie i przemyślenia...    /     List P. Rozenka Lipiec    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

List P. Rozenka Lipiec

Warszawa, 16.07.2021

 

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

 

W kolejną miesięcznicę uchwalenia ustawy represyjnej chcę zademonstrować Wam arogancję i pogardę z jaką obecnie rządzący odnoszą się do Waszej sprawy.

Tak, wiem, nie jest to dla Was nowina. Mimo to, warto wiedzieć, jak ustawowy obowiązek odpowiedzi na interpelacje poselskie, jest po prostu ignorowany.

Oto moja interpelacja, dotycząca toczących się przed sądami powszechnymi postępowań odwoławczych. A następnie treść odpowiedzi (oryginał w załączonym pliku) Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wystarczy, że przeczytacie, Komentuje się samo.

Zastrzegam, że za rzucone po lekturze „mięso” nie biorę odpowiedzialności. 

Zawsze Wam wierny,

Andrzej Rozenek /-/

 

„Interpelacja nr 21089

do ministra sprawiedliwości

 

w sprawie aktualnego stanu spraw w przedmiocie odwołań od decyzji dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytur i rent policyjnych zawisłych przed Sądem Okręgowym w Warszawie

 

Zgłaszający: Andrzej Rozenek

 

Data wpływu: 10-03-2021

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) oraz art. 191–193 Regulaminu Sejmu (M.P. z 2019 r. poz. 1028), zwracam się do Pana z następującymi pytaniami:

 

1. Ile wpłynęło do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołań (w ujęciu łącznym) od decyzji dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytur i rent policyjnych wydanych na podstawie art. 15c, art. 22a oraz art. 24a ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U z 2016 r. poz. 2270), zmienionej ustawą nowelizującą z 16 grudnia 2016 r. według stanu na dzień 1 marca 2021 r.? 

2. Jaka liczba ww. spraw przeciwko dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytur i rent policyjnych, zawisłych przed Sądem Okręgowym w Warszawie, według stanu na dzień 1 marca 2021 r., została przekazana do innych sądów okręgowych w kraju, zarówno na podstawie art. 44 k.p.c., jak i na podstawie art. 461 § 3 k.p.c.? 

3. Jaka liczba ww. spraw, według stanu na dzień 1 marca 2021 r., pozostała w Sądzie Okręgowym w Warszawie? 

4. Ile postępowań w ww. sprawach, spośród zawisłych przed Sądem Okręgowym w Warszawie, według stanu na dzień 1 marca 2021 r., zostało zawieszonych na podstawie art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c., tj. ze względu na skierowanie przez ww. sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego, i nadal pozostaje w zawieszeniu? 

5. Czy wystąpiły przypadki odrzucenia przez sąd wniosków skarżących o podjęcie zawieszonego postępowania motywowane brakiem podstaw do wyrokowania ze względu na nierozstrzygnięcie do chwili obecnej przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego w sprawie o sygn. akt XIII 1U 326/18? Jeżeli tak, to czy przypadki takie miały miejsce po podjęciu przez Sąd Najwyższy w dniu 16 września 2020 r. uchwały dot. kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” określonego w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…)? 

6. Ile takich postępowań, według stanu na dzień 1 marca 2021 r., zostało zawieszonych na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c., tj. z uwagi na śmierć odwołującego się?

7. Ile takich postępowań, według stanu na dzień 1 marca 2021 r., zostało umorzonych na podstawie art. 182 § 1 pkt 3 k.p.c., tj. z powodu braku następców prawnych zmarłego odwołującego się? 

8. Jaka jest liczba etatów sędziowskich Sekcji XIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie według stanu na dzień 1 marca 2021 r. i w jakiej liczbie etaty te są obsadzone? 

9. Ilu sędziów ww. sekcji orzeka wyłącznie w sprawach przeciwko dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytur i rent policyjnych, według stanu na dzień 1 marca 2021 r.? 

10. Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia, rzeczywisty stan kadrowy sędziów orzekających oraz szybkość postępowań przed sądem w warunkach pandemii, jaka jest prognozowana liczba spraw rozpoznanych i zakończonych wyrokiem nieprawomocnym w skali roku? 

11. Jaką przybliżoną datę można wskazać jako przewidywalny termin rozpoznania ostatnich spraw przeciwko dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytury lub renty policyjnej, zawisłych przed Sądem Okręgowym w Warszawie? 

Z dniem 16 grudnia 2020 r. minęły już cztery lata od uchwalenia skrajnie kontrowersyjnej, a zdaniem wielu autorytetów prawa i moim własnym, sprzecznej z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym, ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). 

Do chwili obecnej Sąd Okręgowy w Warszawie oraz inne sądy okręgowe w kraju rozpoznały jedynie niewielką spośród ogólnej liczby odwołań od decyzji dyrektora ZER MSWiA. Wydane wyroki są nieprawomocne i jako takie zostały zaskarżone przez strony do sądów apelacyjnych. 

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia związane z procedowaniem spraw sądowych, z których przytłaczająca część (po upływie co najmniej 3 lat od złożenia odwołań) pozostaje nadal w sądach I instancji, głównie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a także uwzględniając postępowanie apelacyjne przed sądami II instancji, perspektywa uzyskania przez skarżących sprawiedliwych wyroków w ich sprawach staje się dramatycznie odległa. Wielu skarżących tego nie doczeka. 

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych o świadczenia służące zaspokojeniu bieżących kosztów utrzymania powinny być rozpoznawane w sposób szczególnie sprawny. W związku z powyższym co w ramach sprawowanego zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych, polegającym na zapewnieniu właściwego toku urzędowania sądów przy rozpoznawaniu spraw, m.in. z zakresu prawa cywilnego, zamierza Pan uczynić, aby prawo obywateli do sądu jako osobiste prawo podmiotowe oraz podstawowy środek ochrony konstytucyjnych wolności i praw nie pozostało martwą literą? 

Chciałbym przypomnieć, że w polskim systemie prawnym obowiązek zorganizowania systemu jurysdykcyjnego tak, aby właściwe sądy mogły podołać rozstrzyganiu spraw sądowych w rozsądnych terminach, bez nieuzasadnionej zwłoki, wynika wprost z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która jako część krajowego porządku prawnego stosowana jest bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed ustawą (art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP). Z orzecznictwa ETPCz wynika, że do naruszenia art. 6 ust. 1 konwencji dochodzi, gdy postępowanie w I instancji trwa dłużej niż 3 lata. Sytuacja taka w przypadku skarżących decyzje dyrektora ZER MSWiA jest już zjawiskiem masowym. To oznacza, że równie masowe mogą stać się skargi na przewlekłość postępowania skutkujące przyznaniem skarżącym odpowiedniej sumy pieniężnej stanowiącej sankcję dla państwa za wadliwe zorganizowanie wymiaru sprawiedliwości oraz rekompensatę dla skarżących za krzywdę moralną spowodowaną przewlekłością postępowania. Sytuacja taka spowoduje wymierne koszty dla budżetu, które nie musiały przecież wystąpić.

 

Poseł na Sejm RP

Andrzej Rozenek”

 Odpowiedź w imieniu ministra Ziobry: 

„Warszawa, 19 kwietnia 2021 r.

 

BM-I.0520.220.2021

 

Pan

Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

 

w odpowiedzi na interpelację poselską nr 21089, złożoną przez Pana Posła Andrzeja

Rozenka, proszę o przyjęcie następującej odpowiedzi.

Ministerstwo Sprawiedliwości gromadzi informacje na temat funkcjonowania

wymiaru sprawiedliwości w ramach wykonywania zadań z zakresu statystyki publicznej za

pośrednictwem różnych systemów i narzędzi, w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 1995

roku o statystyce publicznej.

Jedno z podstawowych źródeł informacji stanowią sprawozdania statystyczne

wypełniane przez pracowników sądów powszechnych poprzez system informatyczny

dedykowany dla potrzeb sprawozdawczości statystycznej. Sprawozdania statystyczne

podzielone są według dziedzin prawa i instancyjności i zawierają sprawy objęte symbolami

sklasyfikowanymi w Wykazie symboli stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania

sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Sprawy sądowe

dotyczące ubezpieczeń społecznych ewidencjonowane są za pośrednictwem sprawozdań

MS-S11/12 w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Podkreślić należy, że system gromadzenia danych statystycznych na temat

działalności sądownictwa powszechnego opiera się na metodzie pozyskiwania informacji

w sposób narastający, kumulatywnie, w cyklach kwartalnych – tj. za następujące okresy

sprawozdawcze: I kwartał (od 01.01 – 31.03), I półrocze (01.01 – 30.06), III kwartały (01.01-

30.09) oraz rok (01.01 – 31.12). Dlatego też nie ma możliwości wyodrębnienia

gromadzonych danych według stanu na dowolnie wybrany dzień, inny niż ostatni dzień

danego okresu sprawozdawczego.

Podsekretarz Stanu

Uprzejmie informuję, że dane statystyczne obejmujące przedmiotowy zakres pytań są

dostępne na stronie https://isws.ms.gov.pl/. Informator Statystyczny Wymiaru

Sprawiedliwości jest internetową witryną, za pomocą której każdy może zapoznać się z

danymi dotyczącymi tego, w jaki sposób funkcjonuje polski system wymiaru

sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości tworząc strategię dla systemu wymiaru

sprawiedliwości - Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 –

2020 - za jego misję uznało zapewnienie prawa obywateli do sprawiedliwości w sposób

sprawny, kompetentny i efektywny, za wizję zaś - wymiar sprawiedliwości cieszący się

zaufaniem społecznym.

Dodatkowo informuję, ze statystycznego punktu widzenia nie ma jednak możliwości

określenia jaka jest liczba sędziów orzekających wyłącznie w sprawach

o symbolu 579, gdyż tak szczegółowe dane etatyzacyjne nie są gromadzone. Ponadto nie jest

możliwe wskazanie prognozowanej liczby tego typu spraw w skali roku oraz terminu

rozpoznania spraw.

Marcin Romanowski

 

Wasz zawsze oddany,

Andrzej Rozenek /-/


Projekt i wykonanie: InforpolNET