ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     23 marca 2017 posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEIRP w Katowicach.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

23 marca 2017 posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEIRP w Katowicach.

  

W dniu 21.03.2017r, w KWP w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w ilości 40 osób /zał. nr 1/ oraz zaproszeni goście .

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach Piotr Stypa otwierając posiedzenie przywitał wszystkich obecnych członków Zarządu Wojewódzkiego SEiRP i zaproszonych gości:

 1. Insp. Krzysztof Justyński – K-dt Woj. Policji w Katowicach

 2. Zdzisław Pietryka – Wiceprezes ZG SEiRP w Warszawie

 3. Michał Szczęśniak – Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego

 4. podinsp. Krzysztof Szala – Przewodniczący Komisji Socjalnej KWP w Katowicach

 5. Henryk Borowiński – Wiceprezydent FSSM

 6. Wilhelm Grudzień – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z.W. SEiRP w Katowicach

 7. Podinsp.. Gabriela Socha -Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 8. Janusz Borowiński

 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia /zał. nr 2/

Część Uroczysta

Na początku Prezes Piotr Stypa uczcił minutą ciszy zmarłych w tym roku kolegów i koleżanki. Następnie koleżanka Krystyna Kowalik odczytała Uchwałę nr 2 Komisji ds. Honorowej Odznaki ZW SEiRP w Katowicach /zał. Nr 3/.

Po odczytaniu Uchwały Prezes Piotr Stypa wraz z Krystyną Kowalik i obecnym gościem - Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach insp. Krzysztofem Justyńskim wręczyli:

 • Honorową Odznakę ZW SEiRP w Katowicach „ – Januszowi Borowińskiemu i Sylwii Romaniuk

Następnie Krystyna Kowalik odczytała list gratulacyjny dla Michała

Szczęśniaka -Przewodniczącego ZSZZ Policjantów Województwa Śląskiego. Wymieniony podziękował za list oraz współpracę , obiecał wsparcie dla SEiRP w Katowicach.

W ramach udzielenia głosu zaproszonym gościom, jako pierwszy przemówił Janusz Borowiński, który podziękował za wyróżnienie go odznaczeniem j.w.. Następnie oczytał i wręczył dyplomy za aktywność w redagowaniu „Biuletyny Informacyjnego” następującym osobom :

 1. Henryk Borowiński

 2. Piotr Budzyń

 3. Adam i Barbara Podgórscy

 4. Mieczysław Skowron

 5. Zbigniew Ziomka

Komendant Woj. Policji w Katowicach K. Justyński , podziękował za zaproszenie . Oświadczył iż jest bardzo chętny do współpracy i niesienia wszechstronnej pomocy dla SEiRP. Chciałby aby szeregi emerytów były coraz liczniejsze, aby nieść sobie wzajemną pomoc. Życzył emerytom dużo entuzjazmu i zapału do dalszej działalności.

W tym miejscy Prezes Piotr Stypa podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji za wystąpienie i oddał głos Wiceprezesowi ZG SEiRP w Warszawie Zdzisławowi Pietryce.

Zdzisław Pietryka podziękował za zaproszenie , przekazał pozdrowienia Prezesa ZG Antoniego Dudy, który z uwagi na niedyspozycję nie mógł osobiście uczestniczyć w spotkaniu. Podjął temat Ustawy dezuzbekizacyjnej (czytaj Ustawy Represyjnej). Działania w tej kwestii prowadzi Prezydent FSSM Z. Czarnecki. Przygotowywane są działania do walki z przedmiotową Ustawą. Temat zostanie rozwinięty w części roboczej spotkania.

W tym miejscu głos zabrał Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach Mieczysław Skowron. Pogratulował wszystkim odznaczeń i wyróżnień. Podziękował Januszowi Borowińskiemu za prowadzenie Biuletynu Informacyjnego. Poinformował wszystkich , iż Janusz Borowiński za ostatnie honorarium za pracę nad biuletynem ufundował 5 nagród dla osób wyróżniających się.

Piotr Stypa podziękował za wystąpienia i zaprosił gości do udziału w części roboczej spotkania. Zachęcił także wszystkich aby pomagać wszystkim emerytom policyjnym, nie tylko tym, którzy należą do Stowarzyszenia.

Prezes zaprosił obecnych na 15 minutową przerwę.

Część robocza

Na wstępie części roboczej przedstawiciele O.W. „Skalny” w Szczawnicy zapoznali obecnych z ofertą wycieczkowo-wczasową oraz z pobytami leczniczymi. Pensjonaty „Skalny” i „Szalaj” są w stanie przyjąć jednorazowo do 120 osób. Osobo doba w cenie od 70,- do 130,- zł. Przedstawili również położenie i atrakcje Szczawnicy.

Na sekretarza posiedzenia zaproponowano Sylwię Romaniuk – przegłosowano jednogłośnie.

Następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie :

 • Edward Krzysztofik

 • Andrzej Jąder

 • Ryszard Purzyński

Skład Komisji przegłosowano jednogłośnie.

 

Prezes Piotr Stypa w pierwszej kolejności odczytał sprawozdanie z działalności Prezydium ZW SEiRP w Katowicach za rok 2016r.

/zał.nr 4/ . Następnie zapoznał obecnych z Planem Pracy na rok 2017 /zał.nr 5/.

Zgodnie z pkt 9 porządku posiedzenia Krystyna Kowalik zapoznała ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016, który opracował i przygotował do zapoznania skarbnik ZW SEiRP w Katowicach Jacek Jędryszek /zał.nr 6/.

W dalszej kolejności Krystyna Kowalik odczytała preliminarz budżetowy na rok 2017, który również przygotował skarbnik Jacek Jędryszek /zał.nr 7/.

Zgodnie z pkt 11 porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZW SEiRP w Katowicach Wilhelm Grudzień zapoznał obecnych z wynikami kontroli przeprowadzonej za rok 2016 w ZW. Omówił zasady przekazywania sprawozdań przez poszczególne Koła - uczulił aby przestrzegać terminów przesyłania sprawozdań do ZW. Kontrola odbyła się 13.03.2017 r. Stan finansowy kasy został sprawdzony na dzień 13.03.2017 r. : 7.900,47. Kontrola zasad przechowywania pieniędzy – prawidłowo. Dokumentacja finansowo-księgowa prowadzona prawidłowo. Preliminarz budżetowy na rok 2016 został zrealizowany prawidłowo. Statutowa działalność ZW została przedstawiona przez Prezesa ZW. Wszystkie założenia wykonano prawidłowo. Do protokołu załączono protokół pokontrolny /zał. Nr 8/.

Ad. 12. Krystyna Kowalik zapoznała obecnych ze sprawozdaniem Komisji ds. Odznaki Honorowej ZW SEiRP w Katowicach /zał. Nr 9/.

Ad. 13. Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach Edward Lesiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Zespołu ds. opiniowania wniosków o pomoc finansową ze środków 1 % pożytku publicznego. Niestety odnotowano tendencję spadkową wpływu na wydzielone konto 1 %. Omówił PIT OP – nowo wprowadzony formularz upraszczający procedurę zadeklarowania 1%. . Poinformował że jak w roku ubiegłym osobiście rozliczy elektronicznie dostarczone do siedziby ZW PIT-y 40A za rok 2016. Edward Lesiewicz poprosił również zebranych o poprawę komunikacji pomiędzy wszystkimi komórkami Stowarzyszenia. Najlepszym sposobem jej udoskonalenia jest poczta elektroniczna ,w tym celu zaapelował do prezesów o zbieranie i dostarczenie do niego jak największej liczby adresów e-mail członków kół. Poprosził również Prezesów Kół o przekazanie informacji ilu członków Kół jest zagrożonych Ustawą Represyjną.

Ad. 14. Jerzy Brudnicki przekazał informacje z działalności Komisji Socjalnej i Ubezpieczenia – za rok 2016 wpłynęło 4111 wniosków. W tym również zapomogi i paczki dla niezrzeszonych emerytów lub ich rodzin. Ubezpieczenie WARTA – po ukończeniu 70 roku życia ubezpieczenie jest niekorzystne. Propozycja aby ZG wrócił do porozumienia z PZU.

Ad. 15. Henryk Mikosz przedstawił informację w sprawie rekreacji, wypoczynku, zdrowia i sportu. W roku 2016 wyjazdowe posiedzenia ZW połączone z rekreacją odbyło się w D.W. „Orle Gniazdo” w Szczyrku – udział wzięło120 osób. Propozycja na rok 2017 to ośrodek MSW „Dafne” w Zakopanem. Poprosił o przekazywanie informacji o atrakcyjnych miejscach, gdzie można by zorganizować wyjazd. Przewidywany termin do „Dafne” to początek września 2017 roku.

Ad. 16. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami.

Bogdan Żabiński – Prezes Koła Jastrzębie Zdrój – prośba aby jednak trzymać się terminów wyjazdowych posiedzeń na okres 154,15,16 września 2017 roku.

Ryszard Mędrzyk – Prezes Koła Sosnowiec – popiera Zakopane, dostosować termin aby nie kolidował z żadną manifestacją.

Ad. 17. Wolne wnioski :

Henryk Borowiński – Wiceprezydent FSSM – wystąpienie na temat roli i miejsca emerytów policyjnych w społeczeństwie /zał.nr 10/.

Zdzisław Pietryka - Wiceprezes ZG SEiRP w Warszawie - zapoznał się ze sprawozdaniami i planem pracy ZW SEiRP w Katowicach i stwierdza iż przodujemy na tle kraju. Jeżeli chodzi o Ustawę Represyjną to wiodącą organizacją jest FSSM. Zostały skierowane wnioski na poziomie różnych szczebli władzy. Jest przygotowywane projekt do Ustawy wojskowej, Ustawy o obronności państwa. Odbyła się w Warszawie manifestacja zorganizowana przez FSSM. Jako SEiRP nie chcemy indywidualnie organizować manifestacji w obawie na represje ze strony MSW – np. wykwaterowanie stowarzyszeń z jednostek policji. Ustawa represyjna obejmuje 32000 funkcjonariuszy i 12000 żołnierzy. Dużo osób występuje z wnioskami do IPN-u o wyliczenie ile lat pracowali na rzecz państwa totalitarnego. IPN odpowiada iż nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zapytania. Organizowane są różne przedsięwzięcia np. Konferencja w Soczewce 28.02-02.03.2017r. Jest to Ustawa represyjna, krzywdząca, jest to wręcz zemsta polityczna. Będziemy z nią walczyć w formie protestacyjnej. Drugi etap działań na drodze sądowej. Po otrzymaniu decyzji indywidualnie odwoływać się do Sądu Okręgowego. Nie wiadomo kiedy będzie zorganizowana demonstracja w Warszawie. FSSM powiadomi nas z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie.

Przedstawił informację na temat płacenia 1 % na cel pożytku publicznego –

13 mln200tyś. Osób wpłaciło 617 mln zł.

Edward Lesiewicz zabrał głos na temat Ustawy Represyjnej. Wskazał że została rozpoczęta propaganda medialna w sprawie rozliczenia milicjantów. W internecie ukazał się list obywatela do ministra Błaszczaka żądający rozszerzenia działania ustawy także na milicjantów stanu wojennego. Przedstawił informacje o inicjatywach związanych z przeciwdziałaniem skutkom ustawy represyjnej m.in. dot. zbierania pieniędzy na zatrudnienie kancelarii prawnych do pomocy osobom pokrzywdzonym. Rozważane są możliwości złożenia pozwu zbiorowego. Odniósł się krytycznie do wypowiedzi Henryka Borowińskiego dot. ocieplenia stosunków z MSW. Trzeba szukać rozwiązań jak się bronić. Zachowanie MSW wobec naszego środowiska jest karygodne.

Edward Krzysztofik odnośnie Ustawy Represyjnej. Jaką średnią emeryturę mamy my, a jaką Komendant będzie miał po przejściu na emeryturę. Minister MSW zarabia 50000,-zł miesięcznie. Trzeba organizować działania protestacyjne. To co kiedyś było równo dla wszystkich dawno się skończyło.

Mieczysław Skowron – my wzajemnie nie musimy się przekonywać. Moderatorem przedsięwzięcia ma być poseł Michał Kamiński. Na konferencji środowisko senioralne zdążyło się podzielić. 25.04.2017 r. odbędzie się Konferencja Rad Seniorów w Bytomiu. Zapoznał obecnych z artykułem Ryszarda Kapuścińskiego z „niezależnej.pl” zamieszczonym w Gazecie Wyborczej na temat Ustawy Represyjnej.

Ad. 18. Podjęcie Uchwał : Edward Krzysztofik odczytał i poddał pod glosowanie kolejne Uchwały :

 • Uchwała nr 1 - przegłosowano jednogłośnie

 • Uchwała Nr 2 – przegłosowano jednogłośnie

 • Uchwała Nr 3 – przegłosowano jednogłośnie

 • Uchwała Nr 4 – przegłosowano jednogłośnie

 • Decyzja Nr 1 odnośnie wyróżnień finansowych – przegłosowano jednogłośnie

 

Uchwały i Decyzję załączono do protokołu jako załączniki/ Nr 11, 12, 13, 14,15/.

Na zakończenie Edward Lesiewicz przekazał informacje Ewy Macek z Konferencji w Soczewce na temat Ustawy Represyjnej. Informacje są zamieszczone na stronie internetowej. Przedstawił propozycję zorganizowania zebrania zainteresowanych Prezesów w temacie Soczewki.

Sławomir Szymocha – Koło Sosnowiec – zabrał głos w temacie Soczewki, osobiście uczestniczył w Konferencji.

Krzysztof Szala – nadal jest przewodniczącym Komisji Socjalnej. Nie ma wytyczonych kryteriów co do przyznawania świadczeń. Komisja sugeruje się sytuacją materialną. Trzeba tak dzielić pieniądze, aby wystarczyło na przewidziany okres.

Na tym zakończono obrady, Prezes Piotr Stypa podziękował wszystkim zebranym za przybycie i życzył dalszej owocnej pracy.

 

Protokołowała : Sylwia Romaniuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET