Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2019    /     Obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie

 

Obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie

 

Obywatelski Parlament Seniorów /OPS/ to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życie publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.

Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 roku w sali posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce.

V sesja sprawozdawczo wyborcza w dniu 1 października 2019 roku podsumowała dokonania dwóch kadencji OPS oraz potwierdziła zasadność wprowadzenia do strategii III i dalszych kadencji szeregu zmian. Znalazły one wyraz w zatwierdzonym na III i dalsze kadencje Regulaminie OPS, potwierdzeniu zasadności powołania delegatur regionalnych w kolejnych województwa RP, przyjęciu nowych zasad powoływania, pracy i oceny prezydium OPS.

Ponadto podczas V sesji przyjęta została Deklaracja Programowa V Sesji Parlamentarnej OPS „Seniorzy i przyszłość Polski”, w której Obywatelski Parlament Seniorów odnosi się do raportów z wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli, wskazujących na sytuację osób starszych oraz inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, przemocy i ochrony praw osób starszych.

Raporty i wyniki analiz wskazują na ogrom niezaspokojonych potrzeb i szereg niedomagań i nieprawidłowości w systemie leczenia, funkcjonowania opieki i przestrzegania praw.

Do najważniejszych wniosków systemowych należą:

- utworzenie Narodowego Programu Zdrowia 60+, który będzie odpowiedzią na potrzeby

zdrowotne starzejącego się społeczeństwa,

- wdrożenie Narodowego Planu Alzheimerowskiego, w tym opracowanie i wdrożenie

standardów dotyczących wczesnego wykrywania symptomów choroby Alzheimera oraz

standardów postępowania leczniczego i opiekuńczego wobec chorych,

- kontynuowanie prac nad Konwencją o prawach osób starszych oraz innych działaniach na

rzecz ochrony praw osób starszych na forum międzynarodowym,

- wdrożenie systemowych rozwiązań wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów, w tym wprowadzenia bonu opiekuńczego, urlopu wytchnieniowego i innych świadczeń poprawiających sytuację osób o szczególnych potrzebach i ich opiekunów.

 

Miasto Mysłowice podczas V sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów reprezentowali delegaci: Mieczysław Skowron jako przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych województwa śląskiego oraz Jan Dziedzic jako przedstawiciel Mysłowickiej Rady Seniorów.

 

Tekst: Mieczysław Skowron

Zdjęcia: Biuro OPS i Mieczysław Skowron

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET