Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2018    /     RELACJA Z OBRAD ZARZĄDU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP W WARSZAWIE DNIA 19 STYCZNIA 2017 R.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

RELACJA Z OBRAD ZARZĄDU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP W WARSZAWIE DNIA 19 STYCZNIA 2017 R.

Posiedzenie Zarządu Federacji poświęcone było uchwalonej dnia 19 grudnia 2016 r. ustawie obniżającej świadczenia emerytalno-rentowe funkcjonariuszom i ich rodzinom. Dokonano oceny dotychczasowych działań Federacji, oraz samooceny poszczególnych organizacji emeryckich, omówiono propozycję i harmonogram dalszych działań oraz sprawy organizacyjne związane z obroną przed skutkami ustawy.

Ocena działań Federacji.

Podjęte przez Federację przedsięwzięcia, aby nie dopuścić do zmniejszenia świadczeń były adekwatne do możliwości, w zakresie prawnym, organizacyjnym i logistycznym. Do najważniejszych należy zaliczyć: włączenie nas do konsultacji nad projektem ustawy, zamówienie i wykorzystanie w Sejmie opinii prawnej wybitnego polskiego konstytucjonalisty prof. Chmaja, nawiązanie współpracy z policyjnymi związkami zawodowymi, pozyskanie satysfakcjonujących opinii byłych ministrów spraw wewnętrznych i szefów służb po 1990r. Ważnym wydarzeniem w skali kraju było zorganizowanie wieców pod Sejmem i przesłanie petycji do parlamentarzystów, władz i rządu RP w obronie świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy i ich rodzin. Mimo podjętych wielokierunkowych działań, ustawa została uchwalona, zgodnie z wolą większości parlamentarnej. Zarząd Federacji jednoznacznie wysoko ocenił zaangażowanie Prezydenta Federacji Zdzisława Czarneckiego i wyraził uznanie oraz podziękowanie za podjęte działania przed uchwaleniem ustawy.

Co po uchwaleniu ustawy?

Federacja natychmiast przystąpiła do działań interwencyjno-informacyjnych. Wystosowane zostały listy o jednakowej treści, adresowane do:

- Przewodniczącego Komisji Europejskiej,

- Przewodniczącego Komisji Weneckiej,

- Prezydenta Zgromadzenia Rady Europy,

- Sekretarza Generalnego Rady Europy,

- Wysokiego Komisarza ONZ ds. Przestrzegania Praw Człowieka.

Ponadto na szczeblu krajowym nawiązano kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Federacja w pismach poinformowała o naruszeniach praw konstytucyjnych, godzących w interesy byłych funkcjonariuszy i ich rodzin. Federacja wychodzi z założenia statutowego, że stoi na straży zagwarantowania praw słusznie nabytych w okresie wieloletniej służby na rzecz Państwa Polskiego uznawanego na gruncie prawa międzynarodowego, bez podtekstów politycznych, jakoby uczestniczyła w walce z obecnym systemem władzy.

Działania na „już”.

Podjęto działania rozpoznawcze na temat obrony poszkodowanych, przed skutkami ustawy dezubekizacyjnej i w pierwszej kolejności wytypowano kancelarie adwokackie, które by się mogły pojąć działań prawnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Przy okazji wyboru kancelarii, starano się wyjaśnić wiele wątków, które nurtują ogół zainteresowanych emerytów, rencistów oraz ich rodzin. Na podstawie kontaktu ze środowiskiem adwokackim można wywnioskować:

  1. Możliwy jest tryb w drodze indywidualnych odwołań, po otrzymaniu decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego. Wykluczony jest tryb pozwów zbiorowych przed sądami krajowymi. Procedurę odwoławczą można uruchomić dopiero po nadejściu decyzji i informacji o przysługujących środkach. W tej chwili zalecana jest indywidualna analiza przebiegu służby z wyszczególnieniem brakujących dokumentów, które należałoby uzupełnić.

  2. Federacja opracuje wytyczne nt. wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich dla zainteresowanych, którzy będą potrzebowali jego wsparcia. Wytyczne ukażą się wkrótce na stronie internetowej Federacji. Ponadto RPO na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich wyda komunikat, że podejmuje temat ustawy, z ewentualnym wnioskiem o skierowaniu sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. Opis spraw indywidualnych może być bardzo pomocny do sporządzenia uzasadnienia. Federacja rekomenduje współpracę z RPO.

  3. Przygotowanie „mapy drogowej” przez specjalistów prawa, aby wskazać procedury w postępowaniach odwoławczych krajowych a potem międzynarodowych. Koszty takiej ekspertyzy prawnej pokryje Federacja, natomiast koszty obsługi przez kancelarie adwokackie obciążać będą zainteresowanych. Dla zminimalizowania tych kosztów, Federacja bierze na siebie rolę negocjatora. Im więcej osób będzie korzystało z pośrednictwa Federacji, tym większe szanse uzyskania korzystnych warunków finansowych dla klientów kancelarii prawnych.

  4. Skargi i petycje. Federacja w ślad za listami intencyjno-informacyjnymi, zamierza zamówić opracowania skarg i petycji do instytucji międzynarodowych, z wykorzystaniem wielu aspektów. Wybrać należy np. specjalistę z zakresu ubezpieczeń społecznych i uzyskać opinię prawną. Potrzebna jest ekspertyza politologa sformułowania ustawowego „państwo totalitarne”. Jest sugestia, aby art. 8a ustawy potraktować jako aspekt polityczny a nie społecznościowy. Legalność uchwalenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku nie eksponować jako podważenie samej ustawy, lecz wykorzystać jako argument w uzasadnieniu skargi lub petycji. To tylko niektóre szczegółowe zadania. Federacja wybrała kancelarię prawną prof. Tomasza Koncewicza do obrony emerytów i rencistów na gruncie prawa międzynarodowego. W tym celu za pośrednictwem Federacji wytypowana będzie kilkudziesięcioosobowa grupa do obrony w Trybunale w Strasburgu. To zadaniu na „już”, gdyż należy się gruntownie przygotować do obrony.

Zarząd Federacji ocenił, że Prezydent wraz z zaangażowanymi osobami, wykonał bardzo dobrą pracę w zakresie doboru kancelarii prawnych, a jednocześnie uzyskał szeroką wiedzę na temat możliwości obrony.

Zarówno członkowie Zarządu Federacji, jak też zaproszeni goście podkreślali potrzebę integracji środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych, konsolidację wysiłków i ścisłych więzi środowiskowych. Musimy mieć świadomość, że kolejną ustawą tzw. dezubekizacyjną, mogą być objęte dalsze grupy, których przeszłość zawodowa związana była z okresem PRL. Trudno przewidzieć, kto jeszcze będzie z nas potrzebował pomocy. Realne zagrożenie istnieje. Wszyscy emeryci, renciści, inwalidzi, wdowy i sieroty muszą mieć poczucie niepewności jutra w zakresie pobieranych świadczeń i niekoniecznie służb mundurowych. W zakresie obrony najsłabszych Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych sprawdza się jako gwarant obrony interesów tych, którzy pomocy potrzebują lub w przyszłości takiej pomocy będą potrzebowali.

Relację ograniczono do spraw, na które jest zapotrzebowanie informacyjne.

Henryk Borowiński – wiceprezydent FSSM RP 


Projekt i wykonanie: InforpolNET