Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj O nas    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

O nas

 

  Wielce Szanowni i Drodzy Państwo!

Serdecznie witamy każdego, kto ma wolę odwiedzić stronę internetową Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach.

    W 1992 roku grupa inicjatywna doprowadziła do zarejestrowania  ówczesnego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej w Katowicach.
       Chylimy czoło w uznaniu zasług   kol. Zdzisława Cielebana, Józefa Gorzelańczyka, Kazimierza Kalisia, Zdzisława Wewera, Bogusława Krysiaka,Józefa Krasuckiego oraz Piotra Stypy. To oni dali początek i zrobili bardzo dużo dla środowiska policyjnych emerytów i rencistów.

  Dzisiaj, 28 kół  terenowych jednoczy ponad 13% ogólnej populacji emerytów i rencistów policyjnych na Śląsku.  Okres stanu spoczynku jest dla wielu szczególnie trudny. Wszyscy – policjantki i policjanci – zaczynają wtedy nowy rozdział w swoim życiu. Często nie potrafią się odnaleźć. Zachęcamy więc do podtrzymywania aktywności. Postaramy się udzielić w tym zakresie rad i pomocy. 

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:

·       udziela pomocy emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin w sprawach socjalno-bytowych poprzez swoje organy statutowe lub powołane w tym celu komisje socjalno-bytowe i inne zespoły,

·       na życzenie rodziny zmarłego członka Stowarzyszenia udziela pomocy w organizacji pogrzebu,

·       organizuje wycieczki krajoznawcze oraz inne formy zbiorowego wypoczynku i rekreacji dla swoich członków i ich rodzin,

·       podejmuje współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz właściwymi organami resortu spraw wewnętrznych, jak również ze związkami zawodowymi policjantów, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w sprawach istotnych dla środowiska emerytów i rencistów, w szczególności w zakresie wypracowania satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia prawnych rozwiązań systemu emerytalno-rentowego dla byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych,

·       współdziała z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, pozaresortowymi organizacjami emerytów i rencistów oraz ich zrzeszeniami, a w miarę potrzeby także z odpowiednimi władzami państwowymi, kompetentnymi organami administracji państwowej i samorządowej,

·       w zależności od potrzeb współpracuje z zagranicznymi i między-narodowymi wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka,

·       otacza opieką mogiły oraz miejsca pamięci poległych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych, a gdy zachodzi taka konieczność udziela pomocy wdowom (wdowcom) i sierotom po tych poległych, jak i najbliższym po zmarłych członkach Stowarzyszenia,

·       odbywa okresowe zebrania członków jednostek podstawowych oraz władz Stowarzyszenia, w celu omówienia zasad organizacji i sposobów realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia,

·       koordynuje i wspomaga działalność swoich jednostek organizacyjnych oraz podejmuje interwencje i inne czynności mające na celu usunięcie utrudnień w realizacji zadań statutowych. *

* fragmenty wybrane ze Statutu Stowarzyszenia

   Zwracamy się z apelem do młodszej generacji emerytów i rencistów policyjnych. Wstępujcie do naszego Stowarzyszenia. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Możemy wspólnie kształtować dobry obyczaj wzajemnego szacunku, prospołecznych postaw, a nade wszystko budzić, tak potrzebny społeczeństwu, patriotyzm.

 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych posiada status organizacji pożytku publicznego i zostało zrejestrowane w Sądzie pod numerem KRS 0000043188,  

 Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Katowicach

Odpis 1,5 %

Projekt i wykonanie: InforpolNET